Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

promowane

 


 aktualności

 

OPS-y nie powinny dystrybuować żywności

W dniu 02.07.2015 r. z inicjatywy MPiPS odbyło się spotkanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Federacji z przedstawicielami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej: Dyrektor - Panią Krystyną Wyrwicką, Zastępcą Dyrektora - Panią Marzeną Bartosiewicz oraz pracownikami odpowiedzialnymi za koordynowanie Programu POPŻ (FEAD).

Przyczynkiem do rozmowy były kolejne uwagi Federacji, tym razem do sprawozdania z realizacji Programu za okres roku 2014.

Przedstawiciele Federacji powtórzyli zastrzeżenia, które środowisko pracowników socjalnych oraz kadry kierowniczej OPS-ów licznie przekazuje nam w ostatnim czasie podczas bezpośrednich rozmów, a także drogą elektroniczną.

Przedstawiciele MPiPS podzielają zdanie, że OPS-y nie powinny pełnić roli lokalnych organizacji partnerskich (OPL) odpowiedzialnych za przechowywanie, magazynowanie i dystrybuowanie żywności. Zgodnie z treścią dokumentów Programu oraz Wytycznych udostępnionych na stronie Ministerstwa, a także ideą Programu - zadania Ośrodków Pomocy Społecznej zostały określone jako kwalifikowanie do otrzymania pomocy oraz uczestnictwo w działaniach towarzyszących. Ponadto prawdopodobne jest, iż w przeważającej części OPS-y nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących przechowywania, magazynowania i wydawania żywności określonych Wytycznymi oraz normami sanitarno-epidemiologicznymi. 

Możliwe jest natomiast wg. MPiPS współfinansowanie zadań związanych z realizacją Programu przez gminy, które są zainteresowane dystrybucją żywności wśród własnych mieszkańców, a nie istnieje na ich terenie żadna wyznaczona i pozarządowa organizacja partnerska. W tym aspekcie resort pracy zachęca chętne osoby do tworzenia lokalnych organizacji np. stowarzyszeń, które w kooperacji będą mogły zająć się dystrybucją artykułów żywnościowych.

By było to możliwe, jak również by pomoc efektywnie docierała do zainteresowanych - zdaniem członków Zarządu Federacji - niezbędne jest jasne i precyzyjne wskazanie przez Ministerstwo, iż niedopuszczalne są praktyki rejonizacji w dostępie do punktów wydawania żywności oraz konieczne jest faktyczne oddzielenie zadań OPS i OPL na poziomie lokalnym. Ponadto powinien ukazać się zbiór jednoznacznych wytycznych dotyczących procedur związanych z kwalifikowaniem do Programu i wydawaniem skierowań dla klientów (rola wywiadu środowiskowego, oświadczeń, tryb odmowy itp.), tak by pomoc docierała płynnie i szybko dla osób ubogich i nie była związana z nadmiernym zbiurokratyzowaniem.

Ustalono, że MPiPS sporządzi opinię do uwag Federacji, a na stronie internetowej resortu zamieszczone zostaną najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące wątpliwości ws. sposobu realizacji Programu. Ponadto Ministerstwo zaproponowało by przedstawiciel PFZPSiPS wszedł do Zespołu Monitorująco - Doradczego Ministra powołanego w ww. sprawie. Podmiotom, które zgłaszały uwagi bezpośrednio do Ministerstwa ma zostać udzielona stosowna odpowiedż. 

      

 

Ustawa samorządowa na ostatniej prostej

Po tym jak Sejm RP przyjął część senackich poprawek do rządowego projektu zmiany ustawy o samorządzie gminnym i zmianie innych ustaw, czeka ona już tylko na podpis Prezydenta RP. PFZPSiPS głośno wyraża swoje zaniepokojenie przewidywaną w projekcie - możliwością dowolnego i swobodnego łączenia nawet skrajnie odmiennych zadaniowo jednostek. 

Projekt procedowany jest również z pominięciem standardów dialogu społecznego - nie był konsultowany z naszą grupą zawodową, właściwą komisją sejmową ds. pomocy społecznej i co szczególnie interesujące, nawet głos resortu pracy tworzącego Rząd RP, został w pracach zmarginalizowany.

W dniu 30.06.2015 r. Federacja, chcąc konsekwentnie wyrazić własny głos w sprawie - skierowała pismo (apel) do urzędującego Prezydenta RP do wiadomości Prezydenta - elekta.

Przeczytaj pismo Federacji

 

 

Bezdomni mogą mieć jeszcze trudniej

Już 7 lipca br. Sejm RP ropatrywać będzie w drugim czytaniu - komisyjny projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Oprócz uwag Federacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa, swoje stanowisko zaprezentowała Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności.

W obszernym wystąpieniu organizacji skupiającej profesjonalistów działających na rzecz przeciwdziałania bezdomności - podnoszony jest szereg wątpliwości i obaw dotyczących wpływu projektowanych przepisów na udzielną pomoc.

Popierając większość postulatów Federacji - zwracamy się z prośbą o aktywne włączenie się w organizowaną akcję maratonu wysyłania listów do posłów RP.

Szczegóły akcji znajdziecie na stronie bezdomnosc.pl  

 

Bezpieczeństwo nie znika z mediów

Temat bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej kontynuowany jest w publikacjach prasowych. Dziennikarze stale monitorują stan prac związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy naszej grupy zawodowej. Tym razem artykuł autorstwa Pani Michaliny Topolewskiej ukazał się na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

Artykuł zawiera również krótką wypowiedż i stanowisko PFZPSiPS.

Przeczytaj artykuł (dostęp może wiązać się z opłatami)

 

 

Sejm o pomocy społecznej

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu rozpatrywane były dwa istotne projekty ustaw mogących mieć istotne znaczenie dla kształtu pomocy społecznej w Polsce.

W dniu 23.06.2015 r. połączone komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały - podczas pierwszego czytania - komisyjny projekt zmian ustawy o pomocy społecznej.

Poseł Artur Górczyński (pracownik socjalny), podniósł zgłoszony przez Federację - problem zawężenia przepisów dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych (asysta policji, usankcjonowanie wspólnych wizyt w środowisku dwóch pracowników) jedynie do przypadków przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. Jego zdaniem przepis powinien obejmować również inne czynności służbowe przypisane pracownikom socjalnym. Obecna na sali Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Seredyn, wbrew wcześniejszej aprobacie Dyrektor Krystyny Wyrwickiej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej), sugerowała że obecne brzmienie projektowanego przepisu prawa powinno być wystarczające. Poseł Gorczyński zapowiedział z kolei, że oficjalnie podczas drugiego czytania zgłosi stosowną poprawkę do projektu ustawy.

Obejrzyj posiedzenie komisji w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej

Przeczytaj artykuł w Gazecie Wyborczej

Sejm RP w dniach 23-25.06.2015 r. rozpatrywał senackie poprawki do zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Odbyło się również głosowanie nad proponowanymi poprawkami. Ustawa zapewne trafi do podpisu Prezydenta RP.

Przypominamy, iż ustawa zakłada możliwość dobrowolnego łączenia skrajnie różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pomimo sprzeciwów, wprowadzana jest bez konsultacji z naszym środowiskiem zawodowym, a także z pominięciem właściwych komisji ds. pomocy społecznej. Stanowisko Federacji zostało natomiast przedstawione szerzej w artykule, który ukazał się na łamach Gazety Prawnej.

Przeczytaj jak przebiegała dyskusja w Sejmie (strona 242 druku)

Przeczytaj artykuł w Gazecie Prawnej (dostęp może wymagać opłacenia)

 

 

Program żywnościowy z nowymi uwagami

W dniu 16.06.2015 r. Federacja złożyła uwagi do projektu sprawozdania z realizacji programu POPŻ (FEAD) za okres podprogramu realizowanego w 2014 r. 

Jest to kolejna okazja by zwrócić uwagę Instytucji Zarządzającej, jaką jest resort pracy, że pomimo częściowych wyjaśnień, nadal mają miejsce - w naszej ocenie - nieprawidłowe i sprzeczne z ustalonymi regułami, praktyki dotyczące wydawania żywności najbardziej potrzebującym oraz udziału jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w programie.

Do naszej organizacji nadal dochodzą sygnały o wywieraniu presji przez wyłonione organizacje w kierunku zapewnienia przez ops-y dystrybucji, transportu i przechowywania żywności, a także inne niepokojące i podnoszone kwestie mające wpływ na skuteczność realizowania założonych celów programu.

W reakcji na nasze pismo z dnia 16.06.2015 r., MPiPS wystosowało zaproszenie dla przedstawicieli Federacji celem omówienia zgłaszanych nieprawidłowości. Rozmowy zostały zaplanowane na dzień 02.07.2015 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy zatem do dzielenia się uwagami dotyczącymi realizacji Programu. 

Przeczytaj treść wystąpienia Federacji

 

 

W kierunku jasnych zasad premiowania

W dniu 17.06.2015 r. Strona Związkowa spotkała się z Pracodawcą celem omówienia i uzgodnienia istotnych kwestii pracowniczych. Podczas rozmów poruszono m.in. następujące zagadnienia:

- zasady premiowania pracowników: Z uwagi na fakt, iż pracownicy, których premia zostaje ustalona na niższym niż średni - poziomie, zwykle nie otrzymują uzasadnienia dla powyższego, Związek zaproponował, a Dyrektor OPS zgodził się by kierownicy działów takie umotywowanie każdorazowo przedstawiali pracownikom w formie ustnej.

- elektroniczny system ewidencji czasu pracy: Dyrektor zgodził się z propozycją związkową by odejść od prowadzenia zeszytu ewidencji wyjść prywatnych i służbowych (informacja o miejscu pobytu pracownika byłaby przekazywana kierownikom), a także od konieczności wpisywania w zeszyt wyjść terenowych godzin opuszczenia budynku OPS oraz powrotu. Z kolei zastąpienie podpisywania list obecności uzależnione będzie od opinii prawnika, natomiast w uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu kierownika, istnieje nadal możliwość nie wracania z terenu do siedziby OPS, a tym samym konieczności "odbicia karty". Strona związkowa poinformowała Dyrektora, iż czas pracy przeznaczony na czynności związane z powrotem do OPS celem dokonania ww. czynności, traktowany będzie jako czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy (czas pracy) i po normalnych godzinach pracy oznaczać będzie pracę w godzinach nadliczbowych. 

- zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące brzmienia konkretnych zapisów i rozwiązań Regulaminu w zakresie wypłaty świadczeń oraz wyboru Komisji Socjalnej. Strona związkowa, po otrzymaniu elektronicznej wersji projektu zmian, naniesie własne poprawki i będą one przedmiotem dalszych rozmów z Pracodawcą.

- propozycja wprowadzenia nowego Kodeksu Etyki Zawodowej: Projekt wzbudził kontrowersje m.in. z uwagi na przewidzianą w nim możliwość ponoszenia odpowiedzialności porządkowej (karania). Przedstawiciele Związku oświadczyli, że brak jest zgody Związku na wprowadzanie kodeksu z możliwością porządkowego karania pracowników, ponieważ takie uregulowania mogą znaleźć się jedynie w Regulaminie pracy, który i tak już dość szeroko określa typy przewinień pracowniczych podlegających odpowiedzialności porządkowej. Niejasny, nieprecyzyjny i odnoszący się do reguł moralnych, etycznych oraz  subiektywnych wartości - Kodeks etyczny, chociaż potrzebny, nie może stanowić punktu odniesienia dla wyciągania konsekwencji służbowych. Zwrócono również uwagę, iż z definicji - kodeks etyczny powinien być wypracowany i uzgodniony przez ogół pracowników.

- zatrudnianie pracowników w zastępstwie: Dyrektor potwierdził, iż w przypadku dłuższej nieobecności pracownika, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na zastępstwo; potrzebę taką zgłasza kierownik komórki organizacyjnej.

- awans zawodowy: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku zapowiedzieli, że po otrzymaniu pisma z Państwowej Inspekcji Pracy, kontynuowane będą działania celem uregulowania i ukonkretyzowania zasad awansu. Poproszono ponownie o możliwość spotkania się w tym temacie z kadrą kierowniczą OPS. 

- wynagrodzenia: Strona związkowa poinformowała Dyrektora o zauważalnych i rosnących dysproporcjach pomiędzy wynagrodzeniami kadry kierowniczej a pracownikami. Zwrócono uwagę, iż naturalne zróżnicowanie stale się powiększa i wymaga już stosownej reakcji Pracodawcy oraz Organizacji Związkowej np. w ramach Regulaminu wynagradzania.

- relacje w OPS: Po ostatnim zebraniu kadry pracowników Ośrodka, podczas którego dyskutowano na temat rozwiązań w Regulaminie ZFŚS, pojawiły się sygnały, iż kierowane są pretensje wobec osób, które wstrzymały się od głosu lub głosowały za przyjęciem określonych rozwiązań. Związek poinformował Dyrektora OPS, iż uznaje takie praktyki za niedopuszczalne podobnie jak sugerowanie negatywnych konsekwencji pracowniczych w innych zagadnieniach, które były omawiane podczas zebrania. Dyrektor oświadczył, iż dyskusji na powyższy temat nie uznawał za przejaw i wyraz lojalności wobec pracodawcy lub strony związkowej.

- sprawy w relacji Związek - Pracodawca: omówiono indywidualne zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji i współpracy.

          

 

Czas pierwszych podsumowań

W dniu 16.06.2015 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym efekty prac grup roboczych powołanych przez resort pracy w sprawie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.

Przedstawiciele MPiPS poinformowali o następujących etapach wdrażania wypracowanych rozwiązań:

- zmiana przepisów prawa w aspekcie zagwarantowania asysty policji oraz udziału drugiego pracownika podczas wizyt mogących skutkować realnym zagrożeniem: Zmiana ustawy o pomocy społecznej m.in. w tym elemencie znajduje się przed pierwszym czytaniem w komisji sejmowej. Przedstawiciele PFZPSiPS zawnioskowali o konieczność doprecyzowania przepisów w kontekście zapewnienia asysty także podczas innych czynności niezwiązanych z przeprowadzaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzyskali wstępną aprobatę dyrektor Wyrwickiej;

- zagwarantowanie asysty policji podczas wykonywania czynności służbowych w zagrażających sytuacjach dla asystentów rodzinny i koordynatorów: Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazał stosowny wniosek do Departamentu Polityki Rodzinnej odpowiedzialnego za inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- szkolenia na poziomie ogólnopolskim: W porozumieniu z Komendą Główną Policji wyznaczono koordynatorów regionalnych odpowiedzialnych za wdrożenie szkoleń. Strona policji zaproponowała szkolenia oparte na modelu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, rozpoznawaniu i reagowaniu w sytuacji zagrożenia, współpracy z organami policji na miejscu zdarzenia, technik deeskalacji i skutecznego korzystania z uprawnień przez pracowników. Szkolenia mają być prowadzone przez mediatorów i psychologów policyjnych oraz policjantów i istnieje szansa, iż rozpoczną się one jeszcze w bieżącym roku;

- stworzenie systemu wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników pomocy społecznej: Większość ROPS-ów w porozumieniu z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej wyraża deklarację przystąpienia do powyższej formy pomocy dla pracowników. Po ostatecznym zebraniu deklaracji, listy dostępnych i uprawnionych placówek mają zostać przekazane dla pracowników danego regionu.

- szkolenia regionalne: Miały zostać oparte o instytucje regionalne, jednak powyższe podmioty zgłaszają trudności dotyczące zapewnienia finansowania ww. działań; 

- fundusz wsparciowy dla rodzin i osób poszkodowanych: Departament twierdzi, że w ramach obecnych ram prawnych nie posiada takowej możliwości, jednak chętnie wesprze inicjatywy stowarzyszeń i związków zawodowych;

- ograniczenie funkcji kontrolnej, interwencyjnej i administracyjnej sytemu: Projekt założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej, przewidujący pewne elementy powyższego, nadal nie uzyskał akceptacji Rady Ministrów. MPiPS planuje dyskusję dotyczącą modelu rozdzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej poprzez wprowadzenie stanowiska pracownika socjalnego pierwszego kontaktu, w oparciu o diagnozę którego udzielana będzie dalsza pomoc (świadczenia, usługi, praca socjalna). Dyskusja ma dotyczyć również znaczenia i funkcji rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Resort pracy poinformował również, że wystosowano wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej oraz zbierane są informacje dotyczące przypadków napaści fizycznej i werbalnej poprzez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). W 2015 r. zgłoszeń przemocy wobec pracowników było dotychczas 40 i będą one nadal monitorowane przez Ministerstwo, natomist strona Federacji wskazała, iż tylko do znanych nam aktów agresji dochodzi częściej, jednak część z jednostek pomocy nadal nie zgłasza szczegónie przypadków agresji słownej. 

Zdjęcia ze spotkania: A.Gocłowski żródło OPS.pl

 

Witamy nowego członka Federacji

W dniu 12.06.2015 r. nowopowstały Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej został przyjęty w poczet członkowskich organizacji związkowych Federacji.

Gratulując oddolnej inicjatywy i dziękując za akces, życzymy Koleżankom i Kolegom z Podkarpacia zadowolenia ze współpracy oraz aktywności w tworzeniu naszego wspólnego programu działania. Zachęcamy też pracowników regionu podkarpackiego do wstępowania do ww. organizacji związkowej (kontakt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 

Pracowników z pozostałych rejonów Polski zachęcamy do organizowania się w ramach związków zawodowych, w czym Federacja aktywnie pomaga. 

 

 

Konsultacje BHP

W dniu 11.06.2015 r. Związek otrzymał do konsultacji dwa dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy tj. w sprawie wyposażenia apteczek zakładowych oraz wykazu prac wymagających obecności dwóch pracowników. 

Odpowiedź zostanie sporządzona i przekazana pracodawcy. 

 

 

Ustawa samorządowa przechodzi przez Senat

PILNE   Ustawa samorządowa przyjęta przez Senat RP

W dniu 12.06.2015 r. senatorowie głosami koalicji PO-PSL przyjęli wraz z poprawkami - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. 

Przypominamy, iż projekt zakłada możliwość dowolnego łączenia jednostek pomocy społecznej z terenu gminy, powiatu oraz województwa. Przeciwko ww. rozwiązaniu, bez wprowadzenia dodatkowych gwarancji dla komplementarności, spójności i profesjonalnego wymiaru pomagania, opowiadali się m.in. przedstawiciele Federacji oraz Stowarzyszenia "Centrum".

Prowadzona przez Federację akcja wysyłania listów do senatorów została dostrzeżona, jednak śledząc przebieg dyskusji w izbie wyższej parlamentu, trudno było oczekiwać faktycznej i merytorycznej dyskusji nad zgłoszonymi i dotąd nierozwiązanymi wątpliwościami.

Federacja do końca jednak będzie podejmować działania w powyższej sprawie, o których poinformujemy wkrótce. Za dotychczasowe wsparcie i udział w potrzebnej akcji wysyłania listów dziękujemy wszystkim, którzy do niej dołączyli. 

Przeczytaj kto i jak głosował tutaj

Przeczytaj przebieg dyskusji tutaj  

Wybrane cytaty z dyskusji poniżej

 

 

Silny głos studentów

W dniu 12.06.2015 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w debacie zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w ramach Tygodnia Pracy Socjalnej. W spotkaniu poświęconym integrowaniu rozproszonego środowiska pracowników socjalnych wzięło udział ok. 50 osób, w tym studenci trzech krakowskich uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski, Akademia Ingnatianum), pracownicy socjalni, przedstawiciele środowiska dydaktyczno - naukowego, pracodawców oraz związkowców.

Wstęp do debaty zapewnił profesor Krzysztof Gorlach, który w miniwykładzie poruszył zagadnienia związane z mobilizacją społeczną w kontekście socjologicznych koncepcji społeczeństwa. Dyskusję, która potrwała długo poza przewidziany czas, poprowadził i moderował dr hab. Hubert Kaszyński. 

W trakcie otwartej i momentami burzliwej rozmowy poruszano m.in. kwestie związane z samoorganizacją środowiska pracowników socjalnych, obecnych wymogów i warunków wykonywania przez nich zawodu, kształcenia przyszłych pracowników socjalnych i wartości wokół których powinna być dziś zbudowana profesja.

Szczególnie istotny i ważny głos popłynął ze strony studentów, którzy wskazywali że oprócz celów pomagania, istotne jest również zapewnienie godnych warunków dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Niejako w opozycji do wypowiedzi Dyrektor MOPS w Krakowie - Pani Józefy Grodeckiej, jeden z obecnych studentów zaznaczył, że nie widzi sprzeczności pomiędzy dążeniem do społecznej odpowiedzialności w pomaganiu, a wzmacnianiem indywidualnych korzyści zawodowych m.in. zadowoleniem z pracy, czy też kwestią odpowiedniego wynagradzania.

Obecni na sali przedstawiciele Federacji zaprosili środowisko studentów do współpracy z naszą organizacją pracowniczą, wyrazili nadzieję na ich integrację z osobami wykonującymi zawód pracownika socjalnego.

Po zakończonej debacie, rozmowy o pracy socjalnej i nie tylko, na zaproszenie organizatorów, kontynuowane były w mniej formalnej atmosferze w ogrodach jednej z krakowskich kawiarni.  

Komentarz Federacji:

W imieniu członków Federacji chcielibyśmy gorąco podziękować organizatorom Tygodnia Pracy Socjalnej za wystosowane zaproszenie oraz stworzenie warunków dla szczerej, otwartej i motywującej dla nas dyskusji. Szczególnie mocno dziękujemy dr hab. Hubertowi Kaszyńskiemu oraz obecnym studentom, którzy swoją pełną pomysłów, wartości i zdecydowanych poglądów - postawą, dają nadzieję na realne przełamanie niemocy i zmianę w wykonywaniu naszego zawodu. To było dla nas niezwykle inspirujące spotkanie, a zaprezentowany realizm połączony z odwagą studentów, a także ich działanością prowadzoną w ramach toku studiów - mogą stanowić pozytywny przykład dla całego naszego środowiska zawodowego. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich studentów pracy socjalnej, w tym tych zorganizowanych w ramach kół naukowych, do współpracy z Federacją.

Obejrzyj galerię zdjęć (fot. H.Kaszyński, żródło: otwartaprofesja.wordpress.com)

                 

 

Weryfikacja oświadczeń bez wywiadu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interwencję Federacji w sprawie dodatkowego zadania weryfikacji oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka dla potrzeb związanych z rekrutacją do przedszkoli, w dniu 02.06.2015 r. wydało opinię w powyższej sprawie.

Zgodnie z interpretacją prawną MPiPS, ustawa o systemie oświaty nie nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązku ustalania sytuacji osób, o których mowa, w drodze przeprowadzania wywiadu. Dodatkowo ośrodki potwierdzają sytuację osób na podstawie informacji zawartych w ich bazie danych, bez konieczności sięgania po narzędzie wywiadu środowiskowego. 

Przeczytaj opinię MPiPS 

 

 

Udany Rajd w Beskidzie

 

 

W dniach 04-07 czerwca br. odbył się Pierwszy Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej do Beskidu Żywieckiego, w którym uczestniczyło ok. 30 osób z różnych regionów Polski m.in. z Brwinowa, Gdańska, Krakowa, Michałowic, Mińsk Maz., Szamotuł k. Poznania, Warszawy, Zabrza.

Pracownicy socjalni i pracownicy pomocy społecznej przez cztery dni mogli dzielić się doświadczeniem zawodowym oraz wspólnie podziwiać przepiękne górskie widoki.

Ostatniego dnia rajdu odbyło się ognisko, w trakcie którego uczestnikom zostały wręczone przepiękne dyplomy. Uroczystego wręczenia dokonał kol. Maciej Stokaluk przedstawiciel organizatorów Rajdu, członek Zarządu Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. Nie obyło się też bez śpiewów i tańców przy akompaniamencie gitary.

Szczególne podziękowania kierujemy dla kol. Sabiny Korbiel Prezesa Koła PTTK MOPS w Krakowie, jednocześnie Sekretarz Federacji, za organizację oraz wsparcie uczestników Rajdu w trudnych momentach na szlaku ;)

Inicjatywa cieszyła się dużym powodzeniem, planowane jest zorganizowanie kolejnych edycji. Do zobaczenia więc za rok!!!

 

Co zrobiło Ministerstwo w sprawie bezpieczeństwa?

W dniu 01.06.2015 r. Federacja wystosowała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapytanie w sprawie realizowanych przez resort działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej grupy zawodowej.

W szczególności chcielibyśmy ustalić, które z postulatów proponowanych przez nas oraz powołaną uprzednio grupę ekspercką, zostały wdrożone i na jakim etapie realizacji się one znajdują. Ponadto, w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej powyższej tematyki prowadzonej przez MPiPS od początku 2015 r., w tym zawartych porozumień oraz prowadzonej korespondencji.

Już po wysłaniu naszego pisma tj. w dniu 08.06.2015 r. MPiPS wystosowało do Federacji zaproszenie na spotkanie podsumowujące dotychczasowe i wypracowane rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej. Spotkanie odbędzie się 16.06.2015 r.

Przeczytaj pismo adresowane do MPiPS

 

 

Kodeks etyki według Dyrektora

W dniu 28.05.2015 r. Pan Marek Pawlęga - Dyrektor OPS Ursynów przedstawił stronie związkowej propozycję "nowego" kodeksu etyki zawodowej.

Powyższy dokument oraz wcześniejsza propozycja pracodawcy w zakresie zmian Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, będzie przedmiotem obustronnych rozmów zaplanowanych na 9 czerwca br. Oprócz własnych zastrzeżeń oraz rozwiązań mamy nadzieję przedstawić również opinię pracowników w powyższych sprawach. Zachęcamy więc do zgłaszania własnych uwag bezpośrednio przedstawicielom Związku.

Przeczytaj projekt kodeksu etyki zawodowej

 

 

Apel do senatu w sprawie łączenia jednostek

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, w dniu 26.05.2015 r. skierowała do Senatu RP apel w sprawie wprowadzanych zmian w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 28 projektowanej ustawy możliwe będzie dowolne łączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na obszarze gminy, powiatu oraz województwa.

Federacja wskazuje w apelu na szereg zagroźeń oraz wątpliwości, które podniesione na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego m.in. przez MPiPS, nie zostały dotychczas rozstrzygnięte, a także zniwelowane.

Posiedzenie Senatu RP w powyższej sprawie odbędzie się 12 czerwca 2015 r., a apel został doręczony do wszystkich senatorów.

Przeczytaj treść projektu ustawy (druk senacki nr 906)

Przeczytaj apel Federacji

 

 

Federacja o bezpieczeństwie w Rzeczpospolitej

Dziennik Rzeczpospolita, w bieżącym wydaniu dodatku przeznaczonego dla samorządowców (26.05.2015 r.) kontynuje temat bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej. Tym razem na łamach gazety ukazał się wywiad z Pawłem Maczyńskim - Wiceprzewodniczącym Federacji. 

W tekście dostępnym również w wydaniu elektronicznym padają pytania dotyczące obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa oraz postaw przedstawicieli samorządu wobec tej problematyki. 

 Całość artykułu dostępna tutaj

 

 

Regulamin Funduszu do zmiany?

W dniu 21.05.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów przedłożył do uzgodnienia z organizacją związkową projekt zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Proponowany dokument zawiera m.in. nowe zasady wyboru członków Komisji Socjalnej oraz przyznawania świadczeń i pożyczek. Warunkiem koniecznym wejścia w życie zmian jest ich uzgodnienie ze Związkiem Zawodowym. O efektach prac nad Regulaminem poinformujemy wkrótce.

 

 

Prześwietlanie samotnych rodziców

Kontynuujemy temat weryfikacji przez pomoc społeczną oświadczeń o samotnym wychowywaniu dzieci dla potrzeb związanych z rekrutacją do przedszkoli. W wydaniu dziennika Rzeczpospolita z dnia 19.05.2015 r. ukazał się artykuł dotyczący powyższej kwestii z komentarzem przedstawiciela Federacji oraz Fundacji Panoptykon.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, a także zwracamy się z gorącą prośbą do pracowników socjalnych i pomocy społecznej o nadsyłanie informacji, w których miejscach w Polsce, zadanie weryfikacji ww. oświadczeń, realizowane jest przez ośrodki pomocy społecznej, kto to zadanie zleca i jakie są ewentualne trudności z tym związane. Będziemy wdzięczni za każdy sygnał od Was nadesłany drogą elektroniczną na profilu FB lub na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Z góry dziękujemy.

Przeczytaj artykuł w Rzeczpospolitej (dostęp po zalogowaniu)

 

 

Tragedia w Krakowie

PILNE  ZABÓJSTWO PODCZAS WIZYTY PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, RANNY PRACOWNIK OPS

W dniu 14.05.2015 r. podczas wizyty pracowników pomocy społecznej w jednym z mieszkań w Krakowie, syn 68-letniej mieszkanki lokalu, podpalił ją i zabił przy użyciu siekiery. Następnie używając tego niebezpiecznego narzędzia zaatakował jednego z pracowników MOPS-u. Ranny pracownik jest hospitalizowany.

Komentarz Federacji 

Po wydarzeniach w Makowie (grudzień 2014 r., zabójstwo dwóch pracowników socjalnych), Górze Kalwarii (październik 2014 r., atak nożem i zranienie 2 pracowników OPS), Wrocławiu (styczeń 2015 r., grożenie podpaleniem pracownikom) oraz ostatnio w Chorzowie (kwiecień 2015 r., pobicie pracownika podczas wywiadu środowiskowego) - środwisko pracowników pomocy społecznej żąda zdecydowanych i natychmiastowych zmian prawnych, warunków wykonywania pracy oraz działań profilaktycznych, które zapobiegałyby podobnym wydarzeniom w przyszłości. Zdając sobie sprawę, iż tragedia w Krakowie dotknęła konkretną rodzinę, zwracamy również uwagę, że po raz kolejny traumatyczne zdarzenie staje się bezpośrednim doświadczeniem pracowników pomocy społecznej. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, jeszcze przed wydarzeniami w Makowie, złożyła wniosek do Prokuratora Generalnego w sprawie zapewnienia ochrony prawnej pracowników. Następnie wspólnie ze środowiskiem zawodowym, przekazaliśmy resortowi pracy, pakiet propozycji niezbędnych i konkretnych zmian, które wdrożone w krótkim okresie, powinny przyczynić się do realnego wzrostu bezpieczeństwa pracowników. Propozycje powyższe stały się przedmiotem debaty organizowanej przez Ministerstwo, a następnie część z nich zaczęła być wdrażana.

Niestety stwierdzić należy, że działania w powyższej sprawie podejmowane są zdecydowanie za wolno, nie mają charakteru kompleksowego, a część z nich, pomimo zdecydowanej zgody uczestników spotkań, została zupełnie pominięta. W sposób oczywisty zdecydowało to o braku oczekiwanych efektów w postaci stworzenia spójnego i efektywnego systemu bezpieczeństwa na obecnym etapie.

Przeczytaj o wydarzeniu na portalu TVN24.pl         

 

 

Empatia pod lupą prokuratury

PILNE Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie systemu Empatia

Jak podaje Radio ZET - Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, z zawiadomienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia zaistnienia przestępstwa tzw. zmowy przetargowej na wdrożenie systemu informatycznego EMPATIA. 

Według Radia ZET mogło dojść do korupcji przy wyłanianiu firmy mającej wprowadzić system dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. System informatyczny Empatia kosztował ok. 49 mln zł, a jego obsługa to kolejne 2 mln zł rocznie - podaje Radio ZET. W założeniu miał usprawnić dostęp do usług pomocy społecznej dla osób potrzebujących, a także ich obsługę przez pracowników pomocy społecznej (m.in. poprzez tzw. terminale mobilne). Pracownicy pomocy społecznej podnosili wiele wątpliwości co do celowości wprowadzania ww. rozwiązania. 

Przeczytaj o wydarzeniu na stronie Radia ZET

 

 

Minister Pracy apeluje w sprawie bezpieczeństwa

W dniu 05.05.2015 r. na stronie MPiPS opublikowano apel z dnia 10.04.2015 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Pana Władysława Kosiniaka - Kamysza skierowany do wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów w Polsce w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników pomocy społecznej. 

Zgodnie z intencją członków grupy eksperckiej powołanej na początku roku przez resort pracy, Minister wystosował do jednostek samorządu terytorialnego pismo zawierające szereg rekomendowanych rozwiązań, które powinny byc wdrożone w wymiarze lokalnym. Dokument nie zawiera natomiast wszystkich istotnych uwag i zgłaszanych postulatów grupy, które zostały uzgodnione podczas jej prac. Z informacji pozyskanych przez Federację wynika również, iż Ministerstwo wystosowało pisma w powyższej sprawie także do wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich oraz regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Niemniej jednak uznając wagę problemu, który jak wynika z kolejnych zgłoszeń i doniesień docierających do Federacji - dotyka niemal codziennie pracowników pomocy społecznej, zachęcamy do wykorzystania apelu m.in. w bieżącej działalności związkowej prowadzonej lokalnie i podczas rozmów z przedstawicielami pracodawców oraz samorządu terytorialnego. 

Przeczytaj wystąpienie Ministra

 

 

Kolejne zadanie dla OPS z interwencją Federacji

W dniu 27.04.2015 r. PFZPSiPS wystosowała do Minister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiety Seredyn, pismo interwencyjne w sprawie zlecanego jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej zadania polegającego na weryfikowaniu oświadczeń o samotnym wychowywaniu małoletnich przez rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.

Powyższe zadanie dla pracowników ops-ów zostało zapisane w ustawie o systemie oświaty i realizowane jest zarówno przez jednostki zajmujące się obsługą spraw w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, jak też tych które prowadzą wyłącznie sprawy określone ustawą o pomocy społecznej. 

W ocenie Federacji zlecane zadanie weryfikacji stoi w sprzeczności z celem instytucji pomocy społecznej, a także rodzi wiele wątpliwości o charakterze prawnym i racjonalnym.

Federacja oprócz skierowanego listu, będącego również wnioskiem o zmianę ww. praktyki, chciałaby podjąć działania, które wzmocnią wystosowany apel. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do pracowników socjalnych i pomocy społecznej o nadsyłanie informacji, w których miejscach w Polsce, zadanie weryfikacji ww. oświadczeń, realizowane jest przez ośrodki pomocy społecznej, kto to zadanie zleca i jakie są ewentualne trudności z tym związane. Będziemy wdzięczni za każdy sygnał od Was nadesłany drogą elektroniczną na profilu FB lub na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Z góry dziękujemy. 

Przeczytaj wystąpienie do MPiPS 

 

 

Media o zmianach w ustawie

W dzienniku Rzeczpospolita (wydanie 30.04.2015 r.), ukazał się kolejny artykuł Pani Katarzyny Wójcik pt. "Dziecko-ofiara wciąż będzie wspomagać rodzica-oprawcę" nawiązujący do poselskich planów zmiany ustawy o pomocy społecznej. 

Tym razem poruszona została kwestia proponowanej zmiany dotyczącej ponoszenia odpłatności przez pełnoletnie dziecko za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, który został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej. Według propozycji komisyjnej - dzieci względem których rodziców orzeczono pozbawienie praw - zwolnione będą z kosztów pobytu w DPS. Tymczasem - jak wskazuje komentujący propozycję m.in. wiceprzewodniczący Federacji - zmiany wymagałaby także sprawa przeprowadzania tzw. wywiadów alimentacyjnych oraz konsekwentne uregulowanie zagadanienia ponoszenia odpłatności za inne świadczenia z pomocy społecznej.

Przeczytaj artykuł (może wymagać zalogowania i podania adresu e-mail) 

 

 

Bezpieczeństwo w mediach

W wydaniu dziennika Rzeczpospolita (24.04.2015 r.) ukazał się artykuł dotyczący projektowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej z wypowiedzią przedstawiciela Federacji.

W kontekście ostatniej informacji o kolejnej już napaści na pracownika socjalnego, uwagi Federacji zaprezentowane w artykule pozostają jak najbardziej aktualne i wymagają pilnego uwzględnienia w sejmowym dokumencie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem (dostęp może wymagać zalogowania i podania adresu e-mail użytkownika)

 

 

Znamy szczegóły projektu komisyjnego

sejm

PILNE  Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg istotnych zmian, lecz bez "rewolucji"

W dniu 22.04.2015 r. Przedstawiciele Federacji uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zajęła się inicjatywą zmian w ustawie o pomocy społecznej. Jak ustalono w pracach podkomisji stałej ds. pomocy społecznej w powyższej sprawie, wcześniej uczestniczyli już przedstawiciele MPiPS oraz środowiskowych domów samopomocy. Komisyjny projekt zmian obejmuje, jak przypuszczano - rozwiązania częściowo zbieżne z wcześniejszymi postulatami ministerialnymi.

W projekcie komisyjnym proponuje się m.in.:

- wprowadzenie definicji projektu socjalnego oraz "nowego" zadania polegającego na realizowaniu przez gminy tychże projektów, a także doprecyzowaniu, iż praca socjalna może być realizowana w oparciu o ten projekt. Zmiana ma m.in. związek z pozyskiwaniem środków na realizację projektów z funduszy europejskich;

- doprecyzowanie, że w przypadku ustalania uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego, do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;

- uregulowanie zapisów dotyczących osób bezdomnych, w tym określenie katalogu placówek (schroniska, noclegownie,ogrzewalnie), standardów ich funkcjonowania; wskazanie, iż przyznanie miejsca w noclegowni lub ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a wydatki na poniesioną pomoc nie podlegają zwrotowi oraz wskazanie, iż indywidualny program wychodzenia z bezdomności dla osób przebywających w schronisku jest realizowany przez tą placówkę;

- uregulowanie, iż pomoc w postaci ubrania, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej przyznawana dorażnie dzieciom lub młodzieży, a także w przypadku sytuacji kryzysowej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego - nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi;

- zmianę dotyczącą zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania m.in. środowiskowych domów samopomocy tj. zwiększenie do 300 % kryterium dochodowego uprawniającego do progu 5% odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i określenie minimalnej dotacji wojewody przypadającej na uczestnika ośrodka wspracia tj. w przypadku śdś do 250% kryterium dochodowego (przewiduje się stopniowy wzrost do zakładanego rozłożony na trzy najbliższe lata);

- umożliwienie gminom tworzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką posiadał powiat);

- umożliwienie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla pełnoletniego dziecka, którego rodzic umieszczony w dps, został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do tego dziecka;

- rozszerzenie katalogu świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnych m.in. o sprawienie pogrzebu, schronienie w ogrzewalni lub noclegowni, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- wprowadzenie możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwoch pracowników socjalnych oraz korzystania przez nich z asysty policji przy ww. czynności. Niestety w projekcie nie ujęto kwestii bezpieczeństwa innych pracowników pomocy społecznej, jak też podejmowania innych czynności nie wymagających przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o co wnosiły grupy robocze powołane przez MPiPS;

- uregulowanie zasad superwizji, które nie mogły jak dotąd być wprowadzone przez stosowne rozporządzenie m.in. określono zgodnie z postulatami środowiska, iż superwizorem pracy socjalnej może być osoba posiadająca wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

Projekt zmian zostanie skierowany do Marszałaka Sejmu RP, a następnie procedowany w Komisji.

Przeczytaj tekst projektu

   

 

Minister Seredyn zaniepokojona sygnałami Federacji

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Seredyn, w odpowiedzi na interwencję Federacji w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości dot. realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD), wyraziła zaniepokojenie przedstawionymi przykładami nierespektowania Programu i Wytycznych oraz zapewniła, że sygnalizowane trudności przyczynią się do wprowadzenia niezbędnych zmian w kolejnych okresach (podprogramach).

Przypominamy, że Federacja wielokrotnie zwracała uwagę m.in. na konieczność precyzyjnego określenia zasad wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, reguł ustalania dochodu oraz kwestionowała zasadność dystrybuowania paczek żywnościowych bezpośrednio przez publiczne jednostki pomocy społecznej.

Z pisma adresowanego do Federacji jednoznacznie wynika również, że okres ważności skierowań powinien być tożsamy z okresem realizacji podprogramu, podstawą ich wydawania jest oświadczenie zainteresowanej osoby, a odmowa wydania skierowania nie wymaga wydania decyzji.

Z uwagi na fakt powołania przez Ministra Zespołu doradczego w powyższej sprawie, będziemy monitorować wprowadzanie postulowanych zmian w następnych podprogramach. Prosimy o wszelkie uwagi w powyższej sprawie.

Przeczytaj pismo Minister

 

Od maja bez części wyjaśnień do spóźnień

W dniu 14.04.2015 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie Przewodniczącego ZZP - Pawła Maczyńskiego z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmowy Pan Marek Pawlęga, zgodnie z wcześniejszym postulatem organizacji związkowej, zapowiedział że od maja br. zniesie obowiązek składania pisemnych wyjaśnień do kilkuminutowych spóźnień. Będą one nadal ewidencjonowane i odpracowywane w okresach rozliczeniowych, jednak bez konieczności ich wyjaśniania.

Jednocześnie Dyrektor poinformował stronę związkową o przesunięciu w czasie wprowadzenia elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy, co było zapowiadane podczas poprzednich spotkań.

Pan Marek Pawlęga oznajmił również zamiar wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania oraz Regulaminie ZFŚS - projekty dokumentów mają zostać przedstawione Związkowi Zawodowemu i podlegać będą uzgodnieniom.

Podczas rozmowy poruszono również m.in. następujące kwestie:

-  wyjaśniono rozbieżności powstałe po braku udostępnienia Związkowi przez Pracodawcę danych, o które organizacja ostatnio wnosiła, a więc w zakresie obowiązku przekazywania organizacji związkowej informacji na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych;

- Dyrektor poinformował o zmianach dotyczących wydawania skierowań w programie POPŻ (wydłużony został okres ich obowiązywania), a także zastąpienia przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych cz. I - wywiadami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych dla celu weryfikacji oświadczeń rodziców o samotnym wychowywaniu dzieci zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zmiany zgodne są z wyrażanymi wątpliwościami w tym zakresie przez stroną związkową;

- poinformowano Dyrekcję o zamiarach Związku dotyczących kontynuowania działań prawnych w związku z niedawną publikacją wpisu jednego z internautów w serwisie Haloursynow.pl, którego dane personalne zostały Nam przekazane i która to osoba nie skorzystała dotychczas z możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

 

Wspólnie dla dzieci z Makowa

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Maków oraz Rada Pomocy Społecznej przy MPiPS, wystąpili z wnioskiem do Premier RP o przyznanie specjalnych świadczeń rentowych dla czwórki dzieci Naszych tragicznie zmarłych Koleżanek z Makowa.

Wnioski trzech podmiotów zostały uzgodnione i przekazane do Kancelarii Premier RP. Z tego miejsca chcielibyśmy gorąco podziękować Pracownikom Urzędu Gminy Maków oraz Członkom Rady Pomocy Społecznej za ogromne wspólne zaangażowanie w powyższej sprawie. O efekcie inicjatywy poinformujemy, po mamy nadzieję pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.


 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

 

 

 


 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

 


 

 

Free business joomla templates