Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Rozmowy w kwestiach spornych

W dniu 22.10.2014 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowej - Pawła Maczyńskiego oraz Piotra Lipy z dyrekcją OPS Ursynów - Panem Markiem Pawlęga oraz Panią Stefanią Wódka.

W trakcie rozmowy ustalono równy podział kosztów prowadzonej mediacji w sporze zbiorowym.

Ponadto Dyrektor OPS Ursynów, pomimo wcześniejszych ustaleń, nie podjął wiążącej decyzji w sprawie uzgodnienia ze Związkiem wprowadzenia do Regulaminu pracy lub wynagradzania - zapisów dotyczących warunków awansu zawodowego (procedury awansu zawodowego). O powyższe Związek zabiega od ponad 2 lat, jednak Dyrektor uznał, iż w powyższej sprawie ostateczny głos zabierze po wtorkowym spotkaniu z pracownikami, podczas którego ma zamiar kontynuować rozpoczęte przez siebie konsultacje własnych pomysłów związanych z warunkami awansu. Niezależnie od powyższego, ZZP OPS Ursynów, swoje uprzednio zaprezentowane postulaty w tym zakresie, będzie realizować na drodze przewidzianej przepisami prawa.

Ostatnia z poruszonych kwestii dotyczyła stwierdzonej po raz pierwszy w okresie działania Związku - trudności w przyznaniu świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w indywidualnej sprawie i po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Z informacji posiadanych przez Związek wynika, że pomimo pozytywnej opinii Komisji Socjalnej, nie doszło do wypłaty świadczenia. Dyrektor OPS Ursynów przedstawił własne przyczyny powyższego, z kolei Przewodniczący Związku przypomniał o obligatoryjnym wymogu uzgadniania przyznawania świadczeń z ZFŚS z zakładową organizacją związkową. Ustalono dalsze działania mające rozwiązać zaistniałą sytuację.

 

 

Dodatki dla pracowników zagrożone?!

Z informacji docierających do Federacji wynika, że Rząd RP nie zarezerwował w przyszłorocznym budżecie środków na wypłatę pracownikom socjalnym dodatków z tytułu pracy w terenie, który to obowiązek wynika wprost z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Jeśli ww. informacja się potwierdzi - oznaczać to będzie, że cały ciężar związany z realizacją powyższego zadania spadnie na gminy, co wpisze się w praktykę zlecania samorządom zadań bez zapewnienia im odpowiednich środków finansowych. W rzeczywistości więc wypłata dodatków, jeśli nastąpi, odbędzie się kosztem ograniczania środków na inne zadania lub też zmniejszania innych składowych, już i tak niskich wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej.

W związku z powyższym PFZPSiPS w dniu 20.10.2014 r. wystąpiła z zapytaniem do Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiety Seredyn i po uzyskaniu odpowiedzi podejmie stosowne działania adekwatne do powziętych informacji.

Jednocześnie zwracamy się do pracowników socjalnych o przekazywanie Federacji drogą elektroniczną - informacji dotyczących trudności w realizacji obowiązku wypłaty ww. dodatków w poszczególnych miejscach w Polsce. Informacje powyższe zostaną wykorzystane statystycznie w naszej bieżącej działalności.  

Przeczytaj treść zapytania do MPiPS

 

Z dyrekcją o warunkach pracy

W dniu 24.09.2014 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie ze stroną pracodawcy. Podczas rozmowy omówiono następujące kwestie:

- Dyrektor OPS Ursynów podjął decyzję, iż zarządzeniem wprowadzi "techniczne" reguły składania oraz rozpatrywania wniosków o awans zawodowy. Powyższe zarządzenie zawierać będzie m.in. wzór wniosku o awans oraz regulować terminy jego rozpatrywania. Przedstawiciele ZZP OPS Ursynów poprosili o wgląd do projektu dokumentu celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień dotyczących zgodności zarządzenia z prawem nadrzędnym, a w szczególności dotyczącym uprawnień samego związku zawodowego. Dyrektor OPS Ursynów zapowiedział również, iż podczas najbliższego zebrania z pracownikami omówi kwestię kryteriów awansu zawodowego, o których wprowadzenie do Regulaminu pracy lub wynagradzania od ponad 2 lat wnosi organizacja związkowa. Zdaniem Związku praktyka przyznawania awansu w OPS Ursynów nie była jednakowa dla wszystkich i nie dawała gwarancji uzyskania awansu zawodowego nawet po spełnieniu warunków formalnych. Przewodniczący Związku zapowiedział, że niezależnie od potrzebnej dyskusji w tym zakresie, organizacja związkowa w pierwszej połowie m-ca października oczekiwać będzie od pracodawcy konkretnej propozycji uregulowań, zastrzegając sobie prawo do wystąpienia z postulatami w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

- Zwrócono uwagę pracodawcy na niepokojącą pracowników praktykę nierównego stosowania się do zasad ewidencjonowania spóźnień przez poszczególne (i stanowiące wyjątek) osoby reprezentujące kadrę kierowniczą.

- Wyrażono oczekiwanie wobec pracodawcy by każdy przypadek napaści na pracowników, a w szczególności ich pomawiania lub znieważania, a także innych zachowań mogących narazić pracowników na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia określonych funkcji - był zgłaszany odpowiednim organom, a pracownicy uzyskiwali niezbędną pomoc, w tym prawną ze strony pracodawcy.

- Wskazano na potrzebę zatrudnienia w Ośrodku dodatkowych pracowników (w tym socjalnych), zapewniono pracodawcę o woli współpracy w tym zakresie. Ponadto omówiono i przedyskutowano kwestię, znacznej - zdaniem Związku - rotacji w OPS Ursynów. Związek stoi na stanowisku, iż dotychczasowa praktyka zatrudniania osób na umowy czasowe, a następnie kończenia ich współpracy z Ośrodkiem - jest niepokojąca, tym bardziej że znajdują one zatrudnienie i bardzo dobrze radzą sobie w innych jednostkach pomocy społecznej. Związek dostrzega w tym przedmiocie pilną potrzebę zmian.

 

 

Opinia o śds-ach

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w dniu 23.09.2014 r. przedstawiła uwagi do ministerialnego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Podstawowa uwaga Federacji dotyczy planowanych niekorzystnych zmian w poziomie zatrudnienia w środowiskowych domach typu A z obecnego wskaźnika tj. 1 pracownik na 7 uczestników do 1 osoba zatrudniona na 10 uczestników.

Dziękujemy wszystkim za przekazane uwagi i zachęcamy do dalszego uczestniczenia w opiniowaniu projektów aktów prawnych.

Przeczytaj uwagi Federacji

 

Kolejne zadanie dla OPS-ów

W dniu 15.09.2014 r. Federacja przedstawiła uwagi do projektu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W dniu 10.09.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało spotkanie z przedstawicielami partnerów społecznych dotyczące wdrażanego programu, podczas którego przedstawiono stan prac nad dokumentem oraz jego szczegóły. Wśród licznych uwag zgłaszanych m.in. przez Banki Żywności oraz organizacje pozarządowe, znalazły się również wątpliwości podniesione przez naszą organizację.

Według informacji przekazanych przez pracowników MPiPS - ośrodki pomocy społecznej zobligowane zostaną do wydawania zaświadczeń dla osób i rodzin, także nie będących dotychczas klientami pomocy społecznej, a chcących skorzystać z pomocy żywnościowej przekazywanej im m.in. za pośrednictwem ngo-sów. Zaświadczenie ma zawierać informacje o dochodzie będącym podstawowym kryterium kwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Oznacza to, że ops-y zmuszone zostaną do weryfikowania dochodu potencjalnych odbiorców programu. Jak się dowiedzieliśmy - początkowo osoba będzie mogła złożyć oświadczenie, jednak ostatecznie przeprowadzony zostanie i tak rodzinny wywiad środowiskowy.

W opinii Federacji powyższe rozwiązanie stoi w sprzeczności z ideą programu rozumianą jako najszybsze i efektywne dotarcie z pomocą żywnościową do potrzebujących zagrożonych lub będących w ubóstwie.

Przeczytaj treść pisma skierowanego do MPiPS

 

Środowiskowe Domy Samopomocy zagrożone?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Rozporządzenie będzie miało istotny wpływ na wymiar zatrudnienia w ŚDS-ach, a tym samym na jakość świadczonej w nich pomocy.

Zachęcamy zatem do czynnego włączenia się w proces konsultacji i nadsyłanie własnych uwag do dokumentu. Szczególnie liczymy na pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy, którzy mogą własne opinie nadsyłać również bezpośrednio na adres Ministerstwa (00-513 Warszawa, ul Nowogrodzka 1/3/5). Z kolei Federacja przygotowuje projekt własnej opinii, która zostanie przestawiona jeszcze w miesiącu wrześniu br. a także skierowana za pośrednictwem przedstawiciela Federacji w Radzie Pomocy Społecznej. Zachęcamy zatem do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Z uwagi na krótki termin konsultacji, uwagi przyjmujemy do 21.09.2014 r.

Przeczytaj projekt rozporządzenia

 

Informacje bieżące


Zakończył się sezon urlopowy, jednak przez okres lipiec-sierpień br. Związek oraz Federacja wypełniała swoje statutowe funkcje.

Działania Federacji

  • PFZPSiPS, po lipcowym spotkaniu z Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz w związku z Pismem Pani Elżbiety Seredyn dotyczącym planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej - skierowała kolejne uwagi dotyczące dokumentu opublikowanych założeń. W piśmie zostały poruszone kwestie określenia, czym według pomysłodawców zmian ma być praca socjalna oraz jaki kształt i funkcje mają spełniać formularze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego.

Zapoznaj się z treścią pisma

  • Na stronach MPiPS opublikowane zostały dwie alternatywne wersje założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej. Federacja prowadziła rozmowy z pozostałymi partnerami społecznymi o możliwych wspólnych działaniach po zatwierdzeniu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Zapoznaj się z wersjami założeń

Działania Związku

  • W związku z brakiem zgody Dyrektora OPS - Pana Marka Pawlęgi na zgłoszoną kandydaturę Pana Lecha Wojciecha Królikowskiego, jako mediatora w prowadzonym sporze zbiorowym - ZZP OPS Ursynów wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora z prowadzonej listy. MPiPS wyznaczyło mediatora wobec czego spór będzie kontynuowany.
  • Związek poinformował Pracodawcę, iż nie jest zainteresowany wprowadzeniem w OPS Ursynów procedury awansu zawodowego, która zawierałaby jedynie "techniczne" zasady przyjmowania oraz rozpatrywania wniosku o awans. ZZP OPS Ursynów od początku zabiega o wprowadzenie w Regulaminie pracy lub wynagradzania procedury awansu, która określałaby uprawnienia oraz obowiązki pracowników oraz pracodawcy związane z awansem. Dyrektor OPS Ursynów został poinformowany, iż ograniczenie dokumentu według jego pomysłu, skutkować będzie koniecznością przedstawienia ww. postulatu związkowego w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
  • Związek występował z licznymi zapytaniami oraz pismami do pracodawcy w związku z prowadzonymi działaniami w obronie indywidualnych interesów i praw pracowników. Ponadto, przygotowując kolejne postulaty pracownicze dotyczące osób zatrudnionych na umowy czasowe, uzyskaliśmy niepokojącą informację iż w okresie od 2007 r. ponad 70 pracowników przestało pracować w OPS Ursynów. Informacja powyższa posłuży dalszym działaniom związkowym. 
 

Opinia ZZP w sprawie awansu zawodowego

W dniu 30.07.2014 r. Związek przedstawił Pracodawcy własne uwagi do projektu procedury awansu zawodowego.

Główny postulat organizacji związkowej dotyczy wprowadzenia ww. procedury do Regulaminu pracy lub Regulaminu wynagradzania, co zgodne jest wymogami określonymi w prawie pracy, a także pozwoli na negocjowanie treści dokumentu.

Ponadto szereg uwag strony związkowej ma na celu takie ujęcie procedury, by nie byłaby ona jedynie kolejnym zbiorem powinności pracowniczych, a dawała w zamian konkretne uprawnienia związane z równym dostępem do awansu zawodowego.

Związek w ramach potrzeby wypracowania kompromisu w tym zakresie, wyraził również gotowość przeniesienia kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników objętych umowami czasowymi do odrębnej dyskusji. Uznając ważność tematu przedłużania umów - w ubiegłym tygodniu zapytaliśmy pisemnie Dyrektora OPS Ursynów o liczbę osób zatrudnionych, które w latach 2007-2014 przestały pracować w Ośrodku, ale także o udzielenie informacji - w jakim terminie przed upływem czasu obowiązywania umowy czasowej, pracownik informowany jest przez pracodawcę o ostatecznej decyzji w sprawie kontynuacji zatrudnienia. Informacje w tym zakresie są niezbędne by sformułować postulaty związkowe.

Przeczytaj uwagi do procedury awansu

 

Rozwój Federacji

Pomimo sezonu urlopowego Federacja nie zwalnia tempa. Miło jest nam poinformować, że do Federacji przystąpiły nowe organizacje związkowe - Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Nowym Sączu i Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej „Razem” z Przemyśla. W perspektywie jest przystąpienie kolejnych 3 związków zawodowych.

Dziękujemy za Wasz udział w Federacji. Nowym organizacjom członkowskim życzymy zadowolenia i udanej współpracy. Zachęcamy do wspólnego tworzenia reprezentacji pracowników socjalnych i pomocy społecznej.


 

Konkurs na projekt socjalny

KONKURS "TERAZ PROJEKT SOCJALNY"

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła konkurs pod patronatem MPiPS "TERAZ PROJEKT SOCJALNY", którego celem jest propagowanie i wyróżnienie dobrych praktyk z obszaru zrealizowanych projektów socjalnych. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września br. Najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego.

Pomimo trwającego sezonu urlopowego zachęcamy do zgłaszania realizowanych przez Was projektów.

Przeczytaj ogłoszenie o konkursie

Przeczytaj Regulamin konkursu

Pobierz kartę zgłoszeniową

 

 

Oświadczenie w sprawie SIP

Zarząd ZZP OPS Ursynów, po otrzymaniu opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz biorąc pod uwagę całokształt dostępnych opinii prawnych - podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie dopuszczalności przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem społecznego inspektora pracy.

Informujemy, iż wniosek z dnia 28.05.2014 r. zainicjowany przez wąską grupę pracowników, nie spełnia ustawowych oraz regulaminowych warunków tj.: 1) treść wniosku nie odnosi się do niewywiązywania się sip ze swoich obowiązków (warunek określony w art. 7 ust. 1 ustawy o sip); 2) do Związku, pomimo upływu ponad miesiąca, wpłynęły jedynie 4 poświadczenia zatrudnienia w OPS Ursynów, wobec wymaganej 1/5 pracowników składających wniosek (warunek określony w art. 7 ust. 2 ustawy o sip).

W tych okolicznościach dopuszczenie do ewentualnego odwołania inspektora wbrew obowiązującemu prawu - zgodnie z przekazanymi nam opiniami - mogłoby narazić Związek na zarzut doprowadzenia do bezprawnego działania.

W przypadku dysponowania przez inicjatorów wniosku innymi opiniami w tym zakresie, uprzejmie prosimy o ich przedstawienie.

 

Konsultacje szkoleń bhp

W dniu 10.07.2014 r. ZZP OPS Ursynów przedłożył uwagi do programu okresowych szkoleń BHP dla pracowników Ośrodka.

Program szkolenia, przedstawiony przez Pracodawcę został pozytywnie zaopiniowany przez organizację związkową. Wnioskowano jedynie o rozszerzenie harmonogramu szkolenia o zagadnienia związane z działalnością społecznej inspekcji pracy, co wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez część pracowników. Poproszono również by SIP obecny był podczas spotkania.

Związek poinformował również Dyrektora OPS Ursynów, iż za terminowe przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP, jako ściśle określone właściwymi przepisami prawa pracy, odpowiedziany jest wyłącznie Pracodawca.

 

 

Dyrektor nie zgadza się na mediatora

W dniu 02.07.2014 r. ZZP OPS Ursynów zgłosił Pracodawcy kandydaturę Pana Lecha Królikowskiego - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów na mediatora w trwającym sporze zbiorowym. Przewodniczący Rady wstępnie wyraził zgodę na powyższe. Dyrektor OPS Ursynów - Pan Marek Pawlęga nie zaakceptował jednak ww. kandydatury, co oznacza konieczność wystąpienia o płatnego mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jedynym warunkiem występowania w roli mediatora, jest gwarancja jego bezstronności. Dyrektor OPS Ursynów wprawdzie przyznał, iż powyższy wymóg Pan Lech Królikowski spełnia, jednakże – ponad ustawową przesłankę – oczekiwałby od mediatora specjalistycznej wiedzy prawnej z zakresu będącego przedmiotem trwającego sporu zbiorowego.

Przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej podczas rozmowy, starali się przekonać Pracodawcę, iż istotą mediacji jest przede wszystkim pomoc osoby trzeciej we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, wyjściu z impasu oraz dojściu do akceptowalnego konsensusu. Poinformowaliśmy również Dyrektora, że Przewodniczący Rady Dzielnicy wystąpił o niezbędne wsparcie prawne, co pozwoliłoby skutecznie przeprowadzić mediacje od strony formalno-prawnej i w przypadku zawarcia porozumienia, w sposób precyzyjny sporządzić właściwy dokument kończący spór. Na marginesie dodamy, iż właśnie m.in. w niezrozumiałym dla nas uporze, upatrujemy źródła dotychczasowego braku kompromisu w powyższej sprawie. Tym samym posiadane przez Pana Lecha Królikowskiego takie cechy, jak: obiektywizm, znajomość specyfiki środowiska lokalnego, doświadczenie samorządowe, jak również fakt, iż cieszy się zaufaniem oraz w swej działalności publicznej kieruje się zasadami dialogu społecznego, pozwoliłoby – w naszej ocenie – na wypracowanie porozumienia.

Przedstawiciele Związku poinformowali również Dyrektora Ośrodka, iż ewentualny  mediator wskazany zgodnie z art. 10 cyt. ustawy z listy mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zapewne również nie będzie spełniał tak rygorystycznego warunku, jakim jest prawna i szczegółowa znajomość zagadnień będących przedmiotem sporu.

Z niepokojem obserwujemy również, że spór zbiorowy, który w naszym poczuciu powinien zakończyć się na etapie mediacji prowadzonych lokalnie, poprzez konieczność sięgnięcia po pomoc mediatora z listy właściwego ministerstwa - zostanie niepotrzebnie rozszerzony do wymiaru ogólnopolskiego. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż brak zgody Dyrektora OPS na naszą propozycję, będzie zapewne wiązał się z dodatkowymi kosztami poniesionymi z środków publicznych na opłacenie tegoż mediatora, o czym jest mowa w art. 11 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Być może nie są to kwoty znaczące w ogólnym budżecie Ośrodka, jednakże wydają się wydatkiem zbędnym wobec możliwości skorzystania z oferowanej pomocy i wsparcia, a także bezcelowym biorąc pod uwagę, iż środki te mogłyby być spożytkowane na statutowe cele jednostki pomocy społecznej.

Powyższe informacje zostały przekazane Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów.

 

Pismo po rozmowach z Wiceminister

PFZPSiPS, zgodnie z ustaleniami - otrzymała odpowiedź (pismo z dnia 07.07.2014 r.) Pani Wiceminister Elżbiety Seredyn w sprawie prowadzonych przez pracowników resortu pracy komercyjnych szkoleń obejmujących zagadnienia projektowanych dopiero zmian w systemie pomocy społecznej.

Z treści pisma skierowanego do Federacji wynikają dwie konkretne informacje - potwierdzono, iż opisana praktyka miała miejsce oraz zdecydowano, iż pracownicy MPiPS nie będą już prowadzić tego typu działalności szkoleniowej w ww. obszarze.

Komentarz Federacji:

Odnosząc się do przedstawionych przez Wiceminister argumentów - trudno zgodzić się ze stwierdzeniami o dominujących pozytywnych walorach tego typu szkoleń (wymiana poglądów), skoro ideą szkoleń jest głównie przekazywanie pewnej wiedzy z danej dziedziny, a to w przypadku projektowanych dopiero zmian nie mogło oczywiście mieć miejsca. Wydaje się również, że skoro pracownicy pomocy społecznej płacą za usługę szkoleniową mając nadzieję na poszerzenie swojej wiedzy i przygotowanie się do reformy, to celem nadrzędnym tego typu spotkań, nie powinno być przede wszystkim pozyskiwanie przez samych szkolących (jednocześnie pracowników ministerstwa) informacji zwrotnych o słabych i mocnych stronach proponowanych rozwiązań. Temu bowiem powinny służyć w pierwszej kolejności konsultacje społeczne dokumentu. I na koniec generalna uwaga, podnoszona przez Federację uprzednio - Wydaje się co najmniej etycznie wątpliwa praktyka łączenia interesu prywatnego (uzyskiwanie zysków materialnych ze szkoleń) z interesem publicznym (pracowanie nad zmianami prawnymi w obszarze zbieżnym z tematyką szkoleń), przez te same osoby i w tym samym czasie, co budzi uzasadnioną obawę np. co do możliwości realnego przeformułowania głównych założeń proponowanej reformy.

Federacja nadal również nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi, czym według pomysłodawców zmian - ma być praca socjalna w nowym systemie pomocy społecznej, skoro deklarując oddzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, zakłada się równocześnie iż podstawowym narzędziem pracownika socjalnego pozostanie rodzinny wywiad środowiskowy.

Przeczytaj pismo Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej

 

Minister Seredyn rozmawia z Federacją

Z inicjatywy Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiety Seredyn w dniu 4 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym PFZPSiPS.

Spotkanie było poświęcone m.in. wyjaśnieniu okoliczności prowadzenia komercyjnych szkoleń przez pracowników resortu pracy w zakresie wprowadzanych dopiero zmian w systemie pomocy społecznej. Przedstawiciele Federacji poinformowali, że oczekiwaniem naszego środowiska zawodowego jest zachowanie pełnej przejrzystości przy procedowaniu zmian w ustawie o pomocy społecznej; powtórzyli iż za niewłaściwe uznają praktyki szkolenia kadr pomocy społecznej przez te same osoby, które miałyby się zajmować projektowaniem zmian w obszarze zbieżnym z tematyką szkoleń. Pani Elżbieta Seredyn przedstawiła własne dotychczasowe ustalenia w tej kwestii, zapewniła iż - zgodnie z wnioskiem Federacji - zostaną one przekazane w wersji pisemnej. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Federacji uzyskali zapewnienie, iż podjęta została decyzja, która ma zapobiec wystąpieniu podobnych sytuacji w przyszłości.

W dalszej części spotkania omówiono dotychczasowy stan prac nad zmianami w ustawie o pomocy społecznej. Przyznano, iż przewidywany termin wprowadzenia zmian tj. 1 stycznia 2015 r. - jest nierealny. Członkowie Zarządu Federacji poinformowali Panią Wiceminister o zastrzeżeniach organizacji, a także innych partnerów społecznych, co do trybu prowadzonych konsultacji społecznych w powyższej sprawie. Przekazano przykłady konkretnych elementów konsultacji a także przyjętych rozwiązań w założeniach, które wymagają poprawy i doprecyzowania. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wyrazili oczekiwanie, iż zapoczątkowana debatą (31.01.2014 r.) dyskusja ad. zmian w pomocy społecznej, na następnym etapie procedowania, będzie miała w charakter regularnych spotkań w grupach roboczych mających wypracować optymalne rozwiązania, co niestety nie zostało dotąd zrealizowane pomimo uprzednich zapowiedzi. Pani Elżbieta Seredyn zapewniła, że po zatwierdzeniu założeń przez Radę Ministrów, projekt nowelizacji ustawy będzie wspólnie tworzony razem z partnerami społecznymi, w tym z Federacją. Obie strony wyraziły gotowość i potrzebę kolejnego spotkania.

Równolegle w dniu 02.07.2014 r. opublikowano czwartą już wersję projektu założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej w wersji przekazanej na Stały Komitet Rady Ministrów

 

 

Procedura awansu według Dyrektora

W dniu 02.07.2014 r. z inicjatywy Związku - odbyło się spotkanie ze stroną pracodawcy. Podstawowym zagadnieniem poruszanym podczas rozmowy była złożona przez organizację związkową propozycja kandydata na mediatora w trwającym sporze zbiorowym.

Z uwagi na fakt, iż za stosowne uważamy w pierwszej kolejności przekazanie zainteresowanej osobie decyzji Dyrektora OPS - szczegółowe informacje w powyższej sprawie przedstawimy publicznie w najbliższym czasie.

Jednocześnie Dyrektor OPS Ursynów - Marek Pawlęga, przedstawił związkowi zawodowemu, własną propozycję procedury awansu zawodowego.

Przypominamy, iż z inicjatywą określenia zasad awansu ZZP OPS Ursynów występował już w 2012 r., a następnie w 2014 r. - uznał za stosowne, by wobec zauważalnej rotacji pracowników w OPS, procedura powyższa została uzupełniona o zapisy dotyczące reguł przedłużania umów pracownikom zatrudnionym na czas określony.

Związek wkrótce przedstawi Pracodawcy własne uwagi do dokumentu, który zgodnie z dostępnym orzecznictwem powinien być wprowadzony jako część Regulaminu pracy. Zapraszamy do zapoznania się z obiema wersjami procedury awansu (pracodawcy oraz związkową) oraz przedstawiania nam własnych sugestii do obu dokumentów.

Przeczytaj propozycję Pracodawcy

Przeczytaj propozycję Związku

 

W obronie praw związkowych - Łódź

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, w związku z eskalacją konfliktu pomiędzy Dyrektor MOPS w Łodzi a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych działającym w MOPS w Łodzi - w dniu 23 czerwca 2014 r. zwróciła się do Prezydent Miasta o aktywne włączenie się w rozwiązanie sporu na drodze dialogu społecznego.

Pomimo, iż ZZPS przy łódzkim ośrodku formalnie nie należy do struktur Federacji, uznaliśmy wystosowaną zapowiedź rozwiązania umowy o pracę z Przewodniczącym organizacji związkowej z przyczyn bezpośrednio związanych z jego działalnością związkową, jako niedopuszczalną. W obronie Przewodniczącego odbył się również protest pracowników łódzkiego MOPS.

Przeczytaj pismo Federacji

Przeczytaj o sytuacji na stronie ZZPS

 

OKPS 2014 o kontraktach

W dniach 16-18.06.2013 r. w Częstochowie, podczas XIV Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych organizowanej przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV - dyskutowano o znaczeniu kontraktu socjalnego w procesie aktywizacji osób i rodzin.

Wystąpienia dotyczyły zarówno praktycznych aspektów realizacji kontraktów socjalnych jak i teoretycznych podstaw ich stosowania w ujęciu prawnym, psychologicznym oraz aksjologicznym.

Konferencji nie ominęła tematyka planowanych zmian w systemie pomocy społecznej. Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej zaprezentowała Pani Zuzanna Grabusińska - radca ministra w MPiPS. Z kolei przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej - Paweł Maczyński oraz Jacek Szwalgin - przedstawili stanowisko Federacji w zakresie projektowanych zmian ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących kontraktu socjalnego. Mówiono m.in. o zawartych w założeniach - zmianach polegających na rozszerzeniu stosowania kontraktu socjalnego o jego nowe formy (kontrakt rodzinny i grupowy) oraz do nowych zadań (usługi socjalne o charakterze aktywizującym oraz profilaktycznym), a także o wprowadzeniu zasady obligatoryjności zawarcia kontraktu dla większości świadczeniobiorców pomocy społecznej. Pani Zuzanna Grabusińska zapewniła, że reguła obligatoryjności stosowania kontraktu na dalszych etapach procedowania, zostanie(ła) złagodzona.

Przeczytaj relację z konferencji na stronie Centrum AV

Przeczytaj relację z konferencji na stronie OPS.pl

Obejrzyj galerię z wystąpienia przedstawicieli Federacji

 

Współpraca związkowców

Przedstawiciele Zarządu Federacji w miesiącu maju i czerwcu br. uczestniczyli w zorganizowanych spotkaniach z pracownikami oraz związkowcami miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy rodzinie czterech miast w Polsce.

Dzięki uprzejmości pracowników socjalnych i pomocy społecznej odwiedziliśmy kolejno: Lublin, Nowy Sącz, Przemyśl oraz Piotrków Trybunalski. Spotkania służyły wymianie doświadczeń oraz opinii dotyczących systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian w tym obszarze. Wiele mówiono o postulowanych kierunkach i celach, które powinny być realizowane. Wspólnym mianownikiem rozmów była zgłaszana potrzeba integracji naszego środowiska zawodowego. W tym zakresie projekt współtworzenia Federacji spotkał się z zainteresowaniem i aprobatą. Pojawiły się także deklaracje współpracy i przystąpienia do PFZPSiPS.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować gospodarzom spotkań za wystosowane zaproszenia i gorące przyjęcie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz udział w dyskusji, które umocniły Nas w przekonaniu o konieczności wspólnego działania, a także wskazały na nowe zagadnienia, które postaramy się włączyć do naszej bieżącej działalności.

Stale zapraszamy do kontaktu i współpracy z Federacją. Wyrażamy gotowość przyjazdu również do Waszych miejscowości. Zachęcamy organizacje związkowe do włączenia się w nasz wspólny projekt.

Zdjęcia z Piotrkowa Trybunalskiego (09.06.2014 r.)

 

Pytania o szkolenia c.d.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, kontynuując zapytania dotyczące prowadzenia komercyjnych szkoleń w zakresie projektowanych dopiero zmian w ustawie o pomocy społecznej przez pracowników MPiPS - ponownie wystosowała w powyższej sprawie pismo do Pani Elżbiety Seredyn - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej.

Federacja przekazała również materiały (oferty szkoleniowe), które otrzymaliśmy m.in. od pracowników pomocy społecznej, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że postawione pytania oraz wyrażone wątpliwości poddane zostaną szczegółowej analizie lub/i ewentualnej kontroli. Liczymy, iż końcowe wnioski zostaną upublicznione i posłużą wyjaśnieniu podnoszonych kwestii.

Przeczytaj pismo Federacji

 

Odwołanie sip - komunikat

W dniu 28.05.2014 r. został złożony wniosek o odwołanie społecznego inspektora pracy. W związku z powyższym Zarząd Związku wydał oświadczenie dla pracowników w powyższej sprawie.

Przeczytaj oświadczenie Zarządu

Zapoznaj się z treścią wniosku

 

Superwizja - uwagi Federacji

W dniu 30.05.2014 r. PFZPSiPS złożyła uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w konsultacje dokumentu i przesłali własne sugestie oraz spostrzeżenia. W znacznej mierze zostały one uwzględnione w odpowiedzi Federacji adresowanej do MPiPS.

Przeczytaj uwagi Federacji.

 

Przed mediacjami

Chcąc uniknąć sytuacji toczenia sporu zbiorowego na etapie mediacji i przy wykorzystaniu prawnych środków zewnętrznych, w dniu 21.05.2014 r. Przewodniczący Związku spotkał się z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora OPS Ursynów.

Przedstawiciel Zarządu ZZP OPS Ursynów wyraził gotowość zawarcia kompromisu w ww. sprawie, jednakże oczekując od Dyrektora OPS jakichkolwiek realnych ustępstw w stosunku do jego stanowiska kończącego etap rokowań. Strona Pracodawcy pozostała przy swoim zdaniu, ponownie pozostawiając też kwestię wyboru mediatora stronie związkowej. Przewodniczący organizacji związkowej zapowiedział skorzystanie z mediacji zewnętrznej.

Jednocześnie przedstawiciel ZZP OPS Ursynów odniósł się do trwającego zbierania podpisów pod wnioskiem grupy pracowników m.in. o odwołanie społecznego inspektora pracy. Zwrócono się do Dyrektora - by w przypadku podjęcia próby przeprowadzenia nieprawnego głosowania nad odwołaniem SIP na Jego zebraniu z pracownikami, co miało już miejsce w innym przedmiocie, zadbał o przestrzeganie ustawowych procedur. Poinformowano również Pracodawcę o poważnie rozważanym przez organizację związkową zawiadomieniu stosownych organów w przedmiocie utrudniania działalności związkowej.

 

Minister odpowiada na list otwarty Federacji

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Seredyn odpowiedziała na list otwarty PFZPSiPS w sprawie dotychczasowego sposobu prowadzenia konsultacji społecznych oraz zakresu uwzględnienia uwag partnerów społecznych w procesie procedowania zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią korespondencji. Jednocześnie informujemy, że wkrótce zostanie przedstawione stanowisko Federacji dotyczące udzielonej uprzednio przez MPiPS - odpowiedzi na zapytanie publiczne o prowadzenie komercyjnych szkoleń przez pracowników resortu pracy w zakresie projektu założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej. Dziękujemy za dotychczasowy szeroki odzew i sygnały przekazywane w tym przedmiocie. Zachęcamy nadal do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

Przeczytaj odpowiedź MPiPS na list otwarty

 

MPiPS odpowiada na pytania Federacji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na wniosek Federacji o wskazanie danych ekspertów i pracowników tworzących projekt założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej, a także na pytania dotyczące możliwości świadczenia przez osobę(y) zatrudnione w MPiPS komercyjnej działalności szkoleniowej w zakresie projektowanych dopiero zmian w ustawie.

Pomimo obszernych wyjaśnień dotyczących trybu prac nad projektem założeń i wskazania, iż dokument jest dziełem zbiorowym pracowników Ministerstwa - po raz kolejny nie doczekaliśmy się na podanie do publicznej wiadomości jego konkretnych autorów.

Niestety niejasności pozostają również w kwestii zadanego przez Federację pytania o prowadzenie przez pracownika(ów) MPiPS płatnych szkoleń dotyczących projektowanych dopiero zmian w pomocy społecznej. Wprawdzie PFZPSiPS nigdy nie formułowała zarzutu wobec osób zatrudnionych w resorcie pracy - jak usiłuje twierdzić w swym piśmie MPiPS - ale zadając publiczne pytanie w tym przedmiocie, chcieliśmy wyjaśnić wszelkie okoliczności i zgłaszane nam sygnały, tak by procedowanie potrzebnych zmian, nie budziło żadnych wątpliwości co do bezstronności i przejrzystości tworzenia ww. aktu prawnego.

Federacja w tym zakresie poinformuje i przekaże Ministerstwu informacje w których jest posiadaniu zgodnie z zawartą prośbą.

Przeczytaj odpowiedź MPIPS

 

Spotkanie z pracodawcą

W dniu 24.04.2014 r., z inicjatywy Związku odbyło się cykliczne spotkanie z Pracodawcą. Nowością w zakresie trybu przeprowadzania rozmów, było przekazane przez Dyrektora OPS Ursynów oczekiwanie - by strona związkowa przekazywała z wyprzedzeniem tematy, które będą przez nią poruszane. Związek nie formułuje analogicznego oczekiwania względem Pracodawcy.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

- Trwający spór zbiorowy wejdzie w fazę mediacji. Strony nie doszły do porozumienia, a Dyrektor OPS Ursynów zdecydował, że dwa odrębne projekty protokołów rozbieżności, wobec nie uzgodnienia ich wspólnego brzmienia, zostaną sobie jedynie przekazane. Dyrektor nie wskazał również własnej propozycji osoby mediatora pozostawiając inicjatywę w tym względzie wyłącznie stronie związkowej.

- Związek ponownie przedstawił Dyrektorowi OPS Ursynów zmodyfikowaną propozycję procedury awansu zawodowego. Dokument został uzupełniony o zasady przedłużania umów pracownikom zatrudnionym na czas określony. Przyczynkiem dla powyższego stały się dane przekazane na wniosek ZZP przez Pracodawcę, a dotyczące sporej rotacji w zatrudnieniu w latach 2007-2013. Związek postulował wprowadzenie wskazanej procedury już ok. 2 lat temu, jednak do dziś nie doczekał się realizacji pomysłu. Według organizacji związkowej najwłaściwsze byłoby przyjęcie bardzo ogólnych ram (zasad) awansu i przedłużania umów, a następnie w miarę czasu i możliwości (finansowych, kadrowych) uzupełnianie dokumentu np. o szczegółowy opis stanowisk. Tym samym nie doszłoby do zlecenia bardzo czasochłonnego zadania pracownikom już obciążonym innymi czynnościami. Dyrektor OPS uznał jednak, że do końca czerwca br. roku przygotuje i przedstawi zakładowej organizacji związkowej - kompleksowy dokument w tym zakresie.

- Przedstawiciele ZZP OPS Ursynów przedstawili własne oczekiwania dotyczące stworzenia odpowiednich warunków dla działalności społecznego inspektora pracy. W szczególności poruszono temat wyborów SIP i braku realizacji wniosku zakładowej organizacji związkowej, która wnioskowała o przekazanie jej na podstawie przepisów prawa, listy zatrudnionych pracowników celem weryfikacji ich prawa do głosowania. Lista nie została przekazana, a Związek poinformował Dyrektora, iż oczekuje na opinię zewnętrznej instytucji w tej sprawie i w zależności od jej treści podjęte zostaną stosowne działania.

- Związek zapowiedział Dyrektorowi OPS Ursynów chęć zwiększenia kwoty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży na wskazanych stanowiskach pracy lub skrócenia tzw. okresu używalności poszczególnych typów odzieży. Od ok. 2 lat kwoty ekwiwalentu nie ulegały podwyższeniu, a wydaje się to zasadne wobec wzrostu cen odzieży.

- Omówiono zasady nagradzania i premiowania pracowników, a także wysokości środków przeznaczanych na powyższe.

- Ustalono, że w trakcie cyklicznych zebrań Dyrektora OPS Ursynów z pracownikami, strona związkowa po każdej informacji dotyczącej jej pośrednio lub bezpośrednio, będzie dysponowała możliwością odniesienia się do poruszanych zagadnień, co mamy nadzieję wyeliminuje wszelkie nieporozumienia.

 

Niebieskie Karty pod lupą mediów

W dodatku do dzisiejszego (23.04.2014 r.) wydania Dziennika Gazety Prawnej - "Samorząd i Administracja" opublikowany został obszerny tekst dotyczący realizacji procedury przeciwdziałania przemocy, a w szczególności roli jaka została przypisana pracownikom socjalnym.

Przyczynkiem do dyskusji na powyższy temat stała się decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku gminy Zakopane, która zakwestionowała zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głos w dyskusji zabrał także przedstawiciel PFZPSiPS

Przeczytaj wstęp redakcyjny oraz pozostałą treść artykułu (str. 2, dostęp może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty)

 

Sądowy finał likwidacji OPS Śródmieście

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok przywracający do pracy pracownice "zlikwidowanego" Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy: Teresę Sobolewską i Dorotę Jaworską, członkinie NSZZ „Solidarność” - podaje serwis OPS.pl za NSZZ Solidarność.

Sprawa dotyczy komentowanej szeroko w naszym środowisku zawodowym "likwidacji" śródmiejskiego ops oraz śoo i dokonanych przy tej okazji zwolnień grupowych kilkudziesięciu pracowników Ośrodka, w tym członków działającej komisji zakładowej NSZZ Solidarność.

Pomimo szeregu opinii prawnych wskazujących na brak podstaw do zwolnień, z uwagi na przejęcie przez nowo utworzoną jednostkę ("Centrum Pomocy Społecznej"), zarówno zadań, jak i składników majątku, co winno skutkować także przejęciem zatrudnionych uprzednio pracowników - władze Warszawy oraz Dzielnicy Śródmieście pozostały niewzruszone.

Po ponad półtorarocznej batalii sądowej - w drugiej instancji - zapadł prawomocny wyrok, przywracający ww. pracowników do pracy. Część ze zwolnionych osób zawarła ugody, w ramach których otrzymali finansowe rekompensaty.

Koszt powyższej likwidacji to indywidualne dramaty zwolnionych osób, a także wydane z środków publicznych - pieniądze na realizacje zamiarów władzy, które od początku budziły uzasadnione wątpliwości prawne, merytoryczne oraz etyczne.

Stawiamy więc publiczne pytanie - Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych ?

Więcej na OPS.pl

 

 

MIiR odpowiada w sprawie projektów systemowych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiedziało na zapytanie Federacji w sprawie zasad finansowania i obowiązywania przepisów prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej w ramach realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Przeczytaj odpowiedż MIiR

 

Wybrano społecznego inspektora pracy

Piotr Lipa został wybrany społecznym inspektorem pracy w OPS Ursynów. Ww. uzyskał wymaganą liczbę ważnych głosów.

Dziękujemy za udział w głosowaniu, w szczególności pracownikom niezrzeszonym i zachęcamy do zapoznania się z uprawnieniami oraz obowiązkami sip zawartymi w ustawie o społecznej inspekcji pracy.

 

Dress code bez wersji pisemnej

Jak wieść niesie dress code, dzięki wspólnym wysiłkom zainteresowanych - nie zostanie wprowadzony pisemnie. Pozostając w konwencji przyjętej przy okazji dyskusji o ubiorze, higienie i kanonach urody w OPS Ursynów, komentujemy to wydarzenie obrazkowo, gdyż - jak powszechnie wiadomo - obraz (wizerunek) trafia do odbiorców skuteczniej niż najbardziej wyszukane argumenty :)

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

 

 

 

 

Zapraszamy również na nasz profilRegulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom" 

 

 

 

Free business joomla templates