Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Będzie protest w OPS Ursynów?!

W dniu 27.01.2015 r. Związek złożył do Dyrektora OPS Ursynów - Pana Marka Pawlęga, pismo informujące o podjętej decyzji w sprawie rozpoczęcia akcji protestacyjnej w toczącym się sporze zbiorowym.

Na powyższy krok Zarząd Związku zdecydował się po tym, jak dotychczasowy przebieg sporu zbiorowego - uzasadniał przypuszczenie, iż nie doprowadzi on do zawarcia porozumienia. Warto podkreślić, iż kwestia będąca istotą sporu zbiorowego, omawiana była już od 2 lat z Dyrektorem (w tym ponad rok w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych). Zarówno etap rokowań, jak też obecne mediacje, pomimo kolejnych ustępstw strony związkowej oraz zaangażowania mediatora - nie zakończyły się ostatecznymi uzgodnieniami. Z naszych obserwacji wynika, iż Dyrektor OPS Ursynów wprowadza kolejne zastrzeżenia, które odwlekają w czasie podjęcie wiążącej decyzji i czynią spór nieuzasadnienie przewlekłym.

ZZP OPS Ursynów w najbliższy wtorek (03.02.2015 r.) rozpocznie przewidziany prawem protest, który polegać będzie początkowo na oflagowaniu budynku OPS Ursynów będącego jednocześnie siedzibą Związku, a także na przeprowadzeniu akcji ulotkowych informujących o istniejącym sporze.

Podjęcie i przebieg akcji protestacyjnej, użyte jej formy oraz dalsze kroki Związku uzależnione są od decyzji samego Pracodawcy, w gestii którego pozostaje teraz rozwiązanie sporu bez konieczności sięgania po przewidziane prawem i demokratyczne metody protestu.

Przeczytaj pismo do Dyrektora (jakość średnia)

 

Dopytujemy posłów

W dniu 16.01.2015 r. Federacja złożyła zapytania do Przewodniczących - Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie poselskiej inicjatywy zmiany ustawy o pomocy społecznej.

Pomimo, iż resort pracy zaprzeczył jakoby znał poselskie plany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej - do Federacji docierają kolejne już sygnały, iż takie kroki są podejmowane. Dopytujemy zatem posłów o powyższe, ponieważ według naszej wiedzy, to właśnie część z ministerialnych założeń i pomysłów, może stać się przedmiotem zmian legislacyjnych z pominięciem procedury przewidzianej dla projektów rządowych.

Przeczytaj pisma w powyższej sprawie

 

Pierwsza debata o bezpieczeństwie

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16.01.2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej. Spotkanie zorganizowano, ponieważ w ostatnim czasie wzrosła liczba przypadków agresji słownej oraz aktów przemocy fizycznej wobec pracowników socjalnych. Środowiskiem pracowników ośrodków pomocy społecznej w Polsce wstrząsnęło szczególnie tragiczne wydarzenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, które miało skutek śmiertelny dla dwóch pracujących tam kobiet – pracowników socjalnych.

Pan Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w MPiPS otwierając spotkanie powiedział – „Spotkaliśmy się dziś, by w gronie ekspertów podjąć trudny temat bezpieczeństwa w służbach społecznych. Pracownicy socjalni, którzy realizują zadania pomocy społecznej, muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa”. Pan Jarosław Duda poinformował uczestników spotkania, iż w związku z pojawiającymi się zagrożeniami, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz skierował w dniu 24 grudnia 2014 roku oficjalne pismo do Komendanta Głównego Policji. Zaapelował w tym piśmie o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników socjalnych, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, uczących jak należy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Minister zwrócił się też do wójtów i burmistrzów o pomoc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa wykonującym swoje obowiązki pracownikom pomocy społecznej.

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 16 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli reprezentanci instytucji i organizacji, których kwestia bezpieczeństwa pracowników sektora pomocy społecznej w szczególny sposób dotyczy. Udział w nim wzięli przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej, Centralnej Komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” i przedstawiciele związków zawodowych reprezentujący Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych z Łodzi.

Zaproszeni uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia uwag i postulatów w sprawie bezpieczeństwa pracowników służb społecznych, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami, którym pomagają. Na prośbę Pani Krystyny Wyrwickiej – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej jako pierwsi zapoznali zebranych z własnymi postulatami ws. bezpieczeństwa. Postulaty Federacji (jest ich siedem) dotyczą: inicjatywy legislacyjnej, która wprowadzi obowiązkową asystę Policji w przypadkach trudnych, wydzielenia odrębnego pomieszczenia do rozmów z klientami, porozumienia MPiPS i KGP ws. bezpieczeństwa pracowników, bezwzględnego zgłaszania przypadków zachowań agresywnych organom ścigania, możliwości uczestnictwa dwóch pracowników w trakcie wizyt u klientów (dot. pracowników socjalnych i asystentów rodziny). W kolejnych postulatach Federacji pojawiła się koncepcja „Programu reakcji na zjawiska traumatyczne” – regionalna sieć/instytucja wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników. Zdaniem przedstawicieli Federacji istotny wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych będzie miało również rozdzielenie funkcji kontrolnej, związanej z obsługą świadczeń i usług, od funkcji dot. samego pomagania, wsparcia.

Rezultatem pierwszego spotkania jest utworzenie trzech grup roboczych, które zajmą się kwestią bezpieczeństwa pracowników służb społecznych. Utworzone grupy rozpoczęły już prace w obszarach: organizacja pracy, zmiany prawne, kształcenie-szkolenia. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 19 lutego 2015 roku. Do tego dnia grupy robocze przygotują i skonsultują między sobą stosowne rozwiązania ws. bezpieczeństwa pracy pracowników służb społecznych.

tekst i zdjęcia: A. Gocłowski

Pełna relacja na OPS.pl

Relacja na stronie MPiPS

 

Pytania do Związku

Do Związku zostały skierowane nowe pytania, więc poniżej zamieszczamy ich treść oraz odpowiedzi:

1. Co dzieje się w sporze zbiorowym i jakie są dalsze kroki Związku?

Spór zbiorowy kontynuowany jest na etapie mediacji. Wyznaczony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - mediator, rozmawia z obiema stronami sporu i zaproponował nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu tzw. indywidualnie ustalanego przedziału czasu pracy (miedzy godziną 7.30-8.30), w ramach którego to pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w ramach tego przedziału. Związek przedstawił mediatorowi dwie wersje propozycji zapisu porozumienia, do wyboru jednej z nich przez pracodawcę. Czekamy na ostateczną decyzję Dyrektora OPS Ursynów. W przypadku podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowy, przyjęte rozwiązanie mogłoby zacząć obowiązywać od lutego br. W przypadku braku porozumienia, Związek może zdecydować o przeniesieniu sporu na poziom ogólnopolski (spór prowadziłaby Federacja do której należy ZZP OPS Ursynów), co umożliwiłoby podjęcie nawet akcji strajkowej np. prowadzonej przez członków Zarządu Związku. Ponadto Związek może zdecydować o akcji protestacyjnej oraz arbitrażu Sądu.

2. Czy to prawda, że Dyrektor OPS Ursynów uchylił swoje ostanie zarządzenia?

Jak udało się Nam ustalić, Dyrektor uchylił 2 z 3 spornych zarządzeń tj. zarządzenie w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników oraz w sprawie kontroli stanu trzeźwości pracowników prowadzących pojazdy służbowe. Informacja w tej sprawie nie została Nam jednak dotychczas oficjalnie przekazana przez Pracodawcę. Prawdopodobnie nie uchylone pozostało zarządzenie w sprawie rozpatrywania wniosku o awans zawodowy, które zdaniem Naszym oraz prawników - zawiera zapisy świadczące o faktycznym wprowadzeniu obowiązków i uprawnień pracowniczych związanych z awansem zawodowym. Po zapoznaniu się z treścią zarządzenia, uznaliśmy, iż powyższe przepisy stanowią faktyczną próbę usankcjonowania warunków awansu, co może się odbyć tylko w Regulaminie pracy lub wynagradzania. W związku z powyższym Związek zdecydowany jest doprowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej kwestii przez niezależne i powołane do tego organy.

 

Złożyliśmy postulaty bezpieczeństwa

Miesiąc po tragicznym wydarzeniu w Makowie, w wyniku którego, zmarły Nasze Koleżanki - Małgosia i Renata oraz w przeddzień ministerialnej debaty ws. bezpieczeństwa pracowników socjalnych i pomocy społecznej zaplanowanej na dzień 16.01.15 r.- Federacja przedstawia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, pakiet rozwiązań, które w sposób istotny mają doprowadzić do podniesienia naszego poziomu bezpieczeństwa.

Przedłożone propozycje są wynikiem konsultacji prowadzonych w naszym środowisku zawodowym i obejmują te kwestie, które dotychczas nie zostały podjęte przez resort pracy w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego z dnia 24.12.2014 r.

Pragniemy wyrazić podziękowania, wszystkim którzy przyczynili się do powstania postulatów oraz zapewnić, iż stanowią one dopiero początek naszej batalii o lepsze warunki pracy w tym aspekcie.

Przeczytaj postulaty Federacji

 

Zarządzenia bez uzgodnień

W ostatnim okresie Dyrektor OPS Ursynów wydał trzy zarządzenia, w których mowa jest bezpośrednio o uprawnieniach i obowiązkach pracowniczych tj. zarządzenie w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników, w sprawie kontroli stanu trzeźwości pracowników prowadzących pojazdy służbowe oraz w sprawie rozpatrywania wniosku o awans zawodowy. Wszystkie powyższe zarządzenia - zgodnie z posiadanymi przez Związek opiniami prawnymi - jako wyczerpujące przesłanki z art. 104 Kodeksu pracy, powinny zostać uregulowane w zakładowym Regulaminie pracy i uprzednio uzgodnione z zakładową organizacją związkową.

Stało się jednak inaczej - Dyrektor samodzielnie wprowadził do obiegu ww. dokumenty. Wobec powyższego w dniu 13.01.2014 r. Związek oraz Społeczny Inspektor Pracy, odpowiednio wezwał i zalecił, uchylenie zarządzeń w terminie 7 dni oraz ewentualne uzgodnienie na nowo zapisów z organizacją związkową w Regulaminie pracy. Uprzedzono również o konsekwencjach braku oczekiwanej reakcji Pracodawcy.

Dodatkowo warto zaznaczyć, iż zarządzenie w sprawie kontroli stanu trzeźwości, choć potrzebne, zawiera - zdaniem prawników - zapisy niezgodne z przepisami nadrzędnymi, zarówno w zakresie obowiązku poddania się badaniu, jak też trybu jego przeprowadzania.

Przeczytaj pismo skierowane do Dyrektora OPS Ursynów

 

Dyrektor zaprasza do rozmów o bezpieczeństwie

Pismem z dnia 05.01.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów zwrócił się do ZZP OPS Ursynów z zaproszeniem do udziału w spotkaniu mającym na celu wypracowanie wspólnej koncepcji i możliwych do realizacji rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo pracowników Ośrodka.

Inicjatywa Dyrektora została podjęta w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierowanym do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w którym sformułowane zostały konkretne zalecenia dotyczące zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

ZZP OPS Ursynów kilkakrotnie zwracał się do Pracodawcy o podjęcie działań w tym zakresie i część z naszych postulatów została zrealizowana. Pozostałe pomysły ponownie przedstawimy Dyrektorowi. Zwracamy się więc z prośbą o wskazanie tych elementów pracy w zakresie bezpieczeństwa, które mogłyby ulec poprawie. Swoje uwag można kierować drogą elektroniczną lub bezpośrednio kontaktując się z przedstawicielami Związku.

Przeczytaj pismo Dyrektora OPS Ursynów

 

Projekt poselski - NIE według MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 30.12.2014 r. w odpowiedzi na pismo Federacji, poinformowało, że nie są resortowi pracy znane poselskie plany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie MPiPS wyjaśnia, że 11.12.2014 r. Komitet Stały Rady Ministrów zlecił Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrowi Finansów kontynuowanie uzgodnień dotyczących minimalizowania skutków finansowych wprowadzenia w życie ministerialnego projektu zmian w pomocy społecznej.

Z kolei Federacja podejmie działania mające na celu ostateczne ustalenie - czy z inicjatywą nowelizacji mają zamiar wystąpić posłowie.

Przeczytaj odpowiedź MPiPS

 

Kto odpowiada za brak dodatków?

W związku ze skierowanym do Premier RP - Pani Ewy Kopacz listem otwartym m.in. w sprawie braku dotacji do wypłaty "dodatków terenowych" dla pracowników socjalnych, Ministerstwo Finansów przesłało do wiadomości Federacji pismo, w którym m.in. tłumaczy przyczyny braku powyższego dofinansowania.

Wcześniej tj. listopadzie br. swoje stanowisko w powyższej sprawie zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Z analizy obu pism wynikają rozbieżności zarówno, co do przyczyn cofnięcia dotacji, jak też stopnia odpowiedzialności resortów za ten stan rzeczy.

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów - "w 2014 r. wnioski Ministra Pracy i Polityki Społecznej kierowane do Ministra Finansów nie obejmowały dofinansowania tego zadania”. Ponadto według odpowiadającego "Środkami z powyższej rezerwy dysponuje Minister Pracy i Polityki Społecznej”.

Federacja oczekuje jeszcze na odpowiedź w powyższej sprawie Premier RP, po czym podejmie stosowne działania.

Przeczytaj stanowisko Ministra Finansów

Przeczytaj stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Zapoznaj się z najważniejszymi różnicami w stanowiskach

 

 

Zmiany w pomocy w projekcie poselskim?

W dniu 15.12.2014 r. Federacja wystosowała zapytanie do MPiPS w sprawie sygnałów świadczących o zamiarze wprowadzenia części zmian w ustawie o pomocy społecznej w trybie tzw. projektu "poselskiego" lub "komisyjnego". Jednocześnie zwrócono się wnioskiem o przedstawienie przez MPiPS ustaleń, jakie zapadły podczas posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 11.12.2014 r., kiedy to po raz kolejny rozpatrywany był projekt "Założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej".

Jak dowiedziała się Federacja, wobec niepewnego losu ministerialnych założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej, pojawiła się inicjatywa wprowadzenia części zmian poprzez tzw. projekt poselski lub komisyjny. Oznacza to, że część pomysłów Ministerstwa, mogłoby być procedowanych "na skróty", w tym tych które są najbardziej wątpliwe, a także tych które nie doczekały się dotychczas realizacji, gdyż wymagają delegacji ustawowej np. zapisy projektu rozporządzenia w sprawie superwizji.

Przypominamy, iż Komitet Stały Rady Ministrów otrzymał od MPiPS dwie wersje projektu założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej - wersję zakładającą zmiany w systemie świadczeń, co wymaga nakładów finansowych z budżetu, a także wersję "bezkosztową". Ministerstwo Finansów dotychczas jednoznacznie oporowało przed akceptacją zmian uwzględniających nakłady finansowe.

Przeczytaj pismo skierowane do MPiPS

 

Maków - Kolejny tragiczny atak na pracowników pomocy społecznej

artykuł aktualizowany

 

W dniu 15.12.2014 r. doszło do kolejnego ataku na pracowników pomocy społecznej. Jak informują media - w Makowie (powiat Skierniewicki) do miejscowego GOPS-u wtargnął mężczyzna, który rozlał a następnie podpalił łatwopalną ciecz. W wyniku podpalenia Nasze Koleżanki - Renata Białkowska oraz Małgorzata Kowalczyk - zmarły. Trzy pozostałe osoby są zostały ranne.

Policja zatrzymała 60-letniego sprawce napaści. Prokuratura przedstawiła zarzuty sprawcy i został on tymczasowo aresztowany.

Jest to kolejny, w ostatnich miesiącach atak, którego ofiarami są pracownicy pomocy społecznej.

Federacja, już po tragicznych wydarzeniach w Górze Kalwarii wystosowała wniosek do Prokuratora Generalnego, jednak do dziś pozostał on bez odpowiedzi.

 • W dniu 23.12.2014 r. pożegnaliśmy Naszą kol. Małgorzatę Kowalczyk. Podczas uroczystości pogrzebowych, oprócz rodziny i znajomych, obecne było liczne grono mieszkańców Makowa, przedstawiciele instytucji rządowych oraz samorządowych, a także pracownicy socjalni i pracownicy pomocy społecznej z Polski.

  Ś.p. Małgorzata Kowalczyk przez 10 lat pracowała w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej, a także angażowała się w życie społeczne i charytatywne społeczności Makowa. Współpracownicy i bliscy wspominali ją jako osobę ciepłą i skromną.

  W wygłoszonej homilii padły słowa, że Małgorzata Kowalczyk pomagając innym - "czyniła, tylko to co jest maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie Jej czyny stały się tym, co nadało znaczenie Jej życiu".

  Nasza Koleżanka do końca walczyła o to życie. Pozostawiła rodziców i osieroconych dwóch synów .

  W imieniu Prezydenta RP - Pani Minister Elżbieta Seredyn przekazała zgromadzonym decyzję o pośmiertnym nadaniu tragicznie zmarłej Małgorzacie Kowalczyk - Złotego Krzyża Zasługi. W przejmującym wystąpieniu pożegnała Naszą Koleżankę podkreślając Jej zasługi związane z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

  CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI

 • Uroczystości pogrzebowe kol. Renaty Białkowskiej odbyły się 20.12.2014 r. w Kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha w Makowie.

  W pogrzebie, oprócz rodziny, znajomych, mieszkańców Makowa i okolic, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wzięli liczny udział pracownicy socjalni i pracownicy pomocy społecznej z wielu miejsc Polski.

  Nasza koleżanka, przez 11 lat wykonująca społecznie zaszczytny zawód pracownika socjalnego, pozostawiła pogrążoną w bólu rodzinę, a także osierociła dwie córki w wieku 3 i 15 lat.

  Podczas wzruszającej uroczystości podkreślano, że całym swoim życiem i pracą zawodową, tragicznie zmarła Renata Białkowska - wypełniała wartości związane z niesieniem pomocy innym i właśnie podczas pełnienia swojej misji jej życie zostało brutalnie przerwane.

  Minister Pracy i Polityki Społecznej - Pan Władysław Kosiniak - Kamysz, w imieniu Prezydenta RP - przekazał decyzję o pośmiertnym nadaniu Naszej Koleżance - Złotego Krzyża Zasługi. W wygłoszonym słowie pożegnalnym - stwierdził, że Zmarła "wypełniła prawdy ewangeliczne. Gdy ktoś był głodny, to go karmiła. Gdy był spragniony, dała mu pić. Gdy był nagi, to go przyodziała. Gdy potrzebował pomocy, to ją uzyskał.". Zapewnił o wsparciu i pomocy dla rodziny Zmarłej, która tej pomocy sama przez lata udzielała.

  CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI • Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła w dniu 18.12.2014 r. do Prezydenta RP - Pana Bronisława Komorowskiego o pośmiertne nadanie odznaczeń państwowych dla obu zmarłych tragicznie Koleżanek.

Przeczytaj pismo do Prezydenta pismo 1, pismo 2

 • W dniu 18.12.2014 r. kondolencje rodzinom ofiar złożył Minister Pracy i Polityki Społecznej - Pan Władysław Kosiniak - Kamysz.

Przeczytaj treść kondolencji (MPIPS)

 • W dniu 19.12.2014 r. ze specjalnym listem do pracowników pomocy społecznej wystąpiła Wicemarszałkini Sejmu RP - Pani Wanda Nowicka

Przeczytaj treść listu

 

O wydarzeniach w Makowie szeroko informują media. Poniżej wybrane relacje:

Przeczytaj o wydarzeniach w Makowie (gazeta.pl)

Przeczytaj reakcję Federacji na portalu tvn24.pl

Przeczytaj reportaż o niebezpieczeństwie pracy pracowników pomocy społecznej w serwisie gazeta.pl

Posłuchaj o pracy pracowników socjalnych w audycji w TOK.fm

Obejrzyj wywiad z pracownikami socjalnymi w Pytaniu na śniadanie (TVP 2)

Obejrzyj wywiad dla Polsat News (jakość materiału średnia)

 

Asystenci na zlecenie Sądu?

Federacja nie ustaje w zapytaniach do MPiPS. Tym razem pod lupą naszych działań znalazła się praktyka wydawania przez Sądy (Wydziały Rodzinne i Nieletnich) - postanowień o obowiązku objęcia rodzin pomocą asystenta rodziny i składania przez niego sprawozdań o przebiegu asysty bezpośrednio do Sądu. Jednocześnie w ww. rodzinach miało następować uchylenie nadzoru kuratora lub jego nie przyznanie.

Powyższa praktyka, choć pozwala zaoszczędzić środki finansowe przeznaczone na zadania sądowego nadzoru, w opinii Federacji może być niezgodna z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności regulujących tryb kierowania rodzin do asysty. Ponadto - naszym zdaniem - sprzeczna jest z celem pracy asystentów, rozumianym jako wsparcie i pomoc, ponieważ narzuca na asystentów rolę interwenta przypisaną kuratorom.

Przeczytaj pismo do MPiPS

 

Prezent na święta

W dniu 03.12.2014 r. Związek złożył do Dyrektora OPS Ursynów wniosek o zmianę Regulaminu ZFŚS w części dotyczącej pomocy przyznawanej pracownikom w związku z wydatkami w okresie świątecznym.

Wszystko wskazuje, że Dyrektor zatwierdzi powyższą zmianę, a to oznacza, że w tym roku pracownicy naszego Ośrodka otrzymają dodatkowe wsparcie z Funduszu Socjalnego, które zostanie wypłacone już w grudniu br. Wysokość świadczenia uzależniona będzie od posiadanych środków, co zostanie ustalone przez Komisję Socjalną.

Przeczytaj pismo do Dyrektora OPS

 

List otwarty do Premier Kopacz

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystosowała list otwarty do Pani Ewy Kopacz - Premier RP, w sprawie sytuacji pracowników socjalnych w Polsce i w szczególności w związku z niepokojącym nasze środowisko zawodowe, brakiem środków na dotowane dotychczas zadanie wypłaty dodatków "terenowych".

Tym samym uznaliśmy, że sytuacja związana z pozbawieniem faktycznego wsparcia, nie tylko w sferze dodatków, dla zadań realizowanych w interesie społecznym przez pracowników pomocy społecznej - wymaga podjęcia nowych i adekwatnych działań. Zdecydowaliśmy również, że list otwarty w powyższej sprawie skierowany do Premier RP, będzie istotnym elementem na drodze do zmiany, która powinna się dokonać w podejściu do problemów społecznych oraz traktowaniu pracowników, którzy wspierają osoby, rodziny i grupy znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Powyższa forma - w naszej ocenie - daje szansę na zwrócenie uwagi rządzących i nie zamyka drogi dialogu, ale nie jest też ostatnim działaniem Federacji w powyższej sprawie.

Przeczytaj list otwarty

 

Ważna odpowiedź MPiPS w sprawie pracy socjalnej

Pismem z dnia 20.11.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na zapytanie Federacji w sprawie znaczenia i miejsca pracy socjalnej w założeniach do zmiany ustawy o pomocy społecznej.

Pani Elżbieta Seredyn zapewnia, iż podmioty niepubliczne mające w zakładanym systemie świadczyć usługi aktywizujące oraz interwencyjne, nie będą prowadzić działalności "nacelowanej na świadczenie pracy socjalnej". Jak dalej czytamy - "praca socjalna przewidywana jest w propozycjach nowelizacji jako świadczenie realizowane przez pracowników socjalnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz pomocy społecznej". Jedynym wyjątkiem ma być możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników Agencji Usług Socjalnych na rzecz np. szpitala lub zakładu karnego.

Przeczytaj treść pisma MPiPS

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

W dniu 21.11.2014 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Prezydenta RP oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz "25 lat pomocy społecznej w Wolnej Polsce" było okazją do złożenia życzeń pracownikom socjalnym i pomocy społecznej, a także podsumowań dotychczasowych osiągnięć systemu wsparcia.

Prezydent RP - Pan Bronisław Komorowski podkreślał znaczenie pracy pracowników socjalnych w tworzeniu demokratycznego ustroju, wspominając przy tym postać Pana Jacka Kuronia, który kreując obecny system pomocy, na pierwszym planie widział zawsze człowieka oraz potrzebę wzmocnienia jego nadziei w trudnych czasach.

Z kolei Pan Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej wskazywał na potrzebę przeformułowania celów pomocy społecznej z obecnej funkcji ratowniczej na działania profilaktyczne.

Pracownikom socjalnym oraz pomocy społecznej wręczono ordery państwowe, specjalne nagrody oraz wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, długoletnią pracę oraz realizowane projekty na rzecz społeczności.

W kuluarach szeroko dyskutowano nad obecną kondycją pomocy społecznej oraz aktualnych problemów ze szczególnym uwzględnieniem braku rządowej dotacji do dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

 

 

Kraków - Zjazd Federacji

W dniach 13-14.11.2014 r. Kraków gościł delegatów Zjazdu Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Oprócz przedstawicieli członkowskich organizacji związkowych, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z Lublina oraz regionu Podkarpacia.

Pierwszego dnia Zjazdu omówiono dotychczasową działalność Federacji, w tym w zakresie planowanych przez MPiPS zmian w ustawie o pomocy społecznej. Poruszono również temat braku środków na wypłatę dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych oraz uzgodniono sposób reakcji Federacji na powyższe. Wieczorem dyskutowano z kolei o możliwościach podjęcia prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego.

Podczas drugiego dnia Zjazdu temat działań ogólnopolskich został zastąpiony dyskusją ad. lokalnych działań związkowych. Odbyło się "szkolenie" dotyczące standardów prowadzenia działalności związkowej w miejscu pracy. Uczestnicy dzielili się własnymi doświadczeniami, była to również okazja do wymiany poglądów na temat przestrzegania prawa pracy w jednostkach pomocy społecznej.

Dwudniowe rozmowy zakończyły się konkretnymi wytycznymi oraz ustaleniami, co do dalszych działań Federacji w najbliższych miesiącach.

Uczestnikom Zjazdu dziękujemy za aktywną obecność oraz wspólnie spędzony czas w gościnnym Krakowie.

 

 

Dodatki w przyszłym roku?

Pismem z dnia 07.11.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na zapytanie Federacji w sprawie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków na wypłatę dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

Z treści obszernego wyjaśnienia wynika, że Rząd RP zaplanował środki m.in. na powyższy cel w tzw. rezerwie celowej, która obejmuje wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Oznacza to, że decyzja dotycząca udzielenia faktycznej dotacji na wypłatę dodatków, zostanie podjęta w zależności od zgłoszonego przez wojewodów w trakcie roku, zapotrzebowania na inne zadania z pomocy społecznej. Ostateczne rozstrzygnięcie w powyższej sprawie zapadanie we wrześniu 2015 r.

Federacja natomiast jeszcze w tym roku podejmie dalsze działania w powyższej sprawie.

Przeczytaj odpowiedź MPiPS w sprawie dodatków

 

Reakcja Federacji na atak na pracowników

W dniu 06.11.2014 r., PFZPSiPS w reakcji na ostatnie wydarzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, a także na regularnie powtarzające się ataki agresji wobec pracowników pomocy społecznej - wystosowała list do Prokuratora Generalnego RP z prośbą o podjęcie działań pozostających w kompetencji Prokuratury.

W dokumencie czytamy m.in. o potrzebie wzmocnienia reakcji organów ścigania na przypadki napaści na pracowników pomocy społecznej, w tym tych którzy zostali objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Ponadto Federacja deklaruje współpracę z Prokuraturą na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Przeczytaj pełną treść wystąpienia

 

Uwagi ad. ŚDS-ów uwzględnione

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uwzględniło uwagi partnerów społecznych, w tym Federacji, do projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja MPiPS z niższego wskaźnika zatrudnienia w środowiskowych domach samopomocy typu A.

Przeczytaj o pozostałych efektach konsultacji

 

 

Rozmowy w kwestiach spornych

W dniu 22.10.2014 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowej - Pawła Maczyńskiego oraz Piotra Lipy z dyrekcją OPS Ursynów - Panem Markiem Pawlęga oraz Panią Stefanią Wódka.

W trakcie rozmowy ustalono równy podział kosztów prowadzonej mediacji w sporze zbiorowym.

Ponadto Dyrektor OPS Ursynów, pomimo wcześniejszych ustaleń, nie podjął wiążącej decyzji w sprawie uzgodnienia ze Związkiem wprowadzenia do Regulaminu pracy lub wynagradzania - zapisów dotyczących warunków awansu zawodowego (procedury awansu zawodowego). O powyższe Związek zabiega od ponad 2 lat, jednak Dyrektor uznał, iż w powyższej sprawie ostateczny głos zabierze po wtorkowym spotkaniu z pracownikami, podczas którego ma zamiar kontynuować rozpoczęte przez siebie konsultacje własnych pomysłów związanych z warunkami awansu. Niezależnie od powyższego, ZZP OPS Ursynów, swoje uprzednio zaprezentowane postulaty w tym zakresie, będzie realizować na drodze przewidzianej przepisami prawa.

Ostatnia z poruszonych kwestii dotyczyła stwierdzonej po raz pierwszy w okresie działania Związku - trudności w przyznaniu świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w indywidualnej sprawie i po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Z informacji posiadanych przez Związek wynika, że pomimo pozytywnej opinii Komisji Socjalnej, nie doszło do wypłaty świadczenia. Dyrektor OPS Ursynów przedstawił własne przyczyny powyższego, z kolei Przewodniczący Związku przypomniał o obligatoryjnym wymogu uzgadniania przyznawania świadczeń z ZFŚS z zakładową organizacją związkową. Ustalono dalsze działania mające rozwiązać zaistniałą sytuację.

 

 

Dodatki dla pracowników zagrożone?!

Z informacji docierających do Federacji wynika, że Rząd RP nie zarezerwował w przyszłorocznym budżecie środków na wypłatę pracownikom socjalnym dodatków z tytułu pracy w terenie, który to obowiązek wynika wprost z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Jeśli ww. informacja się potwierdzi - oznaczać to będzie, że cały ciężar związany z realizacją powyższego zadania spadnie na gminy, co wpisze się w praktykę zlecania samorządom zadań bez zapewnienia im odpowiednich środków finansowych. W rzeczywistości więc wypłata dodatków, jeśli nastąpi, odbędzie się kosztem ograniczania środków na inne zadania lub też zmniejszania innych składowych, już i tak niskich wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej.

W związku z powyższym PFZPSiPS w dniu 20.10.2014 r. wystąpiła z zapytaniem do Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiety Seredyn i po uzyskaniu odpowiedzi podejmie stosowne działania adekwatne do powziętych informacji.

Jednocześnie zwracamy się do pracowników socjalnych o przekazywanie Federacji drogą elektroniczną - informacji dotyczących trudności w realizacji obowiązku wypłaty ww. dodatków w poszczególnych miejscach w Polsce. Informacje powyższe zostaną wykorzystane statystycznie w naszej bieżącej działalności.  

Przeczytaj treść zapytania do MPiPS

 

Z dyrekcją o warunkach pracy

W dniu 24.09.2014 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie ze stroną pracodawcy. Podczas rozmowy omówiono następujące kwestie:

- Dyrektor OPS Ursynów podjął decyzję, iż zarządzeniem wprowadzi "techniczne" reguły składania oraz rozpatrywania wniosków o awans zawodowy. Powyższe zarządzenie zawierać będzie m.in. wzór wniosku o awans oraz regulować terminy jego rozpatrywania. Przedstawiciele ZZP OPS Ursynów poprosili o wgląd do projektu dokumentu celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień dotyczących zgodności zarządzenia z prawem nadrzędnym, a w szczególności dotyczącym uprawnień samego związku zawodowego. Dyrektor OPS Ursynów zapowiedział również, iż podczas najbliższego zebrania z pracownikami omówi kwestię kryteriów awansu zawodowego, o których wprowadzenie do Regulaminu pracy lub wynagradzania od ponad 2 lat wnosi organizacja związkowa. Zdaniem Związku praktyka przyznawania awansu w OPS Ursynów nie była jednakowa dla wszystkich i nie dawała gwarancji uzyskania awansu zawodowego nawet po spełnieniu warunków formalnych. Przewodniczący Związku zapowiedział, że niezależnie od potrzebnej dyskusji w tym zakresie, organizacja związkowa w pierwszej połowie m-ca października oczekiwać będzie od pracodawcy konkretnej propozycji uregulowań, zastrzegając sobie prawo do wystąpienia z postulatami w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

- Zwrócono uwagę pracodawcy na niepokojącą pracowników praktykę nierównego stosowania się do zasad ewidencjonowania spóźnień przez poszczególne (i stanowiące wyjątek) osoby reprezentujące kadrę kierowniczą.

- Wyrażono oczekiwanie wobec pracodawcy by każdy przypadek napaści na pracowników, a w szczególności ich pomawiania lub znieważania, a także innych zachowań mogących narazić pracowników na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia określonych funkcji - był zgłaszany odpowiednim organom, a pracownicy uzyskiwali niezbędną pomoc, w tym prawną ze strony pracodawcy.

- Wskazano na potrzebę zatrudnienia w Ośrodku dodatkowych pracowników (w tym socjalnych), zapewniono pracodawcę o woli współpracy w tym zakresie. Ponadto omówiono i przedyskutowano kwestię, znacznej - zdaniem Związku - rotacji w OPS Ursynów. Związek stoi na stanowisku, iż dotychczasowa praktyka zatrudniania osób na umowy czasowe, a następnie kończenia ich współpracy z Ośrodkiem - jest niepokojąca, tym bardziej że znajdują one zatrudnienie i bardzo dobrze radzą sobie w innych jednostkach pomocy społecznej. Związek dostrzega w tym przedmiocie pilną potrzebę zmian.

 

 

Opinia o śds-ach

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w dniu 23.09.2014 r. przedstawiła uwagi do ministerialnego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Podstawowa uwaga Federacji dotyczy planowanych niekorzystnych zmian w poziomie zatrudnienia w środowiskowych domach typu A z obecnego wskaźnika tj. 1 pracownik na 7 uczestników do 1 osoba zatrudniona na 10 uczestników.

Dziękujemy wszystkim za przekazane uwagi i zachęcamy do dalszego uczestniczenia w opiniowaniu projektów aktów prawnych.

Przeczytaj uwagi Federacji

 

Kolejne zadanie dla OPS-ów

W dniu 15.09.2014 r. Federacja przedstawiła uwagi do projektu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W dniu 10.09.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało spotkanie z przedstawicielami partnerów społecznych dotyczące wdrażanego programu, podczas którego przedstawiono stan prac nad dokumentem oraz jego szczegóły. Wśród licznych uwag zgłaszanych m.in. przez Banki Żywności oraz organizacje pozarządowe, znalazły się również wątpliwości podniesione przez naszą organizację.

Według informacji przekazanych przez pracowników MPiPS - ośrodki pomocy społecznej zobligowane zostaną do wydawania zaświadczeń dla osób i rodzin, także nie będących dotychczas klientami pomocy społecznej, a chcących skorzystać z pomocy żywnościowej przekazywanej im m.in. za pośrednictwem ngo-sów. Zaświadczenie ma zawierać informacje o dochodzie będącym podstawowym kryterium kwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Oznacza to, że ops-y zmuszone zostaną do weryfikowania dochodu potencjalnych odbiorców programu. Jak się dowiedzieliśmy - początkowo osoba będzie mogła złożyć oświadczenie, jednak ostatecznie przeprowadzony zostanie i tak rodzinny wywiad środowiskowy.

W opinii Federacji powyższe rozwiązanie stoi w sprzeczności z ideą programu rozumianą jako najszybsze i efektywne dotarcie z pomocą żywnościową do potrzebujących zagrożonych lub będących w ubóstwie.

Przeczytaj treść pisma skierowanego do MPiPS

 

Informacje bieżące


Zakończył się sezon urlopowy, jednak przez okres lipiec-sierpień br. Związek oraz Federacja wypełniała swoje statutowe funkcje.

Działania Federacji

 • PFZPSiPS, po lipcowym spotkaniu z Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz w związku z Pismem Pani Elżbiety Seredyn dotyczącym planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej - skierowała kolejne uwagi dotyczące dokumentu opublikowanych założeń. W piśmie zostały poruszone kwestie określenia, czym według pomysłodawców zmian ma być praca socjalna oraz jaki kształt i funkcje mają spełniać formularze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego.

Zapoznaj się z treścią pisma

 • Na stronach MPiPS opublikowane zostały dwie alternatywne wersje założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej. Federacja prowadziła rozmowy z pozostałymi partnerami społecznymi o możliwych wspólnych działaniach po zatwierdzeniu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Zapoznaj się z wersjami założeń

Działania Związku

 • W związku z brakiem zgody Dyrektora OPS - Pana Marka Pawlęgi na zgłoszoną kandydaturę Pana Lecha Wojciecha Królikowskiego, jako mediatora w prowadzonym sporze zbiorowym - ZZP OPS Ursynów wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora z prowadzonej listy. MPiPS wyznaczyło mediatora wobec czego spór będzie kontynuowany.
 • Związek poinformował Pracodawcę, iż nie jest zainteresowany wprowadzeniem w OPS Ursynów procedury awansu zawodowego, która zawierałaby jedynie "techniczne" zasady przyjmowania oraz rozpatrywania wniosku o awans. ZZP OPS Ursynów od początku zabiega o wprowadzenie w Regulaminie pracy lub wynagradzania procedury awansu, która określałaby uprawnienia oraz obowiązki pracowników oraz pracodawcy związane z awansem. Dyrektor OPS Ursynów został poinformowany, iż ograniczenie dokumentu według jego pomysłu, skutkować będzie koniecznością przedstawienia ww. postulatu związkowego w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 • Związek występował z licznymi zapytaniami oraz pismami do pracodawcy w związku z prowadzonymi działaniami w obronie indywidualnych interesów i praw pracowników. Ponadto, przygotowując kolejne postulaty pracownicze dotyczące osób zatrudnionych na umowy czasowe, uzyskaliśmy niepokojącą informację iż w okresie od 2007 r. ponad 70 pracowników przestało pracować w OPS Ursynów. Informacja powyższa posłuży dalszym działaniom związkowym. 
 

Opinia ZZP w sprawie awansu zawodowego

W dniu 30.07.2014 r. Związek przedstawił Pracodawcy własne uwagi do projektu procedury awansu zawodowego.

Główny postulat organizacji związkowej dotyczy wprowadzenia ww. procedury do Regulaminu pracy lub Regulaminu wynagradzania, co zgodne jest wymogami określonymi w prawie pracy, a także pozwoli na negocjowanie treści dokumentu.

Ponadto szereg uwag strony związkowej ma na celu takie ujęcie procedury, by nie byłaby ona jedynie kolejnym zbiorem powinności pracowniczych, a dawała w zamian konkretne uprawnienia związane z równym dostępem do awansu zawodowego.

Związek w ramach potrzeby wypracowania kompromisu w tym zakresie, wyraził również gotowość przeniesienia kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników objętych umowami czasowymi do odrębnej dyskusji. Uznając ważność tematu przedłużania umów - w ubiegłym tygodniu zapytaliśmy pisemnie Dyrektora OPS Ursynów o liczbę osób zatrudnionych, które w latach 2007-2014 przestały pracować w Ośrodku, ale także o udzielenie informacji - w jakim terminie przed upływem czasu obowiązywania umowy czasowej, pracownik informowany jest przez pracodawcę o ostatecznej decyzji w sprawie kontynuacji zatrudnienia. Informacje w tym zakresie są niezbędne by sformułować postulaty związkowe.

Przeczytaj uwagi do procedury awansu

 

Rozwój Federacji

Pomimo sezonu urlopowego Federacja nie zwalnia tempa. Miło jest nam poinformować, że do Federacji przystąpiły nowe organizacje związkowe - Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Nowym Sączu i Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej „Razem” z Przemyśla. W perspektywie jest przystąpienie kolejnych 3 związków zawodowych.

Dziękujemy za Wasz udział w Federacji. Nowym organizacjom członkowskim życzymy zadowolenia i udanej współpracy. Zachęcamy do wspólnego tworzenia reprezentacji pracowników socjalnych i pomocy społecznej.


 

Oświadczenie w sprawie SIP

Zarząd ZZP OPS Ursynów, po otrzymaniu opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz biorąc pod uwagę całokształt dostępnych opinii prawnych - podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie dopuszczalności przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem społecznego inspektora pracy.

Informujemy, iż wniosek z dnia 28.05.2014 r. zainicjowany przez wąską grupę pracowników, nie spełnia ustawowych oraz regulaminowych warunków tj.: 1) treść wniosku nie odnosi się do niewywiązywania się sip ze swoich obowiązków (warunek określony w art. 7 ust. 1 ustawy o sip); 2) do Związku, pomimo upływu ponad miesiąca, wpłynęły jedynie 4 poświadczenia zatrudnienia w OPS Ursynów, wobec wymaganej 1/5 pracowników składających wniosek (warunek określony w art. 7 ust. 2 ustawy o sip).

W tych okolicznościach dopuszczenie do ewentualnego odwołania inspektora wbrew obowiązującemu prawu - zgodnie z przekazanymi nam opiniami - mogłoby narazić Związek na zarzut doprowadzenia do bezprawnego działania.

W przypadku dysponowania przez inicjatorów wniosku innymi opiniami w tym zakresie, uprzejmie prosimy o ich przedstawienie.

 

Konsultacje szkoleń bhp

W dniu 10.07.2014 r. ZZP OPS Ursynów przedłożył uwagi do programu okresowych szkoleń BHP dla pracowników Ośrodka.

Program szkolenia, przedstawiony przez Pracodawcę został pozytywnie zaopiniowany przez organizację związkową. Wnioskowano jedynie o rozszerzenie harmonogramu szkolenia o zagadnienia związane z działalnością społecznej inspekcji pracy, co wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez część pracowników. Poproszono również by SIP obecny był podczas spotkania.

Związek poinformował również Dyrektora OPS Ursynów, iż za terminowe przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP, jako ściśle określone właściwymi przepisami prawa pracy, odpowiedziany jest wyłącznie Pracodawca.

 

 

Dyrektor nie zgadza się na mediatora

W dniu 02.07.2014 r. ZZP OPS Ursynów zgłosił Pracodawcy kandydaturę Pana Lecha Królikowskiego - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów na mediatora w trwającym sporze zbiorowym. Przewodniczący Rady wstępnie wyraził zgodę na powyższe. Dyrektor OPS Ursynów - Pan Marek Pawlęga nie zaakceptował jednak ww. kandydatury, co oznacza konieczność wystąpienia o płatnego mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jedynym warunkiem występowania w roli mediatora, jest gwarancja jego bezstronności. Dyrektor OPS Ursynów wprawdzie przyznał, iż powyższy wymóg Pan Lech Królikowski spełnia, jednakże – ponad ustawową przesłankę – oczekiwałby od mediatora specjalistycznej wiedzy prawnej z zakresu będącego przedmiotem trwającego sporu zbiorowego.

Przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej podczas rozmowy, starali się przekonać Pracodawcę, iż istotą mediacji jest przede wszystkim pomoc osoby trzeciej we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, wyjściu z impasu oraz dojściu do akceptowalnego konsensusu. Poinformowaliśmy również Dyrektora, że Przewodniczący Rady Dzielnicy wystąpił o niezbędne wsparcie prawne, co pozwoliłoby skutecznie przeprowadzić mediacje od strony formalno-prawnej i w przypadku zawarcia porozumienia, w sposób precyzyjny sporządzić właściwy dokument kończący spór. Na marginesie dodamy, iż właśnie m.in. w niezrozumiałym dla nas uporze, upatrujemy źródła dotychczasowego braku kompromisu w powyższej sprawie. Tym samym posiadane przez Pana Lecha Królikowskiego takie cechy, jak: obiektywizm, znajomość specyfiki środowiska lokalnego, doświadczenie samorządowe, jak również fakt, iż cieszy się zaufaniem oraz w swej działalności publicznej kieruje się zasadami dialogu społecznego, pozwoliłoby – w naszej ocenie – na wypracowanie porozumienia.

Przedstawiciele Związku poinformowali również Dyrektora Ośrodka, iż ewentualny  mediator wskazany zgodnie z art. 10 cyt. ustawy z listy mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zapewne również nie będzie spełniał tak rygorystycznego warunku, jakim jest prawna i szczegółowa znajomość zagadnień będących przedmiotem sporu.

Z niepokojem obserwujemy również, że spór zbiorowy, który w naszym poczuciu powinien zakończyć się na etapie mediacji prowadzonych lokalnie, poprzez konieczność sięgnięcia po pomoc mediatora z listy właściwego ministerstwa - zostanie niepotrzebnie rozszerzony do wymiaru ogólnopolskiego. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż brak zgody Dyrektora OPS na naszą propozycję, będzie zapewne wiązał się z dodatkowymi kosztami poniesionymi z środków publicznych na opłacenie tegoż mediatora, o czym jest mowa w art. 11 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Być może nie są to kwoty znaczące w ogólnym budżecie Ośrodka, jednakże wydają się wydatkiem zbędnym wobec możliwości skorzystania z oferowanej pomocy i wsparcia, a także bezcelowym biorąc pod uwagę, iż środki te mogłyby być spożytkowane na statutowe cele jednostki pomocy społecznej.

Powyższe informacje zostały przekazane Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów.

 
 •  Start 
 •  Prev 
 •  Next 
 •  End 

Page 1 of 2

 

 

 

 

Zapraszamy również na nasz profilRegulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom" 

 

 

 

Free business joomla templates