Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Bohaterowie proszą o pomoc

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej nawiązała współpracę z Fundacją Dorastaj z Nami, która zajmuje się m.in. udzielaniem wsparcia w edukacji dzieci, których rodzice zginęli pełniąc służbę publiczną.

Fundacja wyraziła również zainteresowanie objęciem ewentualną pomocą po zdarzeniach z udziałem pracowników służb społecznych. Mając nadzieję, że tragiczne wydarzenia z Makowa się nie powtórzą i taka pomoc nie będzie jednak potrzebna, gorąco zachęcamy do wsparcia prowadzonej akcji solidarnej z innymi służbami.

Najprostszym sposobem wsparcia jest wysłanie SMS o treści POMAGAM na numer 72 797 (koszt 2 zł + VAT).

Z góry dziękujemy

 

 

Bezpieczeństwo w mediach

W wydaniu dziennika Rzeczpospolita (24.04.2015 r.) ukazał się artykuł dotyczący projektowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej z wypowiedzią przedstawiciela Federacji.

W kontekście ostatniej informacji o kolejnej już napaści na pracownika socjalnego, uwagi Federacji zaprezentowane w artykule pozostają jak najbardziej aktualne i wymagają pilnego uwzględnienia w sejmowym dokumencie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem (dostęp może wymagać zalogowania i podania adresu e-mail użytkownika)

 

 

Kolejny napad na pracownika socjalnego

W dniu 22.04.2015 r. - jak informuje serwis internetowy chorzowianin.pl - doszło do napadu na pracownika OPS w Chorzowie. Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego pijany klient zaatakował, usiłował dusić i zrzucić ze schodów pracownice miejscowego ośrodka.

Potrzeba gwarantowanej asysty policji i wspólnych wejść z innym pracownikiem, nie tylko w przypadku przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, to minimum naszych oczekiwań od ustawodawcy i MPiPS.

Niestety zmiany prawne, wbrew wypracowanym postulatom, wprowadzane są zbyt wolno i jak się ostatnio okazuje przy okazji projektu komisyjnego - w sposób niepełny, bowiem róźnicują pracowników pomocy społecznej a także zawężają możliwość skorzystania z pomocy, gdy wywiad nie jest przeprowadzany.

Przeczytaj o zdarzeniu w serwisie Chorzowianin.pl

 

 

Znamy szczegóły projektu komisyjnego

sejm

PILNE  Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg istotnych zmian, lecz bez "rewolucji"

W dniu 22.04.2015 r. Przedstawiciele Federacji uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zajęła się inicjatywą zmian w ustawie o pomocy społecznej. Jak ustalono w pracach podkomisji stałej ds. pomocy społecznej w powyższej sprawie, wcześniej uczestniczyli już przedstawiciele MPiPS oraz środowiskowych domów samopomocy. Komisyjny projekt zmian obejmuje, jak przypuszczano - rozwiązania częściowo zbieżne z wcześniejszymi postulatami ministerialnymi.

W projekcie komisyjnym proponuje się m.in.:

- wprowadzenie definicji projektu socjalnego oraz "nowego" zadania polegającego na realizowaniu przez gminy tychże projektów, a także doprecyzowaniu, iż praca socjalna może być realizowana w oparciu o ten projekt. Zmiana ma m.in. związek z pozyskiwaniem środków na realizację projektów z funduszy europejskich;

- doprecyzowanie, że w przypadku ustalania uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego, do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;

- uregulowanie zapisów dotyczących osób bezdomnych, w tym określenie katalogu placówek (schroniska, noclegownie,ogrzewalnie), standardów ich funkcjonowania; wskazanie, iż przyznanie miejsca w noclegowni lub ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a wydatki na poniesioną pomoc nie podlegają zwrotowi oraz wskazanie, iż indywidualny program wychodzenia z bezdomności dla osób przebywających w schronisku jest realizowany przez tą placówkę;

- uregulowanie, iż pomoc w postaci ubrania, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej przyznawana dorażnie dzieciom lub młodzieży, a także w przypadku sytuacji kryzysowej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego - nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi;

- zmianę dotyczącą zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania m.in. środowiskowych domów samopomocy tj. zwiększenie do 300 % kryterium dochodowego uprawniającego do progu 5% odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i określenie minimalnej dotacji wojewody przypadającej na uczestnika ośrodka wspracia tj. w przypadku śdś do 250% kryterium dochodowego (przewiduje się stopniowy wzrost do zakładanego rozłożony na trzy najbliższe lata);

- umożliwienie gminom tworzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką posiadał powiat);

- umożliwienie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla pełnoletniego dziecka, którego rodzic umieszczony w dps, został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do tego dziecka;

- rozszerzenie katalogu świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnych m.in. o sprawienie pogrzebu, schronienie w ogrzewalni lub noclegowni, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- wprowadzenie możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwoch pracowników socjalnych oraz korzystania przez nich z asysty policji przy ww. czynności. Niestety w projekcie nie ujęto kwestii bezpieczeństwa innych pracowników pomocy społecznej, jak też podejmowania innych czynności nie wymagających przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o co wnosiły grupy robocze powołane przez MPiPS;

- uregulowanie zasad superwizji, które nie mogły jak dotąd być wprowadzone przez stosowne rozporządzenie m.in. określono zgodnie z postulatami środowiska, iż superwizorem pracy socjalnej może być osoba posiadająca wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

Projekt zmian zostanie skierowany do Marszałaka Sejmu RP, a następnie procedowany w Komisji.

Przeczytaj tekst projektu

   

 

Minister Seredyn zaniepokojona sygnałami Federacji

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Seredyn, w odpowiedzi na interwencję Federacji w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości dot. realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD), wyraziła zaniepokojenie przedstawionymi przykładami nierespektowania Programu i Wytycznych oraz zapewniła, że sygnalizowane trudności przyczynią się do wprowadzenia niezbędnych zmian w kolejnych okresach (podprogramach).

Przypominamy, że Federacja wielokrotnie zwracała uwagę m.in. na konieczność precyzyjnego określenia zasad wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, reguł ustalania dochodu oraz kwestionowała zasadność dystrybuowania paczek żywnościowych bezpośrednio przez publiczne jednostki pomocy społecznej.

Z pisma adresowanego do Federacji jednoznacznie wynika również, że okres ważności skierowań powinien być tożsamy z okresem realizacji podprogramu, podstawą ich wydawania jest oświadczenie zainteresowanej osoby, a odmowa wydania skierowania nie wymaga wydania decyzji.

Z uwagi na fakt powołania przez Ministra Zespołu doradczego w powyższej sprawie, będziemy monitorować wprowadzanie postulowanych zmian w następnych podprogramach. Prosimy o wszelkie uwagi w powyższej sprawie.

Przeczytaj pismo Minister

 

Od maja bez części wyjaśnień do spóźnień

W dniu 14.04.2015 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie Przewodniczącego ZZP - Pawła Maczyńskiego z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmowy Pan Marek Pawlęga, zgodnie z wcześniejszym postulatem organizacji związkowej, zapowiedział że od maja br. zniesie obowiązek składania pisemnych wyjaśnień do kilkuminutowych spóźnień. Będą one nadal ewidencjonowane i odpracowywane w okresach rozliczeniowych, jednak bez konieczności ich wyjaśniania.

Jednocześnie Dyrektor poinformował stronę związkową o przesunięciu w czasie wprowadzenia elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy, co było zapowiadane podczas poprzednich spotkań.

Pan Marek Pawlęga oznajmił również zamiar wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania oraz Regulaminie ZFŚS - projekty dokumentów mają zostać przedstawione Związkowi Zawodowemu i podlegać będą uzgodnieniom.

Podczas rozmowy poruszono również m.in. następujące kwestie:

-  wyjaśniono rozbieżności powstałe po braku udostępnienia Związkowi przez Pracodawcę danych, o które organizacja ostatnio wnosiła, a więc w zakresie obowiązku przekazywania organizacji związkowej informacji na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych;

- Dyrektor poinformował o zmianach dotyczących wydawania skierowań w programie POPŻ (wydłużony został okres ich obowiązywania), a także zastąpienia przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych cz. I - wywiadami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych dla celu weryfikacji oświadczeń rodziców o samotnym wychowywaniu dzieci zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zmiany zgodne są z wyrażanymi wątpliwościami w tym zakresie przez stroną związkową;

- poinformowano Dyrekcję o zamiarach Związku dotyczących kontynuowania działań prawnych w związku z niedawną publikacją wpisu jednego z internautów w serwisie Haloursynow.pl, którego dane personalne zostały Nam przekazane i która to osoba nie skorzystała dotychczas z możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

 

Mobbing w instytucjach publicznych

Jak donoszą media - w Ministerstwie Zdrowia, przy bierności na składane skargi pracowników - miało odchodzić do mobbingu, który nie spotkał się z właściwą reakcją osób odpowiedzialnych.

Jedną z wielu form zastraszania i poniżania pracowników miał być obowiązek składania pisemnych wyjaśnień w przypadku kilkuminutowych spóźnień, a także publiczne wytykanie błędów na ogólnych zebraniach.

Przeczytaj o zdarzeniu na stronie gazeta.pl

 

Jubileusz OPS.pl

W tym roku mija 15 lat odkąd pracownicy socjalni i pomocy społecznej mogą korzystać z pierwszego internetowego portalu dedykowanego specjalnie dla naszej grupy zawodowej - OPS.pl.

Strona przez szereg lat kilkakrotnie zmieniała swoją szatę graficzną, pojawiały się też nowe zakładki i funkcje m.in. umożliwiające wymianę doświadczeń i poglądów. W swej 15-letniej historii serwis OPS.pl relacjonował wydarzenia doniosłe i ważne dla naszego środowiska zawodowego, a także inicjował działania mające wzmocnić oraz zintegrować pracowników pomocy społecznej. Wspomnieć wypada, że bez portalu nie byłoby zapewne Pomarańczowej Inicjatywy - Ogólnopolskiego Ruchu Pracowników Socjalnych, a także kilka lat później - Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Obecnie portal to niezmiennie: podstawowe i cieszące się popularnością źródło rzetelnej informacji dla pracowników pomocy społecznej, a także jego redaktor - pracownik socjalny i przyjaciel środowiska pracowników pomocy społecznej - Andrzej Gocłowski, który przez te wszystkie lata serwis prowadzi i dba o wizerunek pracowników na zewnątrz.

Życzymy więc Portalowi OPS.pl i jego Redaktorowi kolejnych lat sukcesów nie tylko w wirtualnej rzeczywistości.

 

 

Wspólnie dla dzieci z Makowa

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Maków oraz Rada Pomocy Społecznej przy MPiPS, wystąpili z wnioskiem do Premier RP o przyznanie specjalnych świadczeń rentowych dla czwórki dzieci Naszych tragicznie zmarłych Koleżanek z Makowa.

Wnioski trzech podmiotów zostały uzgodnione i przekazane do Kancelarii Premier RP. Z tego miejsca chcielibyśmy gorąco podziękować Pracownikom Urzędu Gminy Maków oraz Członkom Rady Pomocy Społecznej za ogromne wspólne zaangażowanie w powyższej sprawie. O efekcie inicjatywy poinformujemy, po mamy nadzieję pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.


 

Obradowali Delegaci Federacji

W dniach 19-20.03.2015 r. w Zakopanem odbył się Walny Zjazd Delegatów Federacji, który przyjął roczne sprawozdania z działalności za 2014 r. oraz wytyczył kierunki pracy organizacji w roku bieżącym.

Dwudniowa dyskusja dotyczyła m.in. potrzeby wspierania inicjatyw mających na celu lokalne oraz ogólnopolskie organizowanie się naszej grupy zawodowej w wymiarze pracowniczym oraz profesjonalnym. Członkowie Zarządu Federacji poinformowali zebranych o działaniach Federacji, których celem jest pomoc w powoływaniu do istnienia zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych w pomocy społecznej.

Ponadto poruszono kwestię reakcji Federacji, w tym dotyczącej zorganizowania ogólnopolskiego protestu, w przypadku, gdyby podjęta została próba wprowadzenia niekorzystnych rozwiązań w uops tzw. projektem poselskim lub komisyjnym, doszłoby do braku dotacji do dodatków terenowych dla pracowników socjalnych także w roku bieżącym oraz braku realizacji uprzednio uzgodnionych postulatów ad. bezpieczeństwa.

Ostatnim omawianym zagadnieniem była propozycja włączenia Federacji w struktury Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW). Zarząd Federacji został upoważniony do ustalenia warunków przystąpienia do ww. organizacji, jednak sama decyzja została odłożona.

Galeria zdjęć poniżej

 

Interwencja w sprawie POPŻ (FEAD)

Pismem z dnia 11.03.2015 r. PFZPSiPS, w nawiązaniu do pisma Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.01.2015 r. skierowane do pracowników pomocy społecznej w sprawie trudności w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (2014-2020) - złożyła wniosek o pilną zmianę Wytycznych do Programu. Jednocześnie wniosek powyższy został przekazany do Komisji Europejskiej, jako podmiotu finansującego zadanie.

Tym samym Federacja odniosła się bezpośrednio do "uwag" jakie zostały sformułowane pod adresem naszej grupy zawodowej, w których sugeruje się, że ciężar odpowiedzialności za realizację Programu, a także obecne problemy w skutecznym dotarciu z pomocą - są wynikiem zaniedbań leżących po stronie podmiotów publicznych pomocy społecznej. Federacja przypomina natomiast, że to partnerzy społeczni zgłaszali w trakcie trwania konsultacji społecznych szereg zastrzeżeń co do sformułowanych wytycznych, które nieuwzględnione - stały się następnie źródłem obecnych trudności.

Przeczytaj pismo skierowane do Ministra oraz Komisji Europejskiej

 

Niewłaściwe stosunki w pracy

W najnowszym numerze tygodnika "Polityka" ukazał się artykuł pt. "Zachowania niepożądane" autorstwa Ewy Wilk, traktujący o zjawisku mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania oraz niewłaściwych relacji na linii pracodawca - pracownik, także w wymiarze seksualnym.

Autorka pisze o specyfice polskiego zarządzania firmami, w którym szef niejednokrotnie traktuje miejsce pracy jak własny folwark i tak też odnosi się do własnych pracowników. Temat obecnie na czasie, jednak samo zjawisko nie jest oczywiście nowe.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem (dostęp płatny)

 

Pierwsze rozmowy po zakończeniu sporu

W dniu 05.03.2015 r. odbyło się z inicjatywy Związku pierwsze, po rozwiązaniu sporu zbiorowego, spotkanie z Pracodawcą. Podczas rozmowy poruszono następujące kwestie:

- Wspólnie uzgodniono, iż do czasu niezbędnych zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - skład Komisji Socjalnej, po zakończeniu pracy przez obecnego pracownika ds. kadrowych, zostanie uzupełniony o wyznaczonego przedstawiciela Dyrektora OPS, który to do czasu przeprowadzenia wyborów, pełnić będzie funkcję p.o. Przewodniczącej Komisji. Strona związkowa ponownie wskazała również na potrzebę uregulowania kwestii przyznawania świadczeń dla byłych pracowników OPS Ursynów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

- Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku poinformowali Dyrektora o obserwowanych nierównościach dotyczących podziału tzw. "wyjątkowo trudnych spraw" klientów pomiędzy pracowników, co w szczególności dotyczy spraw tychże podopiecznych, którzy z uwagi na dominujący problem np. niepełnosprawność, powinni być prowadzeni przez właściwą i powołaną do tego komórkę np. ds. osób niepełnosprawnych. Tak się jednak nie dzieje, co powoduje spiętrzenie tychże obowiązków tylko dla określonych pracowników, a zdaniem Związku - powinny one być rotacyjnie przekazywane w obrębie merytorycznego działu i rozłożone równomiernie.

- Zwrócono również uwagę Pracodawcy na konieczność zgłaszania przez Niego przypadków pomówień, znieważeń i napaści słownych na pracowników przez klientów. Dyrektor OPS Ursynów, na zadane przez przedstawicieli Związku pytanie - poinformował, że dotychczas nie zgłosił ani jednego przypadku tego typu zachowań w systemie CAS, do czego obliguje pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.12.2014 r., a które to zdarzenia niewątpliwie mają w OPS Ursynów miejsce.

- W związku z brakiem porozumienia oraz całkowicie rozbieżnymi stanowiskami w sprawie wprowadzenia w Regulaminie pracy - procedury awansu zawodowego, na co Dyrektor się nie zgadza, strona związkowa poprosiła Pracodawcę o możliwość spotkania z kadrą kierowniczą OPS. Prośba powyższa wynika, ze zgłoszonej przy okazji sporu zbiorowego, propozycji kierowników - by Związek przed zastosowaniem uprawnień zawartych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, spotkał się również z kierownikami celem określenia możliwości kompromisowego rozwiązania zagadnienia.

- Związek poruszył kwestię zapowiedzianego przez Dyrektora wprowadzenia w OPS Ursynów elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. Pan Marek Pawlęga poinformował, że system może zostać najwcześniej uruchomiony od miesiąca kwietnia br. i oznaczać będzie najpewniej konieczność powrotu pracowników socjalnych do siedziby Ośrodka przed zakończeniem dnia pracy. Strona związkowa stoi z kolei na stanowisku, iż poważnie zmniejszy to i tak ograniczony (likwidacja pełnego dnia terenowego) efektywny czas pracy w terenie. Ponadto Związek stoi na jasnym stanowisku, opartym również na dostępnym orzecznictwie sądowym, iż faktycznie wykonywana i ewidencjonowana praca po normalnych godzinach pracy, stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych, niezależnie czy odbędzie się to w formie pisemnego i uprzedniego zlecenia. Ponadto Związek zwrócił uwagę Dyrektora, iż wprowadzenie drogiego systemu elektronicznego powinno uporządkować i usprawnić ewidencjonowanie spóźnień tj. skutkować regulaminowym dookreśleniem, iż niewielkie i incydentalne spóźnienia np. 5 minutowe, powinny być podsumowywane przez system w końcówce okresu rozliczeniowego i odpracowywane, jednak bez konieczności ich każdorazowego pisemnego usprawiedliwiania, co ma obecnie miejsce. Brak zmian w tym zakresie może bowiem - zdaniem Związku - skutkować zwiększeniem liczby wniosków o ruchomy czas pracy. Dyrektor zadeklarował, że rozważy powyższe zmiany i przekaże stosowną decyzję Związkowi.

- Wskazano Pracodawcy na potrzebę wprowadzenia w OPS Ursynów osobnego zarządzenia regulującego kwestię wykorzystania własnych pojazdów (samochód, rower) podczas wykonywania czynności służbowych w terenie w godzinach pracy, co związane jest z kwestią dochodzenia odszkodowań za ewentualny wypadek w godzinach pracy. Powyższa sprawa zostanie również przeanalizowana przez Pracodawcę i decyzja przekazana organizacji związkowej.

 

 

Pytania o ruchomy czas pracy

1.Czy we wniosku o ruchomy czas pracy muszę podawać przyczynę, dla której chcę skorzystać z tego uprawnienia, termin na jaki będę z niego korzystać oraz zawęzić przedział czasowy np. do pół godziny?

Powyższe informacje, nie są warunkiem koniecznym do złożenia i rozpatrzenia wniosku. Podanie ich jest całkowicie dobrowolne, a potwierdzenie skorzystania z uprawnienia nie jest warunkowane zawarciem ww. informacji. Ewentualne określenie motywów do złożenia wniosku nie musi być też szczegółowe.

2. Czy z ruchomego czasu pracy mogą skorzystać tylko opiekunowie?

Nie. Zawarte porozumienie nie ogranicza w żaden sposób możliwości wystąpienia o ruchomy czas pracy przez pozostałych pracowników. Podawanie przyczyny skorzystania z uprawnienia nie jest też obowiązkowe.


Więcej informacji o ruchomym czasie pracy można znaleźć tutaj. W zakładce ruchomy czas pracy w OPS Ursynów został zawarty również przykładowy wzór wniosku, z którego można skorzystać.

 

Zamiast odpowiedzi Premier jest deklaracja Ministra

 

Pismem z dnia 19.02.2015 r. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Seredyn odpowiedziała na list otwarty Federacji m.in. w sprawie braku dotacji do wypłaty dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych w 2014 r. Jak czytamy - list otwarty PFZPSiPS został, zgodnie z decyzją Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów, przekazany do rozpatrzenia według kompetencji resortowi pracy.

Przypominamy, iż Federacja wobec zauważalnych różnic, co do wskazanych przez MPiPS oraz Ministerstwo Finansów - przyczyn braku dofinansowania, poprosiło o ostateczne i jednoznaczne wyjaśnienie Premier RP. Wprawdzie MPiPS twierdzi obecnie, iż w obu stanowiskach nie widzi sprzeczności, a raczej uzupełniające się argumenty ww. ministerstw, jednak z treści aktualnego pisma wynika bardziej, iż to resort pracy odpowiedzialny jest za podział środków z rezerwy celowej (wnioskowanie), a co za tym idzie również za brak dotacji wskazanego zadania.

Jednocześnie Minister Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że "dokona wszelkich starań by sytuacja z roku 2014 nie powtórzyła się w roku bieżącym".

Jako Federacja będziemy bacznie śledzić realizację powyższego zobowiązania.

Przeczytaj pismo Minister

 

Nowa kadencja Zarządu!

W dniu 02.03.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Związku, które oprócz corocznego przyjęcia obowiązkowych sprawozdań - jednomyślnie udzieliło absolutorium Zarządowi Związku za działalność w latach 2011-2015 oraz dokonało wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję.

W wyniku głosowania na nowy czteroletni okres wybrano Zarząd Związku w składzie: Paweł Maczyński - Przewodniczący, Piotr Lipa - Wiceprzewodniczący, Jacek Szwalgin - Sekretarz oraz Anna Chwazik - Skarbnik. Wyłoniono również nowy skład osobowy Komisji Rewizyjnej Związku.

Podczas spotkania dyskutowano na temat wyzywań, jakie stoją przed Związkiem w najbliższych latach oraz podsumowano dotychczasową działalność.

 

 

Trwają prace w MPiPS ws. bezpieczeństwa

W dniu 19.02.2015 r. odbyło się drugie posiedzenie powołanej przez resort pracy, grupy eksperckiej ds. propozycji rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.

Grupy robocze powołane w trzech obszarach (zmiany prawne, zmiany organizacyjne i szkolenia) przedstawiły efekt swoich miesięcznych prac prowadzonych korespondencyjnie. Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej - Pani Krystyna Wyrwicka zapoznała zgromadzonych z wstępnymi możliwościami realizacji zgłoszonych postulatów. I tak pojawiła się wstępna zgoda co do wprowadzenia następujących rozwiązań:

Zmiany prawne: ustawowe określenie obowiązku udzielania pomocy i asysty pracownikom ze strony Policji podczas wykonywania przez nich czynności służbowych oraz unormowanie prawne możliwości przeprowadzania wywiadów środowiskowych w obecności dwóch pracowników socjalnych; wprowadzenie prawnego zapisu w ustawie dotyczącego udziału dwóch pracowników w innych czynnościach służbowych (świadczenie pracy socjalnej itp.).

Zmiany organizacyjne: skierowanie wytycznych do samorządu i pracodawców w sprawie konieczności dostosowania pomieszczeń jednostek, w tym wprowadzenia odrębnych pokojów rozmów; zobligowanie kierowników jednostek do każdorazowego zgłaszania organom ścigania incydentów przemocy wobec pracowników; stworzenie regionalnego systemu wsparcia dla pracowników pomocy społecznej obejmującego pomoc psychologiczną i prawną; powołanie rzeczników prasowych pomocy społecznej w województwach; opracowanie i wdrożenie materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa (jako element uzupełniający szkoleń); wprowadzenie wzoru legitymacji służbowej dla asystentów rodziny i koordynatorów (wymaga zmian prawnych i inicjatywy departamentu rodziny); stworzenie stałego systemu monitorowania bezpieczeństwa pracowników w oparciu o okresowe obowiązkowe sprawozdania samorządu i jednostek (m.in. system CAS) a następnie rekomendacje dla Ministra ze strony Rady Pomocy Społecznej.

Szkolenia: ustalono, że szkolenia mają mieć charakter cykliczny i obejmować przynajmniej 4 ogólne obszary (radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia z elementami samoobrony, praca z trudnym klientem, prawne unormowania w zakresie bezpieczeństwa pracowników, radzenie sobie ze stresem). Część ze szkoleń przeprowadzona zostanie w ramach porozumienia z Komendą Główną Policji, pozostałe zostaną zaplanowane w zależności od specyfiki i potrzeb lokalnych.

Ponadto pojawiły się pomysły by zakres incydentów agresji, które należy zgłaszać przez system CAS został ujęty w formie katalogu, a także by organizacje pracowników pomocy społecznej (stowarzyszenia, organizacje związkowe) wspólnie utworzyły specjalny pozarządowy i dobrowolny fundusz pomocy poszkodowanym pracownikom i ich rodzinom.

Wszystkie powyższe zmiany i postulaty mają być teraz przełożone na konkretne zadania i realizowane przez wskazane podmioty, a MPiPS poinformuje o ich wdrażaniu.

W trakcie spotkania przedstawiciel Stowarzyszenia "RAZEM", które udostępniło konto dla publicznej zbiórki środków dla dzieci Naszych tragicznie zmarłych koleżanek z Makowa poinformował, że dotychczas zostało zebrane ponad 120000 zł, a rachunek bankowy (z uwagi na zainteresowanie) jest jeszcze otwarty do końca miesiąca lutego br.

Galeria zdjęć (fot. A.Gocłowski)

 

 

Jest bardzo dobre Porozumienie !!!

Jest porozumienie kończące spór zbiorowy w OPS Ursynów ! W dniu 16.02.2015 r. strona związkowa oraz pracodawcy zawarły w obecności mediatora - porozumienie, na mocy którego przez najbliższe 24 miesiące (2 lata) tj. do marca 2017 r., w Ośrodku wprowadzony został gwarantowany tzw. ruchomy czas pracy, dający wszystkim zatrudnionym pracownikom, a w szczególności opiekunom dzieci - uprawnienie do zmiany godzin rozpoczęcia i kończenia pracy według podanych niżej reguł i na ich indywidualny wniosek.

Pracownicy Ośrodka, którzy wyrażą wolę skorzystania z ww. uprawnienia – będą mogli rozpoczynać pracę codziennie o różnej godzinie, jednak w przedziale czasu pomiędzy godz. 7.30 a 8.30. Tym samym odpowiednio wcześniej lub później danego dnia – będą też kończyć dzień pracy. Przykładowo pracownik korzystający z ww. uprawnienia, który rozpocznie pracę o godz. 7.30 zakończy ją o godz. 15.30, natomiast pracownik, który podejmie obowiązki pracownicze o godz. 8.15, pozostanie w pracy do godz. 16.15. Istotne będzie więc przepracowanie w danym dniu 8 godzin pracy dla pracowników zatrudnionych w pełnym jej wymiarze.

Powyższe porozumienie jest niewątpliwie korzystne dla pracowników, którzy m.in. będą mogli faktycznie pogodzić obowiązki opiekunów z pracą zawodową, a także dla pracodawcy, który w praktyce realizować będzie politykę rodzinną dla osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Z rozwiązania skorzystają także mieszkańcy Ursynowa, którzy będą mogli załatwić część ze spraw w niestandardowych godzinach pracy OPS.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować Wszystkim Członkom Związku oraz Pracownikom OPS, którzy wspierali działania Związku w tej istotnej sprawie. Osobne podziękowania kierujemy do Mieszkańców Ursynowa oraz osób z zewnątrz, którzy licznie wyrazili poparcie dla Naszych postulatów, przedstawicieli kadry kierowniczej OPS, którzy w ostatnim okresie aktywnie włączyli się w rozmowy z Dyrektorem, a także do mediów, które rzetelnie relacjonowały trwający protest.

Przeczytaj treść porozumienia

Dowiedz się więcej o ruchomym czasie pracy w OPS i jak z niego skorzystać

Obejrzyj zdjęcia z zakończenia protestu

 

Związek Podkarpacki coraz bliżej

 

W piątek 06.02.2015 w Krośnie odbyło się zebranie założycielskie Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej.

W zebraniu wzięło udział 43 pracowników z 10 ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego. W charakterze gości w spotkaniu uczestniczył przewodniczący i sekretarz Federacji oraz przedstawicielka Związku Zawodowego Pracowników MOPS w Krakowie.

Zebranie jednomyślnie przyjęło uchwały założycielskie, przyjęło statut Związku i wybrało Komitet Założycielski. Zadeklarowało także gotowość współpracy i przystąpienia do Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Przewodniczący Federacji podziękował za zaproszenie i mówił o wsparciu, jakiego może udzielić Federacja zrzeszonym związkom zawodowym.

Omawiano też wspólnie m.in. interwencję Federacji dotyczącą nieprawidłowości w realizacji przez lokalne gminy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pracownicy socjalni i pracownicy pomocy społecznej Podkarpacia dają nowatorski przykład, w jaki sposób można integrować mniejsze ośrodki pomocy społecznej również takie, które zatrudniają kilku pracowników i tworzyć międzyzakładową większą reprezentację.

Dziękujemy za tą aktywność i inicjatywę.

Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do pracowników pomocy społecznej regionu zainteresowanych przystąpieniem do Związku o kontakt na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Prokuratura o bezpieczeństwie pracowników

Prokuratura Generalna RP poinformowała Federację, iż w związku ze zgłoszonymi przypadkami agresji wobec pracowników pomocy społecznej, a także wskazaną potrzebą reakcji na tego rodzaju czyny, pismo Naszej organizacji z dnia 7 listopada 2014 r. zostało przesłane wszystkim Prokuratorom Apelacyjnym w kraju celem ich służbowego wykorzystania.

Federacja została poproszona również o ewentualne przekazanie Prokuratorowi Generalnemu RP - informacji dotyczącej konkretnych przykładów braku właściwej reakcji prokuratur w przypadkach napaści fizycznej lub psychicznej wobec pracowników pomocy społecznej.

Zwracamy się zatem do wszystkich pracowników socjalnych i pomocy społecznej w Polsce o nadsyłanie do Federacji informacji dotyczących nie podjęcia, umorzenia lub braku stosownej reakcji organów ścigania (prokuratury, policji) w konkretnych przypadkach. Liczymy na dotarcie do wszystkich pokrzywdzonych i prosimy o przekazywanie powyższej prośby zainteresowanym w waszych środowiskach pracowniczych celem wyeliminowania takich nieprawidłowości w przyszłości dla całej Naszej grupy zawodowej.

Tytułem wyjaśnienia informujemy również, że pismo Prokuratury Generalnej RP datowane na dzień 02.12.2014 r. z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane z dostarczeniem przesyłki, zostało do Federacji powtórnie wysłane w dniu 03.02.2015 r. wraz z obszerną informacją dotyczącą okoliczności zwłoki.

Przeczytaj Pismo Prokuratury Generalnej RP

 

Oświadczenie Zarządu

 

W związku z oświadczeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zamieszczonym w serwisie Haloursynow.pl w dniu 04.02.2015 r. oraz dbając o rzetelny przekaz informacji dla Mieszkańców Naszej Dzielnicy, informujemy co następuje:

W wypowiedziach medialnych Dyrektor Ośrodka zapewnia o woli zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego z reprezentatywną organizacją związkową. Powyższe deklaracje, pomimo iż padają od początku rozmów, póki co stoją w oczywistej sprzeczności z faktami tj. m.in. prowadzoną przez aż 2 lata, bez wyraźnych konkretnych efektów - dyskusją na temat indywidualnego i elastycznego czasu pracy, w tym ponad roku w ramach ustawowej procedury rozwiązywania sporów zbiorowych.

W tym czasie Związek dążąc do zawarcia porozumienia przedstawił Dyrektorowi szereg ustępstw z własnej strony, w tym dotyczących wprowadzenia kryteriów skorzystania przez pracowników z prawa do indywidualnego rozkładu czasu pracy, a następnie wprowadzenia zapisów o „elastycznym” czasie pracy na okres próbny, co miało w zamyśle zabezpieczyć również decyzyjność i interes samego Pracodawcy. Pomimo powyższego nie doczekaliśmy się konkretnych ustępstw ze strony Dyrektora, które uzasadniały by twierdzenie, że pracownicy będą mogli faktycznie skorzystać z przewidzianych prawem możliwości, a nie tylko złożyć wniosek w danej sprawie, co w dotychczasowej praktyce działania Dyrektora OPS Ursynów – okazało się niewystarczające i oznaczało rzeczywiste eliminowanie i ograniczanie uprawnień pracowniczych w tym zakresie w Naszym zakładzie pracy.

Symbolicznie przebieg rozmów oraz przestrzeganie zasad dialogu społecznego przez Dyrektora OPS obrazują dwa wydarzenia: Przedwczorajsze wysłanie pracownika sekretariatu do przyjęcia petycji zamiast osobistego przyjęcia strony związkowej przez Pracodawcę, co powinno być normą i dobrym obyczajem dla przedstawicieli instytucji publicznych podczas trwania legalnych i demokratycznych protestów. Ponadto Dyrektor OPS nie zgadzając się wcześniej na zaproponowaną przez Związek kandydaturę zewnętrznego mediatora, dopuścił do sytuacji w której koszt związany z wyznaczeniem mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będzie w części pokryty z środków publicznych (podatników). Koszt ten może nie jest znaczący w budżecie Ośrodka, ale biorąc pod uwagę charakter działalności instytucji pomocy społecznej, mógłby być przeznaczony m.in. na bardziej uzasadnione cele społeczne.

Precyzując dane przedstawione przez Dyrektora Pawlęgę wskazujące na rzekomą "masowość" korzystania z indywidualnego czasu pracy i zakłóceń tym spowodowanych informujemy, iż w latach 2010 - 2013 z możliwości indywidualnego ustalenia rozkładu czasu pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem, skorzystało łącznie 14 pracowników przez 3 lata. W tym samym okresie z możliwości indywidualnego ustalenia rozkładu czasu pracy skorzystało dodatkowo 8 pracowników z uwagi na orzeczoną niepełnosprawność, uczęszczanie na szkolenie oraz co ciekawe Dyrektor, dziś orędownik ograniczania uprawnienia ponad miarę - inicjował zmianę godzin w stosunku do 2 pracowników, z uwagi na jego własne potrzeby jako pracodawcy.

Warto podkreślić, że we wskazanych okresach nie wpłynęła żadna skarga związana z dostępnością do pracowników OPS, a wręcz część mieszkańców Ursynowa (głównie pracujących) była zadowolonych, że mogą załatwić sprawy w Ośrodku nie biorąc dnia wolnego w pracy. Dodatkowo stwierdzić należy, że ww. pracownicy korzystali z uprawnień rotacyjnie tzn. nie przez cały okres wskazanych lat, a przedział przesunięcia czasu pracy wynosił od pół do jednej godziny.

Co się zaś tyczy przestrzegania prawa pracy w Ośrodku, to podczas istnienia organizacji związkowej w OPS Ursynów, prowadziliśmy i prowadzimy nadal, liczne działania związane z ochroną praw pracowniczych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Część z nich przy naszym wsparciu została skierowana do Sądu lub zewnętrznych instytucji, a także część z zarządzeń samego Dyrektora – sprzecznych naszym zdaniem ze zbiorowym prawem powszechnym - zostało przez Pracodawcę uchylone dopiero po interwencji Związku oraz Społecznego Inspektora Pracy. Szczegóły tych ogólnych działań zamieszczone są na Naszej stronie internetowej. Informujemy również, że jako organizacja związkowa zakwestionowaliśmy wprowadzoną w Ośrodku Pomocy Społecznej samodzielną decyzją Dyrektora – procedurę antymobbingową, która zawiera szereg wad merytorycznych i prawnych, nie dających gwarancji rzetelnego i bezstronnego rozpatrzenia sprawy, co w naszej ocenie jest jedną z przyczyn braku formalnego zgłaszania tego typu zdarzeń przez pracowników.

Pomimo powyższego ufamy nadal w możliwość osiągnięcia kompromisu i wyrażamy gotowość zakończenia sporu zbiorowego na drodze porozumienia, którego to sporu by nie było gdyby nie zapowiedziana i realizowana przez Pracodawcę polityka ograniczania ustawowych uprawnień.

 

Zarząd ZZP OPS Ursynów

Zachęcamy również do zapoznania się z wpisami (komentarzami) do wpisów Kierownika DA na naszym profilu fb

 

Bezpieczeństwo tematem rozmów

W dniu 04.02.2015 r. na zaproszenie Dyrektora OPS Ursynów odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku z kadrą kierowniczą Ośrodka. Tematem debaty było sformułowanie pomysłów dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników ursynowskiego OPS w związku z ogólnopolskimi wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej po zdarzeniach w Makowie i Górze Kalwarii.

Strona związkowa zaproponowała następujące rozwiązania:

- zabezpieczenie pracownika dyżurującego w POK poprzez techniczną przebudowę punktu;

- zapewnienie natychmiastowej pomocy psychologicznej po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego w ramach podpisywanych umów z psychologiem lub superwizorem;

- bezwzględne przestrzeganie zasady wizyt dwóch pracowników w środowisku podczas pierwszorazowego rozeznania, interwencji i wywiadu oraz w każdym innym uzasadnionym przypadku związanym z ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństwa; cykliczne informowanie pracowników o tym zaleceniu podczas zebrań;

-  powrót do cyklicznych szkoleń z zakresu zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych;

- każdorazowe zawiadamianie organów ścigania w przypadku jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć znamiona czynu zabronionego, bez ich uprzedniej oceny przez Dyrekcję w zakresie przynależnym organom ścigania, a także każdorazowe zgłaszanie takich przypadków przez Centralną Aplikację Statystyczną zgodnie z wytycznymi MPiPS;

- przypomnienie o konieczności zamykania drzwi do strefy przeznaczonej dla pracowników OPS;

- zainstalowanie przycisków bezpieczeństwa w pokojach rozmów.

Dodatkowo rozważano pomysły dotyczące wprowadzenia technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń w budynku OPS przy ul. Cybisa 6 oraz w ośrodkach wsparcia dziennego. Poddano również pod dyskusję temat wprowadzenia ochrony całodobowej.

Przedstawiane rozwiązania mają być - według Dyrektora - wprowadzane kolejno, a wydaje się pewne wprowadzenie zasady udziału dwóch pracowników podczas pierwszorazowego rozeznania.

 

Trwa protest

W dniu 04.02.2015 r. na elewacji budynku OPS Ursynów oraz siedziby ZZP OPS Ursynów został umieszczony transparent informujący o trwającym proteście, który będzie się tam znajdował do chwili rozwiązania sporu zbiorowego.

Drugi dzień protestu upłynął również pod znakiem przekazów medialnych dotyczących trwającego sporu zbiorowego, o którym szeroko informowały internetowe portale OPS.pl, Haloursynow.pl oraz gazeta Południe.

Pod informacjami o trwającym proteście pojawiły się również komentarze internautów oraz jak można się domyśleć osób będących pracownikami ursynowskiego OPS.

W jedynym przypadku na profilu facebook Redakcji OPS.pl pojawił się nawet wpis kierownika jednego z działów, który pozwoliliśmy sobie publicznie przedstawić wraz z komentarzem Przewodniczącego Związku.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z zapowiedzią dla Pracodawcy, w dniu dzisiejszym zawiadomiona została Prokuratura o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie wpisu internauty o nicku ˜ kasia, która w komentarzach pod informacją na stronie serwisu Haloursynow.pl, publicznie zawarła stwierdzenie, w naszej ocenie mogące narazić Związek na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania działalności. Wystąpienie Związku do Prokuratury obejmuje również wniosek o ujawnienie danych personalnych osoby skrywającej się pod ww. nickiem celem ewentualnego złożenia pozwu w trybie cywilnym. Zachęcamy ww. osobę do kontaktu z Przewodniczącym Związku celem poznania szczegółów w sprawie.

 

 

Pierwszy dzień protestu!

W dniu 03.02.2015 r. odbyła się akcja ulotkowa przeprowadzona przez ZZP OPS Ursynów w ramach trwającego protestu w związku z toczącym się sporem zbiorowym ws. indywidualnego i elastycznego czasu pracy.

Związek od ponad 2 lat rozmawia z Dyrektorem OPS Ursynów w powyższej kwestii, po tym jak w 2012 r. podczas składania życzeń świątecznych dla pracowników - Dyrektor zapowiedział, a następnie praktycznie realizował ograniczanie skorzystania przez pracowników z uprawnień zawartych w Kodeksie pracy i pozostałych ustawach.

Dzisiejsza akcja informująca o sporze z pracodawcą trwała ok. 2 godzin i w tym czasie rozdano kilkaset ulotek zarówno przed siedzibą OPS, jak też Urzędu Dzielnicy Ursynów. Wielu z mieszkańców Ursynowa wyrażało bezpośrednie poparcie podczas kontaktu z przedstawicielami Związku, pojawiły się również nieliczne głosy krytyczne, jak zwykle ostatnio anonimowo zamieszczane na forach w godzinach pracy przez osoby podające się za pracowników ursynowskiego ośrodka.

Przewodniczący Związku starał się również wręczyć Dyrektorowi OPS - petycję, jednak Pracodawca zamiast zejść lub przyjąć protestujących, co jest normalnym zwyczajem przedstawicieli instytucji publicznych podczas trwania demokratycznych i legalnych protestów - wysłał z pieczątką pracownika sekretariatu.

W rozmowie z dziennikarzem serwisu Haloursynow.pl - Pan Marek Pawlęga - stwierdził kilka chwil po tym jak odmówił osobistego przyjęcia petycji cyt. "Jestem pro pracowniczy i na pewno dojdziemy do porozumienia".

Dyrektor Pawlęga dodał również cyt. "Dwa lata temu pracownicy masowo zaczęli korzystać z indywidualnego czasu pracy, a więc możliwości przychodzenia wcześniej lub później do pracy i wychodzenia odpowiednio wcześniej lub później - mówi Pawlęga. - Powodowało to zakłócenia w pracy placówki. Jesteśmy firmą usługową, nie mogę pozwolić na dezorganizację pracy."

Odnosząc się do powyższego warto konkretnie wskazać na czym polegała owa "masowość" korzystania z indywidualnego czasu pracy i zakłóceń tym spowodowanych. Poniższe dane prezentujemy za Pracodawcą, który przekazał je organizacji związkowej pismami z dnia 10.12.2013 r. i 05.06.2014 r.:

- W latach 2010 - 2013 z możliwości indywidualnego ustalenia rozkładu czasu pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem, skorzystało łącznie 14 pracowników.

- W latach 2010-2013 z możliwości indywidualnego ustalenia rozkładu czasu pracy skorzystało dodatkowo 8 pracowników z uwagi na orzeczoną niepełnosprawność, uczęszczanie na szkolenie oraz co ciekawe sam Dyrektor inicjował zmianę godzin w stosunku do 2 pracowników, z uwagi na potrzebę pracodawcy wykonania określonej pracy.

- W 2014 r. z możliwości indywidualnego rozkładu czasu pracy skorzystało na dzień wystawienia pisma jedynie 2 pracowników opiekujących się dziećmi i 3 niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że we wskazanych okresach nie wpłynęła żadna skarga związana z dostępnością do tychże pracowników, a wręcz część mieszkańców (głównie pracujących) była zadowolonych, że mogą załatwić sprawy w Ośrodku nie biorąc dnia wolnego w pracy.

Dodatkowo stwierdzić należy, że ww. osoby korzystały z uprawnień rotacyjnie tzn.nie przez cały okres wskazanych lat, a przedział przesunięcia czasu pracy wynosił od pół do jednej godziny

Dzisiejszy protest odbył się bez zakłócania funkcjonowania Ośrodka i udzielanej pomocy mieszkańcom, co miało swoje źródło m.in. w decyzji Zarządu Związku, iż tylko oni będą zaangażowani bezpośrednio w prowadzenie akcji ulotkowej.

Obejrzyj galerię zdjęć (fot. własne i A.Gocłowski OPS.pl)

Obejrzyj relację na Haloursynow.pl

Przeczytaj relację na Haloursynow.pl

 

Będzie protest w OPS Ursynów!

W dniu 27.01.2015 r. Związek złożył do Dyrektora OPS Ursynów - Pana Marka Pawlęga, pismo informujące o podjętej decyzji w sprawie rozpoczęcia akcji protestacyjnej w toczącym się sporze zbiorowym.

Na powyższy krok Zarząd Związku zdecydował się po tym, jak dotychczasowy przebieg sporu zbiorowego - uzasadniał przypuszczenie, iż nie doprowadzi on do zawarcia porozumienia. Warto podkreślić, iż kwestia będąca istotą sporu zbiorowego, omawiana była już od 2 lat z Dyrektorem (w tym ponad rok w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych). Zarówno etap rokowań, jak też obecne mediacje, pomimo kolejnych ustępstw strony związkowej oraz zaangażowania mediatora - nie zakończyły się ostatecznymi uzgodnieniami. Z naszych obserwacji wynika, iż Dyrektor OPS Ursynów wprowadza kolejne zastrzeżenia, które odwlekają w czasie podjęcie wiążącej decyzji i czynią spór nieuzasadnienie przewlekłym.

ZZP OPS Ursynów w najbliższy wtorek (03.02.2015 r.) rozpocznie przewidziany prawem protest, który polegać będzie początkowo na oflagowaniu budynku OPS Ursynów będącego jednocześnie siedzibą Związku, a także na przeprowadzeniu akcji ulotkowych informujących o istniejącym sporze.

Podjęcie i przebieg akcji protestacyjnej, użyte jej formy oraz dalsze kroki Związku uzależnione są od decyzji samego Pracodawcy, w gestii którego pozostaje teraz rozwiązanie sporu bez konieczności sięgania po przewidziane prawem i demokratyczne metody protestu.

Przeczytaj pismo do Dyrektora (jakość średnia)

 

Monit do Premier

W związku z brakiem oczekiwanej odpowiedzi ze strony Pani Ewy Kopacz - Premier RP na list otwarty Federacji z dnia 27.11.2014 r., w dniu 28.01.2015 r. złożyliśmy kolejne pismo monitorujące do Kancelarii Premiera.

Jednocześnie Federacja zwraca się z wnioskiem o rozstrzygnięcie powstałych rozbieżności pomiędzy resortem finansów a resortem pracy w sprawie przyczyn i trybu podejmowania decyzji dotyczącej dotowania zadania wypłaty dodatków terenowych dla pracowników socjalnych.

Ponadto w piśmie została zawarta sugestia, iż Federacja gotowa jest prowadzić i uczestniczyć w dialogu społecznym, jednak nie chciałaby by przesłanką do rzeczywistego zajęcia się sprawami naszej grupy zawodowej, musiały stać się protesty, spowodowane ignorowaniem zgłaszanych trudności, postulatów i rozwiązań.

Przeczytaj pismo do Premier RP

 

Dopytujemy posłów

W dniu 16.01.2015 r. Federacja złożyła zapytania do Przewodniczących - Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie poselskiej inicjatywy zmiany ustawy o pomocy społecznej.

Pomimo, iż resort pracy zaprzeczył jakoby znał poselskie plany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej - do Federacji docierają kolejne już sygnały, iż takie kroki są podejmowane. Dopytujemy zatem posłów o powyższe, ponieważ według naszej wiedzy, to właśnie część z ministerialnych założeń i pomysłów, może stać się przedmiotem zmian legislacyjnych z pominięciem procedury przewidzianej dla projektów rządowych.

Przeczytaj pisma w powyższej sprawie

 

Pierwsza debata o bezpieczeństwie

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16.01.2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej. Spotkanie zorganizowano, ponieważ w ostatnim czasie wzrosła liczba przypadków agresji słownej oraz aktów przemocy fizycznej wobec pracowników socjalnych. Środowiskiem pracowników ośrodków pomocy społecznej w Polsce wstrząsnęło szczególnie tragiczne wydarzenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, które miało skutek śmiertelny dla dwóch pracujących tam kobiet – pracowników socjalnych.

Pan Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w MPiPS otwierając spotkanie powiedział – „Spotkaliśmy się dziś, by w gronie ekspertów podjąć trudny temat bezpieczeństwa w służbach społecznych. Pracownicy socjalni, którzy realizują zadania pomocy społecznej, muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa”. Pan Jarosław Duda poinformował uczestników spotkania, iż w związku z pojawiającymi się zagrożeniami, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz skierował w dniu 24 grudnia 2014 roku oficjalne pismo do Komendanta Głównego Policji. Zaapelował w tym piśmie o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników socjalnych, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, uczących jak należy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Minister zwrócił się też do wójtów i burmistrzów o pomoc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa wykonującym swoje obowiązki pracownikom pomocy społecznej.

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 16 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli reprezentanci instytucji i organizacji, których kwestia bezpieczeństwa pracowników sektora pomocy społecznej w szczególny sposób dotyczy. Udział w nim wzięli przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej, Centralnej Komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” i przedstawiciele związków zawodowych reprezentujący Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych z Łodzi.

Zaproszeni uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia uwag i postulatów w sprawie bezpieczeństwa pracowników służb społecznych, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami, którym pomagają. Na prośbę Pani Krystyny Wyrwickiej – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej jako pierwsi zapoznali zebranych z własnymi postulatami ws. bezpieczeństwa. Postulaty Federacji (jest ich siedem) dotyczą: inicjatywy legislacyjnej, która wprowadzi obowiązkową asystę Policji w przypadkach trudnych, wydzielenia odrębnego pomieszczenia do rozmów z klientami, porozumienia MPiPS i KGP ws. bezpieczeństwa pracowników, bezwzględnego zgłaszania przypadków zachowań agresywnych organom ścigania, możliwości uczestnictwa dwóch pracowników w trakcie wizyt u klientów (dot. pracowników socjalnych i asystentów rodziny). W kolejnych postulatach Federacji pojawiła się koncepcja „Programu reakcji na zjawiska traumatyczne” – regionalna sieć/instytucja wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników. Zdaniem przedstawicieli Federacji istotny wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych będzie miało również rozdzielenie funkcji kontrolnej, związanej z obsługą świadczeń i usług, od funkcji dot. samego pomagania, wsparcia.

Rezultatem pierwszego spotkania jest utworzenie trzech grup roboczych, które zajmą się kwestią bezpieczeństwa pracowników służb społecznych. Utworzone grupy rozpoczęły już prace w obszarach: organizacja pracy, zmiany prawne, kształcenie-szkolenia. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 19 lutego 2015 roku. Do tego dnia grupy robocze przygotują i skonsultują między sobą stosowne rozwiązania ws. bezpieczeństwa pracy pracowników służb społecznych.

tekst i zdjęcia: A. Gocłowski

Pełna relacja na OPS.pl

Relacja na stronie MPiPS

 

Pytania do Związku

Do Związku zostały skierowane nowe pytania, więc poniżej zamieszczamy ich treść oraz odpowiedzi:

1. Co dzieje się w sporze zbiorowym i jakie są dalsze kroki Związku?

Spór zbiorowy kontynuowany jest na etapie mediacji. Wyznaczony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - mediator, rozmawia z obiema stronami sporu i zaproponował nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu tzw. indywidualnie ustalanego przedziału czasu pracy (miedzy godziną 7.30-8.30), w ramach którego to pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w ramach tego przedziału. Związek przedstawił mediatorowi dwie wersje propozycji zapisu porozumienia, do wyboru jednej z nich przez pracodawcę. Czekamy na ostateczną decyzję Dyrektora OPS Ursynów. W przypadku podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowy, przyjęte rozwiązanie mogłoby zacząć obowiązywać od lutego br. W przypadku braku porozumienia, Związek może zdecydować o przeniesieniu sporu na poziom ogólnopolski (spór prowadziłaby Federacja do której należy ZZP OPS Ursynów), co umożliwiłoby podjęcie nawet akcji strajkowej np. prowadzonej przez członków Zarządu Związku. Ponadto Związek może zdecydować o akcji protestacyjnej oraz arbitrażu Sądu.

2. Czy to prawda, że Dyrektor OPS Ursynów uchylił swoje ostanie zarządzenia?

Jak udało się Nam ustalić, Dyrektor uchylił 2 z 3 spornych zarządzeń tj. zarządzenie w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników oraz w sprawie kontroli stanu trzeźwości pracowników prowadzących pojazdy służbowe. Informacja w tej sprawie nie została Nam jednak dotychczas oficjalnie przekazana przez Pracodawcę. Prawdopodobnie nie uchylone pozostało zarządzenie w sprawie rozpatrywania wniosku o awans zawodowy, które zdaniem Naszym oraz prawników - zawiera zapisy świadczące o faktycznym wprowadzeniu obowiązków i uprawnień pracowniczych związanych z awansem zawodowym. Po zapoznaniu się z treścią zarządzenia, uznaliśmy, iż powyższe przepisy stanowią faktyczną próbę usankcjonowania warunków awansu, co może się odbyć tylko w Regulaminie pracy lub wynagradzania. W związku z powyższym Związek zdecydowany jest doprowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej kwestii przez niezależne i powołane do tego organy.

 

Złożyliśmy postulaty bezpieczeństwa

Miesiąc po tragicznym wydarzeniu w Makowie, w wyniku którego, zmarły Nasze Koleżanki - Małgosia i Renata oraz w przeddzień ministerialnej debaty ws. bezpieczeństwa pracowników socjalnych i pomocy społecznej zaplanowanej na dzień 16.01.15 r.- Federacja przedstawia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, pakiet rozwiązań, które w sposób istotny mają doprowadzić do podniesienia naszego poziomu bezpieczeństwa.

Przedłożone propozycje są wynikiem konsultacji prowadzonych w naszym środowisku zawodowym i obejmują te kwestie, które dotychczas nie zostały podjęte przez resort pracy w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego z dnia 24.12.2014 r.

Pragniemy wyrazić podziękowania, wszystkim którzy przyczynili się do powstania postulatów oraz zapewnić, iż stanowią one dopiero początek naszej batalii o lepsze warunki pracy w tym aspekcie.

Przeczytaj postulaty Federacji

 

Zarządzenia bez uzgodnień

W ostatnim okresie Dyrektor OPS Ursynów wydał trzy zarządzenia, w których mowa jest bezpośrednio o uprawnieniach i obowiązkach pracowniczych tj. zarządzenie w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników, w sprawie kontroli stanu trzeźwości pracowników prowadzących pojazdy służbowe oraz w sprawie rozpatrywania wniosku o awans zawodowy. Wszystkie powyższe zarządzenia - zgodnie z posiadanymi przez Związek opiniami prawnymi - jako wyczerpujące przesłanki z art. 104 Kodeksu pracy, powinny zostać uregulowane w zakładowym Regulaminie pracy i uprzednio uzgodnione z zakładową organizacją związkową.

Stało się jednak inaczej - Dyrektor samodzielnie wprowadził do obiegu ww. dokumenty. Wobec powyższego w dniu 13.01.2014 r. Związek oraz Społeczny Inspektor Pracy, odpowiednio wezwał i zalecił, uchylenie zarządzeń w terminie 7 dni oraz ewentualne uzgodnienie na nowo zapisów z organizacją związkową w Regulaminie pracy. Uprzedzono również o konsekwencjach braku oczekiwanej reakcji Pracodawcy.

Dodatkowo warto zaznaczyć, iż zarządzenie w sprawie kontroli stanu trzeźwości, choć potrzebne, zawiera - zdaniem prawników - zapisy niezgodne z przepisami nadrzędnymi, zarówno w zakresie obowiązku poddania się badaniu, jak też trybu jego przeprowadzania.

Przeczytaj pismo skierowane do Dyrektora OPS Ursynów

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

 

 

 


 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

 


 

 

Free business joomla templates