Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

promowane

 


 aktualności

 

#JestemPracownikiemSocjalnym

 

Wkrótce Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnego świętowania i stworzenia zbiorowego i kolorowego portretu pracowników socjalnych oraz wszystkich, którzy z pracą socjalną są związani oraz ją wspierają.

Mamy nadzieję w ten wyjątkowy sposób złożyć wszystkim pracownikom socjalnym i pomocy społecznej życzenia z okazji naszego wspólnego święta. Przy tej okazji chcemy pokazać na zewnątrz jak wiele robimy, potrafimy, jakimi wartościami i umiejętnościami się kierujemy.

Powodzenie inicjatywy zależeć będzie wyłącznie od Waszej gotowości, ale wierzymy i jesteśmy przekonani, że jak zwykle włączycie się do wspólnej akcji. Każdy z Was jest ważny i każdego z Was zapraszamy i prosimy o wsparcie pomysłu.

Wystarczy, że wykonacie zdjęcie (indywidualne lub zbiorowe, technika i pomysł na zdjęcie dowolne), na którym oprócz mamy nadzieję Was (dla mniej odważnych może być wersja kojarząca się z Waszym miejscem pracy), umieścicie także widoczną kartkę, na której znajdzie się jedno lub dwa słowa będące dokończeniem zdania „Jestem pracownikiem socjalnym więc …..”. Można wykorzystać zaproponowane już przez nas słowa lub stworzyć własne. Umieszczamy nasze zdjęcia w internecie, na naszych profilach, więc tym bardziej widzimy szansę na wspólne zdjęcie.

Z nadesłanych zdjęć mamy nadzieję wykonać klip oraz zbiorowy portret, na którym będzie się można odnaleźć już 21 listopada. Prosimy Was również o dotarcie z wiadomością o naszej akcji do jak największej liczby osób związanych z pracą socjalną.

Zdjęcia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najpóźniej do 06.11.2015 r.

Organizatorami akcji jest Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Pierwszy Ogólnopolski Portal Pomocy Społecznej OPS.pl

Zapraszamy !!!

 

Rozmowy ostatniej szansy

W dniu 02.10.2015 r. z inicjatywy Związku, a za zgodą Dyrektora odbyło się spotkanie z kadrą kierowniczą OPS. Głównym tematem rozmów była kwestia postulatu Związku wprowadzenia w Ośrodku procedury awansu zawodowego.

Organizacja związkowa przynajmniej od 2012 r. usiłuje przekonać do powyższego Pracodawcę, jednak Dyrektor uznaje brak zasadaności precyzyjnego regulowania ścieżki awansu zawodowego w regulaminie pracy. Zgodnie więc z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego sporu zbiorowego - kwestię sporną przedstawiono kadrze kierowniczej licząc na wypracowanie kompromisowego rozwiązania, jako ostatniego elementu przed wszczęciem procedury określonej ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podczas rozmów strona związkowa, pracodawca oraz kadra kierownicza przedstawiły własne argumenty dotyczące awansu, zadeklarowano wolę dyskusji i zawarcia kompromisu. Teraz ruch pozostaje po stronie Dyrektora - jeśli zmieni On decyzję i wyrazi zgodę na przyjęcie procedury awansu w regulaminie, odbędą się dalsze konsultacje i uzgodnienia samej treści dokumentu; jeśli Pracodawca podtrzyma stanowisko, Związek zgłosi żądanie w ramach sporu zbiorowego. 

Przy okazji spotkania poruszono kwestię sporu sądowego wszczętego przez Związek w związku z publikacją komentarza jednego z użytkowników portalu Haloursynow.pl, które w ocenie organizacji naruszało jej dobre imię i było pomówieniem. Przedstawiciele ZZP poinformowali kadrę kierowniczą, że Związek składając doniesienie do prokuratury nie znał danych personalnych ww. osoby, a zanim złożył prywatny akt oskarżenia znając już powyższe dane -  chcąc rozwiązać spór polubownie, samodzielnie nawiązał kontakt ze wskazaną osobą, jednak ta - w ocenie Związku - nie wyraziła gotowości do porozumienia. Obecnie ugodowe rozwiązanie zależy więc od inicjatywy samej zainteresowanej.

 

 

Silna Łódź

W dniu 30.09.2015 r. przedstawiciele Federacji oraz ZZP OPS Ursynów spotkali się na zaproszenie Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych z przedstawicielami wskazanej międzyzakładowej organizacji.

Oprócz rozmów z członkami związku, uczestniczyliśmy również w zebraniu podczas którego poruszano sprawy lokalne, jak również podjęto dyskusję na temat niezbędnych zmian legislacyjnych w wymiarze ogólnopolskim, a dotyczących zawodu pracownika socjalnego. Omówiono postulaty naszego środowiska zawodowego, które nie są realizowane od lat, wskazywano na niewystarczający udział samych pracowników socjalnych np. w strukturach związkowych, co ogranicza zdolność efektywnego działania. Z kolei przykładem dobrej samoorganizacji może być łódzki związek, który zrzesza większość pracowników socjalnych z tego miasta, jest aktywny i zdeterminowany w walce o prawa pracownicze, a co równie ważne w ostatnich latach skuteczny jeśli chodzi o regulację wynagrodzeń. 

Przedstawiciele Federacji oraz ZZPS uzgodnili poszerzenie współpracy między obiema organizacjami, tak by stworzyć wspólną reprezentację, gotową walczyć o ogólnopolskie cele, a także korzystać ze związkowych narzędzi społecznego nacisku (protest).

Obejrzyj zdjęcia z wydarzenia

 

Wspólnie w walce o dotacje

Trwają starania o dotację do dodatków terenowych dla pracowników socjalnych. Z własnym apelem do Ministra Finansów wystąpiła oprócz Federacji m.in. - Rada Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych (Łódź) oraz SSOPS "Forum".

Decyzji jeszcze nie jest znana, a tymczasem w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł dotyczący powyższego problemu z wypowiedzią przedstawiciela naszej organizacji.

Przeczytaj artykuł

 

 

Konsekwentnie o POPŻ

Federacja konsekwentnie zajmuje się sprawami, które rozpoczęliśmy. W dniu 21.09.2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego ds. Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ), w którym po raz pierwszy uczestniczył przedstawiciel PFZPSiPS.


Tematem rozmów były m.in. wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dotyczące podprogramu na 2016 rok. Obecnie (do dnia 08.10.2015 r.) trwa jeszcze nabór (w ramach konkursów) organizacji partnerskich na poziomie ogólnopolskim i ponadregionalnym, które byłyby chętne realizować PO PŻ. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i Agencji Rynku Rolnego zgłaszali swoje uwagi mające na celu zapewnienie terminowości dostaw poszczególnych produktów, tak by można było wydawać „pełną paczkę”, a nie np. tylko jeden produkt. Przedstawiciel PFZPSiPS zgłosił rozważenie możliwości bardziej elastycznego przesuwania żywności pomiędzy poszczególnymi województwami, z tego względu, że w niektórych rejonach Polski oragnizacje musiały wstrzymać wydawanie żywności. Ponadto zasygnalizowano, że obecnie (podprogram 2015) w niektórych gminach nie ma żadnej organizacji pozarządowej, która podjęłaby się tego zadania. Pracownicy MPiPS poinformowali, że skład Zespołu Doradczego zostanie powiększony o przedstawicieli OPS.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 22.10.2015 r. przy udziale przedstawicieli Komisji Europejskiej. W związku z powyższym możliwe jest zgłaszanie własnych uwag Federacji, które postaramy się wykorzystać podczas rozmów. 

Jednocześnie Federacja otrzymała odpowiedź na wystąpienie Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości w realizacji programu POPŻ w ww. regionie. Wydaje się, że Koleżanki i Koledzy z Podkarpacia odnieśli częściowy sukces bowiem jedna z organizacji pozarządowych będzie zmuszona do zmiany swojej praktyki. Ponadto MPiPS chociaż dopuszcza występowanie OPS-ów w roli OPL (zdaniem Federacji nie ma ku temu podstaw i stanowisko powyższe wynika z wyłącznie z faktu zagrożenia dla wydawania żywności i nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentach Programu), wyraźnie określiło, iż sytuacja ta musi mieć charakter wyjątkowy a organizacje pozarządzowe muszą wykazać, iż próbowały pozyskać innych partnerów niż OPS.

Przeczytaj pismo MPiPS

 

 

Nowe trudności z dodatkami terenowymi?

Pilne Nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie dotacji do dodatków terenowych dla pracowników socjalnych

Jak ustaliła PFZPSiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej złożyło w tym roku wniosek o zabezpieczenie w rezerwie budżetowej środków na dotację do wypłaty dodatków terenowych dla pracowników socjalnych, jednak Ministerstwo Finansów ma zgłaszać zastrzeżenia do proponowanego podziału środków. 

W związku z powyższym Federacja podjęła natychmiastową decyzję o interwencji w powyższej sprawie, tak by nie powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego. W piśmie z dnia 18.09.2015 r., adresowanym do Ministra Finansów, przypominamy stanowisko resortu finansów z roku ubiegłego, w którym jednoznacznie wskazywano na fakt, iż kompetencyjnie dysponentem rezerwy jest resort pracy i do jego zadań należy przedstawianie potrzeb w obszarze pomocy społecznej. Jednocześnie Federacja w porozumieniu z innymi organizacjami związkowymi ustaliła, że również one wystąpią do Ministra Finansów w powyższej sprawie. Decyzja może bowiem zostać podjęta już w przyszłym tygodniu.

Przeczytaj pismo do MF

  

 

Kodeks etyki który nie straszy

W dniu 16.09.2015 r. Związek złożył propozycje do projektu Dyrektora OPS Ursynów wprowadzenia nowego kodeksu etyki.

Najistotniejszą zmianą wymaganą przez Związek, a zaakceptowaną już przez Pracodawcę, jest zlikwidowanie zapisów związanych z wprowadzeniem dla pracowników obowiązku służbowego przestrzegania zasad kodeksu, co wprost dawałoby podstawę do karania osób zatrudnionych. W ocenie organizacji związkowej katalog przewinień pracowniczych został już określony w Regulaminie pracy i Kodeksie pracy, a sam kodeks etyki zamiast straszyć sankcjami, powinien w sposób przyjazny i akceptowalny dla większości pracowników wyznaczać wspólne wartości i preferowane zachowania. Propozycje Związku modyfikacji zasad kodeksu zmierzają do powyższego i starają się wyeliminować charakterystyczne dla korporacji zawodowych (lekarze, prawnicy) zapisy wprowadzające żle rozumianą lojalność czy wręcz zmowę milczenia.

Zapoznaj się z propozycjami Związku

 

 

Lepsze rozwiązania związane z czasem pracy

Uzgadniana jest nowa wersja Regulaminu pracy w zakresie dyscypliny związanej z ewidencją czasu pracy i potwierdzaniem obecności w miejscu pracy. Dyrektor OPS Ursynów zaproponował nowe brzmienie kilku z artykułów w związku z wprowadzeniem elektronicznych czytników. Z kolei Związek chce by w regulaminie znalazły się m.in. następujące rozwiązania:

- unormowanie kwestii niewielkich spóżnień bez konieczności ich usprawiedliwiania;

- wskazanie, iż elektroniczny system służy nie tylko ewidencji czasu pracy, ale także potwierdzaniu obecności, co pozwoli wyeliminować konieczność podpisywania list obecności;

- wprowadzenie zapisów gwarantujących prawo do wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych na podstawie faktycznego czasu pracy, nawet w przypadku wyrejestrowania lub braku wyrejestrowania z elektronicznego sytemu;

- ograniczenie danych wymaganych w zeszytach terenowych, tak by nie było konieczności podwójnego wpisywania godzin wyjścia i powrotu w teren

Przeczytaj wszystkie propozycje Związku

 

 

Nowe pomysły na fundusz socjalny

Trwają konsultacje dotyczące zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W dniu 10.09.2015 r. ZZP OPS Ursynów zgłosił własne uwagi do treści Regulaminu i nowe korzystne rozwiązania dla pracowników.

Najważniejsze modyfikacje proponowane przez Związek obejmują m.in.:

- wprowadzenie nowego świadczenia z Funduszu tj. dofinansowania kosztów ponoszonych na zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne;

- rozszerzenie kataogu podmiotów mogących wnioskować o pomoc dla pracownika tj. o opiekuna, bezpośredniego przełożonego pracownika, pracodawcę i zakładową organizację związkową;

- ograniczenie przyznawania świadczeń z Funduszu dla emerytów i rencistów – wyłącznie do tych, którzy spełniają kryterium dochodowe (nie jak obecnie dla wszystkich) oraz do tych którzy nie świadczą żadnej dodatkowej pracy zarobkowej, a nie jak obecnie - do tych, którzy nie są zatrudnieni w ramach umowy o pracę;

- uwzględnienie w katalogu osób uprawnionych do otrzymywania wybranych świadczeń i uwzględnianych w rodzinie osoby uprawnionej – dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (dotychczas wskazywano tylko na dzieci z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS);

- uregulowanie kwestii korzystania byłych pracowników OPS z pomocy Funduszu poprzez dookreślenie, iż mogą oni skorzystać z wybranych form pomocy w okresie 12 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy, pod warunkiem braku innego zatrudnienia i znalezienia się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą pracy;

- wprowadzenie jasnych zasad odwoławczych od decyzji Komisji Socjalnej;

- rozszerzenie katalogu przesłanek do przyznania zapomogi zwykłej o ciężką, a nie tylko długotrwałą chorobę;

- zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki udzielanej na cele mieszkaniowe z jednoczesnym wydłużeniem do 6 miesięcy okresu, po jakim można ponownie ubiegać się o wskazaną pomoc;

Przeczytaj propozycje ZZP w treści Regulaminu ZFŚS

 

 

Dyrektor chce zmian w Regulaminie wynagradzania

W dniu 10.09.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów wystąpił z inicjatywą zmiany Regulaminu wynagradzania, która obejmowałaby następujące kwestie: likwidację dodatku funkcyjnego kadry kierowniczej zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa samorządowego, uwzględnienie nowych stanowisk w strukturze OPS oraz zmianę wysokości kwot zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach pracy.

ZZP OPS Ursynów dbając o sprawiedliwy i zrównoważony rozdział środków na wynagrodzenia, podejmie decyzję dotyczącą zmian w tabelach płacowych po uzyskaniu szczegółowych danych od pracodawcy, o których przekazanie wnieśliśmy w dniu 16.09.2015 r. Dodatkowo Związek przygotowuje propozycje uzupełnienia Regulaminu m.in. o zapisy precyzujące przyznawanie premii, tak by zapewnić transparentność i równy dostęp dla wszystkich zatrudnionych.

Szczegółowych informacji dotyczących powyższej kwestii udzielają przedstawiciele Związku.

 

 

Potrzebna pomoc dla córki naszego kolegi

 

 

Zwracamy się z apelem o pomoc dla córki pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, który został również przekazany do ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Trwa zbiórka środków. Poniżej treść apelu rodziców Ewuni:

Mieszkamy w Wyszkowie. Nasza córka od września miała rozpocząć naukę w szkole… niestety nawrót choroby nie pozwolił Jej na to. Od 4 lat choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Pierwszy raz choroba dopadła Ewunię w marcu 2011 roku, miała wtedy dwa latka. Nie było łatwo… ale daliśmy radę. Przed zakończeniem leczenia podtrzymującego w czerwcu 2013 roku dowiedzieliśmy się o wznowie choroby. Tym razem było jeszcze gorzej ale daliśmy radę. Teraz w sierpniu 2015 roku nastąpił nawrot choroby … ale my znowu damy radę.

W leczeniu Ewuni wykorzystano już wszystkie możliwości, jakie daje europejska medycyna, były różne chemioterapie, radioterapia, megachemia, przeszczep szpiku. Wydawałoby się, że nic nie jest w stanie pokonać komórek nowotworowych.

Na świecie istnieje jednak jeszcze jeden lek, ostatnia szansa na życie Ewuni – to dwufenotypowe przeciwciała antyCD3/ antyCD19. Niestety jest to lek nierefundowany przez NFZ.

Mamy około 21 dni na zebranie 350 000,00 zł.

My wiemy, że każdy ma swoje życie, swoje kłopoty i wydatki, u nas doszła do tego choroba naszej córki, z którą nie poradzimy sobie bez Waszej pomocy.

Potrzebujemy Państwa wsparcia finansowego. Mobilizujemy wszystkie możliwe siły i możliwości, aby uratować naszą córkę… poruszymy niebo i ziemię, aby brak pieniędzy nie odebrał nam szansy na życie naszego dziecka…

Ewunia jest pod opieką Fundacji „Zdążyć z pomocą” i to właśnie ona zajmuje się zbieraniem środków. Nie pobiera za to żadnych opłat, więc każda wpłacona przez państwa kwota będzie wykorzystana by uratować życie naszej ukochanej Ewuni…

Prosimy… Ewunia potrzebuje Twojej pomocy….
Urszula i Marek Stokarscy

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:
22014 Stokarska Ewa darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 

 

Olsztyn - groźby z użyciem narzędzia wobec pracownika socjalnego

Pilne Kolejny incydent zagrożenia dla pracownika socjalnego

Olsztyn - groźby z użyciem narzędzia wobec pracownika socjalnego

Jak informują lokalne media - w Olsztynie doszło do kolejnego zagrożenia dla pracownika socjalnego. Tym razem podczas wizyty w środowisku mężczyzna groził pracownikowi narzędziem przypominającym broń palną. U podejrzanego policja znalazła również naboje, nóż oraz gaz.

To już kolejny przypadek napaści odnotowanej przez media. A jeszcze do niedawna senatorowie, a także niestety część z osób wypowiadających się na profilach i forach pomocy społecznej, powątpiewało w sens gwarantowanej pomocy policji, która wejdzie w życie już 3.10 br.

Przeczytaj artykuł

 

Bez uwag do rozporządzenia

W dniu 26.08.2015r. Federacja nie zgłosiła uwag do ministerialnego projektu w sprawie rozporządzenia dotyczącego cudzoziemców. 

Projekt zakładał, zwiększenie kwoty dofinansowania nauki języka polskiego. 

Przeczytaj pismo Federacji. 

Przeczytaj o projekcie na stronie Ministerstwa

 

Rozmowy z CKE w sprawie pokrzywdzonych pracowników

W dniu 03.09.2015 r. przedstawiciele Federacji spotkali się członkami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy MPiPS, w sprawie pracowników nie dopuszczonych do egzaminu kończącego szkolenie w II stopniu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 

Przypominamy, iż powyższy problem dotyczy pracowników, którzy ukończyli inny niż praca socjalna kierunek studiów wyższych i nie zakończyli egzaminem szkolenia w I stopniu specjalizacji. Jak udało nam się ustalić - powyższa trudność dotyczy ok. 20-30 osób w ostatnim okresie.

Podczas rozmów dyskutowano nad możliwym rozwiązaniem dla wskazanej grupy osób, a także wspólnie zwrócono uwagę na niedopuszczalną praktykę części podmiotów szkolących, które kwalifikowały osoby do szkolenia wbrew obowiązującemu prawu i ze świadomością, iż nie będą one mogły przystąpić do egzaminu.

Zarówno PFZPSiPS, jak też CKE uznały za istotną potrzebę rzetelnego informowania pracowników o warunkach uczestnictwa w specjalizacji zawodowej, a także adeptów pracy socjalnej o warunkach prawnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, a także podmiotach rzetelnie kształcących w tym obszarze. Ustalono że wspólnie zostaną podjęte działania informujące, które mają zapobiec oszustwom ze strony podmiotów szkolących zarówno wobec obecnych, jak i przyszłych pracowników socjalnych.

Przewodnicząca CKE poinformowała również, że w przypadkach budzących wątpliwość pracowników, co do uprawnień do wykonywania zawodu po ukończeniu określonych kierunków studiów, można zwracać się do MPiPS o wydanie indywidualnej opinii prawnej i potwierdzenia uprawnień.

Zarówno CKE jak i Federacja stoją na stanowisku, iż konieczne jest powiązanie stopni specjalizacji z awansem zawodowym pracowników socjalnych.

O warunkach koniecznych do wykonywania zawodu oraz przystąpienia do wybranego stopnia specjalizacji można przeczytać na stronie  MPiPS.

   

 

Kolejna tura rozmów

W dniu 26.08.2015 r. członkowie Zarządu Związku spotkali się z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmów zapadły następujące ustalenia:

- Dyrektor wyraził wstępną zgodę na zorganizowanie pracownikom dostępu do korzystania z karty multisport, z którą to propozycją wystąpił Związek po wcześniejszym zgłoszeniu postulatu przez część pracowników. Teraz Związek zajmie się ustaleniem warunków korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych w wybranej firmie (m.in. ustali szacunkowy koszt usługi), następnie przedstawi ww. warunki podczas zebrania z pracownikami i w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez zainteresowanych pomoże w zorganizowaniu dostępu do zajęć. Z kolei Dyrektor podjąłby się obsługi księgowej i rozliczania finansowego. Związek zaproponował również by w procedowanym właśnie projekcie regulaminu funduszu socjalnego, stworzyć możliwość dofinansowania na powyższy cel. Przedstawiliśmy również potencjalne żródło oszczędności w budżecie funduszu związane z obecnym finansowaniem świadczeń dla emerytów. Decyzja o wykorzystaniu środków z Funduszu zostanie podjęta po konsultacjach z ogółem pracowników podczas wrześniowego zebrania.

- Dyrektor zrezygnował z projektu sankcjonowania reguł etycznych proponowanych w postulowanym przez siebie nowym kodeksie etyki. Tym samym nie będzie możliwe karanie za łamanie nieostrych, subiektywnych i nie związanych z tokiem pracy - zasad zawartych w nowym kodeksie. Ustalono, że ZZP mając co do tego pewność, odniesie się teraz do proponowanych konkretnych zapisów i złoży własne propozycje. 

- Pracodawca zgodnie z wnioskiem zakładowej organizacji związkowej zakupi podręczne zestawy pomocy dla pracowników terenowych. Kwestia ustalenia w zarządzeniu ostatecznej listy czynności wymagających uczestnictwa dwóch pracowników jest nadal rozważana.

- Trwają uzgodnienia dotyczące Regulaminu pracy w zakresie prawnego umocowania w nim elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Strona związkowa zadeklarowała, że wstępne uwagi przedstawi do 15.09.2015 r.

- Dyrektor zapowiedział, że przedstawi ZZP projekt zmian w Regulaminie wynagradzania, co ma związek z koniecznością likwidacji dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej OPS zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Z kolei Związek zainteresowany jest i zgłosił postulat zmiany zapisów dotyczących premiowania, tak by wyrażanie określić, iż premiowanie nie może mieć charakteru dyskryminującego i może dotyczyć jedynie elementów pracy. W ostanim czasie bowiem z niepokojem stwierdzamy, iż części składowe premii obejmowały elementy nie związane wprost z pracą, a co równie istotne pozbawiające części pracowników szans na spełnienie tychże wymogów.

- Związek zapowiedział, że wobec wielokrotnie podtrzymanej przez Dyrektora decyzji o braku zgody na wprowadzenie w regulaminie pracy kryteriów awansu zawodowego w ramach ścieżki awansu wewnętrznego i po ewentualnych rozmowach z kadrą kierowniczą, o które to spotkanie Związek poprosił pracodawcę - postulat powyższy stanie się najpewniej przedmiotem nowego sporu zbiorowego. Przy okazji Dyrektor poinformował, że po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - z zarządzenia wydanego przez pracodawcę wykreślono sporne odniesienia do tychże kryteriów, które zostały w nim zawarte bez uzgodnień z organizacją związkową. 

- Strona związkowa przekazała Pracodawcy opinie MPiPS w sprawie braku podstaw prawnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy wydawaniu skierowań w ramach POPŻ oraz przy weryfikacji samotnego wychowywania dla potrzeb rekrutacji do placówek przedszkolnych.

   

 

Ustawa podpisana przez Prezydenta

PILNE Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej

W dniu 25.08.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej, wprowadzającą m.in. obligatoryjną pomoc policji lub uczestnictwo drugiego pracownika, w czynnościach podejmowanych w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia. Warto zauważyć, iż przepis dot. zapewnienia bezpieczeństwa o podobnej treści, był składany przez nasze środowisko zawodowe już dawno tj. przy okazji prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego.

 

 

Nie każde zadanie dla pracowników

Pracownicy socjalni często angażowani są w zadania mające niewiele wspólnego z pracą socjalną. Zdarza się , że ustawodawcy, samorząd oraz pracodawcy idąc drogą oszczędności i na skróty - w pracownikach socjalnych upatrują "taniej siły roboczej", która podejmie się nowych zadań dalekich od celu pomagania. Nie inaczej było w Elblągu, gdzie pracodawca postanowił, że pracownicy socjalni, skoro już chodzą w teren, przeprowadzą z mieszkańcami ankiety, których treść niewiele miała wspólnego z realizacją pracy socjalnej.

Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Elblągu, należący do struktur Federacji, zgłosił nam powyższy problem, jednak dyrekcja ośrodka pozostała niewzruszona argumentami (w tym prawnymi) naszej organizacji. Wiedząc, że procedura odwoływania się od poleceń może być długotrwała, Federacja w porozumieniu z pracownikami MOPS w Elblągu, wystąpiła w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych, z żądaniem wypłaty 100 zł za każdą przeprowadzoną ankietę przez pracownika. W efekcie pracodawca wycofał się z wątpliwego pomysłu, a spór nie jest dalej toczony. 

Przeczytaj pismo Dyrekcji MOPS w Elblągu

 

 

Konsultacje rozporządzenia

Pismem z dnia 18.08.2015 r. MPiPS skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. Proponowana zmiana ma charakter techniczny i dotyczy zwiększenia kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie kosztów wydatków związanych z nauką języka polskiego do 1335 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej. 

Tradycyjnie, jeśli tylko posiadacie - zwracamy się z prośbą o nadsyłanie drogą elektroniczną uwag do ww. aktu prawnego. 

Z dokumentem można się zapoznać tutaj

 

 

Dyrektor chce odpowiedzialności za naruszenie etyki

W dniu 19.08.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów przedstawił Związkowi propozycję zmian w Regulaminie pracy, które odnoszą się do zakupionego elektronicznego systemu, który z kolei służyć miał ewidencji czasu pracy oraz potwierdzaniu obecności w zakładzie pracy. W ocenie ZZP oraz zgodnie z dostępnymi interpretacjami prawnymi, bez stosownych zapisów w Regulaminie - stosowanie czytników elektronicznych nie należy do obowiązków pracowniczych i jako takie nie może być podstawą ewentualnego wyciągania konsekwencji wobec osób zatrudnionych. 

Jednocześnie Dyrektor odnosząc się do pisma Związku w sprawie jednoznacznego określenia - czy nowy kodeks etyki proponowany przez Pracodawcę - ma przewidywać sankcje za naruszenie norm moralnych i etycznych w nim zawartych, potwierdził iż chciałby wprowadzić odpowiedzialność pracowniczą w tym zakresie. Co ciekawe - Dyrektor zwrócił się do Związku z prośbą o zapropnowanie konkretnych zapisów w Regulaminie pracy, choć Związek nie jest inicjatorem tychże działań i od początku uznaje, iż kodeks etyczny nie stanowi reguł odnoszących się do podstawowych obwowiązków pracowniczych. Nie powinien być więc podstawą karania. 

Dyrektor OPS Ursynów poinformował również na wniosek Związku, iż ruchomym czasem pracy objętych zostało dotychczas 19 pracowników OPS i nie odnotowano żadnej skargi związanej z dostępnością do tychże pracowników. 

Rozmowy z Pracodawcą zaplanowano na dzień 26.08.2015 r. Tematy do poruszenia można jeszcze zgłaszać przedstawicielom organizacji związkowej. 

Przeczytaj pisma Dyrektora z 19.08.2015 r. (jakość średnia)

 

 

Pensje - niewiele więcej wiemy

Pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r. MPiPS odpowiedziało na zapytanie Federacji w sprawie zmian w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, w tym pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Przekaz resortu pracy to z jednej strony zapewnienie, iż trwają prace nad zmianą przedmiotowego rozporządzenia w kierunku podwyższenia i ujednolicenia wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych samorządu z pracownikami urzędów; z drugiej jednak strony brak wskazania jakichkolwiek konkretnych terminów realizacji opisanych rozwiązań oraz brak szczegółowej informacji, co do posiadanych danych dotyczących wynagrodzeń pracowników socjalnych i pomocy społecznej w Polsce.

PFZPSiPS o powyższe posiadane przez Ministerstwo dane będzie nadal zabiegać, a także w niedalekiej perspektywie ma zamiar przedstawić własne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

Przeczytaj pismo MPiPS (jakość średnia)

 

 

Pokrzywdzeni w specjalizacji

W dniu 10.08.2015 r. PFZPSiPS wystąpiła do Pani Elżbiety Seredyn - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia w sprawie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny. 

Przyczyną naszego wystąpienia są powtarzające się przypadki, gdy osoby uczestniczące w szkoleniu II stopnia specjalizacji zawodowej, które ukończyły inny niż praca socjalna kierunek studiów wyższych, nie są dopuszczane do egzaminu kończącego specjalizację. Powodem powyższego stanu rzeczy jest z jednej strony - niedbalstowo podmiotów szkolących, które zakwalifikowały osoby chętne do szkolenia wbrew przepisom prawa, z drugiej jednak strony samo rozporządzenie w sposób nieuzasadniony pominęło część pracowników, którzy posodają prawo do wykonywania zawodu oraz niezbędne doświadczenie, ale nie skończyły studiów na określonym kierunku pracy socjalnej. Jak wykazujemy - nie mogły go ukończyć, ponieważ taki kierunek w owym czasie nie był prowadzony przez uczelnie, a także sama komisja egzaminacyjna "nakłaniała" osoby kończące specjalizację I stopnia by nie przystępowały do egzaminu, co obecnie stało się barierą w ukończeniu specjalizacji II stopnia.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą by przekazywać Federacji drogą elektroniczną ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) opisany krótko każdy indywidualny przykład odmowy przystąpienia do egzaminu specjalizacji II stopnia. Informacje zostaną wykorzystane statystycznie. Będziemy wdzięczni za każdy nadesłany sygnał.

Przeczytaj pismo do MPiPS   

 

Jednak pełna pomoc policji!

Pilne Sejm odrzucił poprawkę senatorów w sprawie fakultatywnej pomocy policji dla pracowników socjalnych

W dniu 05.08.2015 r. podczas posiedzenia Sejmu RP, najpierw połączone komisje - polityki społecznej i rodziny oraz samorządu terytorialnego rekomendowały odrzucenie senackiej propozycji zmniejszającej pomoc policji dla pracowników socjalnych, a następnie izba niższa parlamentu prawie jednogłośnie opowiedziała się za pełniejszą i gwarantowaną pomocą policji podczas określonych czynności dla pracowników socjalnych. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej czeka już tylko na podpis Prezydenta. 

Za odrzuceniem senackiej poprawki było 401 posłów, przeciw 20 posłów oraz jeden poseł wstrzymał się od głosu. 

Zobacz kto i jak głosował 

Tym samym po długiej batalii, podczas której nie brakowało sytuacji trudnych (ograniczenie pomocy policji tylko do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, fakultatywność pomocy policji uzależniona od woli komendanta) - udało się przeforsować zapis najkorzystniejszy z możliwych, wprowadzający szansę na realną ochronę dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia, a także wprowadzający zasady w tym zakresie już dawno przynależne innym służbom pełniącym funkcje społeczne.

Szczególnie w ostatnim okresie w korzystne uregulowania zaangażowali się posłowie z komisji polityki społecznej i rodziny, a także ostatecznie MPiPS wnioskowało o odrzucenie poprawki Senatu. Argumenty Federacji, które przedstawiliśmy m.in. w liście, którego treść publikujemy poniżej, trafiły do parlamentarzystów i zostały wykorzystane podczas uzgadniania stanowisk. W tym czasie prowadziliśmy aktywne starania o dotarcie z naszymi argumentami do zainteresowanych. 

Przeczytaj pismo Federacji

Podsumowaniem naszego głosu w debacie było wystąpienie posła - pracownika socjalnego Artura Górczyńskiego, który nie tylko osobiście zaangażował się w przekonywanie pozostałych posłów, ale także w sposób zdecydowany wyraził oczekiwania naszej grupy zawodowej związane z ostatnimi wydarzeniami w Senacie RP.

Posłuchaj wystąpienia posła Górczyńskiego  

 

 

Czy zmiany w wynagrodzeniach dla pomocy społecznej?

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi trwających prac nad zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, PFZPSiPS w dniu 29.07.2015 r. wystąpiła do resortu pracy, który powyższe zmiany konsultuje wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, o szczegółowe informacje dotyczące planowanych rozwiązań i ich wpływu na minimalne wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

Przypominamy, iż powyższe rozporządzenie określa m.in. minimalne kwoty wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk w jednostkach samorządowych, a propozycje miałyby zmierzać do ujednolicenia kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych i urzędach. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wynagrodzeń w pomocy społecznej, informujemy również, że w obecnych realiach Federacja podejmuje stale działania zmierzające do wzrostu płac w zgłoszonych ośrodkach pomocy społecznej, objętych działaniem naszych członkowskich organizacji związkowych. Uznajemy bowiem, że w sytuacji prawnej, w której pomoc społeczna została przypisana samorządom, w sposób najskuteczniejszy żądania płacowe mogą być zrealizowane w ramach postulatów kierowanych do pracodawców (samorządu) np. w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. 

Jednocześnie uznajemy za istotne dążenie do wprowadzenia uregulowań prawnych na poziomie ogólnoposkim, które doprowadzą do wzrostu gwarantowanych kwot minimalnego wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej oraz wzrostu dodatku "terenowego". Federacja planuje w tym zakresie nowe działania. 

Przeczytaj zapytanie do MPiPS

 

 

Domagamy się przeprosin od senatora

W dniu 29.07.2015 r., w związku z wypowiedzią senatora Roberta Dowhana godzącą w naszej opinii w dobre imię pracowników socjalnych i pomocy społecznej - PFZPSiPS wystosowała do zainteresowanego list, w którym domagamy się przeprosin oraz sprostowania jego wypowiedzi. Jednocześnie pismo zostało przekazane do kierownictwa partii, którą reprezentuje senator oraz do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa lubuskiego, z okręgu którego się on wywodzi.

Jednocześnie Federacja informuje, że wszelkie wypowiedzi osób publicznych, które będą godziły w należny prestiż i profesjonalizm naszego zawodu, będą przedmiotem podobnych działań w przyszłości.

Przeczytaj list do senatora

 

 

BHP i Fundusz oraz Kodeks etyki do Dyrektora

W dniu 29.07.2015 r. ZZP OPS Ursynów złożyło do Dyrektora cztery pisma będące odpowiedzią na wcześniejszą korespondencję Pracodawcy.

W sprawie przedstawionego przez Dyrekcję projektu dotyczącego nowego kodeksu etyki, Związek podtrzymał swoje stanowisko, iż dokument ten zawiera bezsprzecznie kwestie praw, obowiązków i konsekwencji dyscyplinarnych dla pracowników, a więc jeśli ma być wprowadzony, to jedynie jako załącznik do Regulaminu pracy i po wcześniejszych uzgodnieniach z organizacją związkową. Poproszono Dyrektora by określił czy podtrzymuje swój zamiar i w zależności od dokonanego wyboru, podjął odpowiedni tryb współpracy z ZZP (konsultacje lub uzgodnienia).

W drugim z pism poproszono Dyrekcję o przekazanie elektronicznej wersji projektu Regulaminu ZFŚS celem kontynuowania prac nad dokumentem.

Ostatnie 2 pisma odnosiły się do konsultacji warunków BHP w zakładzie pracy tj. uregulowania rozmieszczenia i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy oraz wykazu prac wymagających obecności dwóch pracowników. Związek akceptując propozycję Pracodawcy w sprawie apteczek, zaproponował by równocześnie, wzorem 2011 r., doposażyć pracowników terenowych (pracowników socjalnych i asystentów rodziny) w uproszczone zestawy pierwszej pomocy (maseczka, rękawiczki, plaster opatrunkowy). Z kolei w wykazie prac wymagających obecności dwóch pracowników postulowano m.in. o wskazanie pracy w środowisku ze stwierdzonym ryzykiem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników socjalnych oraz asystentów, a w szczególności przy pierwszorazowych rozeznaniach.

 

 

Skandaliczne zachowanie senatorów

Pilne Senatorowie, wbrew posłom - chcą uzależnić pomoc policji dla pracowników socjalnych od decyzji komendanta. Senator Robert Dowhan (PO) kwestionuje potrzebę udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

W dniu 24.07.2015 r. Senat RP rozpatrywał poprawki senatorów do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. W sposób niespodziewany zgłoszona została poprawka uzależniająca pomoc policji w sytuacji zagrożenia dla pracowników socjalnych od decyzji komendanta policji. Zamiast poselskiego określenia "jest zoobowiązany" w odniesieniu do właściwego komendanta mającego udzielić pomocy, pojawiło się nagle w tekście proponowanych przez senatorów zmian - sformułowanie "może". Zdaniem Federacji wystarczającym mechanizmem zabezpieczającym skorzystanie z pomocy policji jest wniosek kierownika. Tymczasem senatorowie nie wskazywali jakimi przesłankami mógłby kierować się komendant udzielając lub odmawiając pomocy policji w opisanych sytuacjach. Senatorowie skupili się natomiast na zagadnieniu językowego zastąpienia określenia zawodu "superwizor" polskim odpowiednikiem.

Obecna w trakcie posiedzenia - Wiceminister Elżbieta Seredyn nie odniosła się do kwestii złożonej poprawki dotyczącej bezpieczeństwa.

Po raz kolejny senatorowie wykazali sie "swoistą" wiedzą ad. pomocy społecznej i realiów pracy pracowników socjalnych. Senator Robert Dowhan (PO) odnosząc się do proponowanej zmiany dotyczącej bezpieczeństwa stwierdził m.in.: "(...) że dzisiaj potrzebna jest asysta policji, która bardziej chciałbym by była widoczna na drogach czy w miejscach do tego przeznaczonych niż zajmować się asystowaniem cały dzień w przeworzeniu ludzi czy w wchodzeniu do ich mieszkań (...) czy pracy z domami". 

Federacja w związku z zaistniałą sytuacją podejmie działania na kolejnym etapie legislacyjnym.  

Obejrzyj przebieg posiedzenia (od 9:15)

     

 

Pomoc społeczna z nowymi ustawami

W dniu 20.07.2015 r. Prezydent podpisał tzw. ustawę samorządową zmieniającą m.in. ustawę o pomocy społecznej. Przepisy, które wejdą w życie 01.01.2016 r. pozwolą dobrowolnie łączyć jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizujące skrajnie odmienne zadania.

Zmiany były krytykowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, naszą Federację i Stowarzyszenie "Centrum". Dodatkowo z niepokojem obserwowaliśmy, że proces legislacji przebiegał bez konsultacji z naszym środowiskiem zawodowym i wbrew demokratycznym regułom tworzenia aktów prawnych na poszczególnych etapach procedowania. Ostatnim elementem powyższego był złożony przez Prezydenta podpis pod ustawą. Przypominamy, iż apelowaliśmy do obecnie urzędującego Prezydenta by tak ważną decyzję w zakresie wpływającym na ustrój samorządów pozostawił dla nowowybranego Prezydenta elekta. Nowa ustawa zmienia bowiem 45 innych ustaw nie gwarntując zachowania poziomu usług dla mieszkańców, a koncentrując się głównie na "szukaniu oszczędności".

Z kolei w dniu 21.07.2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie senackich komisji w sprawie poselskiego projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej. 

Zgodnie ze zgłoszoną poprawką Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia tryb udzielania pomocy pracownikowi socjalnemu przez funkcjonariuszy policji w trakcie czynności prowadzonych w środowisku (praca socjalna, wywiad środowiskowy). Zmiana powyższa zgodna jest z analogicznymi rozwiązaniami wprowadzonymi np. dla komorników, czy pracowników urzędów skarbowych korzystających z pomocy policji. Dodatkowa poprawka dotyczy złagodzenia zapisów warunkujących uzyskanie miejsca w noclegowni od warunku trzeźwości.

 

 

Więcej konkretów dzięki działaniom Federacji

Ostatnie interwencja Federacji oraz nagłośnienie trudności związanych z realizacją programu POPŻ (FEAD), spowodowało reakcję MPiPS, które pismem z dnia 09.07.2015 r. w sposób pełniejszy odpowiedziało na wątpliwości podnoszone przez naszą organizację oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej dotyczące zasad dystrybucji żywności.

Resort pracy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania w dniu 02.07.2015 r. - przekazał szczegółowe wytyczne w zakresie procedury wydawania skierowań dla osób potrzebujących przez OPS-y (trybu ustalania dochodu nie przewidującego przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, terminu ważności skierowań określonych na 6 miesięcy, trybu wydawania odmów bez konieczności sporządzania decyzji administracyjnych). Ponadto w piśmie czytamy, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za niedopuszczalną uznaje praktykę pobierania opłat od klientów podczas dystrybucji dla nich paczek żywnościowych.

Najistotniejszą kwestią poruszoną w wystąpieniu Ministerstwa jest rozdzielenie zadań pełnionych przez Ośrodki Pomocy Społecznej od zadań zleconych lokalnym organizacjom odpowiedzialnych za dystrybucję żywności (OPL). Zdaniem resortu zarówno Program jak i Wytyczne nie przewidują dla ośrodków pomocy społecznej innych zadań, niż kwalifikowanie oraz wydawanie skierowań dla odbiorców żywności. MPiPS dopuszcza jako szczególny przypadek - sytuację dystrybuowania żywności przez ops-y, jednakże po spełnieniu wymogów oraz gdy niepubliczne organizacje regionalne (OPR) wykażą, iż uczyniły wszystko by pozyskać lokalnych partnerów w organizacjach pozarządowych.

Resort pracy nie odpowiada jednak oficjalnie na pytania Federacji - czy którykolwiek OPS w świetle obwiązującego Programu, Wytycznych, norm bhp i reguł przechowywania oraz dystrybuowania żywności, a także wobec wymogów prawa pracy i umów o pracę pracowników socjalnych - jest uprawniony do bezpośredniego przekazywania paczek. Przyznano to podczas bezpośrednich rozmów w dniu 02.07.2015 r., jednakże zapewne z obawy przed losami Programu - kwestia powyższa pozostaje bez jednoznacznego wyjaśnienia.

Przeczytaj pismo z MPiPS  

    

 

Co funkcjonuje żle w programie żywnościowym?

"Choć na dystrybucję żywności dla potrzebujących organizacje pozarządowe dostają miliony, paczki rozdają gminy" - informuje w najnowszym wydaniu (16.07.2015 r.) - dziennik Rzeczpospolita.

W artykule można przeczytać o tym, jak unijne środki z Programu POPŻ (FEAD) trafiają do pośredników czyli wyznaczonych organizacji niepublicznych, a te nie posiadając odpowiedniej sieci dystrybucji, oczekują przekazywania żywności najuboższym przez publiczne i finansowane przez gminy - jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Rodzi to pytania o celowość opłacania pośrednictwa w sytuacji, gdy w efekcie za dostarczanie paczek, odpowiedzialność przerzuca się na ośrodki pomocy społecznej.

Przeczytaj całość artykułu

     

 

W mediach o pomocy społecznej

Pracownicy socjalni oraz tematy związane z pomocą społeczną coraz częściej goszczą na łamach prasy, w audycjach radiowych i telewizyjnych. Oprócz znanych nam programów o charakterze interwencyjnym, coraz częściej dziennikarze starają się również pokazać pomoc społeczną z perspektywy samych pracowników socjalnych, ich opinii i doświadczanych przez nich trudności.

Pozytywne przykłady z ostatnich tygodni to: seria artykułów w dzienniku Rzeczpospolita oraz Dzienniku Gazecie Prawnej.

W ostatnich dniach natomiast sporo miejsca poświęcono warunkom pracy pracowników socjalnych:

W TV Polsat (Wydarzenia) i TV Polsat NEWS ukazały się dwa materiały dotyczące bezpieczeństwa:

http://www.ipla.tv/2015-07-07-strach-urzednikow/vod-6296989…
http://www.ipla.tv/2015-07-07-boja-sie-petentow/vod-6297253…

Z kolei w audycji Polskiego Radia 24 o pracy socjalnej i doświadczeniach pracy w pomocy społecznej opowiadały nasze koleżanki z OPS Ursynów:

http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1471285/

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

 

 

 


 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

 


 

 

Free business joomla templates