Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Więcej uwag, mniej jasności

Ośrodki pomocy społecznej, związki zawodowe oraz przedstawiciele Zespołu ds. wartościowania stanowisk zgłaszają kolejne uwagi do projektu jednolitego regulaminu wynagradzania dla warszawskich jednostek pomocy społecznej. Jednak ostateczny kształt dokumentu nie jest jeszcze znany. Ostatnie spotkanie Zespołu w dniu 15.06.2016 r. nie przyniosło przełomu. 

Partnerzy społeczni wnioskują m.in. o dopisanie do katalogu świadczeń nagrody rocznej oraz dodatku patronackiego dla opiekunów praktykantów i stażystów (analogiczne drugie rozwiązanie funkcjonuje w regulaminie urzędu), zagwarantowanie praw nabytych dla poszczególnych stanowisk, wynagrodzeń i wymagań ad. osób już zatrudnionych. Liczne postulaty obejmują także precyzyjne wyjaśnienie sposobu dokonywania przekształceń dla poszczególnych stanowisk. Nasz Związek zwraca również uwagę na mniej korzystne proponowane rozwiązania od zawartych w obecnym regulaminie obowiązującym w OPS Ursynów w zakresie maksymalnych progów wynagrodzeń.

Trwa więc kluczowy etap debaty, a niewiadomą pozostaje jej efekt końcowy. Jedno jest pewne - Regulamin będzie musiał być uzgodniony ze związkiem zawodowym, a to powoduje, że nie wyrazimy zgody na rozwiązania mniej korzystne od tych obowiązujących w OPS Ursynów lub kodeksie pracy.

 

 

Batalia o wynagrodzenia w Warszawie

Nie ustają kontrowersje wokół projektu ujednolicenia regulaminów wynagradzania w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej. W dniu 03.06.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w powyższej sprawie.  

Niemal wszyscy uczestnicy powołanego przez Urząd m.st. Warszawy zespołu zgłosili własne uwagi do dokumentu pomimo, iż termin opiniowania był bardzo krótki i wynosił zaledwie 3 dni robocze. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Urzędu, w tym Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych zapewniali, że na zmianach nie tylko nikt nie straci, ale także celem jest wzrost realnych wynagrodzeń pracowników sfery pomocy. 

Uczestnicy wyrażali jednak wątpliwości, czy jednoczesna likwidacja szeregu świadczeń pracowniczych (premie, nagrody) i zastąpienie ich rygorystycznym dodatkiem motywacyjnym, nie skończy się faktyczną obniżką uposażeń. Ponadto wskazywano na szereg niejednoznacznych, a nawet niekorzystnych pracowniczo zapisów projektu dokumentu. W regulaminie nie znalazły się choćby zapisy gwarantujące utrzymanie stanowisk oraz poziomu wynagrodzeń pracowników, których tabele wynagrodzeń nie obejmują, a także tych których obecna pensja jest na poziomie wyższym niż zakładany. 

Wobec wielu niewyjaśnionych wątpliwości ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 13.06. br. Wcześniej, bo już 9.06. z pomysłodawcami spotkają się dyrektorzy OPS-ów.

 

 

Co szykuje miasto?

Zakończył się proces wartościowania stanowisk pracy w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej. Urząd m.st. Warszawy przesłał ZZP OPS Ursynów projekt Regulaminu wynagradzania, który docelowo ma być wdrożony we wszystkich warszawskich jednostkach pomocy.

Projekt zakłada m.in. likwidację nagród (oprócz nagrody jubileuszowej), zastąpienie premii nowym dodatkiem motywacyjnym z zupełnie nowymi zasadami jego przyznawania, nowe kategorie zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach oraz włączenie dodatku funkcyjnego do podstawy wynagrodzenia.

Już 03.06.2016 r. ma odbyć się w Urzędzie spotkanie podczas którego omówione zostaną ww. zmiany. Następnie dokument zapewne trafi do poszczególnych jednostek i tam, gzie działają związki zawodowe będzie przedmiotem bezwzględnych uzgodnień pomiędzy stroną pracodawcy a organizacją związkową. W pozostałych OPS-ach zapewne zostanie przyjęty bez konsultacji z pracownikami. O ustaleniach będziemy informować na bieżąco. 

 

 

Bez przełomu w Regulaminie pracy

Kolejne pisma i rozmowy nie przybliżyły strony pracodawcy oraz Związku do wypracowania kompromisu w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania magnetycznych kart służących ewidencji czasu pracy. 

Strona związkowa dostrzegając impas w spornej kwestii wpływu projektowanych reguł na uprawnienia pracowników związane z pracą w godzinach nadliczbowych, w dniu 25.05.2016 r. zaproponowała przyjęcie ustalonych już zapisów technicznych, z pominięciem wszystkich norm odnoszących się do pracy ponad normalny jej wymiar.

Czekamy na odpowiedż Dyrekcji.

 

 

Prawda o premiach w DPS

W związku z kryteriami premiowania przyjętymi w Dziale Pomocy Specjalistycznej w II kwartale br. informujemy, iż w piśmie z dnia 10.05.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów, wbrew przekazywanym sugestiom potwierdził, iż:

- w Dziale Pomocy Środowiskowej oraz Dziale Usług Opiekuńczych nie były sporządzane dane dotyczące ilościowej realizacji zadań przez podległych pracowników (Dział Pomocy Specjalistycznej był jedyną komórką w której zastosowano tego typu zestawienia);

-  sporządzanie i gromadzenie danych jest lub może być SAMODZIELNĄ inicjatywą kierowników poszczególnych działów. 

Pozostaje również w kręgu naszych działań kwestia tworzenia szczegółowych typów danych używanych przy ocenie służącej premiowaniu, o których informacja podawana jest do wiadomości pracowników dopiero po zakończeniu kwartału i typy tychże danych zmieniane są bez uprzedzenia w poszczególnych kwartałach.

Zdaniem Związku powyższy sposób stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania pracowników OPS Ursynów, a także jawności i rzetelności oceny pracy pracowników.

Związek jest zdeterminowany by w tym zakresie przywrócić normalność tj. doprowadzić m.in. do ograniczenia możliwości instrumentalnego używania tychże danych do własnych celów.

  

 

Jest sukces: awans zawodowy uregulowany

Już od 9 maja br. pracownicy OPS Ursynów będą mogli skorzystać z wynegocjowanych zmian w Regulaminie pracy wprowadzających procedurę awansu zawodowego dla zatrudnionych. 

O powyższą procedurę awansu Związek wytrwale zabiegał kilka lat, w ostatniej fazie negocjacji (za zgodą Dyrekcji) do prac włączyli się kierownicy OPS, co spowodowało znaczne przyspieszenie uzgodnień. Efektem końcowym jest korzystne dla pracowników rozwiązanie wprowadzające czytelne i precyzyjne zasady awansu obejmujące m.in.:

- jasno określone kryteria awansu obejmujące: staż pracy, wykształcenie, pozytywną ocenę okresową i opinię kierownictwa na poziomie minimum dobrym (stanowiska urzędnicze) lub uzyskanie 30 pkt. (stanowiska pomocnicze);

- mechanizm łączenia awansu z podwyżką wynagrodzenia (w przypadku gdy w danym momencie w budżecie nie znajdą się środki na wzrost uposażenia, awansowany pracownik otrzyma podwyżkę w pierwszym możliwym terminie);

- możliwość składania wniosku o awans, nie tylko przez przełożonych, ale także samego pracownika na określonym druku;

- mechanizm informacji zwrotnej dla pracowników, którzy awansu nie otrzymają - pracodawca zobowiązany będzie na wniosek pracownika w terminie 30 dni udzielić pisemnej informacji o swojej decyzji dot. awansu, a także w ciągu następnych 30 dni - pisemnych informacji o przyczynach dla których podjął negatywne rozstrzygnięcie wraz z wykazem warunków, od których uzależniony będzie awans w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie procedury. Warto podkreślić, iż pomimo długiego oczekiwania, powstała ona na drodze dialogu, bez konieczności prowadzenia sporu zbiorowego.

Dowiedz się więcej o awansie zawodowym w OPS Ursynów  

 

Dla kogo okulary?

Pismem z dnia 18.04.2016 r. Dyrektor odpowiedział na zapytanie Związku w sprawie zasad refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników. 

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem warunkiem uzyskania dofinansowania jest poświadczenie konieczności korzystania z okularów przez lekarza medycyny pracy oraz poświadczenie przez bezpośredniego przełożonego wykonywania pracy przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy. Oprócz stanowisk pracy (lista w załączeniu), na których obsługa monitorów ekranowych wynika wprost z opisu stanowisk, o dofinansowanie mogą starać się również pozostali pracownicy, pod warunkiem uzyskania poświadczenia przełożonego. Jak wynika z liczby przyznanych dofinansowań w latach 2014-2016 z tej formy wsparcia skorzystało 5 pracowników, w tym jeden specjalista pracy socjalnej. Kwota dofinansowania wynosi 300 zł, więc zachęcamy osoby uprawnione do składania wniosków. 

 

 

Ruszyły karty sportowe

Można już deklarować chęć skorzystania z oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Po długim oczekiwaniu udało się uruchomić w naszym Ośrodku, postulowany przez Związek, system kart sportowych dla pracowników i ich najbliższych. 

Firma, która została wybrana w postępowaniu, przygotowała dwie wersje cenowe oferty dla osób zatrudnionych oraz osób towarzyszących i dzieci pracowników. Można korzystać zarówno z kart z dostępem ograniczonym do 8 zajęć w miesiącu (oferta tańsza), nielimitowaną liczbą zajęć (oferta droższa), a także kart basenowych dla dzieci. Warto zauważyć, iż system kart zapewnia dostęp do zajęć m.in. siłowni, pływania, aerobiku, tańca itp. w atrakcyjniejszej, niż indywidualnie opłacona - opcji cenowej.  

Dodatkowo od ceny wyjściowej odliczona będzie kwota dofinansowania z Funduszu Socjalnego, póki co symboliczna, jednak mamy nadzieję, że dopłata będzie systematycznie podwyższana.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w poszerzenie oferty dla pracowników, w szczególności pracownikom Działu Administracyjnego oraz Dyrekcji za aprobatę postulatu oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego i księgowego.

Więcej informacji o systemie kart dostępnych jest tutaj, zostały one umieszczone na tablicach ogłoszeń w OPS Ursynów oraz można je poznać bezpośrednio u pracownika ds. pracowniczych.   

 

 

Mozolnie o Regulaminie pracy

W dniu 24.03.2016 r. Związek złożył kolejną kompromisową propozycję uregulowania kwestii stosowania kart magnetycznych w elektronicznym systemie czasu pracy.

Pomimo, iż to Pracodawca jest inicjatorem ww. zmian w Regulaminie pracy - to jednak Związek przedkłada kolejne projekty zapisów, które mają na celu uwzględnienie zarówno interesu pracowników oraz Dyrektora OPS w zakresie ewidencjonowania czasu pracy poza jej normalnymi godzinami.

 

 

Procedura Awansu czeka już tylko na akceptację Dyrektora

ZZP OPS Ursynów złożył w dniu 16.03.2016 r. do Dyrektora wypracowaną z kadrą kierowniczą - ostateczną wersję procedury awansu zawodowego. Dokument czeka już tylko na jego umieszczenie w Regulaminie pracy, a więc wydania przez Pracodawcę stosownego zarządzenia w uzgodnieniu z organizacją pracowniczą.

Przypominamy  projekt zakłada m.in. formalną możliwość samodzielnego składania przez pracownika wniosku o nadanie awansu, czytelne i jasne kryteria awansowania, wprowadzony tryb pisemnej szczegółowej informacji zwrotnej w sytuacji braku awansu oraz zasady podwyższania wynagrodzenia dla awansowanych pracowników.

W tym samym dniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wystąpiliśmy z zapytaniem dotyczącym zasad finansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory komputerowe i korzystających z nich w połowie dobowego czasu pracy. 

Oczekujemy wykazu tychże stanowisk oraz  przedstawienia dotychczasowej praktyki przyznawania dofinansowania. Informacje przedstawimy do wiadomości pracowników. 

 

 

Impas w sprawie Regulaminu pracy trwa

W dniu 02.03.2016 r. przedstawiciele Związku spotkali się z pracodawcą. Spotkanie zdominował temat regulaminu pracy, a konkretnie zapisów dotyczących świadczenia pracy pomimo wyrejestrowania z elektronicznego systemu ewidencji. 

Związek proponuje by jasno zapisać, iż w przypadku stwierdzenia przez powołane podmioty (pracodawca, SIP, PIP, Sąd), iż praca była świadczona pomimo wyrejestrowania z systemu - w ewidencji czasu pracy były wskazywane rzeczywiste, a nie fikcyjne, godziny pracy. Ma to znaczenie dla póżniejszego ustalania podstaw do wykazywania np. pracy w godzinach nadliczbowych. Z kolei zapisy proponowane przez pracodawcę mogły by przerzucić odpowiedzialność za pracę w godzinach nadliczbowych na pracownika.

Dyrektor zasugerował nawet, iż to pracownik, jeśli pozostaje i świadczy pracę wbrew wewnętrznym procedurom (czyli także gdy jest tego świadomy kierownik działu), mógłby ponieść konsekwencje pracownicze w tym zakresie. Dyrektor nie omieszkał również nadmienić, iż brak zgody Związku na przyjęcie proponowanych zapisów może skutkować jego wycofaniem się z zawartego porozumienia dotyczącego ruchomego czasu pracy.

Przedstawiciele Związku stoją na stanowisku, iż kwestia ruchomego czasu pracy nie może być przedmiotem obecnych rozmów, bowiem zawarte porozumienie jest żródłem wewnątrzzakładowego prawa pracy (podobnie jak regulamin pracy), a także nic nie stoi na przeszkodzie by natychmiast wprowadzić przepisy w regulaminie konstytuujące korzystanie z kart przez pracowników wyłącznie objętych ruchomym czasem pracy.

Na zakończenie poruszonego wątku uzgodniono jednak, iż ZZP przedstawi kolejną kompromisową propozycję w tym zakresie, która będzie procedowana w ramach trwających uzgodnień. Wydaje się, że końcówka rozmowy prowadzona przy udziale pracownika ds. pracowniczych, pozwoliła przynajmniej na zrozumienie stanowisk i określenie kierunku zmiany.

W trakcie spotkania poruszyliśmy także następujące kwestie:

- Procedura awansu zawodowego - Dyrektor potwierdził, że nawet w przypadku nie wpisania do procedury - Związku jako podmiotu mogącego składać wniosek o awans pracownika - ten będzie mógł tego dokonać w ramach nadrzędnych przepisów tj. ustawy o związkach zawodowych. 

- Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników korzystających z komputerów przynajmniej połowę dobowego czasu pracy - ZZP wystąpi o listę stanowisk, gdzie takie uprawnienie zostało przewidziane. Lista zostanie przez nas poddana analizie w zakresie ewentualnej zmiany i ogłoszona, tak by pracownicy uprawnieni mogli z dofinansowania bez przeszkód korzystać w przypadku uzyskania zaświadczenia lekarza medycyny pracy. 

- Ruchomy czas pracy - zapowiedziano, iż Związek w połowie roku chce rozpocząć rozmowy o przedłużeniu obowiązywania ww. uprawnienia. 

- Praca na zastępstwo - wskazano Pracodawcy, iż w przypadku spodziewanych długotrwałych nieobecności związanych np. z rodzicielstwem wskazane jest by nabór pracowników zastępujących następował bardziej płynnie. Dyrektor potwierdził, iż osoby wykonujące za nieobecnego pracownika jego część pracy mają prawo do dodatkowej premii z tego tytułu. Jeśli jest inaczej można takie sytuacje zgłaszać, w tym do Związku. 

- Kserowanie dokumentów tożsamości - przedstawiono Dyrekcji stanowisko ZZP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. 

  

 

5 lat ZZP OPS Ursynów - walne zebranie

W dniu 29.02.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków ZZP OPS Ursynów. Obecni członkowie Związku przyjęli sprawozdania z działalności za ubiegły rok oraz uchwalili budżet organizacji. 

Spotkanie było jednocześnie okazją do świętowania 5-lecia istnienia organizacji związkowej w OPS Ursynów. W tym czasie nasz związek zawodowy niewątpliwie się rozwinął i powiększył, doprowadził do korzystnych zmian pracowniczych, a także z powodzeniem współtworzy ogólnopolską organizację pracowniczą - PFZPSiPS. Przy tej okazji dyskutowaliśmy również nad planami Związku na najbliższy rok i wyzwaniami, które nas czekają.

W imieniu Zarządu Związku dziękujemy wszystkim Członkom naszej organizacji oraz Pracownikom nas wspierającym za Waszą obecność i pomoc w codziennej działalności związkowej.

 

 

Pat w sprawie czasu pracy, budżet funduszu zatwierdzony

W dniu 24.02.2016 r. został zatwierdzony budżet Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaproponowany przez Komisję Socjalną, a następnie uzgodniony przez Pracodawcę i Związek Zawodowy. 

Plan przychodów i wydatków na 2016 r. zakłada gwarancję finansowania dotychczasowych świadczeń na niezmienionym poziomie, jak również kwotę dofinansowania do zajęć rekreacyjno-sportowych wprowadzonych w tym roku. Ostateczną wysokość dofinansowania do kart sportowych poznamy jednak, gdy wyłoniona zostanie oferta i realizator samych zajęć. Ogłoszenie dotyczące wyboru oferenta jest już niemal dopięte.

W odróżnieniu od kwestii budżetu funduszu socjalnego, niespodziewany impas nastąpił w sprawie regulaminu pracy w zakresie wprowadzenia kart elektronicznej ewidencji czasu pracy. Na powyższym zależy głównie pracodawcy, bowiem uregulowanie powyższej kwestii jest m.in. warunkiem niezbędnym do wyciągania konsekwencji służbowych wobec pracowników. 

Tymczasem sprawa rozbija się o rzecz wydawałoby się błahą - Związek zaproponował bowiem by w Regulaminie znajdował się zapis, na mocy którego po stwierdzeniu przez odpowiednie podmioty (sąd, inspekcja pracy oraz sam pracodawca), iż pracownik wykonywał pracę pomimo wyrejestrowania z elektronicznego systemu czasu pracy - w ewidencji czasu pracy wpisywane byłby rzeczywiste godziny jej świadczenia. Ma to fundamentalne znaczenie m.in. w kwestii uprawnień przewidzianych dla pracy w godzinach nadliczbowych.

Sam Dyrektor przyznaje, że instytucje kontrole mają prawo dokonywania rozstrzygnięć w zakresie faktycznego świadczenia pracy i to gwarantowane ustawowo, jednak nie wyraża zgody by taki zapis znalazł się w wewnątrzakładowym dokumencie. Skoro bowiem zdaniem Pracodawcy jest to oczywiste - to rodzi się pytanie - co stoi na przeszkodzie by te reguły powtórzyć, tym bardziej że w wielu dokumentach OPS Ursynów powtarzanie reguł prawa nadrzędnego stanowi wręcz normę?

Niewątpliwie odpowiedź postaramy się uzyskać podczas najbliższego spotkania strony związkowej z pracodawcę zaplanowanego na dzień 2 marca br. Ze swojej strony wyjaśniamy, iż powtórzenie tych reguł staje się niezbędne, bowiem proponowane przez pracodawcę brzmienie zapisów w praktyce mogłoby legitymizować sytuację świadczenia pracy poza normalnymi godzinami, bez  zapewnienia w tym zakresie uprawnień pracowniczych. 

Mimo powyższego uważamy, że kompromis jest jeszcze możliwy do wypracowania. 

 

Przedstawiamy propozycję do kart sportowych

W dniu 16.02.2016 r. zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przedstawiliśmy Dyrektorowi OPS Ursynów propozycję wymogów ad. realizatora zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników naszego Ośrodka.

Mamy nadzieję, że najszybciej jak to było możliwe - przekazane kryteria, przyczynią się do równie szybkiego wdrożenia kart, o które nieustanie jesteśmy przez Was pytani.

Jednocześnie wyraziliśmy zgodę na zorganizowanie wyborów Komisji Socjalnej w OPS Ursynów. Wybory członków komisji reprezentujących pracowników - ustalone zostały na dzień 18.03.2016 r. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur i w ten sposób czynnego włączenia się w działalność funduszu socjalnego.

 

 

Awans zawodowy dopracowany

W dniu 12.02.2016 r. przedstawiciele ZZP OPS Ursynów uczestniczyli w spotkaniu Zespołu powołanego w sprawie opracowania procedury awansu zawodowego w naszym Ośrodku.

W rozmowach uczestniczyli też przedstawiciele kadry kierowniczej OPS Ursynów wskazani przez Dyrektora. Obu stronom udało się uzgodnić wspólny tekst procedury, uwzględniający postulaty zgłaszane przez związkowców i kadrę kierowniczą. Pozostałe kwestie zostaną omówione bezpośrednio z Pracodawcą i mamy nadzieję - zgodnie ze złożoną deklaracją - przyjęte w możliwie najszybszym terminie w regulaminie pracy.

 

 

Karty nadal nie uregulowane

Pracownicy OPS Ursynów od ubiegłego roku stosują magnetyczne karty ewidencjonujące czas pracy. Mało osób jednak ma wiedzę, iż karty do dziś nie zostały umocowane w Regulaminie pracy. Wyklucza to m.in. możliwość karania pracowników za brak ich stosowania. Jest jednak nadzieja, że sprawa zostanie wkrótce ostatecznie domknięta. 

W dniu 03.02.2016 r. Związek złożył bowiem propozycję uregulowania ostatniej kwestii spornej w trwających uzgodnieniach Regulaminu. Proponowany zapis dotyczy zasad ewidencjonowania czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Związek, chce by po stwierdzeniu przez stosowne podmioty, że pracownik wykonywał pracę pomimo wyrejestrowania z elektronicznego systemu - rzeczywiste godziny jego pracy były wykazywane w ewidencji czasu pracy. Dyrektor uznawał z kolei dotychczas, że obowiązująca procedura zlecania pracy w godzinach nadliczbowych jest wystarczająca i zapobiega sytuacjom wykonywania dodatkowej pracy bez jego wiedzy. 

Przeczytaj pismo do Pracodawcy 

Związek otrzymał również od Dyrektora prośbę pisemną by wskazać kryteria wyboru podmiotu, który miałby zapewnić dla pracowników dostęp do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wiedząc, że części pracownikom zależy na szybkim wdrożeniu kart sportowych - przedstawimy niezwłocznie nasze propozycje dla ewentualnych oferentów. Mamy nadzieję, że również Dyrektor usprawni proces wyboru firmy i pracownicy doczekają się kart, na które oczekują już pół roku.

Pismem z dnia 29.01.2016 r. otrzymaliśmy też od Pracodawcy informacje, o którą zabiegaliśmy, a dotyczącą liczby pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze jest maksymalne w stosunku do górnych kwot na danych stanowiskach w ich kategoriach zaszeregowania. Przypominamy - Pracodawca twierdził, iż brak naszej zgody na zwiększenie górnych limitów w regulaminie wynagradzania uniemożliwi ewentualne przyznanie podwyżek (regulacji). Jak się okazało - żaden z pracowników OPS Ursynów nie otrzymuje maksymalnego możliwego wynagrodzenia. W przypadku 4 pracowników, do osiągnięcia górnej granicy uposażenia brakuje od 20 do 100 zł. Co ciekawe - najbliżej osiągnięcia górnych maksymalnych kwot pensji są przedstawiciele kadry kierowniczej - 7 z 10 kierownikom do osiągnięcia maksymalnych limitów brakuje od 101 do 500 zł.

Niemniej jednak prace związane z wdrożeniem nowego Regulaminu wynagradzania będą musiały poczekać przynajmniej do kwietnia br., kiedy to mają zakończyć się ustalenia ogólnomiejskie w tym zakresie. O postępach będziemy informować na bieżąco.

   

 

Proces wartościowania w toku

Trwają prace nad ujednolicaniem opisów stanowisk i ich wartościowaniem w stołecznych ośrodkach pomocy społecznej. Finalnym efektem prac ma być wypracowanie jednolitego regulaminu wynagradzania w warszawskich ops-ach, a w jednostkach, gdzie działają organizacje związkowe czyli m.in. na Ursynowie, regulamin będzie dodatkowo obowiązkowo uzgadniany pomiędzy stroną pracodawcy i związkową.

W dniu 28.01.2016 r. kolejne już spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Związku poświęcone było przyjętej metodzie wartościowania. W szkoleniu uczestniczył również Dyrektor OPS Ursynów, a także pracownik ds. pracowniczych, co z pewnością pozwoli na póżniejsze korzystanie przez obie strony z tej samej wiedzy i pojęć przy opracowywaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

 

 

Procedura awansu - prace w toku

W dniu 20.01.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu powołanego przez Dyrektora w sprawie opracowania procedury awansu zawodowego w OPS Ursynów. W skałd Zespołu wchodzą przedstawiciele kadry kierowniczej oraz Związku.

Zespół jest następstwem wieloletniego postualatu ZZP OPS Ursynów tj. stworzenia ram prawnych w Regulaminie pracy dla awansu zawodowego pracowników naszego Ośrodka, na co Dyrektor ostatecznie przystał.

Pierwsze prace Zespołu przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, a zgłaszane i wspólnie wypracowywane propozycje, świadczą o tym że obu stronom zależy na kompromisie oraz stworzeniu optymalnego i godzącego interesy - aktu prawa wewnątrzakładowego.  

Teraz nastąpi naniesienie propozycji na projekt dokumentu i jeśli wszystko dobrze pójdzie już w lutym projekt zostanie ostatecznie dopracowany.

 

 

Będzie nowy Regulamin Funduszu Socjalnego

Zakończyły się prace nad Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W dniu 05.01.2016 r. Związek zaakceptował ostateczne brzmienie Regulaminu, który teraz zostanie wprowadzony Zarządzeniem Pracodawcy.

Nowe korzystne zmiany w Funduszu dotyczą m.in:

- wprowadzenia nowego świadczenia i dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników;

- wprowadzenia zasady, iż wniosek o przyznanie świadczenia dla potrzebującego pracownika możne złożyć pracodawca, przełożony, grupa pracowników oraz związek zawodowy;

- wprowadzenie kryterium do korzystania z określonego świadczenia dla emerytów wzorem pozostałych pracowników;

- zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki na cele mieszkaniowe przy jednoczesnym wydłużeniu okresu występowania o następną pożyczkę (6 m-cy); 

- wprowadzenie sytemu odwołania od decyzji komisji socjalnej do pracodawcy lub związku zawodowego;

- wprowadzenie świadczenia dla pracowników OPS, którzy w wyniku zwolnienia z pracy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej pod warunkiem, ze nie podjęli innej pracy i wystąpili o świadczenie nie później niż do pól roku od rozwiązania umowy;

- wprowadzenie jasnych i precyzyjnych zasad wyboru członków komisji socjalnej;

- uwzględnienie w członkach rodziny korzystających z pomocy Funduszu, nie tylko dorosłych dzieci legitymujących orzeczeniem ZUS, ale także orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

- zapisów porządkujących przyznawanie świadczeń, co mamy nadzieję wpłynie korzystnie na szybkość przyznawania pomocy.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy również od Pracodawcy uwagi do Regulaminu pracy w zakresie wprowadzenia elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. Dyrektor OPS Ursynów zaakceptował m.in. proponowaną przez Związek zasadę, iż niewielkie spóźnienia mogą być odpracowane przez pracownika w tym samym dniu, w którym nastąpiły i bez konieczności uzyskiwania zgody, a jedynie po poinformowaniu przełożonego.

Kwestia sporną pozostaje nadal zagadnienie zwiększenia dopuszczalnej dobowej liczby pracy w godzinach nadliczbowych oraz świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych za domniemaną zgodą przełożonego i pomimo wyrejestrowania z elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. 

 

 

Wartościowanie stanowisk rozpoczęte

W dniu 05.01.2016 r. przedstawiciel ZZP OPS Ursynów i Federacji uczestniczył w zoorganizowanym przez Urząd m.st. Warszawy spotkaniu poświęconym wprowadzeniu jednolitych opisów stanowisk oraz ich wartościowania w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.

Zaproszenie do rozmów zostało wystoswane do związkaów zawodowych działających przy stołecznych ops-ach. Wszystko - jak potwierdzono podczas spotkania - by docelowo wprowadzić w Warszawie dla wszystkich jednostek pomocowych, zarówno jednolity wykaz stanowisk z ich opisem (wymogami, punktowym wartościowaniem etc.), jak też regulamin wynagradzania, który przewidywałby podobny poziom wynagrodzeń dla określonych stanowisk. 

Tam gdzie działają związki zawodowe - potwierdzono, iż wypracowane rekomendacje i regulamin, będzie częścią uzgodnień pracodawców z działającymi organizacjami związkowymi.

Przedstawiciele obecnych organizacji związkowych zwracali uwagę na specyfikę poszczególnych dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej (ich wilelkość, charakter udzielanej dominującej pomocy, głównych problemów, różną strukturę jednostek wynikającą z odmiennych potrzeb mieszkańców), jak i inny charkter pracy na zdaje się podobnych stanowiskach pracy (np. realizacja procedur NK, udział w grupach roboczych, usługi opiekuńcze).

Następnym etapem rozpoczętcyh prac w zakresie ujednolicania, ma być wypracowanie kryteriów oceny poszczególnych stanowisk. Całość prac - jak przewiduje powołana do tego zadania specjalistyczna firma konsultingowa - powinna zakonczyć się - według przyjętego harmonogramu - 15.04.2016 r.

O postępie prac będziemy na bieżąco informować.

  

 

Miasto odpowiada w sprawie prac nad wynagrodzeniami

Urząd m.st. Warszawy odpowiadając na wniosek ZZP OPS Ursynów o udostępnienie informacji publicznej - poinformował, że dotychczas nie powstał projekt dokumentu, który miałby w swej treści doprowadzić do ujednolicenia wynagrodzeń w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.

Z pisma dowiadujemy się również, że dotąd nie prowadzono prac dotyczących wartościowania i ujednolicania stanowisk, a jedynie spotkał się Zespół, który stworzył ramy organizacyjne dla powyższego procesu. M.st. Warszawa nie jest również w posiadaniu danych statystycznych ad. poziomu wynagrodzeń w poszczególnych ops-ach, a informacje powyższe zbierane dopiero przez BPiPS Urzędu m.st. Warszawy, po ich opracowaniu - zostaną przekazane uczestnikom najbliższych spotkań, których celem jest wypracowanie jednolitego i usystematyzowanego systemu stanowisk.

Przeczytaj odpowiedż m.st. Warszawy

 

 

Będą prace nad płacami w Warszawie

W dniach 5.01.2016 r. oraz 11.01.2016 r. odbędą się pierwsze spotkania dotyczące projektu ujednolicania i wartościowania stanowisk pracy w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej. W pracach Zespołu powołanego przez Urząd m.st. Warszawy uczestniczyć będą przedstawiciele związków zawodowych z 8 ops-ów Warszawy, w tym z ZZP OPS Ursynów. 

Nasz Związek w ramach zapytania publicznego poprosił o przekazanie jeszcze przed pierwszym spotkaniem - projektu dokumentu ujednolicenia, innych dokumentów dotyczących powyższej sprawy, a także udzielenie informacji o wysokości wynagrodzeń w warszawskich jednostkach pomocy społecznej (OPS). Póki co Sekretarz m.st. Warszawy potwierdził, iż materiał z prac Zespołu będzie podstawą uzgadniania regulaminu wynagradzania. 

 

 

Fundusz socjalny na ostatniej prostej

Pismem z dnia 17.12.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów przekazał Związkowi - jak się wydaje - ostateczną wersję projektu Regulaminu ZFŚS.

Uzgodnienia powyższego dokumentu trwają już kilka miesięcy i od ich przyjęcia uzależnione jest m.in. wdrożenie w Ośrodku kart sportowo-rekreacyjnych. Przedstawiciele Związku w możliwie najszybszym terminie sprawdzą zgodność tekstu przekazanego przez Pracodawcę z uzgadnianym na wcześniejszym etapie i w przypadku zgodnośći wyrażą akceptację dla wprowadzenia Regulaminu w życie.

Przeczytaj pismo przewodnie Dyrektora

 

 

Wokół wynagrodzeń

Pismem z dnia 10.12.2015 r. Sekretarz m.st. Warszawy zaprosił przedstawiciela ZZP OPS Ursynów do udziału w pracach zespołu mającego na celu ujednolicenie i wartościowanie opisów stanowisk pracy w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej. 

W ostatnim okresie Rada m.st. Warszawy uchwalając przyszłoroczny budżet dokonała zwiększenia kwoty przeznaczonej m.in. na wynagrodzenia w stołecznych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Oznacza to najpewniej, iż część z określonej puli środków zostanie spożytkowana na podwyższenie uposażeń pracowników, a także na zatrudnienie nowych pracowników. Czy i jaka kwota - znajdzie się w budżecie ursynowskiego ops-u - nie jest nam póki co wiadomo.

Ww. fakty przeczą jednak sugerowanej ostatnio tezie, iż nasz Związek blokuje podwyżki w OPS Ursynów. Oczywistym jest, że dla organizacji związkowej, także naszej - wzrost pensji stanowi jeden z priorytetów. Dokonane ostanio niewielkie regulacje najsłabiej zarabiających pracowników - wskazują że Związek nie tylko nie utrudniał tychże zmian, ale także był ich skutecznym inicjatorem. Chętnie też zgodzimy się na propozycje Miasta, które realnie pozwolą zwiększyć pensje w naszym Ośrodku. 

Prawdą natomiast też jest, iż bez przedstawienia konkretnych danych (o których przekazanie znów ostatnio wnioskowaliśmy do Dyrektora) tj. m.in. liczby osób, których wynagrodzenia oscylują w górnych granicach, konkretnego budżetu przeznaczonego na wzrost wynagrodzeń itp. - nie wyrażamy zgody na proponowane przez Dyrekcję pozorne zmiany w Regulaminie wynagradzania, które - w naszej ocenie - posłużyłyby jedynie włączeniu likwidowanego dodatku funkcyjnego kadry kierowniczej do podstaw ich pensji. Jak wykazywaliśmy wcześniej - wynagrodzenia kierwoników i tak średnio są dwa razy wyższe od wynagrodzenia pracowników, a różnice pomiędzy najsłabiej zarabiającymi pracownikami oraz kierownikami wynoszą prawie trzykrotność.

Związek zawodowy, którego zadaniem jest dążenie do zrównoważonego wzrostu wynagrodzeń, w tym najsłabiej zarabiających pracowników OPS Ursynów - wspiera działania służące realizacji ww. celu, a ich podjęcie przez Dyrektora OPS Ursynów nie wymaga zgody Związku, bowiem dla większości pracowników zatrudnionych w OPS Ursynów  obecne "widełki" na ich stanowiskach pozwalają na dokonanie podywżek bez konieczności zmiany regulaminu. 

Przeczytaj pismo Sekretarza Miasta

 

Ruszyła strona Federacji

W dniu 18.12.2015 r. uruchomiona została internetowa strona Federacji. Tym samym Federacja poszerza dostęp do informacji o działalności naszej organizacji, a także otwiera kolejne źródło komunikacji z naszym środowiskiem zawodowym.

Mamy nadzieję, że strona okaże się dla Was przydatna, ciekawa oraz inspirująca i dołączy do często odwiedzanych portali związanych z tematyką pracy socjalnej i pomocy społecznej. Nowa strona zawiera również szereg praktycznych informacji dotyczących działalności Federacji m.in. dane kontaktowe, zasady przyjmowania nowych członków, niezbędne dokumenty oraz opis bieżących wydarzeń. Witryna Federacji dostosowana jest również do urządzeń mobilnych.

Tym samym kończymy gościnne użyczenie Federacji przestrzeni na stronie internetowej naszego Związku. Od teraz witryna ZZP OPS Ursynów poświęcona będzie działaności naszego Związku, a działaność ogólnopolska przenosi się pod nowy internetowy adres: www.federacja-socjalnych.pl

 

 

Nie dla zwiększenia godzin nadliczbowych

W dniu 02.12.2015 r. Związek złożył kolejne pismo dotyczące trwających uzgodnień w Regulaminie pracy. Ustalane są w nim zasady ewidencjonowania czasu pracy w elektronicznym systemie kart magnetycznych, który to system nie został dotychczas umocowany prawnie. Dodatkowo Dyrektor OPS Ursynów wyszedł z inicjatywą rezygnacji w Regulaminie pracy z ograniczenia dobowego wymiaru czasu pracy w godzinach nadliczbowych (dotychczas limit ten został określony jako 4 godziny na dobę). 

Powyższe Dyrektor uzasadnia koniecznością realizacji dodatkowych zadań np. projektów. ZZP OPS Ursynów stanowczo nie zgadza się na powyższą likwidację zapisu chroniącego pracowników przed nadmiernym zlecaniem i pracą w wymiarze dobowym przekraczającym 12 godzin/dziennie. Zgodnie z bowiem ze stosownymi zapisami prawa pracy - rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych następuje w wymiarze rocznym oraz przeciętnie w wymiarze kwartalnym, co mogłoby przy rezygnacji z zapisu regulaminowego - doprowadzić do częstego i wykraczającego ponad 12 godzin/dobę wykonywania obowiązków, bez naruszania prawa pracy. W sposób oczywisty prowadziłoby to do zwiększonego ryzyka obciążenia psychofizycznego w okresach nasilenia zadań, a także zakończyć się w efekcie utratą lub poważnym naruszeniem stanu zdrowia pracowników. Zamiast więc postulowanego ostatnio zakupu defibrylatora - w ocenie Związku - należy przede wszystkim zająć się profilaktyką zaistnienia zdarzeń kryzysowych dla pracowników. Utrzymanie obecnego zapisu, choć stanowiącego pewną barierę w realizacji projektów, w długofalowej perspektywie jest gwarantem prawa pracowników do należnego odpoczynku.

Przeczytaj uwagi ZZP

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego w mediach

Portalsamorzadowy.pl opublikował rozmowę z Wiceprzewodniczącym PFZPSiPS - Pawłem Maczyńskim. Zbliżający się Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do podsumowań i refleksji dotyczących naszego zawodu, zarówno od strony niezbędnych zmian, jak i pozytywnych stron wykonywania tej pracy.

To już kolejny w ostatnich dniach materiał ukazujący się w mediach, a dotyczący pracowników socjalnych.

Przeczytaj wywiad

 

O krok od zmian w Funduszu

W dniu 11.10.2015 r. Związek złożył uwagi do projektu zmian w Regulaminie Funduszu Socjalnego. To już kolejny i mamy nadzieję ostatni krok przed uzgodnieniem treści dokumentu, który wprowadzi istotne zmiany w zasadach przyznawania świadczeń oraz pracach Komisji Socjalnej.

Związek - jak można przeczytać w poniższym piśmie - zaakceptował zdecydowaną większość propozycji pracodawcy, co powinno pozwolić przyjąć uzgodnienia jeszcze w bieżącym roku.

Przeczytaj pismo Związku

 

 

Mobbing w OPS

Celowe rotacje pracownikami, wywieranie na pracownikach presji by nie informowali oni klientów o określonych formach pomocy - to przykłady zachowań do jakich miało dochodzić - według tygodnika Twoje Zagłębie - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 

Zjawisko mobbingu, o którym odważyli się powiedzieć pracownicy sosnowieckiej jednostki - to nadal temat tabu i ciemna liczba takich zdarzeń. Spotykając się z pracownikami pomocy społecznej w Polsce - często informowani jesteśmy, o wykorzystywaniu przez przełożonych prawnych narzędzi (kontrola, rotacje, reorganizacje, żądania wyjaśnień do określonej godziny) do realizacji pozaprawnych celów (izolacja, ośmieszenie, zaniżenie wartości i poniżenie). Co ciekawe - podczas rozmów z przedstawicielami samorządu lub pracodawców - niejednokrotnie spotykaliśmy się ze stwierdzeniami bagatelizującymi takie zachowania, a wręcz akceptację dla nich. Przypominamy zatem przy okazji, iż w przypadku podniesienia np. zarzutu nierównego traktowania, to na przełożonym spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dane zachowanie wobec pracownika nie miało charakteru dyskryminującego.

Przeczytaj artykuł w tygodniku Twoje Zagłębie   

 

 

Głos Dyrektora w sprawie regulaminów

Dyrektor OPS Ursynów kolejno pismami z dnia 15.10.2015 r. oraz 16.10.2015 r. przedstawił stronie związkowej uwagi do projektów regulamu pracy oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest to kolejny etap w trwających uzgodnieniach ww. dokumentów. 

Wśród najistotniejszych nowych rozwiązań proponowanych przez Pracodawcę pojawiła się kwestia zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w wymiarze dobowym (dotychczas nie mogła ona przekroczyć 4 godzin). Pracodawca chce ich zwiększenia argumentując powyższe zadaniami OPS. Ponadto dyskutowane jest zagadnienie kwoty możliwego dofinansowania do tzw. kart sportowych, których termin wprowadzenia został z uwagi na konieczne procedury przetargowe, ustalony na styczeń 2016 r.

Teraz w sprawie regulaminów uwagi zgłosi Związek.

Przeczytaj propozycje Dyrektora

 

 

Przeciw wirtualnym podwyżkom

W dniu 15.10.2015 r. Związek przedstawił pracodawcy własne uwagi do propozycji Dyrektora zmian w Regulaminie wynagradzania, a także złożył własne postulaty w tym zakresie. 

ZZP OPS Ursynów ustalił, iż zwiększenie maksymalnych stawek wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach opisanych w regulaminie miałoby dla większości pracowników wyłącznie charakter pozorny, bowiem pracodawca - jak sam pisemnie potwierdził - nie dysponuje obecnie środkami, które mógłby realnie przeznaczyć na regulację uposażenia pracowników, a perspektywa zmian w tym zakresie jest niepewna.

Jedynie wskazani przedstawiciele kadry kierowniczej, którzy zgodnie z propozycją pracodawcy oraz na podstawie przepisów nadrzędnych - utracą prawo do dodatku funkcyjnego, mogliby skorzystać z proponowangeo zwiększenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego poprzez włączenie dotychczasowego dodatku do podstawy pensji.

Związek jest przeciwnikiem powyższego rozwiązania, bowiem jak wynika z analizy dokonanej na podstawie kwartalnych zestawień poziomu wynagrodzenia, którymi dysponujemy - już dziś całkowite średnie wynagrodzenie kierowników jest dwa razy wyższe od średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników, a dysproporcje powyższe rosną do trzykrotności jeśli zestawimy najgorzej zarabiających pracowników z najsłabiej zarabiającymi kierownikami.

Z tegoż powodu, a także z uwagi na ustawową zasadę równego wynagrodzenia na jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości - Związek nie może dopuścić do stworzenia regulaminowych warunków dla powiększania ww. różnic w wynagrodzeniach zarówno osób pracujących na jednakowych stanowiskach, jak też pomiędzy kadrą kierowniczą a pozostałymi osobami zatrudnionymi.

Związek złożył natomiast własne postulaty w zakresie wynagradzania i premiowania, wskazując rónież potencjalne żródło finansowania tj. m.in.:

-   zwiększenie kwot wynagrodzenia minimalnego na poszczególnych stanowiskach;

- wprowadzenie dodatku patronackiego dla pracowników sprawujących patronat nad studentami w okresie praktyk lub staży bądż też nad nowo zatrudnionymi pracownikami w okresie ich adaptacji;

- wprowadzenie regulaminowego zapisu gwarantującego równy dostęp do premiowania i ograniczającego przyznawanie premii wyłącznie do sytuacji związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych;

- wprowadzenie podstawy premii jako uśrednionej wartości premii dla ogółu pracowników oraz składowych premii;

- ograniczenie sytuacji podwójnego "zmniejszania wysokości premii" dla osób przebywających na zwolnieniach i precyzyjne określenie zasad potrąceń w tym zakresie;

- wprowadzenie zasady obligatoryjnego informowania przez przełożonych o przyczynach, dla których premia została zmniejszona i pisemnego uzasadnienia w przypadku, gdy premia została cofnięta lub nie przyznana.

Przeczytaj pismo Związku

  

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3


 

 

 

 

 

 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

Free business joomla templates