Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

promowane

 


 aktualności

 

Dzień Pracownika Socjalnego 2015

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzymy Naszym Koleżankom i Kolegom -

pracownikom OPS Ursynów – zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,

godnych warunków pracy, cierpliwości i dobrej współpracy z klientami

współpracownikami oraz przełożonymi.

Życzymy Wam by słowa podziękowań za Waszą trudną pracę wybrzmiewały nie tylko od święta,

a odpowiednie warunki zatrudnienia i wynagrodzeń stawały się Waszym równym udziałem

niezależnie od poglądów, przekonań oraz relacji z przełożonymi.

Życzymy by solidarność z Tymi, którzy nie mogą liczyć na przychylność przełożonych

była naszą wspólną wartością na równi z wartościami przyświecającymi niesieniu pomocy. 

Wszystkiego najlepszego w Dniu Pracownika Socjalnego.

ZZP OPS Ursynów

 

 

 

Strategie rozwiązywania problemów połączone?

W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł dotyczący postulatu PFZPSiPS w sprawie łączenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w wymiarze lokalnym. Proponowane rozwiązanie wymagałoby zmian legislacyjnych. 

Federacja chciałaby zainicjować na poziomie ogólnopolskim dyskusję w tym obszarze i oczekuje od MPiPS stworzenia przestrzeni do debaty. 

Przeczytaj artykuł (dostęp wymaga zalogowania)

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego w mediach

Portalsamorzadowy.pl opublikował rozmowę z Wiceprzewodniczącym PFZPSiPS - Pawłem Maczyńskim. Zbliżający się Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do podsumowań i refleksji dotyczących naszego zawodu, zarówno od strony niezbędnych zmian, jak i pozytywnych stron wykonywania tej pracy.

To już kolejny w ostatnich dniach materiał ukazujący się w mediach, a dotyczący pracowników socjalnych.

Przeczytaj wywiad

 

O krok od zmian w Funduszu

W dniu 11.10.2015 r. Związek złożył uwagi do projektu zmian w Regulaminie Funduszu Socjalnego. To już kolejny i mamy nadzieję ostatni krok przed uzgodnieniem treści dokumentu, który wprowadzi istotne zmiany w zasadach przyznawania świadczeń oraz pracach Komisji Socjalnej.

Związek - jak można przeczytać w poniższym piśmie - zaakceptował zdecydowaną większość propozycji pracodawcy, co powinno pozwolić przyjąć uzgodnienia jeszcze w bieżącym roku.

Przeczytaj pismo Związku

 

 

Mobbing w OPS

Celowe rotacje pracownikami, wywieranie na pracownikach presji by nie informowali oni klientów o określonych formach pomocy - to przykłady zachowań do jakich miało dochodzić - według tygodnika Twoje Zagłębie - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 

Zjawisko mobbingu, o którym odważyli się powiedzieć pracownicy sosnowieckiej jednostki - to nadal temat tabu i ciemna liczba takich zdarzeń. Spotykając się z pracownikami pomocy społecznej w Polsce - często informowani jesteśmy, o wykorzystywaniu przez przełożonych prawnych narzędzi (kontrola, rotacje, reorganizacje, żądania wyjaśnień do określonej godziny) do realizacji pozaprawnych celów (izolacja, ośmieszenie, zaniżenie wartości i poniżenie). Co ciekawe - podczas rozmów z przedstawicielami samorządu lub pracodawców - niejednokrotnie spotykaliśmy się ze stwierdzeniami bagatelizującymi takie zachowania, a wręcz akceptację dla nich. Przypominamy zatem przy okazji, iż w przypadku podniesienia np. zarzutu nierównego traktowania, to na przełożonym spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dane zachowanie wobec pracownika nie miało charakteru dyskryminującego.

Przeczytaj artykuł w tygodniku Twoje Zagłębie   

 

 

Połączone strategie?

Pismem z dnia 30.10.2015 r. Federacja wystąpiła do MPiPS z zapytaniem oraz wnioskiem dotyczącym zalecenia NIK z 2013 r. w sprawie rozważenia podjęcia działań legislacyjnych dotyczących łączenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Powyższy postulat zgłosił już pewien czas temu jako pierwszy, jeden z naszych odbiorców na profilu facebook, wskazując szereg korzyści wynikających z połączenia różnych programów funkcjonujących w obrębie gminy. Uznając przedstawione argumenty, a jednocześnie dostrzegając specyfikę strategii i osób, do których są one adresowane - widzimy za zasadne ustalenie stanu faktycznego po wydanym zaleceniu przez NIK, a następnie podjęcie dyskusji w tym obszarze.

Przypominamy również, że Federacja chętnie podejmuje tematy zgłaszane przez pracowników i osoby związane z pomocą społeczną, a mające na celu usprawnienie systemu wsparcia i warunków pracy. Reagujemy na sygnały i staramy się je realizować w ramach naszych celów i możliwości. 

Przeczytaj pismo adresowane do MPiPS

 

 

Witamy Piotrków Trybunalski

Kolejna organizacja związkowa wstąpiła do Federacji. Tym razem są z nami koleżanki i koledzy z Piotrkowa Trybunalskiego z miejscowego MOPR-u. Witamy Was serdecznie i życzymy satysfakcji oraz owocnych działań w tworzeniu wspólnej reprezentacji naszego środowiska zawodowego.

Jednocześnie stale zachęcamy już istniejące związki, a także osoby dopiero pragnące się zorganizować - by nawiązywały kontakt z nami i przy naszej pomocy oraz wspraciu uczestniczyły we wspólnym ogólnokrajowym projekcie pracowniczym. 

 

 

W poszukiwaniu inspiracji dla profesji

 

 

W dniach 22-23.10.2015 r. na terenie kamusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się 25 Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, w którym na zaproszenie organizatorów, uczestniczyli również przedstawiciele PFZPSiPS.

Dwudniowe obrady podzielone były na sekcje tematyczne, w trakcie których poruszano szereg zagadnień dotyczących naszej profesji, a z których wnioski częściowo zostaną wykorzystane przez Federację w naszej praktycznej działalności.

Subiektywny opis przebiegu zjadu prezentujemy poniżej:

Jeśi ktoś spodziewał się, że będziemy uczestniczyć w opartym jedynie o teorię spotkaniu przedstawicieli nauki - to koniecznie powinnien wysłuchać wystąpienia Dr hab. Krzysztofa Czekaja (prof. UP), który w zdecydowany i odważny sposób mowił o zatraceniu profesjonalnego wymiaru pracy socjalnej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Profesor m.in. pokazał zainteresowanym, tak dobrze nam znane - metryki prowadzenia spraw, druki wywiadów i kontraktów, stawiając publiczne pytania o kondycję pracy socjalnej realizowanej przez wykształconych i kompetentnych pracowników socjalnych w instytucjach, których struktura i charakter powodują marnowanie potencjału tychże profesjonalistów.

Niemniej donośnie wybrzmiał głos Prof. dr hab. Barbary Kromolnickiej, która przedstawiła współczesne zagrożenia dla pracowników socjalnych związane z wykonywanym przez nich zawodem, podając konkretne przykłady napaści na przedstawicieli naszej grupy zawodowej, wyświetlając zdjęcia z miejsc do których zwykle wchodzimy, wskazując na przejawy przemocy instytucjonalnej wobec samych pracowników.

Niezwykle ciekawa okazała się dyskusja dotycząca prestiżu zawodu pracownika socjalnego na tle innych grup zawodowych w ujęciu studentów kierunków pracy socjalnej. Z jednej strony mówiono o możliwości rozwoju osobistego i zawodowego w sektorze organizacji pozarządowych, z drugiej strony zwracano uwagę, iż stabilność pracy oraz wynagrodzenia jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi prestiżu zawodowego.

W kuluarach mieliśmy m.in. okazję porozmawiać o praktycznych i teoretycznych aspektach superwizji dla pracowników socjalnych z dr Martą Łuczyńską (UW) - jedną z inicjatorek powstania Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, które w najbliższym czasie planuje spotkanie róznych środowisk zainteresowanych podnoszeniem jakości superwizji.

Podczas sesji zwracano uwagę na inne grupy zawodowe, które nie będąc pracownikami socjalnymi - pracę socjalną wykonują np. streetworkerzy, asystenci rodziny, koordynatorzy. Całości wystąpień przysłuchiwało się liczne grono studentów pracy socjalnej.

Wnioski płynące z dwudniowego spotkania, o których mówili jego uczestnicy to m.in.: potrzeba konsolidacji środwiska naukowego uczelni wyższych, praktyków i studentów; zaangażowanie kół naukowych pracy socjalnej w realizację wspólnych projektów, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń dla absolwentów pracy socjalnej, racjonalne otwieranie zawodu na przestrzeń poza instytucjami pomocy społecznej.

Serdecznie dziękujemy organizatorom - Polskiemu Stowarzyszeniu Szkół Pracy Socjalnej, a w szczególności Dr hab. Tadeuszowi Kamińskiemu (UKSW) oraz Dr hab. Hubertowi Kaszyńskiemu (UJ) za wystosowane zaproszenie, serdeczne przyjęcie oraz inspirację dla naszej federacyjnej działalności.

Obejrzyj zdjęcia z wydarzenia (fot. A.Gocłowski - OPS.pl)

 

 

Głos Dyrektora w sprawie regulaminów

Dyrektor OPS Ursynów kolejno pismami z dnia 15.10.2015 r. oraz 16.10.2015 r. przedstawił stronie związkowej uwagi do projektów regulamu pracy oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest to kolejny etap w trwających uzgodnieniach ww. dokumentów. 

Wśród najistotniejszych nowych rozwiązań proponowanych przez Pracodawcę pojawiła się kwestia zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w wymiarze dobowym (dotychczas nie mogła ona przekroczyć 4 godzin). Pracodawca chce ich zwiększenia argumentując powyższe zadaniami OPS. Ponadto dyskutowane jest zagadnienie kwoty możliwego dofinansowania do tzw. kart sportowych, których termin wprowadzenia został z uwagi na konieczne procedury przetargowe, ustalony na styczeń 2016 r.

Teraz w sprawie regulaminów uwagi zgłosi Związek.

Przeczytaj propozycje Dyrektora

 

 

Potwierdzenie w sprawie dodatków

Pismem z dnia 13.10.2015 r. MPiPS potwierdziło pozytywną decyzję Komisji Finansów Publicznych w sprawie zabezpieczenia w rezerwie budżetowej środków na wypłatę dodatku za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

Z wcześniejszych informacji przekazanych Federacji przez przedstawiciela resortu finansów wynika, że również Minister Finansów podjął pozytywną decyzję w sprawie zwiększenia budżetów wojewodów na powyższy cel.

Przeczytaj pismo Ministerstwa

 

 

Przeciw wirtualnym podwyżkom

W dniu 15.10.2015 r. Związek przedstawił pracodawcy własne uwagi do propozycji Dyrektora zmian w Regulaminie wynagradzania, a także złożył własne postulaty w tym zakresie. 

ZZP OPS Ursynów ustalił, iż zwiększenie maksymalnych stawek wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach opisanych w regulaminie miałoby dla większości pracowników wyłącznie charakter pozorny, bowiem pracodawca - jak sam pisemnie potwierdził - nie dysponuje obecnie środkami, które mógłby realnie przeznaczyć na regulację uposażenia pracowników, a perspektywa zmian w tym zakresie jest niepewna.

Jedynie wskazani przedstawiciele kadry kierowniczej, którzy zgodnie z propozycją pracodawcy oraz na podstawie przepisów nadrzędnych - utracą prawo do dodatku funkcyjnego, mogliby skorzystać z proponowangeo zwiększenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego poprzez włączenie dotychczasowego dodatku do podstawy pensji.

Związek jest przeciwnikiem powyższego rozwiązania, bowiem jak wynika z analizy dokonanej na podstawie kwartalnych zestawień poziomu wynagrodzenia, którymi dysponujemy - już dziś całkowite średnie wynagrodzenie kierowników jest dwa razy wyższe od średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników, a dysproporcje powyższe rosną do trzykrotności jeśli zestawimy najgorzej zarabiających pracowników z najsłabiej zarabiającymi kierownikami.

Z tegoż powodu, a także z uwagi na ustawową zasadę równego wynagrodzenia na jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości - Związek nie może dopuścić do stworzenia regulaminowych warunków dla powiększania ww. różnic w wynagrodzeniach zarówno osób pracujących na jednakowych stanowiskach, jak też pomiędzy kadrą kierowniczą a pozostałymi osobami zatrudnionymi.

Związek złożył natomiast własne postulaty w zakresie wynagradzania i premiowania, wskazując rónież potencjalne żródło finansowania tj. m.in.:

-   zwiększenie kwot wynagrodzenia minimalnego na poszczególnych stanowiskach;

- wprowadzenie dodatku patronackiego dla pracowników sprawujących patronat nad studentami w okresie praktyk lub staży bądż też nad nowo zatrudnionymi pracownikami w okresie ich adaptacji;

- wprowadzenie regulaminowego zapisu gwarantującego równy dostęp do premiowania i ograniczającego przyznawanie premii wyłącznie do sytuacji związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych;

- wprowadzenie podstawy premii jako uśrednionej wartości premii dla ogółu pracowników oraz składowych premii;

- ograniczenie sytuacji podwójnego "zmniejszania wysokości premii" dla osób przebywających na zwolnieniach i precyzyjne określenie zasad potrąceń w tym zakresie;

- wprowadzenie zasady obligatoryjnego informowania przez przełożonych o przyczynach, dla których premia została zmniejszona i pisemnego uzasadnienia w przypadku, gdy premia została cofnięta lub nie przyznana.

Przeczytaj pismo Związku

  

 

Karty zapewne w nowym roku

W dniu 14.10.2015 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmowy poruszono następujące tematy:

- Uzgadnianie Regulaminu ZFŚS wchodzi w decydującą fazę - Związek otrzyma teraz wersję dokumentu będącą odpowiedzią na propozycje organizacji związkowej. W związku z powyższym oraz koniecznością wyłonienia oferenta, który zapewni dostęp do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, wprowadzenie kart może nastąpić od nowego roku, a kwota dofinansowania najprawdopodobniej nie przekroczy 15-20 zł. Związek rozważa jeszcze mozliwość samodzielnego podpisania umowy z jedną z firm.

- Związek zaproponował, a Dyrektor OPS wyraził zgodę na zakup jeszcze w tym roku systemu tzw. "przycisków bezpieczeństwa" w budynku Ośrodka, w związku z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa dla pracowników narażonych na napaść. 

- Dyrektor zobowiązał się do podjęcia w przyszłym tygodniu tj. po spotkaniu kadry kierowniczej - decyzji w sprawie wprowadzenia w Regulaminie pracy - szczegółowych kryteriów awansu zawodowego w ramach odrębnej procedury, o co postuluje Związek przynajmniej od 2012 r.

- Organizacja Związkowa odniosła się do kwestii zasad i prowadzonej polityki płacowej w Ośrodku. Część uwag zostanie przekazana w formie pisemnej w ramach odbywających się konsultacji regulaminu wynagradzania (informacja wkrótce), natomiast zwrócono również uwagę na problem finansowania wynagrodzeń asystentów rodziny, których pensje pomimo dotowania i ich wypłacania w ramach odrębnego paragrafu w budżecie, powinny spełniać warunek równego dostępu do premiowania i regulacji wynagrodzeń. Związek stoi na stanowisku, że jest to możliwe w ramach "przesunięć" w budżecie.  

- Na zakończenie odniesiono się do złożonego przez Związek prywatnego aktu oskarżenia. Związek poinformował pracodawcę, iż ma jeszcze możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu w powyższej sprawie (postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne), podobnie jak wejścia na drogę postępowania cywilnego (ostateczna decyzja jest konsultowana), natomiast jako organizacja spotkaliśmy się z pozytywnymi reakcjami innych pracowników w Polsce oraz w samym OPS Ursynów, którzy podkreślali iż nawet jeśli pewne zachowanie nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego - powinno spotykać się z odpowiednią reakcją Związku, który już swoim działaniem w tej sprawie nie dał przyzwolenia na anonimowość i zaprezentowane w internecie wpisy. Podzielając to zdanie przedstawiciel ZZP OPS Ursynów wskazal Dyrekcji, iż w przyszłości organizacja w podobnych przypadkach będzie podejmowała również zdecydowane i podobne działania prawne.

   

 

Będzie dotacja

Pilne Jak nieoficjalnie dowiedziała się Federacja - Ministerstwo Finansów zatwierdziło decyzję w sprawie przyznania dotacji do dodatków terenowych dla pracowników socjalnych w tym roku. Czekamy na oficjalne potwierdzenie informacji ze strony resortu pracy. 

Wszystko więc wskazuje, że interwencja naszej organizacji odniosła pozytywny skutek. Kwota, którą pozytywnie zaopiniowała Komisja Finansów Publicznych na powyższy cel to 46 mln zł i wszystko wskazuje, że właśnie takie środki zostaną już wkrótce przekazane wojewodom na realizację ww. zadania.

 

 

Wytrwale o wynagrodzeniach

Co dalej z naszymi wynagrodzeniami? - pytani jesteśmy na większości spotkań, w których uczestniczymy. Stale też powtarzamy, że najlepszą, najskuteczniejszą i najszybszą metodą jest występowanie o podwyżki do samorządu, z którego finansowane są nasze uposażenia. Powoływanie zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych pomaga występować o regulacje płac. 

Niemniej jednak za cel uznajemy również zmianę minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej przynajmniej do poziomu pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, jak też podwyższenie kwoty dodatku terenowego w wymiarze ogólnopolskim.

Od pewnego czasu usiłujemy uzyskać z Ministerstwa dane, które mają posłużyć stworzeniu skutecznej strategii w walce o powyższe. Pomimo pierwszej odmowy, w dniu 07.10.2015 r. wystąpiliśmy w ramach zapytania publicznego o informację dotyczącą zebranych przez resort pracy danych o wysokości wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w Polsce.

Przeczytaj pismo Federacji

 

 

Rozmowy ostatniej szansy

W dniu 02.10.2015 r. z inicjatywy Związku, a za zgodą Dyrektora odbyło się spotkanie z kadrą kierowniczą OPS. Głównym tematem rozmów była kwestia postulatu Związku wprowadzenia w Ośrodku procedury awansu zawodowego.

Organizacja związkowa przynajmniej od 2012 r. usiłuje przekonać do powyższego Pracodawcę, jednak Dyrektor uznaje brak zasadaności precyzyjnego regulowania ścieżki awansu zawodowego w regulaminie pracy. Zgodnie więc z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego sporu zbiorowego - kwestię sporną przedstawiono kadrze kierowniczej licząc na wypracowanie kompromisowego rozwiązania, jako ostatniego elementu przed wszczęciem procedury określonej ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podczas rozmów strona związkowa, pracodawca oraz kadra kierownicza przedstawiły własne argumenty dotyczące awansu, zadeklarowano wolę dyskusji i zawarcia kompromisu. Teraz ruch pozostaje po stronie Dyrektora - jeśli zmieni On decyzję i wyrazi zgodę na przyjęcie procedury awansu w regulaminie, odbędą się dalsze konsultacje i uzgodnienia samej treści dokumentu; jeśli Pracodawca podtrzyma stanowisko, Związek zgłosi żądanie w ramach sporu zbiorowego. 

Przy okazji spotkania poruszono kwestię sporu sądowego wszczętego przez Związek w związku z publikacją komentarza jednego z użytkowników portalu Haloursynow.pl, które w ocenie organizacji naruszało jej dobre imię i było pomówieniem. Przedstawiciele ZZP poinformowali kadrę kierowniczą, że Związek składając doniesienie do prokuratury nie znał danych personalnych ww. osoby, a zanim złożył prywatny akt oskarżenia znając już powyższe dane -  chcąc rozwiązać spór polubownie, samodzielnie nawiązał kontakt ze wskazaną osobą, jednak ta - w ocenie Związku - nie wyraziła gotowości do porozumienia. Obecnie ugodowe rozwiązanie zależy więc od inicjatywy samej zainteresowanej.

 

 

Silna Łódź

 

 

W dniu 30.09.2015 r. przedstawiciele Federacji oraz ZZP OPS Ursynów spotkali się na zaproszenie Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych z przedstawicielami wskazanej międzyzakładowej organizacji.

Oprócz rozmów z członkami związku, uczestniczyliśmy również w zebraniu podczas którego poruszano sprawy lokalne, jak również podjęto dyskusję na temat niezbędnych zmian legislacyjnych w wymiarze ogólnopolskim, a dotyczących zawodu pracownika socjalnego. Omówiono postulaty naszego środowiska zawodowego, które nie są realizowane od lat, wskazywano na niewystarczający udział samych pracowników socjalnych np. w strukturach związkowych, co ogranicza zdolność efektywnego działania. Z kolei przykładem dobrej samoorganizacji może być łódzki związek, który zrzesza większość pracowników socjalnych z tego miasta, jest aktywny i zdeterminowany w walce o prawa pracownicze, a co równie ważne w ostatnich latach skuteczny jeśli chodzi o regulację wynagrodzeń. 

Przedstawiciele Federacji oraz ZZPS uzgodnili poszerzenie współpracy między obiema organizacjami, tak by stworzyć wspólną reprezentację, gotową walczyć o ogólnopolskie cele, a także korzystać ze związkowych narzędzi społecznego nacisku (protest).

Obejrzyj zdjęcia z wydarzenia

 

Wspólnie w walce o dotacje

Trwają starania o dotację do dodatków terenowych dla pracowników socjalnych. Z własnym apelem do Ministra Finansów wystąpiła oprócz Federacji m.in. - Rada Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych (Łódź) oraz SSOPS "Forum".

Decyzji jeszcze nie jest znana, a tymczasem w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł dotyczący powyższego problemu z wypowiedzią przedstawiciela naszej organizacji.

Przeczytaj artykuł

 

 

Konsekwentnie o POPŻ

Federacja konsekwentnie zajmuje się sprawami, które rozpoczęliśmy. W dniu 21.09.2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego ds. Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ), w którym po raz pierwszy uczestniczył przedstawiciel PFZPSiPS.


Tematem rozmów były m.in. wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dotyczące podprogramu na 2016 rok. Obecnie (do dnia 08.10.2015 r.) trwa jeszcze nabór (w ramach konkursów) organizacji partnerskich na poziomie ogólnopolskim i ponadregionalnym, które byłyby chętne realizować PO PŻ. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i Agencji Rynku Rolnego zgłaszali swoje uwagi mające na celu zapewnienie terminowości dostaw poszczególnych produktów, tak by można było wydawać „pełną paczkę”, a nie np. tylko jeden produkt. Przedstawiciel PFZPSiPS zgłosił rozważenie możliwości bardziej elastycznego przesuwania żywności pomiędzy poszczególnymi województwami, z tego względu, że w niektórych rejonach Polski oragnizacje musiały wstrzymać wydawanie żywności. Ponadto zasygnalizowano, że obecnie (podprogram 2015) w niektórych gminach nie ma żadnej organizacji pozarządowej, która podjęłaby się tego zadania. Pracownicy MPiPS poinformowali, że skład Zespołu Doradczego zostanie powiększony o przedstawicieli OPS.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 22.10.2015 r. przy udziale przedstawicieli Komisji Europejskiej. W związku z powyższym możliwe jest zgłaszanie własnych uwag Federacji, które postaramy się wykorzystać podczas rozmów. 

Jednocześnie Federacja otrzymała odpowiedź na wystąpienie Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości w realizacji programu POPŻ w ww. regionie. Wydaje się, że Koleżanki i Koledzy z Podkarpacia odnieśli częściowy sukces bowiem jedna z organizacji pozarządowych będzie zmuszona do zmiany swojej praktyki. Ponadto MPiPS chociaż dopuszcza występowanie OPS-ów w roli OPL (zdaniem Federacji nie ma ku temu podstaw i stanowisko powyższe wynika z wyłącznie z faktu zagrożenia dla wydawania żywności i nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentach Programu), wyraźnie określiło, iż sytuacja ta musi mieć charakter wyjątkowy a organizacje pozarządzowe muszą wykazać, iż próbowały pozyskać innych partnerów niż OPS.

Przeczytaj pismo MPiPS

 

 

Nowe trudności z dodatkami terenowymi?

Pilne Nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie dotacji do dodatków terenowych dla pracowników socjalnych

Jak ustaliła PFZPSiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej złożyło w tym roku wniosek o zabezpieczenie w rezerwie budżetowej środków na dotację do wypłaty dodatków terenowych dla pracowników socjalnych, jednak Ministerstwo Finansów ma zgłaszać zastrzeżenia do proponowanego podziału środków. 

W związku z powyższym Federacja podjęła natychmiastową decyzję o interwencji w powyższej sprawie, tak by nie powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego. W piśmie z dnia 18.09.2015 r., adresowanym do Ministra Finansów, przypominamy stanowisko resortu finansów z roku ubiegłego, w którym jednoznacznie wskazywano na fakt, iż kompetencyjnie dysponentem rezerwy jest resort pracy i do jego zadań należy przedstawianie potrzeb w obszarze pomocy społecznej. Jednocześnie Federacja w porozumieniu z innymi organizacjami związkowymi ustaliła, że również one wystąpią do Ministra Finansów w powyższej sprawie. Decyzja może bowiem zostać podjęta już w przyszłym tygodniu.

Przeczytaj pismo do MF

  

 

Kodeks etyki który nie straszy

W dniu 16.09.2015 r. Związek złożył propozycje do projektu Dyrektora OPS Ursynów wprowadzenia nowego kodeksu etyki.

Najistotniejszą zmianą wymaganą przez Związek, a zaakceptowaną już przez Pracodawcę, jest zlikwidowanie zapisów związanych z wprowadzeniem dla pracowników obowiązku służbowego przestrzegania zasad kodeksu, co wprost dawałoby podstawę do karania osób zatrudnionych. W ocenie organizacji związkowej katalog przewinień pracowniczych został już określony w Regulaminie pracy i Kodeksie pracy, a sam kodeks etyki zamiast straszyć sankcjami, powinien w sposób przyjazny i akceptowalny dla większości pracowników wyznaczać wspólne wartości i preferowane zachowania. Propozycje Związku modyfikacji zasad kodeksu zmierzają do powyższego i starają się wyeliminować charakterystyczne dla korporacji zawodowych (lekarze, prawnicy) zapisy wprowadzające żle rozumianą lojalność czy wręcz zmowę milczenia.

Zapoznaj się z propozycjami Związku

 

 

Lepsze rozwiązania związane z czasem pracy

Uzgadniana jest nowa wersja Regulaminu pracy w zakresie dyscypliny związanej z ewidencją czasu pracy i potwierdzaniem obecności w miejscu pracy. Dyrektor OPS Ursynów zaproponował nowe brzmienie kilku z artykułów w związku z wprowadzeniem elektronicznych czytników. Z kolei Związek chce by w regulaminie znalazły się m.in. następujące rozwiązania:

- unormowanie kwestii niewielkich spóżnień bez konieczności ich usprawiedliwiania;

- wskazanie, iż elektroniczny system służy nie tylko ewidencji czasu pracy, ale także potwierdzaniu obecności, co pozwoli wyeliminować konieczność podpisywania list obecności;

- wprowadzenie zapisów gwarantujących prawo do wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych na podstawie faktycznego czasu pracy, nawet w przypadku wyrejestrowania lub braku wyrejestrowania z elektronicznego sytemu;

- ograniczenie danych wymaganych w zeszytach terenowych, tak by nie było konieczności podwójnego wpisywania godzin wyjścia i powrotu w teren

Przeczytaj wszystkie propozycje Związku

 

 

Nowe pomysły na fundusz socjalny

Trwają konsultacje dotyczące zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W dniu 10.09.2015 r. ZZP OPS Ursynów zgłosił własne uwagi do treści Regulaminu i nowe korzystne rozwiązania dla pracowników.

Najważniejsze modyfikacje proponowane przez Związek obejmują m.in.:

- wprowadzenie nowego świadczenia z Funduszu tj. dofinansowania kosztów ponoszonych na zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne;

- rozszerzenie kataogu podmiotów mogących wnioskować o pomoc dla pracownika tj. o opiekuna, bezpośredniego przełożonego pracownika, pracodawcę i zakładową organizację związkową;

- ograniczenie przyznawania świadczeń z Funduszu dla emerytów i rencistów – wyłącznie do tych, którzy spełniają kryterium dochodowe (nie jak obecnie dla wszystkich) oraz do tych którzy nie świadczą żadnej dodatkowej pracy zarobkowej, a nie jak obecnie - do tych, którzy nie są zatrudnieni w ramach umowy o pracę;

- uwzględnienie w katalogu osób uprawnionych do otrzymywania wybranych świadczeń i uwzględnianych w rodzinie osoby uprawnionej – dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (dotychczas wskazywano tylko na dzieci z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS);

- uregulowanie kwestii korzystania byłych pracowników OPS z pomocy Funduszu poprzez dookreślenie, iż mogą oni skorzystać z wybranych form pomocy w okresie 12 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy, pod warunkiem braku innego zatrudnienia i znalezienia się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą pracy;

- wprowadzenie jasnych zasad odwoławczych od decyzji Komisji Socjalnej;

- rozszerzenie katalogu przesłanek do przyznania zapomogi zwykłej o ciężką, a nie tylko długotrwałą chorobę;

- zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki udzielanej na cele mieszkaniowe z jednoczesnym wydłużeniem do 6 miesięcy okresu, po jakim można ponownie ubiegać się o wskazaną pomoc;

Przeczytaj propozycje ZZP w treści Regulaminu ZFŚS

 

 

Dyrektor chce zmian w Regulaminie wynagradzania

W dniu 10.09.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów wystąpił z inicjatywą zmiany Regulaminu wynagradzania, która obejmowałaby następujące kwestie: likwidację dodatku funkcyjnego kadry kierowniczej zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa samorządowego, uwzględnienie nowych stanowisk w strukturze OPS oraz zmianę wysokości kwot zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach pracy.

ZZP OPS Ursynów dbając o sprawiedliwy i zrównoważony rozdział środków na wynagrodzenia, podejmie decyzję dotyczącą zmian w tabelach płacowych po uzyskaniu szczegółowych danych od pracodawcy, o których przekazanie wnieśliśmy w dniu 16.09.2015 r. Dodatkowo Związek przygotowuje propozycje uzupełnienia Regulaminu m.in. o zapisy precyzujące przyznawanie premii, tak by zapewnić transparentność i równy dostęp dla wszystkich zatrudnionych.

Szczegółowych informacji dotyczących powyższej kwestii udzielają przedstawiciele Związku.

 

 

Potrzebna pomoc dla córki naszego kolegi

 

 

Zwracamy się z apelem o pomoc dla córki pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, który został również przekazany do ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Trwa zbiórka środków. Poniżej treść apelu rodziców Ewuni:

Mieszkamy w Wyszkowie. Nasza córka od września miała rozpocząć naukę w szkole… niestety nawrót choroby nie pozwolił Jej na to. Od 4 lat choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Pierwszy raz choroba dopadła Ewunię w marcu 2011 roku, miała wtedy dwa latka. Nie było łatwo… ale daliśmy radę. Przed zakończeniem leczenia podtrzymującego w czerwcu 2013 roku dowiedzieliśmy się o wznowie choroby. Tym razem było jeszcze gorzej ale daliśmy radę. Teraz w sierpniu 2015 roku nastąpił nawrot choroby … ale my znowu damy radę.

W leczeniu Ewuni wykorzystano już wszystkie możliwości, jakie daje europejska medycyna, były różne chemioterapie, radioterapia, megachemia, przeszczep szpiku. Wydawałoby się, że nic nie jest w stanie pokonać komórek nowotworowych.

Na świecie istnieje jednak jeszcze jeden lek, ostatnia szansa na życie Ewuni – to dwufenotypowe przeciwciała antyCD3/ antyCD19. Niestety jest to lek nierefundowany przez NFZ.

Mamy około 21 dni na zebranie 350 000,00 zł.

My wiemy, że każdy ma swoje życie, swoje kłopoty i wydatki, u nas doszła do tego choroba naszej córki, z którą nie poradzimy sobie bez Waszej pomocy.

Potrzebujemy Państwa wsparcia finansowego. Mobilizujemy wszystkie możliwe siły i możliwości, aby uratować naszą córkę… poruszymy niebo i ziemię, aby brak pieniędzy nie odebrał nam szansy na życie naszego dziecka…

Ewunia jest pod opieką Fundacji „Zdążyć z pomocą” i to właśnie ona zajmuje się zbieraniem środków. Nie pobiera za to żadnych opłat, więc każda wpłacona przez państwa kwota będzie wykorzystana by uratować życie naszej ukochanej Ewuni…

Prosimy… Ewunia potrzebuje Twojej pomocy….
Urszula i Marek Stokarscy

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:
22014 Stokarska Ewa darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 

 

Olsztyn - groźby z użyciem narzędzia wobec pracownika socjalnego

Pilne Kolejny incydent zagrożenia dla pracownika socjalnego

Olsztyn - groźby z użyciem narzędzia wobec pracownika socjalnego

Jak informują lokalne media - w Olsztynie doszło do kolejnego zagrożenia dla pracownika socjalnego. Tym razem podczas wizyty w środowisku mężczyzna groził pracownikowi narzędziem przypominającym broń palną. U podejrzanego policja znalazła również naboje, nóż oraz gaz.

To już kolejny przypadek napaści odnotowanej przez media. A jeszcze do niedawna senatorowie, a także niestety część z osób wypowiadających się na profilach i forach pomocy społecznej, powątpiewało w sens gwarantowanej pomocy policji, która wejdzie w życie już 3.10 br.

Przeczytaj artykuł

 

Bez uwag do rozporządzenia

W dniu 26.08.2015r. Federacja nie zgłosiła uwag do ministerialnego projektu w sprawie rozporządzenia dotyczącego cudzoziemców. 

Projekt zakładał, zwiększenie kwoty dofinansowania nauki języka polskiego. 

Przeczytaj pismo Federacji. 

Przeczytaj o projekcie na stronie Ministerstwa

 

Rozmowy z CKE w sprawie pokrzywdzonych pracowników

W dniu 03.09.2015 r. przedstawiciele Federacji spotkali się członkami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy MPiPS, w sprawie pracowników nie dopuszczonych do egzaminu kończącego szkolenie w II stopniu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 

Przypominamy, iż powyższy problem dotyczy pracowników, którzy ukończyli inny niż praca socjalna kierunek studiów wyższych i nie zakończyli egzaminem szkolenia w I stopniu specjalizacji. Jak udało nam się ustalić - powyższa trudność dotyczy ok. 20-30 osób w ostatnim okresie.

Podczas rozmów dyskutowano nad możliwym rozwiązaniem dla wskazanej grupy osób, a także wspólnie zwrócono uwagę na niedopuszczalną praktykę części podmiotów szkolących, które kwalifikowały osoby do szkolenia wbrew obowiązującemu prawu i ze świadomością, iż nie będą one mogły przystąpić do egzaminu.

Zarówno PFZPSiPS, jak też CKE uznały za istotną potrzebę rzetelnego informowania pracowników o warunkach uczestnictwa w specjalizacji zawodowej, a także adeptów pracy socjalnej o warunkach prawnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, a także podmiotach rzetelnie kształcących w tym obszarze. Ustalono że wspólnie zostaną podjęte działania informujące, które mają zapobiec oszustwom ze strony podmiotów szkolących zarówno wobec obecnych, jak i przyszłych pracowników socjalnych.

Przewodnicząca CKE poinformowała również, że w przypadkach budzących wątpliwość pracowników, co do uprawnień do wykonywania zawodu po ukończeniu określonych kierunków studiów, można zwracać się do MPiPS o wydanie indywidualnej opinii prawnej i potwierdzenia uprawnień.

Zarówno CKE jak i Federacja stoją na stanowisku, iż konieczne jest powiązanie stopni specjalizacji z awansem zawodowym pracowników socjalnych.

O warunkach koniecznych do wykonywania zawodu oraz przystąpienia do wybranego stopnia specjalizacji można przeczytać na stronie  MPiPS.

   

 

Kolejna tura rozmów

W dniu 26.08.2015 r. członkowie Zarządu Związku spotkali się z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmów zapadły następujące ustalenia:

- Dyrektor wyraził wstępną zgodę na zorganizowanie pracownikom dostępu do korzystania z karty multisport, z którą to propozycją wystąpił Związek po wcześniejszym zgłoszeniu postulatu przez część pracowników. Teraz Związek zajmie się ustaleniem warunków korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych w wybranej firmie (m.in. ustali szacunkowy koszt usługi), następnie przedstawi ww. warunki podczas zebrania z pracownikami i w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez zainteresowanych pomoże w zorganizowaniu dostępu do zajęć. Z kolei Dyrektor podjąłby się obsługi księgowej i rozliczania finansowego. Związek zaproponował również by w procedowanym właśnie projekcie regulaminu funduszu socjalnego, stworzyć możliwość dofinansowania na powyższy cel. Przedstawiliśmy również potencjalne żródło oszczędności w budżecie funduszu związane z obecnym finansowaniem świadczeń dla emerytów. Decyzja o wykorzystaniu środków z Funduszu zostanie podjęta po konsultacjach z ogółem pracowników podczas wrześniowego zebrania.

- Dyrektor zrezygnował z projektu sankcjonowania reguł etycznych proponowanych w postulowanym przez siebie nowym kodeksie etyki. Tym samym nie będzie możliwe karanie za łamanie nieostrych, subiektywnych i nie związanych z tokiem pracy - zasad zawartych w nowym kodeksie. Ustalono, że ZZP mając co do tego pewność, odniesie się teraz do proponowanych konkretnych zapisów i złoży własne propozycje. 

- Pracodawca zgodnie z wnioskiem zakładowej organizacji związkowej zakupi podręczne zestawy pomocy dla pracowników terenowych. Kwestia ustalenia w zarządzeniu ostatecznej listy czynności wymagających uczestnictwa dwóch pracowników jest nadal rozważana.

- Trwają uzgodnienia dotyczące Regulaminu pracy w zakresie prawnego umocowania w nim elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Strona związkowa zadeklarowała, że wstępne uwagi przedstawi do 15.09.2015 r.

- Dyrektor zapowiedział, że przedstawi ZZP projekt zmian w Regulaminie wynagradzania, co ma związek z koniecznością likwidacji dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej OPS zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Z kolei Związek zainteresowany jest i zgłosił postulat zmiany zapisów dotyczących premiowania, tak by wyrażanie określić, iż premiowanie nie może mieć charakteru dyskryminującego i może dotyczyć jedynie elementów pracy. W ostanim czasie bowiem z niepokojem stwierdzamy, iż części składowe premii obejmowały elementy nie związane wprost z pracą, a co równie istotne pozbawiające części pracowników szans na spełnienie tychże wymogów.

- Związek zapowiedział, że wobec wielokrotnie podtrzymanej przez Dyrektora decyzji o braku zgody na wprowadzenie w regulaminie pracy kryteriów awansu zawodowego w ramach ścieżki awansu wewnętrznego i po ewentualnych rozmowach z kadrą kierowniczą, o które to spotkanie Związek poprosił pracodawcę - postulat powyższy stanie się najpewniej przedmiotem nowego sporu zbiorowego. Przy okazji Dyrektor poinformował, że po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - z zarządzenia wydanego przez pracodawcę wykreślono sporne odniesienia do tychże kryteriów, które zostały w nim zawarte bez uzgodnień z organizacją związkową. 

- Strona związkowa przekazała Pracodawcy opinie MPiPS w sprawie braku podstaw prawnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy wydawaniu skierowań w ramach POPŻ oraz przy weryfikacji samotnego wychowywania dla potrzeb rekrutacji do placówek przedszkolnych.

   

 

Ustawa podpisana przez Prezydenta

PILNE Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej

W dniu 25.08.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej, wprowadzającą m.in. obligatoryjną pomoc policji lub uczestnictwo drugiego pracownika, w czynnościach podejmowanych w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia. Warto zauważyć, iż przepis dot. zapewnienia bezpieczeństwa o podobnej treści, był składany przez nasze środowisko zawodowe już dawno tj. przy okazji prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego.

 

 

Nie każde zadanie dla pracowników

Pracownicy socjalni często angażowani są w zadania mające niewiele wspólnego z pracą socjalną. Zdarza się , że ustawodawcy, samorząd oraz pracodawcy idąc drogą oszczędności i na skróty - w pracownikach socjalnych upatrują "taniej siły roboczej", która podejmie się nowych zadań dalekich od celu pomagania. Nie inaczej było w Elblągu, gdzie pracodawca postanowił, że pracownicy socjalni, skoro już chodzą w teren, przeprowadzą z mieszkańcami ankiety, których treść niewiele miała wspólnego z realizacją pracy socjalnej.

Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Elblągu, należący do struktur Federacji, zgłosił nam powyższy problem, jednak dyrekcja ośrodka pozostała niewzruszona argumentami (w tym prawnymi) naszej organizacji. Wiedząc, że procedura odwoływania się od poleceń może być długotrwała, Federacja w porozumieniu z pracownikami MOPS w Elblągu, wystąpiła w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych, z żądaniem wypłaty 100 zł za każdą przeprowadzoną ankietę przez pracownika. W efekcie pracodawca wycofał się z wątpliwego pomysłu, a spór nie jest dalej toczony. 

Przeczytaj pismo Dyrekcji MOPS w Elblągu

 

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

 

 

 


 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

 


 

 

Free business joomla templates