Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Pamiętamy

 


 

 

promowane

 


 aktualności

 

Czy zmiany w wynagrodzeniach dla pomocy społecznej?

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi trwających prac nad zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, PFZPSiPS w dniu 29.07.2015 r. wystąpiła do resortu pracy, który powyższe zmiany konsultuje wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, o szczegółowe informacje dotyczące planowanych rozwiązań i ich wpływu na minimalne wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

Przypominamy, iż powyższe rozporządzenie określa m.in. minimalne kwoty wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk w jednostkach samorządowych, a propozycje miałyby zmierzać do ujednolicenia kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych i urzędach. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wynagrodzeń w pomocy społecznej, informujemy również, że w obecnych realiach Federacja podejmuje stale działania zmierzające do wzrostu płac w zgłoszonych ośrodkach pomocy społecznej, objętych działaniem naszych członkowskich organizacji związkowych. Uznajemy bowiem, że w sytuacji prawnej, w której pomoc społeczna została przypisana samorządom, w sposób najskuteczniejszy żądania płacowe mogą być zrealizowane w ramach postulatów kierowanych do pracodawców (samorządu) np. w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. 

Jednocześnie uznajemy za istotne dążenie do wprowadzenia uregulowań prawnych na poziomie ogólnoposkim, które doprowadzą do wzrostu gwarantowanych kwot minimalnego wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej oraz wzrostu dodatku "terenowego". Federacja planuje w tym zakresie nowe działania. 

Przeczytaj zapytanie do MPiPS

 

 

Domagamy się przeprosin od senatora

W dniu 29.07.2015 r., w związku z wypowiedzią senatora Roberta Dowhana godzącą w naszej opinii w dobre imię pracowników socjalnych i pomocy społecznej - PFZPSiPS wystosowała do zainteresowanego list, w którym domagamy się przeprosin oraz sprostowania jego wypowiedzi. Jednocześnie pismo zostało przekazane do kierownictwa partii, którą reprezentuje senator oraz do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa lubuskiego, z okręgu którego się on wywodzi.

Jednocześnie Federacja informuje, że wszelkie wypowiedzi osób publicznych, które będą godziły w należny prestiż i profesjonalizm naszego zawodu, będą przedmiotem podobnych działań w przyszłości.

Przeczytaj list do senatora

 

 

BHP i Fundusz oraz Kodeks etyki do Dyrektora

W dniu 29.07.2015 r. ZZP OPS Ursynów złożyło do Dyrektora cztery pisma będące odpowiedzią na wcześniejszą korespondencję Pracodawcy.

W sprawie przedstawionego przez Dyrekcję projektu dotyczącego nowego kodeksu etyki, Związek podtrzymał swoje stanowisko, iż dokument ten zawiera bezsprzecznie kwestie praw, obowiązków i konsekwencji dyscyplinarnych dla pracowników, a więc jeśli ma być wprowadzony, to jedynie jako załącznik do Regulaminu pracy i po wcześniejszych uzgodnieniach z organizacją związkową. Poproszono Dyrektora by określił czy podtrzymuje swój zamiar i w zależności od dokonanego wyboru, podjął odpowiedni tryb współpracy z ZZP (konsultacje lub uzgodnienia).

W drugim z pism poproszono Dyrekcję o przekazanie elektronicznej wersji projektu Regulaminu ZFŚS celem kontynuowania prac nad dokumentem.

Ostatnie 2 pisma odnosiły się do konsultacji warunków BHP w zakładzie pracy tj. uregulowania rozmieszczenia i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy oraz wykazu prac wymagających obecności dwóch pracowników. Związek akceptując propozycję Pracodawcy w sprawie apteczek, zaproponował by równocześnie, wzorem 2011 r., doposażyć pracowników terenowych (pracowników socjalnych i asystentów rodziny) w uproszczone zestawy pierwszej pomocy (maseczka, rękawiczki, plaster opatrunkowy). Z kolei w wykazie prac wymagających obecności dwóch pracowników postulowano m.in. o wskazanie pracy w środowisku ze stwierdzonym ryzykiem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników socjalnych oraz asystentów, a w szczególności przy pierwszorazowych rozeznaniach.

 

 

Skandaliczne zachowanie senatorów

Pilne Senatorowie, wbrew posłom - chcą uzależnić pomoc policji dla pracowników socjalnych od decyzji komendanta. Senator Robert Dowhan (PO) kwestionuje potrzebę udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

W dniu 24.07.2015 r. Senat RP rozpatrywał poprawki senatorów do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. W sposób niespodziewany zgłoszona została poprawka uzależniająca pomoc policji w sytuacji zagrożenia dla pracowników socjalnych od decyzji komendanta policji. Zamiast poselskiego określenia "jest zoobowiązany" w odniesieniu do właściwego komendanta mającego udzielić pomocy, pojawiło się nagle w tekście proponowanych przez senatorów zmian - sformułowanie "może". Zdaniem Federacji wystarczającym mechanizmem zabezpieczającym skorzystanie z pomocy policji jest wniosek kierownika. Tymczasem senatorowie nie wskazywali jakimi przesłankami mógłby kierować się komendant udzielając lub odmawiając pomocy policji w opisanych sytuacjach. Senatorowie skupili się natomiast na zagadnieniu językowego zastąpienia określenia zawodu "superwizor" polskim odpowiednikiem.

Obecna w trakcie posiedzenia - Wiceminister Elżbieta Seredyn nie odniosła się do kwestii złożonej poprawki dotyczącej bezpieczeństwa.

Po raz kolejny senatorowie wykazali sie "swoistą" wiedzą ad. pomocy społecznej i realiów pracy pracowników socjalnych. Senator Robert Dowhan (PO) odnosząc się do proponowanej zmiany dotyczącej bezpieczeństwa stwierdził m.in.: "(...) że dzisiaj potrzebna jest asysta policji, która bardziej chciałbym by była widoczna na drogach czy w miejscach do tego przeznaczonych niż zajmować się asystowaniem cały dzień w przeworzeniu ludzi czy w wchodzeniu do ich mieszkań (...) czy pracy z domami". 

Federacja w związku z zaistniałą sytuacją podejmie działania na kolejnym etapie legislacyjnym.  

Obejrzyj przebieg posiedzenia (od 9:15)

     

 

Pomoc społeczna z nowymi ustawami

W dniu 20.07.2015 r. Prezydent podpisał tzw. ustawę samorządową zmieniającą m.in. ustawę o pomocy społecznej. Przepisy, które wejdą w życie 01.01.2016 r. pozwolą dobrowolnie łączyć jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizujące skrajnie odmienne zadania.

Zmiany były krytykowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, naszą Federację i Stowarzyszenie "Centrum". Dodatkowo z niepokojem obserwowaliśmy, że proces legislacji przebiegał bez konsultacji z naszym środowiskiem zawodowym i wbrew demokratycznym regułom tworzenia aktów prawnych na poszczególnych etapach procedowania. Ostatnim elementem powyższego był złożony przez Prezydenta podpis pod ustawą. Przypominamy, iż apelowaliśmy do obecnie urzędującego Prezydenta by tak ważną decyzję w zakresie wpływającym na ustrój samorządów pozostawił dla nowowybranego Prezydenta elekta. Nowa ustawa zmienia bowiem 45 innych ustaw nie gwarntując zachowania poziomu usług dla mieszkańców, a koncentrując się głównie na "szukaniu oszczędności".

Z kolei w dniu 21.07.2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie senackich komisji w sprawie poselskiego projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej. 

Zgodnie ze zgłoszoną poprawką Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia tryb udzielania pomocy pracownikowi socjalnemu przez funkcjonariuszy policji w trakcie czynności prowadzonych w środowisku (praca socjalna, wywiad środowiskowy). Zmiana powyższa zgodna jest z analogicznymi rozwiązaniami wprowadzonymi np. dla komorników, czy pracowników urzędów skarbowych korzystających z pomocy policji. Dodatkowa poprawka dotyczy złagodzenia zapisów warunkujących uzyskanie miejsca w noclegowni od warunku trzeźwości.

 

 

Więcej konkretów dzięki działaniom Federacji

Ostatnie interwencja Federacji oraz nagłośnienie trudności związanych z realizacją programu POPŻ (FEAD), spowodowało reakcję MPiPS, które pismem z dnia 09.07.2015 r. w sposób pełniejszy odpowiedziało na wątpliwości podnoszone przez naszą organizację oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej dotyczące zasad dystrybucji żywności.

Resort pracy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania w dniu 02.07.2015 r. - przekazał szczegółowe wytyczne w zakresie procedury wydawania skierowań dla osób potrzebujących przez OPS-y (trybu ustalania dochodu nie przewidującego przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, terminu ważności skierowań określonych na 6 miesięcy, trybu wydawania odmów bez konieczności sporządzania decyzji administracyjnych). Ponadto w piśmie czytamy, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za niedopuszczalną uznaje praktykę pobierania opłat od klientów podczas dystrybucji dla nich paczek żywnościowych.

Najistotniejszą kwestią poruszoną w wystąpieniu Ministerstwa jest rozdzielenie zadań pełnionych przez Ośrodki Pomocy Społecznej od zadań zleconych lokalnym organizacjom odpowiedzialnych za dystrybucję żywności (OPL). Zdaniem resortu zarówno Program jak i Wytyczne nie przewidują dla ośrodków pomocy społecznej innych zadań, niż kwalifikowanie oraz wydawanie skierowań dla odbiorców żywności. MPiPS dopuszcza jako szczególny przypadek - sytuację dystrybuowania żywności przez ops-y, jednakże po spełnieniu wymogów oraz gdy niepubliczne organizacje regionalne (OPR) wykażą, iż uczyniły wszystko by pozyskać lokalnych partnerów w organizacjach pozarządowych.

Resort pracy nie odpowiada jednak oficjalnie na pytania Federacji - czy którykolwiek OPS w świetle obwiązującego Programu, Wytycznych, norm bhp i reguł przechowywania oraz dystrybuowania żywności, a także wobec wymogów prawa pracy i umów o pracę pracowników socjalnych - jest uprawniony do bezpośredniego przekazywania paczek. Przyznano to podczas bezpośrednich rozmów w dniu 02.07.2015 r., jednakże zapewne z obawy przed losami Programu - kwestia powyższa pozostaje bez jednoznacznego wyjaśnienia.

Przeczytaj pismo z MPiPS  

    

 

Co funkcjonuje żle w programie żywnościowym?

"Choć na dystrybucję żywności dla potrzebujących organizacje pozarządowe dostają miliony, paczki rozdają gminy" - informuje w najnowszym wydaniu (16.07.2015 r.) - dziennik Rzeczpospolita.

W artykule można przeczytać o tym, jak unijne środki z Programu POPŻ (FEAD) trafiają do pośredników czyli wyznaczonych organizacji niepublicznych, a te nie posiadając odpowiedniej sieci dystrybucji, oczekują przekazywania żywności najuboższym przez publiczne i finansowane przez gminy - jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Rodzi to pytania o celowość opłacania pośrednictwa w sytuacji, gdy w efekcie za dostarczanie paczek, odpowiedzialność przerzuca się na ośrodki pomocy społecznej.

Przeczytaj całość artykułu

     

 

W mediach o pomocy społecznej

Pracownicy socjalni oraz tematy związane z pomocą społeczną coraz częściej goszczą na łamach prasy, w audycjach radiowych i telewizyjnych. Oprócz znanych nam programów o charakterze interwencyjnym, coraz częściej dziennikarze starają się również pokazać pomoc społeczną z perspektywy samych pracowników socjalnych, ich opinii i doświadczanych przez nich trudności.

Pozytywne przykłady z ostatnich tygodni to: seria artykułów w dzienniku Rzeczpospolita oraz Dzienniku Gazecie Prawnej.

W ostatnich dniach natomiast sporo miejsca poświęcono warunkom pracy pracowników socjalnych:

W TV Polsat (Wydarzenia) i TV Polsat NEWS ukazały się dwa materiały dotyczące bezpieczeństwa:

http://www.ipla.tv/2015-07-07-strach-urzednikow/vod-6296989…
http://www.ipla.tv/2015-07-07-boja-sie-petentow/vod-6297253…

Z kolei w audycji Polskiego Radia 24 o pracy socjalnej i doświadczeniach pracy w pomocy społecznej opowiadały nasze koleżanki z OPS Ursynów:

http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1471285/

 

Prasa o POPŻ

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 09.07.2015 r. ukazał się artykuł dotyczący części podnoszonych problemów w realizacji programu POPŻ (FEAD). W treści artykułu przedstawiono również stanowisko Federacji oraz wybranych kierowników jednostek pomocy społecznej. 

Przeczytaj artykuł

 

 

Sejm przyjmuje ustawę

Pilne Sejm przyjmuje ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która teraz trafi do Senatu

Trzeci dzień obrad Sejmu RP rozpoczął się uchwaleniem przez posłów poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o  pomocy społecznej.

Posłowie wprowadzili do dokumentu poprawki dotyczące rozszerzenia asysty policji i pomocy drugiego pracownika socjalnego o świadczenie pracy socjalnej (a nie tylko do sytuacji wywiadu środowiskowego); obniżono również - zgodnie z postulatem Federacji - opłatę za egzamin certyfikujący dla superwizorów pracy socjalnej z 50% do 20% przeciętnego wynagrodzenia oraz wydłużono okres dostosowania placówek pomagających bezdomnym do wskazanych w ustawie standardów. Ostatnia z poprawek dotyczyła doprecyzowania przepisów odnoszących się do osób bezdomnych.  Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zobacz kto i jak głosował

 

 

Poufna informacja publiczna

Pismem z dnia 01.07.2015 r. MPiPS odpowiedziało na pytania Federacji zadane w ramach dostępu do informacji publicznej, a dotyczące stanu prac podjętych przez resort pracy w kierunku podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.

Odpowiedź zawiera informacje, które zostały już przekazane podczas roboczego spotkania z przedstawicielami naszego środowiska zawodowego, a także korespondencję Ministerstwa z podmiotami samorządu terytorialnego oraz Komendą Główną Policji. Nowością jest poczynione przez MPiPS zastrzeżenie, iż przesłany plik dokumentów powinien pozostać wyłącznie do wiadomości Federacji, pomimo że sama informacja ma charakter publiczny, a dokumenty nie mają klauzuli ograniczonego dostępu. Niemniej jednak Federacja dokona analizy przesłanych dokumentów oraz ich znaczenia dla ułatwienia pracownikom lokalnych rozmów dot. bezpieczeństwa  i podejmie decyzję w sprawie dalszej publikacji.

Przeczytaj odpowiedź MPiPS

  

 

Szybkie procedowanie zmian

Wczoraj posiedzenie Sejmu a już dziś (08.07.2015 r.) prace w komisjach dotyczące złożonych poprawek nt. zmian w ustawie o pomocy społecznej. 

Bez przeszkód i zgodnie z naszym oczekiwaniem przechodzi poprawka posła Artura Górczyńskiego dotycząca rozszerzenia uprawnienia do skorzystania z asysty policji i drugiego pracownika socjalnego o czynności związane ze świadczeniem pracy socjalnej. Co ciekawe również klub PSL, który kieruje resortem pracy, a które to ministerstwo oporowało dotychczas przed wskazaną zmianą - zgłosił również poprawkę w tym przedmiocie.

Pozostałe poprawki i dyskusja toczyła się wokół problemu bezdomności.

Zapoznaj się z przebiegiem posiedzenia komisji

 

 

Pilnujemy naszych spraw

W dniu 07.07.2015 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w posiedzeniu Sejmu RP, podczas którego w drugim czytaniu, rozpatrywany był komisyjny projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Zgodnie z zapowiedziami, poseł Artur Górczyński przedłożył postulowaną przez Federację - poprawkę dotyczącą rozszerzenia możliwości skorzystania z asysty policji lub drugiego pracownika nie tylko w trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, ale także podczas świadczenia pracy socjalnej. Wydaje się, że poprawka uzyskała poparcie umożliwiające zmianę projketowanych przepisów w oczekiwanym kierunku.

Sporo miejsca poświęcono również uwagom zgłaszanym przez środowisko organizacji przeciwdziałających bezdomności. Zgłoszono poprawki dotyczące wydłużenia okresu dostosowania placówek dla osób bezdomnych do opisanych standardów, odejścia od rygorystycznych reguł trzeżwości w placówkach udzielających schronienia w okresie zimowym, a także dyskutowano na temat zrównania miejsc schronienia z miejscami pobytu, co zdaniem ww. organizacji - umożliwiałoby eksmisję do nich przez komornika.

W trakcie posiedzenia kilka razy podnoszono kwestię ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Odpowiadając na pytania posłów o potrzebie procedowania takiej ustawy - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn - w opozycji stwierdziła że "już dziś zawód pracownik socjalny został zapisany dużymi literami w ustawie o pomocy społecznej".

Nie zabrakło również elementów znanych z innych posiedzeń parlamentu. Poseł Michał Stuligrosz stwierdził, że "jest to systemowe uregulowanie kwestii tak bardzo oczekiwanych przez środowiska samorządowe i środowiska OPIEKI SPOŁECZNEJ".

Projekt z poprawkami trafił do połączonych Komisji, które będą nad nim obradowały już 08.07.2015 r. Proponowane zmiany by weszły w życie muszą zostać uchwalone przez parlament do końca obecnej kadencji. 

Relację "na żywo" z posiedzenia można było śledzić m.in. za pośrednictwem naszego profilu na twitterze. 

Zapraszamy również do obejrzenia retransmisji (od 15:25:05)

 

 

OPS-y nie powinny dystrybuować żywności

W dniu 02.07.2015 r. z inicjatywy MPiPS odbyło się spotkanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Federacji z przedstawicielami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej: Dyrektor - Panią Krystyną Wyrwicką, Zastępcą Dyrektora - Panią Marzeną Bartosiewicz oraz pracownikami odpowiedzialnymi za koordynowanie Programu POPŻ (FEAD).

Przyczynkiem do rozmowy były kolejne uwagi Federacji, tym razem do sprawozdania z realizacji Programu za okres roku 2014.

Przedstawiciele Federacji powtórzyli zastrzeżenia, które środowisko pracowników socjalnych oraz kadry kierowniczej OPS-ów licznie przekazuje nam w ostatnim czasie podczas bezpośrednich rozmów, a także drogą elektroniczną.

Przedstawiciele MPiPS podzielają zdanie, że OPS-y nie powinny pełnić roli lokalnych organizacji partnerskich (OPL) odpowiedzialnych za przechowywanie, magazynowanie i dystrybuowanie żywności. Zgodnie z treścią dokumentów Programu oraz Wytycznych udostępnionych na stronie Ministerstwa, a także ideą Programu - zadania Ośrodków Pomocy Społecznej zostały określone jako kwalifikowanie do otrzymania pomocy oraz uczestnictwo w działaniach towarzyszących. Ponadto prawdopodobne jest, iż w przeważającej części OPS-y nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących przechowywania, magazynowania i wydawania żywności określonych Wytycznymi oraz normami sanitarno-epidemiologicznymi. 

Możliwe jest natomiast wg. MPiPS współfinansowanie zadań związanych z realizacją Programu przez gminy, które są zainteresowane dystrybucją żywności wśród własnych mieszkańców, a nie istnieje na ich terenie żadna wyznaczona i pozarządowa organizacja partnerska. W tym aspekcie resort pracy zachęca chętne osoby do tworzenia lokalnych organizacji np. stowarzyszeń, które w kooperacji będą mogły zająć się dystrybucją artykułów żywnościowych.

By było to możliwe, jak również by pomoc efektywnie docierała do zainteresowanych - zdaniem członków Zarządu Federacji - niezbędne jest jasne i precyzyjne wskazanie przez Ministerstwo, iż niedopuszczalne są praktyki rejonizacji w dostępie do punktów wydawania żywności oraz konieczne jest faktyczne oddzielenie zadań OPS i OPL na poziomie lokalnym. Ponadto powinien ukazać się zbiór jednoznacznych wytycznych dotyczących procedur związanych z kwalifikowaniem do Programu i wydawaniem skierowań dla klientów (rola wywiadu środowiskowego, oświadczeń, tryb odmowy itp.), tak by pomoc docierała płynnie i szybko dla osób ubogich i nie była związana z nadmiernym zbiurokratyzowaniem.

Ustalono, że MPiPS sporządzi opinię do uwag Federacji, a na stronie internetowej resortu zamieszczone zostaną najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące wątpliwości ws. sposobu realizacji Programu. Ponadto Ministerstwo zaproponowało by przedstawiciel PFZPSiPS wszedł do Zespołu Monitorująco - Doradczego Ministra powołanego w ww. sprawie. Podmiotom, które zgłaszały uwagi bezpośrednio do Ministerstwa ma zostać udzielona stosowna odpowiedż. 

      

 

Ustawa samorządowa na ostatniej prostej

Po tym jak Sejm RP przyjął część senackich poprawek do rządowego projektu zmiany ustawy o samorządzie gminnym i zmianie innych ustaw, czeka ona już tylko na podpis Prezydenta RP. PFZPSiPS głośno wyraża swoje zaniepokojenie przewidywaną w projekcie - możliwością dowolnego i swobodnego łączenia nawet skrajnie odmiennych zadaniowo jednostek. 

Projekt procedowany jest również z pominięciem standardów dialogu społecznego - nie był konsultowany z naszą grupą zawodową, właściwą komisją sejmową ds. pomocy społecznej i co szczególnie interesujące, nawet głos resortu pracy tworzącego Rząd RP, został w pracach zmarginalizowany.

W dniu 30.06.2015 r. Federacja, chcąc konsekwentnie wyrazić własny głos w sprawie - skierowała pismo (apel) do urzędującego Prezydenta RP do wiadomości Prezydenta - elekta.

Przeczytaj pismo Federacji

 

 

Bezdomni mogą mieć jeszcze trudniej

Już 7 lipca br. Sejm RP ropatrywać będzie w drugim czytaniu - komisyjny projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Oprócz uwag Federacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa, swoje stanowisko zaprezentowała Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności.

W obszernym wystąpieniu organizacji skupiającej profesjonalistów działających na rzecz przeciwdziałania bezdomności - podnoszony jest szereg wątpliwości i obaw dotyczących wpływu projektowanych przepisów na udzielną pomoc.

Popierając większość postulatów Federacji - zwracamy się z prośbą o aktywne włączenie się w organizowaną akcję maratonu wysyłania listów do posłów RP.

Szczegóły akcji znajdziecie na stronie bezdomnosc.pl  

 

Bezpieczeństwo nie znika z mediów

Temat bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej kontynuowany jest w publikacjach prasowych. Dziennikarze stale monitorują stan prac związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy naszej grupy zawodowej. Tym razem artykuł autorstwa Pani Michaliny Topolewskiej ukazał się na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

Artykuł zawiera również krótką wypowiedż i stanowisko PFZPSiPS.

Przeczytaj artykuł (dostęp może wiązać się z opłatami)

 

 

Sejm o pomocy społecznej

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu rozpatrywane były dwa istotne projekty ustaw mogących mieć istotne znaczenie dla kształtu pomocy społecznej w Polsce.

W dniu 23.06.2015 r. połączone komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały - podczas pierwszego czytania - komisyjny projekt zmian ustawy o pomocy społecznej.

Poseł Artur Górczyński (pracownik socjalny), podniósł zgłoszony przez Federację - problem zawężenia przepisów dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych (asysta policji, usankcjonowanie wspólnych wizyt w środowisku dwóch pracowników) jedynie do przypadków przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. Jego zdaniem przepis powinien obejmować również inne czynności służbowe przypisane pracownikom socjalnym. Obecna na sali Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Seredyn, wbrew wcześniejszej aprobacie Dyrektor Krystyny Wyrwickiej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej), sugerowała że obecne brzmienie projektowanego przepisu prawa powinno być wystarczające. Poseł Gorczyński zapowiedział z kolei, że oficjalnie podczas drugiego czytania zgłosi stosowną poprawkę do projektu ustawy.

Obejrzyj posiedzenie komisji w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej

Przeczytaj artykuł w Gazecie Wyborczej

Sejm RP w dniach 23-25.06.2015 r. rozpatrywał senackie poprawki do zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Odbyło się również głosowanie nad proponowanymi poprawkami. Ustawa zapewne trafi do podpisu Prezydenta RP.

Przypominamy, iż ustawa zakłada możliwość dobrowolnego łączenia skrajnie różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pomimo sprzeciwów, wprowadzana jest bez konsultacji z naszym środowiskiem zawodowym, a także z pominięciem właściwych komisji ds. pomocy społecznej. Stanowisko Federacji zostało natomiast przedstawione szerzej w artykule, który ukazał się na łamach Gazety Prawnej.

Przeczytaj jak przebiegała dyskusja w Sejmie (strona 242 druku)

Przeczytaj artykuł w Gazecie Prawnej (dostęp może wymagać opłacenia)

 

 

Program żywnościowy z nowymi uwagami

W dniu 16.06.2015 r. Federacja złożyła uwagi do projektu sprawozdania z realizacji programu POPŻ (FEAD) za okres podprogramu realizowanego w 2014 r. 

Jest to kolejna okazja by zwrócić uwagę Instytucji Zarządzającej, jaką jest resort pracy, że pomimo częściowych wyjaśnień, nadal mają miejsce - w naszej ocenie - nieprawidłowe i sprzeczne z ustalonymi regułami, praktyki dotyczące wydawania żywności najbardziej potrzebującym oraz udziału jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w programie.

Do naszej organizacji nadal dochodzą sygnały o wywieraniu presji przez wyłonione organizacje w kierunku zapewnienia przez ops-y dystrybucji, transportu i przechowywania żywności, a także inne niepokojące i podnoszone kwestie mające wpływ na skuteczność realizowania założonych celów programu.

W reakcji na nasze pismo z dnia 16.06.2015 r., MPiPS wystosowało zaproszenie dla przedstawicieli Federacji celem omówienia zgłaszanych nieprawidłowości. Rozmowy zostały zaplanowane na dzień 02.07.2015 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy zatem do dzielenia się uwagami dotyczącymi realizacji Programu. 

Przeczytaj treść wystąpienia Federacji

 

 

W kierunku jasnych zasad premiowania

W dniu 17.06.2015 r. Strona Związkowa spotkała się z Pracodawcą celem omówienia i uzgodnienia istotnych kwestii pracowniczych. Podczas rozmów poruszono m.in. następujące zagadnienia:

- zasady premiowania pracowników: Z uwagi na fakt, iż pracownicy, których premia zostaje ustalona na niższym niż średni - poziomie, zwykle nie otrzymują uzasadnienia dla powyższego, Związek zaproponował, a Dyrektor OPS zgodził się by kierownicy działów takie umotywowanie każdorazowo przedstawiali pracownikom w formie ustnej.

- elektroniczny system ewidencji czasu pracy: Dyrektor zgodził się z propozycją związkową by odejść od prowadzenia zeszytu ewidencji wyjść prywatnych i służbowych (informacja o miejscu pobytu pracownika byłaby przekazywana kierownikom), a także od konieczności wpisywania w zeszyt wyjść terenowych godzin opuszczenia budynku OPS oraz powrotu. Z kolei zastąpienie podpisywania list obecności uzależnione będzie od opinii prawnika, natomiast w uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu kierownika, istnieje nadal możliwość nie wracania z terenu do siedziby OPS, a tym samym konieczności "odbicia karty". Strona związkowa poinformowała Dyrektora, iż czas pracy przeznaczony na czynności związane z powrotem do OPS celem dokonania ww. czynności, traktowany będzie jako czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy (czas pracy) i po normalnych godzinach pracy oznaczać będzie pracę w godzinach nadliczbowych. 

- zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące brzmienia konkretnych zapisów i rozwiązań Regulaminu w zakresie wypłaty świadczeń oraz wyboru Komisji Socjalnej. Strona związkowa, po otrzymaniu elektronicznej wersji projektu zmian, naniesie własne poprawki i będą one przedmiotem dalszych rozmów z Pracodawcą.

- propozycja wprowadzenia nowego Kodeksu Etyki Zawodowej: Projekt wzbudził kontrowersje m.in. z uwagi na przewidzianą w nim możliwość ponoszenia odpowiedzialności porządkowej (karania). Przedstawiciele Związku oświadczyli, że brak jest zgody Związku na wprowadzanie kodeksu z możliwością porządkowego karania pracowników, ponieważ takie uregulowania mogą znaleźć się jedynie w Regulaminie pracy, który i tak już dość szeroko określa typy przewinień pracowniczych podlegających odpowiedzialności porządkowej. Niejasny, nieprecyzyjny i odnoszący się do reguł moralnych, etycznych oraz  subiektywnych wartości - Kodeks etyczny, chociaż potrzebny, nie może stanowić punktu odniesienia dla wyciągania konsekwencji służbowych. Zwrócono również uwagę, iż z definicji - kodeks etyczny powinien być wypracowany i uzgodniony przez ogół pracowników.

- zatrudnianie pracowników w zastępstwie: Dyrektor potwierdził, iż w przypadku dłuższej nieobecności pracownika, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na zastępstwo; potrzebę taką zgłasza kierownik komórki organizacyjnej.

- awans zawodowy: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku zapowiedzieli, że po otrzymaniu pisma z Państwowej Inspekcji Pracy, kontynuowane będą działania celem uregulowania i ukonkretyzowania zasad awansu. Poproszono ponownie o możliwość spotkania się w tym temacie z kadrą kierowniczą OPS. 

- wynagrodzenia: Strona związkowa poinformowała Dyrektora o zauważalnych i rosnących dysproporcjach pomiędzy wynagrodzeniami kadry kierowniczej a pracownikami. Zwrócono uwagę, iż naturalne zróżnicowanie stale się powiększa i wymaga już stosownej reakcji Pracodawcy oraz Organizacji Związkowej np. w ramach Regulaminu wynagradzania.

- relacje w OPS: Po ostatnim zebraniu kadry pracowników Ośrodka, podczas którego dyskutowano na temat rozwiązań w Regulaminie ZFŚS, pojawiły się sygnały, iż kierowane są pretensje wobec osób, które wstrzymały się od głosu lub głosowały za przyjęciem określonych rozwiązań. Związek poinformował Dyrektora OPS, iż uznaje takie praktyki za niedopuszczalne podobnie jak sugerowanie negatywnych konsekwencji pracowniczych w innych zagadnieniach, które były omawiane podczas zebrania. Dyrektor oświadczył, iż dyskusji na powyższy temat nie uznawał za przejaw i wyraz lojalności wobec pracodawcy lub strony związkowej.

- sprawy w relacji Związek - Pracodawca: omówiono indywidualne zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji i współpracy.

          

 

Czas pierwszych podsumowań

W dniu 16.06.2015 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym efekty prac grup roboczych powołanych przez resort pracy w sprawie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.

Przedstawiciele MPiPS poinformowali o następujących etapach wdrażania wypracowanych rozwiązań:

- zmiana przepisów prawa w aspekcie zagwarantowania asysty policji oraz udziału drugiego pracownika podczas wizyt mogących skutkować realnym zagrożeniem: Zmiana ustawy o pomocy społecznej m.in. w tym elemencie znajduje się przed pierwszym czytaniem w komisji sejmowej. Przedstawiciele PFZPSiPS zawnioskowali o konieczność doprecyzowania przepisów w kontekście zapewnienia asysty także podczas innych czynności niezwiązanych z przeprowadzaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzyskali wstępną aprobatę dyrektor Wyrwickiej;

- zagwarantowanie asysty policji podczas wykonywania czynności służbowych w zagrażających sytuacjach dla asystentów rodzinny i koordynatorów: Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazał stosowny wniosek do Departamentu Polityki Rodzinnej odpowiedzialnego za inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- szkolenia na poziomie ogólnopolskim: W porozumieniu z Komendą Główną Policji wyznaczono koordynatorów regionalnych odpowiedzialnych za wdrożenie szkoleń. Strona policji zaproponowała szkolenia oparte na modelu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, rozpoznawaniu i reagowaniu w sytuacji zagrożenia, współpracy z organami policji na miejscu zdarzenia, technik deeskalacji i skutecznego korzystania z uprawnień przez pracowników. Szkolenia mają być prowadzone przez mediatorów i psychologów policyjnych oraz policjantów i istnieje szansa, iż rozpoczną się one jeszcze w bieżącym roku;

- stworzenie systemu wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników pomocy społecznej: Większość ROPS-ów w porozumieniu z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej wyraża deklarację przystąpienia do powyższej formy pomocy dla pracowników. Po ostatecznym zebraniu deklaracji, listy dostępnych i uprawnionych placówek mają zostać przekazane dla pracowników danego regionu.

- szkolenia regionalne: Miały zostać oparte o instytucje regionalne, jednak powyższe podmioty zgłaszają trudności dotyczące zapewnienia finansowania ww. działań; 

- fundusz wsparciowy dla rodzin i osób poszkodowanych: Departament twierdzi, że w ramach obecnych ram prawnych nie posiada takowej możliwości, jednak chętnie wesprze inicjatywy stowarzyszeń i związków zawodowych;

- ograniczenie funkcji kontrolnej, interwencyjnej i administracyjnej sytemu: Projekt założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej, przewidujący pewne elementy powyższego, nadal nie uzyskał akceptacji Rady Ministrów. MPiPS planuje dyskusję dotyczącą modelu rozdzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej poprzez wprowadzenie stanowiska pracownika socjalnego pierwszego kontaktu, w oparciu o diagnozę którego udzielana będzie dalsza pomoc (świadczenia, usługi, praca socjalna). Dyskusja ma dotyczyć również znaczenia i funkcji rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Resort pracy poinformował również, że wystosowano wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej oraz zbierane są informacje dotyczące przypadków napaści fizycznej i werbalnej poprzez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). W 2015 r. zgłoszeń przemocy wobec pracowników było dotychczas 40 i będą one nadal monitorowane przez Ministerstwo, natomist strona Federacji wskazała, iż tylko do znanych nam aktów agresji dochodzi częściej, jednak część z jednostek pomocy nadal nie zgłasza szczegónie przypadków agresji słownej. 

Zdjęcia ze spotkania: A.Gocłowski żródło OPS.pl

 

Witamy nowego członka Federacji

W dniu 12.06.2015 r. nowopowstały Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej został przyjęty w poczet członkowskich organizacji związkowych Federacji.

Gratulując oddolnej inicjatywy i dziękując za akces, życzymy Koleżankom i Kolegom z Podkarpacia zadowolenia ze współpracy oraz aktywności w tworzeniu naszego wspólnego programu działania. Zachęcamy też pracowników regionu podkarpackiego do wstępowania do ww. organizacji związkowej (kontakt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 

Pracowników z pozostałych rejonów Polski zachęcamy do organizowania się w ramach związków zawodowych, w czym Federacja aktywnie pomaga. 

 

 

Konsultacje BHP

W dniu 11.06.2015 r. Związek otrzymał do konsultacji dwa dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy tj. w sprawie wyposażenia apteczek zakładowych oraz wykazu prac wymagających obecności dwóch pracowników. 

Odpowiedź zostanie sporządzona i przekazana pracodawcy. 

 

 

Ustawa samorządowa przechodzi przez Senat

PILNE   Ustawa samorządowa przyjęta przez Senat RP

W dniu 12.06.2015 r. senatorowie głosami koalicji PO-PSL przyjęli wraz z poprawkami - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. 

Przypominamy, iż projekt zakłada możliwość dowolnego łączenia jednostek pomocy społecznej z terenu gminy, powiatu oraz województwa. Przeciwko ww. rozwiązaniu, bez wprowadzenia dodatkowych gwarancji dla komplementarności, spójności i profesjonalnego wymiaru pomagania, opowiadali się m.in. przedstawiciele Federacji oraz Stowarzyszenia "Centrum".

Prowadzona przez Federację akcja wysyłania listów do senatorów została dostrzeżona, jednak śledząc przebieg dyskusji w izbie wyższej parlamentu, trudno było oczekiwać faktycznej i merytorycznej dyskusji nad zgłoszonymi i dotąd nierozwiązanymi wątpliwościami.

Federacja do końca jednak będzie podejmować działania w powyższej sprawie, o których poinformujemy wkrótce. Za dotychczasowe wsparcie i udział w potrzebnej akcji wysyłania listów dziękujemy wszystkim, którzy do niej dołączyli. 

Przeczytaj kto i jak głosował tutaj

Przeczytaj przebieg dyskusji tutaj  

Wybrane cytaty z dyskusji poniżej

 

 

Silny głos studentów

W dniu 12.06.2015 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w debacie zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w ramach Tygodnia Pracy Socjalnej. W spotkaniu poświęconym integrowaniu rozproszonego środowiska pracowników socjalnych wzięło udział ok. 50 osób, w tym studenci trzech krakowskich uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski, Akademia Ingnatianum), pracownicy socjalni, przedstawiciele środowiska dydaktyczno - naukowego, pracodawców oraz związkowców.

Wstęp do debaty zapewnił profesor Krzysztof Gorlach, który w miniwykładzie poruszył zagadnienia związane z mobilizacją społeczną w kontekście socjologicznych koncepcji społeczeństwa. Dyskusję, która potrwała długo poza przewidziany czas, poprowadził i moderował dr hab. Hubert Kaszyński. 

W trakcie otwartej i momentami burzliwej rozmowy poruszano m.in. kwestie związane z samoorganizacją środowiska pracowników socjalnych, obecnych wymogów i warunków wykonywania przez nich zawodu, kształcenia przyszłych pracowników socjalnych i wartości wokół których powinna być dziś zbudowana profesja.

Szczególnie istotny i ważny głos popłynął ze strony studentów, którzy wskazywali że oprócz celów pomagania, istotne jest również zapewnienie godnych warunków dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Niejako w opozycji do wypowiedzi Dyrektor MOPS w Krakowie - Pani Józefy Grodeckiej, jeden z obecnych studentów zaznaczył, że nie widzi sprzeczności pomiędzy dążeniem do społecznej odpowiedzialności w pomaganiu, a wzmacnianiem indywidualnych korzyści zawodowych m.in. zadowoleniem z pracy, czy też kwestią odpowiedniego wynagradzania.

Obecni na sali przedstawiciele Federacji zaprosili środowisko studentów do współpracy z naszą organizacją pracowniczą, wyrazili nadzieję na ich integrację z osobami wykonującymi zawód pracownika socjalnego.

Po zakończonej debacie, rozmowy o pracy socjalnej i nie tylko, na zaproszenie organizatorów, kontynuowane były w mniej formalnej atmosferze w ogrodach jednej z krakowskich kawiarni.  

Komentarz Federacji:

W imieniu członków Federacji chcielibyśmy gorąco podziękować organizatorom Tygodnia Pracy Socjalnej za wystosowane zaproszenie oraz stworzenie warunków dla szczerej, otwartej i motywującej dla nas dyskusji. Szczególnie mocno dziękujemy dr hab. Hubertowi Kaszyńskiemu oraz obecnym studentom, którzy swoją pełną pomysłów, wartości i zdecydowanych poglądów - postawą, dają nadzieję na realne przełamanie niemocy i zmianę w wykonywaniu naszego zawodu. To było dla nas niezwykle inspirujące spotkanie, a zaprezentowany realizm połączony z odwagą studentów, a także ich działanością prowadzoną w ramach toku studiów - mogą stanowić pozytywny przykład dla całego naszego środowiska zawodowego. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich studentów pracy socjalnej, w tym tych zorganizowanych w ramach kół naukowych, do współpracy z Federacją.

Obejrzyj galerię zdjęć (fot. H.Kaszyński, żródło: otwartaprofesja.wordpress.com)

                 

 

Weryfikacja oświadczeń bez wywiadu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interwencję Federacji w sprawie dodatkowego zadania weryfikacji oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka dla potrzeb związanych z rekrutacją do przedszkoli, w dniu 02.06.2015 r. wydało opinię w powyższej sprawie.

Zgodnie z interpretacją prawną MPiPS, ustawa o systemie oświaty nie nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązku ustalania sytuacji osób, o których mowa, w drodze przeprowadzania wywiadu. Dodatkowo ośrodki potwierdzają sytuację osób na podstawie informacji zawartych w ich bazie danych, bez konieczności sięgania po narzędzie wywiadu środowiskowego. 

Przeczytaj opinię MPiPS 

 

 

Udany Rajd w Beskidzie

 

 

W dniach 04-07 czerwca br. odbył się Pierwszy Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej do Beskidu Żywieckiego, w którym uczestniczyło ok. 30 osób z różnych regionów Polski m.in. z Brwinowa, Gdańska, Krakowa, Michałowic, Mińsk Maz., Szamotuł k. Poznania, Warszawy, Zabrza.

Pracownicy socjalni i pracownicy pomocy społecznej przez cztery dni mogli dzielić się doświadczeniem zawodowym oraz wspólnie podziwiać przepiękne górskie widoki.

Ostatniego dnia rajdu odbyło się ognisko, w trakcie którego uczestnikom zostały wręczone przepiękne dyplomy. Uroczystego wręczenia dokonał kol. Maciej Stokaluk przedstawiciel organizatorów Rajdu, członek Zarządu Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. Nie obyło się też bez śpiewów i tańców przy akompaniamencie gitary.

Szczególne podziękowania kierujemy dla kol. Sabiny Korbiel Prezesa Koła PTTK MOPS w Krakowie, jednocześnie Sekretarz Federacji, za organizację oraz wsparcie uczestników Rajdu w trudnych momentach na szlaku ;)

Inicjatywa cieszyła się dużym powodzeniem, planowane jest zorganizowanie kolejnych edycji. Do zobaczenia więc za rok!!!

 

Co zrobiło Ministerstwo w sprawie bezpieczeństwa?

W dniu 01.06.2015 r. Federacja wystosowała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapytanie w sprawie realizowanych przez resort działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej grupy zawodowej.

W szczególności chcielibyśmy ustalić, które z postulatów proponowanych przez nas oraz powołaną uprzednio grupę ekspercką, zostały wdrożone i na jakim etapie realizacji się one znajdują. Ponadto, w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej powyższej tematyki prowadzonej przez MPiPS od początku 2015 r., w tym zawartych porozumień oraz prowadzonej korespondencji.

Już po wysłaniu naszego pisma tj. w dniu 08.06.2015 r. MPiPS wystosowało do Federacji zaproszenie na spotkanie podsumowujące dotychczasowe i wypracowane rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej. Spotkanie odbędzie się 16.06.2015 r.

Przeczytaj pismo adresowane do MPiPS

 

 

Kodeks etyki według Dyrektora

W dniu 28.05.2015 r. Pan Marek Pawlęga - Dyrektor OPS Ursynów przedstawił stronie związkowej propozycję "nowego" kodeksu etyki zawodowej.

Powyższy dokument oraz wcześniejsza propozycja pracodawcy w zakresie zmian Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, będzie przedmiotem obustronnych rozmów zaplanowanych na 9 czerwca br. Oprócz własnych zastrzeżeń oraz rozwiązań mamy nadzieję przedstawić również opinię pracowników w powyższych sprawach. Zachęcamy więc do zgłaszania własnych uwag bezpośrednio przedstawicielom Związku.

Przeczytaj projekt kodeksu etyki zawodowej

 

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

 

 

 


 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

 


 

 

Free business joomla templates