Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

promowane

 


 aktualności

 

Proces wartościowania w toku

Trwają prace nad ujednolicaniem opisów stanowisk i ich wartościowaniem w stołecznych ośrodkach pomocy społecznej. Finalnym efektem prac ma być wypracowanie jednolitego regulaminu wynagradzania w warszawskich ops-ach, a w jednostkach, gdzie działają organizacje związkowe czyli m.in. na Ursynowie, regulamin będzie dodatkowo obowiązkowo uzgadniany pomiędzy stroną pracodawcy i związkową.

W dniu 28.01.2016 r. kolejne już spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Związku poświęcone było przyjętej metodzie wartościowania. W szkoleniu uczestniczył również Dyrektor OPS Ursynów, a także pracownik ds. pracowniczych, co z pewnością pozwoli na póżniejsze korzystanie przez obie strony z tej samej wiedzy i pojęć przy opracowywaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

 

 

Procedura awansu - prace w toku

W dniu 20.01.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu powołanego przez Dyrektora w sprawie opracowania procedury awansu zawodowego w OPS Ursynów. W skałd Zespołu wchodzą przedstawiciele kadry kierowniczej oraz Związku.

Zespół jest następstwem wieloletniego postualatu ZZP OPS Ursynów tj. stworzenia ram prawnych w Regulaminie pracy dla awansu zawodowego pracowników naszego Ośrodka, na co Dyrektor ostatecznie przystał.

Pierwsze prace Zespołu przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, a zgłaszane i wspólnie wypracowywane propozycje, świadczą o tym że obu stronom zależy na kompromisie oraz stworzeniu optymalnego i godzącego interesy - aktu prawa wewnątrzakładowego.  

Teraz nastąpi naniesienie propozycji na projekt dokumentu i jeśli wszystko dobrze pójdzie już w lutym projekt zostanie ostatecznie dopracowany.

 

 

Będzie nowy Regulamin Funduszu Socjalnego

Zakończyły się prace nad Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W dniu 05.01.2016 r. Związek zaakceptował ostateczne brzmienie Regulaminu, który teraz zostanie wprowadzony Zarządzeniem Pracodawcy.

Nowe korzystne zmiany w Funduszu dotyczą m.in:

- wprowadzenia nowego świadczenia i dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników;

- wprowadzenia zasady, iż wniosek o przyznanie świadczenia dla potrzebującego pracownika możne złożyć pracodawca, przełożony, grupa pracowników oraz związek zawodowy;

- wprowadzenie kryterium do korzystania z określonego świadczenia dla emerytów wzorem pozostałych pracowników;

- zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki na cele mieszkaniowe przy jednoczesnym wydłużeniu okresu występowania o następną pożyczkę (6 m-cy); 

- wprowadzenie sytemu odwołania od decyzji komisji socjalnej do pracodawcy lub związku zawodowego;

- wprowadzenie świadczenia dla pracowników OPS, którzy w wyniku zwolnienia z pracy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej pod warunkiem, ze nie podjęli innej pracy i wystąpili o świadczenie nie później niż do pól roku od rozwiązania umowy;

- wprowadzenie jasnych i precyzyjnych zasad wyboru członków komisji socjalnej;

- uwzględnienie w członkach rodziny korzystających z pomocy Funduszu, nie tylko dorosłych dzieci legitymujących orzeczeniem ZUS, ale także orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

- zapisów porządkujących przyznawanie świadczeń, co mamy nadzieję wpłynie korzystnie na szybkość przyznawania pomocy.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy również od Pracodawcy uwagi do Regulaminu pracy w zakresie wprowadzenia elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. Dyrektor OPS Ursynów zaakceptował m.in. proponowaną przez Związek zasadę, iż niewielkie spóźnienia mogą być odpracowane przez pracownika w tym samym dniu, w którym nastąpiły i bez konieczności uzyskiwania zgody, a jedynie po poinformowaniu przełożonego.

Kwestia sporną pozostaje nadal zagadnienie zwiększenia dopuszczalnej dobowej liczby pracy w godzinach nadliczbowych oraz świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych za domniemaną zgodą przełożonego i pomimo wyrejestrowania z elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. 

 

 

Wartościowanie stanowisk rozpoczęte

W dniu 05.01.2016 r. przedstawiciel ZZP OPS Ursynów i Federacji uczestniczył w zoorganizowanym przez Urząd m.st. Warszawy spotkaniu poświęconym wprowadzeniu jednolitych opisów stanowisk oraz ich wartościowania w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.

Zaproszenie do rozmów zostało wystoswane do związkaów zawodowych działających przy stołecznych ops-ach. Wszystko - jak potwierdzono podczas spotkania - by docelowo wprowadzić w Warszawie dla wszystkich jednostek pomocowych, zarówno jednolity wykaz stanowisk z ich opisem (wymogami, punktowym wartościowaniem etc.), jak też regulamin wynagradzania, który przewidywałby podobny poziom wynagrodzeń dla określonych stanowisk. 

Tam gdzie działają związki zawodowe - potwierdzono, iż wypracowane rekomendacje i regulamin, będzie częścią uzgodnień pracodawców z działającymi organizacjami związkowymi.

Przedstawiciele obecnych organizacji związkowych zwracali uwagę na specyfikę poszczególnych dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej (ich wilelkość, charakter udzielanej dominującej pomocy, głównych problemów, różną strukturę jednostek wynikającą z odmiennych potrzeb mieszkańców), jak i inny charkter pracy na zdaje się podobnych stanowiskach pracy (np. realizacja procedur NK, udział w grupach roboczych, usługi opiekuńcze).

Następnym etapem rozpoczętcyh prac w zakresie ujednolicania, ma być wypracowanie kryteriów oceny poszczególnych stanowisk. Całość prac - jak przewiduje powołana do tego zadania specjalistyczna firma konsultingowa - powinna zakonczyć się - według przyjętego harmonogramu - 15.04.2016 r.

O postępie prac będziemy na bieżąco informować.

  

 

Miasto odpowiada w sprawie prac nad wynagrodzeniami

Urząd m.st. Warszawy odpowiadając na wniosek ZZP OPS Ursynów o udostępnienie informacji publicznej - poinformował, że dotychczas nie powstał projekt dokumentu, który miałby w swej treści doprowadzić do ujednolicenia wynagrodzeń w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.

Z pisma dowiadujemy się również, że dotąd nie prowadzono prac dotyczących wartościowania i ujednolicania stanowisk, a jedynie spotkał się Zespół, który stworzył ramy organizacyjne dla powyższego procesu. M.st. Warszawa nie jest również w posiadaniu danych statystycznych ad. poziomu wynagrodzeń w poszczególnych ops-ach, a informacje powyższe zbierane dopiero przez BPiPS Urzędu m.st. Warszawy, po ich opracowaniu - zostaną przekazane uczestnikom najbliższych spotkań, których celem jest wypracowanie jednolitego i usystematyzowanego systemu stanowisk.

Przeczytaj odpowiedż m.st. Warszawy

 

 

Będą prace nad płacami w Warszawie

W dniach 5.01.2016 r. oraz 11.01.2016 r. odbędą się pierwsze spotkania dotyczące projektu ujednolicania i wartościowania stanowisk pracy w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej. W pracach Zespołu powołanego przez Urząd m.st. Warszawy uczestniczyć będą przedstawiciele związków zawodowych z 8 ops-ów Warszawy, w tym z ZZP OPS Ursynów. 

Nasz Związek w ramach zapytania publicznego poprosił o przekazanie jeszcze przed pierwszym spotkaniem - projektu dokumentu ujednolicenia, innych dokumentów dotyczących powyższej sprawy, a także udzielenie informacji o wysokości wynagrodzeń w warszawskich jednostkach pomocy społecznej (OPS). Póki co Sekretarz m.st. Warszawy potwierdził, iż materiał z prac Zespołu będzie podstawą uzgadniania regulaminu wynagradzania. 

 

 

Fundusz socjalny na ostatniej prostej

Pismem z dnia 17.12.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów przekazał Związkowi - jak się wydaje - ostateczną wersję projektu Regulaminu ZFŚS.

Uzgodnienia powyższego dokumentu trwają już kilka miesięcy i od ich przyjęcia uzależnione jest m.in. wdrożenie w Ośrodku kart sportowo-rekreacyjnych. Przedstawiciele Związku w możliwie najszybszym terminie sprawdzą zgodność tekstu przekazanego przez Pracodawcę z uzgadnianym na wcześniejszym etapie i w przypadku zgodnośći wyrażą akceptację dla wprowadzenia Regulaminu w życie.

Przeczytaj pismo przewodnie Dyrektora

 

 

Wokół wynagrodzeń

Pismem z dnia 10.12.2015 r. Sekretarz m.st. Warszawy zaprosił przedstawiciela ZZP OPS Ursynów do udziału w pracach zespołu mającego na celu ujednolicenie i wartościowanie opisów stanowisk pracy w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej. 

W ostatnim okresie Rada m.st. Warszawy uchwalając przyszłoroczny budżet dokonała zwiększenia kwoty przeznaczonej m.in. na wynagrodzenia w stołecznych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Oznacza to najpewniej, iż część z określonej puli środków zostanie spożytkowana na podwyższenie uposażeń pracowników, a także na zatrudnienie nowych pracowników. Czy i jaka kwota - znajdzie się w budżecie ursynowskiego ops-u - nie jest nam póki co wiadomo.

Ww. fakty przeczą jednak sugerowanej ostatnio tezie, iż nasz Związek blokuje podwyżki w OPS Ursynów. Oczywistym jest, że dla organizacji związkowej, także naszej - wzrost pensji stanowi jeden z priorytetów. Dokonane ostanio niewielkie regulacje najsłabiej zarabiających pracowników - wskazują że Związek nie tylko nie utrudniał tychże zmian, ale także był ich skutecznym inicjatorem. Chętnie też zgodzimy się na propozycje Miasta, które realnie pozwolą zwiększyć pensje w naszym Ośrodku. 

Prawdą natomiast też jest, iż bez przedstawienia konkretnych danych (o których przekazanie znów ostatnio wnioskowaliśmy do Dyrektora) tj. m.in. liczby osób, których wynagrodzenia oscylują w górnych granicach, konkretnego budżetu przeznaczonego na wzrost wynagrodzeń itp. - nie wyrażamy zgody na proponowane przez Dyrekcję pozorne zmiany w Regulaminie wynagradzania, które - w naszej ocenie - posłużyłyby jedynie włączeniu likwidowanego dodatku funkcyjnego kadry kierowniczej do podstaw ich pensji. Jak wykazywaliśmy wcześniej - wynagrodzenia kierwoników i tak średnio są dwa razy wyższe od wynagrodzenia pracowników, a różnice pomiędzy najsłabiej zarabiającymi pracownikami oraz kierownikami wynoszą prawie trzykrotność.

Związek zawodowy, którego zadaniem jest dążenie do zrównoważonego wzrostu wynagrodzeń, w tym najsłabiej zarabiających pracowników OPS Ursynów - wspiera działania służące realizacji ww. celu, a ich podjęcie przez Dyrektora OPS Ursynów nie wymaga zgody Związku, bowiem dla większości pracowników zatrudnionych w OPS Ursynów  obecne "widełki" na ich stanowiskach pozwalają na dokonanie podywżek bez konieczności zmiany regulaminu. 

Przeczytaj pismo Sekretarza Miasta

 

Ruszyła strona Federacji

W dniu 18.12.2015 r. uruchomiona została internetowa strona Federacji. Tym samym Federacja poszerza dostęp do informacji o działalności naszej organizacji, a także otwiera kolejne źródło komunikacji z naszym środowiskiem zawodowym.

Mamy nadzieję, że strona okaże się dla Was przydatna, ciekawa oraz inspirująca i dołączy do często odwiedzanych portali związanych z tematyką pracy socjalnej i pomocy społecznej. Nowa strona zawiera również szereg praktycznych informacji dotyczących działalności Federacji m.in. dane kontaktowe, zasady przyjmowania nowych członków, niezbędne dokumenty oraz opis bieżących wydarzeń. Witryna Federacji dostosowana jest również do urządzeń mobilnych.

Tym samym kończymy gościnne użyczenie Federacji przestrzeni na stronie internetowej naszego Związku. Od teraz witryna ZZP OPS Ursynów poświęcona będzie działaności naszego Związku, a działaność ogólnopolska przenosi się pod nowy internetowy adres: www.federacja-socjalnych.pl

 

 

Nie dla zwiększenia godzin nadliczbowych

W dniu 02.12.2015 r. Związek złożył kolejne pismo dotyczące trwających uzgodnień w Regulaminie pracy. Ustalane są w nim zasady ewidencjonowania czasu pracy w elektronicznym systemie kart magnetycznych, który to system nie został dotychczas umocowany prawnie. Dodatkowo Dyrektor OPS Ursynów wyszedł z inicjatywą rezygnacji w Regulaminie pracy z ograniczenia dobowego wymiaru czasu pracy w godzinach nadliczbowych (dotychczas limit ten został określony jako 4 godziny na dobę). 

Powyższe Dyrektor uzasadnia koniecznością realizacji dodatkowych zadań np. projektów. ZZP OPS Ursynów stanowczo nie zgadza się na powyższą likwidację zapisu chroniącego pracowników przed nadmiernym zlecaniem i pracą w wymiarze dobowym przekraczającym 12 godzin/dziennie. Zgodnie z bowiem ze stosownymi zapisami prawa pracy - rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych następuje w wymiarze rocznym oraz przeciętnie w wymiarze kwartalnym, co mogłoby przy rezygnacji z zapisu regulaminowego - doprowadzić do częstego i wykraczającego ponad 12 godzin/dobę wykonywania obowiązków, bez naruszania prawa pracy. W sposób oczywisty prowadziłoby to do zwiększonego ryzyka obciążenia psychofizycznego w okresach nasilenia zadań, a także zakończyć się w efekcie utratą lub poważnym naruszeniem stanu zdrowia pracowników. Zamiast więc postulowanego ostatnio zakupu defibrylatora - w ocenie Związku - należy przede wszystkim zająć się profilaktyką zaistnienia zdarzeń kryzysowych dla pracowników. Utrzymanie obecnego zapisu, choć stanowiącego pewną barierę w realizacji projektów, w długofalowej perspektywie jest gwarantem prawa pracowników do należnego odpoczynku.

Przeczytaj uwagi ZZP

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego w mediach

Portalsamorzadowy.pl opublikował rozmowę z Wiceprzewodniczącym PFZPSiPS - Pawłem Maczyńskim. Zbliżający się Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do podsumowań i refleksji dotyczących naszego zawodu, zarówno od strony niezbędnych zmian, jak i pozytywnych stron wykonywania tej pracy.

To już kolejny w ostatnich dniach materiał ukazujący się w mediach, a dotyczący pracowników socjalnych.

Przeczytaj wywiad

 

O krok od zmian w Funduszu

W dniu 11.10.2015 r. Związek złożył uwagi do projektu zmian w Regulaminie Funduszu Socjalnego. To już kolejny i mamy nadzieję ostatni krok przed uzgodnieniem treści dokumentu, który wprowadzi istotne zmiany w zasadach przyznawania świadczeń oraz pracach Komisji Socjalnej.

Związek - jak można przeczytać w poniższym piśmie - zaakceptował zdecydowaną większość propozycji pracodawcy, co powinno pozwolić przyjąć uzgodnienia jeszcze w bieżącym roku.

Przeczytaj pismo Związku

 

 

Mobbing w OPS

Celowe rotacje pracownikami, wywieranie na pracownikach presji by nie informowali oni klientów o określonych formach pomocy - to przykłady zachowań do jakich miało dochodzić - według tygodnika Twoje Zagłębie - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 

Zjawisko mobbingu, o którym odważyli się powiedzieć pracownicy sosnowieckiej jednostki - to nadal temat tabu i ciemna liczba takich zdarzeń. Spotykając się z pracownikami pomocy społecznej w Polsce - często informowani jesteśmy, o wykorzystywaniu przez przełożonych prawnych narzędzi (kontrola, rotacje, reorganizacje, żądania wyjaśnień do określonej godziny) do realizacji pozaprawnych celów (izolacja, ośmieszenie, zaniżenie wartości i poniżenie). Co ciekawe - podczas rozmów z przedstawicielami samorządu lub pracodawców - niejednokrotnie spotykaliśmy się ze stwierdzeniami bagatelizującymi takie zachowania, a wręcz akceptację dla nich. Przypominamy zatem przy okazji, iż w przypadku podniesienia np. zarzutu nierównego traktowania, to na przełożonym spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dane zachowanie wobec pracownika nie miało charakteru dyskryminującego.

Przeczytaj artykuł w tygodniku Twoje Zagłębie   

 

 

Głos Dyrektora w sprawie regulaminów

Dyrektor OPS Ursynów kolejno pismami z dnia 15.10.2015 r. oraz 16.10.2015 r. przedstawił stronie związkowej uwagi do projektów regulamu pracy oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest to kolejny etap w trwających uzgodnieniach ww. dokumentów. 

Wśród najistotniejszych nowych rozwiązań proponowanych przez Pracodawcę pojawiła się kwestia zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w wymiarze dobowym (dotychczas nie mogła ona przekroczyć 4 godzin). Pracodawca chce ich zwiększenia argumentując powyższe zadaniami OPS. Ponadto dyskutowane jest zagadnienie kwoty możliwego dofinansowania do tzw. kart sportowych, których termin wprowadzenia został z uwagi na konieczne procedury przetargowe, ustalony na styczeń 2016 r.

Teraz w sprawie regulaminów uwagi zgłosi Związek.

Przeczytaj propozycje Dyrektora

 

 

Przeciw wirtualnym podwyżkom

W dniu 15.10.2015 r. Związek przedstawił pracodawcy własne uwagi do propozycji Dyrektora zmian w Regulaminie wynagradzania, a także złożył własne postulaty w tym zakresie. 

ZZP OPS Ursynów ustalił, iż zwiększenie maksymalnych stawek wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach opisanych w regulaminie miałoby dla większości pracowników wyłącznie charakter pozorny, bowiem pracodawca - jak sam pisemnie potwierdził - nie dysponuje obecnie środkami, które mógłby realnie przeznaczyć na regulację uposażenia pracowników, a perspektywa zmian w tym zakresie jest niepewna.

Jedynie wskazani przedstawiciele kadry kierowniczej, którzy zgodnie z propozycją pracodawcy oraz na podstawie przepisów nadrzędnych - utracą prawo do dodatku funkcyjnego, mogliby skorzystać z proponowangeo zwiększenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego poprzez włączenie dotychczasowego dodatku do podstawy pensji.

Związek jest przeciwnikiem powyższego rozwiązania, bowiem jak wynika z analizy dokonanej na podstawie kwartalnych zestawień poziomu wynagrodzenia, którymi dysponujemy - już dziś całkowite średnie wynagrodzenie kierowników jest dwa razy wyższe od średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników, a dysproporcje powyższe rosną do trzykrotności jeśli zestawimy najgorzej zarabiających pracowników z najsłabiej zarabiającymi kierownikami.

Z tegoż powodu, a także z uwagi na ustawową zasadę równego wynagrodzenia na jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości - Związek nie może dopuścić do stworzenia regulaminowych warunków dla powiększania ww. różnic w wynagrodzeniach zarówno osób pracujących na jednakowych stanowiskach, jak też pomiędzy kadrą kierowniczą a pozostałymi osobami zatrudnionymi.

Związek złożył natomiast własne postulaty w zakresie wynagradzania i premiowania, wskazując rónież potencjalne żródło finansowania tj. m.in.:

-   zwiększenie kwot wynagrodzenia minimalnego na poszczególnych stanowiskach;

- wprowadzenie dodatku patronackiego dla pracowników sprawujących patronat nad studentami w okresie praktyk lub staży bądż też nad nowo zatrudnionymi pracownikami w okresie ich adaptacji;

- wprowadzenie regulaminowego zapisu gwarantującego równy dostęp do premiowania i ograniczającego przyznawanie premii wyłącznie do sytuacji związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych;

- wprowadzenie podstawy premii jako uśrednionej wartości premii dla ogółu pracowników oraz składowych premii;

- ograniczenie sytuacji podwójnego "zmniejszania wysokości premii" dla osób przebywających na zwolnieniach i precyzyjne określenie zasad potrąceń w tym zakresie;

- wprowadzenie zasady obligatoryjnego informowania przez przełożonych o przyczynach, dla których premia została zmniejszona i pisemnego uzasadnienia w przypadku, gdy premia została cofnięta lub nie przyznana.

Przeczytaj pismo Związku

  

 

Karty zapewne w nowym roku

W dniu 14.10.2015 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmowy poruszono następujące tematy:

- Uzgadnianie Regulaminu ZFŚS wchodzi w decydującą fazę - Związek otrzyma teraz wersję dokumentu będącą odpowiedzią na propozycje organizacji związkowej. W związku z powyższym oraz koniecznością wyłonienia oferenta, który zapewni dostęp do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, wprowadzenie kart może nastąpić od nowego roku, a kwota dofinansowania najprawdopodobniej nie przekroczy 15-20 zł. Związek rozważa jeszcze mozliwość samodzielnego podpisania umowy z jedną z firm.

- Związek zaproponował, a Dyrektor OPS wyraził zgodę na zakup jeszcze w tym roku systemu tzw. "przycisków bezpieczeństwa" w budynku Ośrodka, w związku z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa dla pracowników narażonych na napaść. 

- Dyrektor zobowiązał się do podjęcia w przyszłym tygodniu tj. po spotkaniu kadry kierowniczej - decyzji w sprawie wprowadzenia w Regulaminie pracy - szczegółowych kryteriów awansu zawodowego w ramach odrębnej procedury, o co postuluje Związek przynajmniej od 2012 r.

- Organizacja Związkowa odniosła się do kwestii zasad i prowadzonej polityki płacowej w Ośrodku. Część uwag zostanie przekazana w formie pisemnej w ramach odbywających się konsultacji regulaminu wynagradzania (informacja wkrótce), natomiast zwrócono również uwagę na problem finansowania wynagrodzeń asystentów rodziny, których pensje pomimo dotowania i ich wypłacania w ramach odrębnego paragrafu w budżecie, powinny spełniać warunek równego dostępu do premiowania i regulacji wynagrodzeń. Związek stoi na stanowisku, że jest to możliwe w ramach "przesunięć" w budżecie.  

- Na zakończenie odniesiono się do złożonego przez Związek prywatnego aktu oskarżenia. Związek poinformował pracodawcę, iż ma jeszcze możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu w powyższej sprawie (postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne), podobnie jak wejścia na drogę postępowania cywilnego (ostateczna decyzja jest konsultowana), natomiast jako organizacja spotkaliśmy się z pozytywnymi reakcjami innych pracowników w Polsce oraz w samym OPS Ursynów, którzy podkreślali iż nawet jeśli pewne zachowanie nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego - powinno spotykać się z odpowiednią reakcją Związku, który już swoim działaniem w tej sprawie nie dał przyzwolenia na anonimowość i zaprezentowane w internecie wpisy. Podzielając to zdanie przedstawiciel ZZP OPS Ursynów wskazal Dyrekcji, iż w przyszłości organizacja w podobnych przypadkach będzie podejmowała również zdecydowane i podobne działania prawne.

   

 

Rozmowy ostatniej szansy

W dniu 02.10.2015 r. z inicjatywy Związku, a za zgodą Dyrektora odbyło się spotkanie z kadrą kierowniczą OPS. Głównym tematem rozmów była kwestia postulatu Związku wprowadzenia w Ośrodku procedury awansu zawodowego.

Organizacja związkowa przynajmniej od 2012 r. usiłuje przekonać do powyższego Pracodawcę, jednak Dyrektor uznaje brak zasadaności precyzyjnego regulowania ścieżki awansu zawodowego w regulaminie pracy. Zgodnie więc z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego sporu zbiorowego - kwestię sporną przedstawiono kadrze kierowniczej licząc na wypracowanie kompromisowego rozwiązania, jako ostatniego elementu przed wszczęciem procedury określonej ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podczas rozmów strona związkowa, pracodawca oraz kadra kierownicza przedstawiły własne argumenty dotyczące awansu, zadeklarowano wolę dyskusji i zawarcia kompromisu. Teraz ruch pozostaje po stronie Dyrektora - jeśli zmieni On decyzję i wyrazi zgodę na przyjęcie procedury awansu w regulaminie, odbędą się dalsze konsultacje i uzgodnienia samej treści dokumentu; jeśli Pracodawca podtrzyma stanowisko, Związek zgłosi żądanie w ramach sporu zbiorowego. 

Przy okazji spotkania poruszono kwestię sporu sądowego wszczętego przez Związek w związku z publikacją komentarza jednego z użytkowników portalu Haloursynow.pl, które w ocenie organizacji naruszało jej dobre imię i było pomówieniem. Przedstawiciele ZZP poinformowali kadrę kierowniczą, że Związek składając doniesienie do prokuratury nie znał danych personalnych ww. osoby, a zanim złożył prywatny akt oskarżenia znając już powyższe dane -  chcąc rozwiązać spór polubownie, samodzielnie nawiązał kontakt ze wskazaną osobą, jednak ta - w ocenie Związku - nie wyraziła gotowości do porozumienia. Obecnie ugodowe rozwiązanie zależy więc od inicjatywy samej zainteresowanej.

 

 

Kodeks etyki który nie straszy

W dniu 16.09.2015 r. Związek złożył propozycje do projektu Dyrektora OPS Ursynów wprowadzenia nowego kodeksu etyki.

Najistotniejszą zmianą wymaganą przez Związek, a zaakceptowaną już przez Pracodawcę, jest zlikwidowanie zapisów związanych z wprowadzeniem dla pracowników obowiązku służbowego przestrzegania zasad kodeksu, co wprost dawałoby podstawę do karania osób zatrudnionych. W ocenie organizacji związkowej katalog przewinień pracowniczych został już określony w Regulaminie pracy i Kodeksie pracy, a sam kodeks etyki zamiast straszyć sankcjami, powinien w sposób przyjazny i akceptowalny dla większości pracowników wyznaczać wspólne wartości i preferowane zachowania. Propozycje Związku modyfikacji zasad kodeksu zmierzają do powyższego i starają się wyeliminować charakterystyczne dla korporacji zawodowych (lekarze, prawnicy) zapisy wprowadzające żle rozumianą lojalność czy wręcz zmowę milczenia.

Zapoznaj się z propozycjami Związku

 

 

Lepsze rozwiązania związane z czasem pracy

Uzgadniana jest nowa wersja Regulaminu pracy w zakresie dyscypliny związanej z ewidencją czasu pracy i potwierdzaniem obecności w miejscu pracy. Dyrektor OPS Ursynów zaproponował nowe brzmienie kilku z artykułów w związku z wprowadzeniem elektronicznych czytników. Z kolei Związek chce by w regulaminie znalazły się m.in. następujące rozwiązania:

- unormowanie kwestii niewielkich spóżnień bez konieczności ich usprawiedliwiania;

- wskazanie, iż elektroniczny system służy nie tylko ewidencji czasu pracy, ale także potwierdzaniu obecności, co pozwoli wyeliminować konieczność podpisywania list obecności;

- wprowadzenie zapisów gwarantujących prawo do wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych na podstawie faktycznego czasu pracy, nawet w przypadku wyrejestrowania lub braku wyrejestrowania z elektronicznego sytemu;

- ograniczenie danych wymaganych w zeszytach terenowych, tak by nie było konieczności podwójnego wpisywania godzin wyjścia i powrotu w teren

Przeczytaj wszystkie propozycje Związku

 

 

Nowe pomysły na fundusz socjalny

Trwają konsultacje dotyczące zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W dniu 10.09.2015 r. ZZP OPS Ursynów zgłosił własne uwagi do treści Regulaminu i nowe korzystne rozwiązania dla pracowników.

Najważniejsze modyfikacje proponowane przez Związek obejmują m.in.:

- wprowadzenie nowego świadczenia z Funduszu tj. dofinansowania kosztów ponoszonych na zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne;

- rozszerzenie kataogu podmiotów mogących wnioskować o pomoc dla pracownika tj. o opiekuna, bezpośredniego przełożonego pracownika, pracodawcę i zakładową organizację związkową;

- ograniczenie przyznawania świadczeń z Funduszu dla emerytów i rencistów – wyłącznie do tych, którzy spełniają kryterium dochodowe (nie jak obecnie dla wszystkich) oraz do tych którzy nie świadczą żadnej dodatkowej pracy zarobkowej, a nie jak obecnie - do tych, którzy nie są zatrudnieni w ramach umowy o pracę;

- uwzględnienie w katalogu osób uprawnionych do otrzymywania wybranych świadczeń i uwzględnianych w rodzinie osoby uprawnionej – dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (dotychczas wskazywano tylko na dzieci z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS);

- uregulowanie kwestii korzystania byłych pracowników OPS z pomocy Funduszu poprzez dookreślenie, iż mogą oni skorzystać z wybranych form pomocy w okresie 12 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy, pod warunkiem braku innego zatrudnienia i znalezienia się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą pracy;

- wprowadzenie jasnych zasad odwoławczych od decyzji Komisji Socjalnej;

- rozszerzenie katalogu przesłanek do przyznania zapomogi zwykłej o ciężką, a nie tylko długotrwałą chorobę;

- zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki udzielanej na cele mieszkaniowe z jednoczesnym wydłużeniem do 6 miesięcy okresu, po jakim można ponownie ubiegać się o wskazaną pomoc;

Przeczytaj propozycje ZZP w treści Regulaminu ZFŚS

 

 

Dyrektor chce zmian w Regulaminie wynagradzania

W dniu 10.09.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów wystąpił z inicjatywą zmiany Regulaminu wynagradzania, która obejmowałaby następujące kwestie: likwidację dodatku funkcyjnego kadry kierowniczej zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa samorządowego, uwzględnienie nowych stanowisk w strukturze OPS oraz zmianę wysokości kwot zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach pracy.

ZZP OPS Ursynów dbając o sprawiedliwy i zrównoważony rozdział środków na wynagrodzenia, podejmie decyzję dotyczącą zmian w tabelach płacowych po uzyskaniu szczegółowych danych od pracodawcy, o których przekazanie wnieśliśmy w dniu 16.09.2015 r. Dodatkowo Związek przygotowuje propozycje uzupełnienia Regulaminu m.in. o zapisy precyzujące przyznawanie premii, tak by zapewnić transparentność i równy dostęp dla wszystkich zatrudnionych.

Szczegółowych informacji dotyczących powyższej kwestii udzielają przedstawiciele Związku.

 

 

Kolejna tura rozmów

W dniu 26.08.2015 r. członkowie Zarządu Związku spotkali się z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmów zapadły następujące ustalenia:

- Dyrektor wyraził wstępną zgodę na zorganizowanie pracownikom dostępu do korzystania z karty multisport, z którą to propozycją wystąpił Związek po wcześniejszym zgłoszeniu postulatu przez część pracowników. Teraz Związek zajmie się ustaleniem warunków korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych w wybranej firmie (m.in. ustali szacunkowy koszt usługi), następnie przedstawi ww. warunki podczas zebrania z pracownikami i w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez zainteresowanych pomoże w zorganizowaniu dostępu do zajęć. Z kolei Dyrektor podjąłby się obsługi księgowej i rozliczania finansowego. Związek zaproponował również by w procedowanym właśnie projekcie regulaminu funduszu socjalnego, stworzyć możliwość dofinansowania na powyższy cel. Przedstawiliśmy również potencjalne żródło oszczędności w budżecie funduszu związane z obecnym finansowaniem świadczeń dla emerytów. Decyzja o wykorzystaniu środków z Funduszu zostanie podjęta po konsultacjach z ogółem pracowników podczas wrześniowego zebrania.

- Dyrektor zrezygnował z projektu sankcjonowania reguł etycznych proponowanych w postulowanym przez siebie nowym kodeksie etyki. Tym samym nie będzie możliwe karanie za łamanie nieostrych, subiektywnych i nie związanych z tokiem pracy - zasad zawartych w nowym kodeksie. Ustalono, że ZZP mając co do tego pewność, odniesie się teraz do proponowanych konkretnych zapisów i złoży własne propozycje. 

- Pracodawca zgodnie z wnioskiem zakładowej organizacji związkowej zakupi podręczne zestawy pomocy dla pracowników terenowych. Kwestia ustalenia w zarządzeniu ostatecznej listy czynności wymagających uczestnictwa dwóch pracowników jest nadal rozważana.

- Trwają uzgodnienia dotyczące Regulaminu pracy w zakresie prawnego umocowania w nim elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Strona związkowa zadeklarowała, że wstępne uwagi przedstawi do 15.09.2015 r.

- Dyrektor zapowiedział, że przedstawi ZZP projekt zmian w Regulaminie wynagradzania, co ma związek z koniecznością likwidacji dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej OPS zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Z kolei Związek zainteresowany jest i zgłosił postulat zmiany zapisów dotyczących premiowania, tak by wyrażanie określić, iż premiowanie nie może mieć charakteru dyskryminującego i może dotyczyć jedynie elementów pracy. W ostanim czasie bowiem z niepokojem stwierdzamy, iż części składowe premii obejmowały elementy nie związane wprost z pracą, a co równie istotne pozbawiające części pracowników szans na spełnienie tychże wymogów.

- Związek zapowiedział, że wobec wielokrotnie podtrzymanej przez Dyrektora decyzji o braku zgody na wprowadzenie w regulaminie pracy kryteriów awansu zawodowego w ramach ścieżki awansu wewnętrznego i po ewentualnych rozmowach z kadrą kierowniczą, o które to spotkanie Związek poprosił pracodawcę - postulat powyższy stanie się najpewniej przedmiotem nowego sporu zbiorowego. Przy okazji Dyrektor poinformował, że po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - z zarządzenia wydanego przez pracodawcę wykreślono sporne odniesienia do tychże kryteriów, które zostały w nim zawarte bez uzgodnień z organizacją związkową. 

- Strona związkowa przekazała Pracodawcy opinie MPiPS w sprawie braku podstaw prawnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy wydawaniu skierowań w ramach POPŻ oraz przy weryfikacji samotnego wychowywania dla potrzeb rekrutacji do placówek przedszkolnych.

   

 

Dyrektor chce odpowiedzialności za naruszenie etyki

W dniu 19.08.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów przedstawił Związkowi propozycję zmian w Regulaminie pracy, które odnoszą się do zakupionego elektronicznego systemu, który z kolei służyć miał ewidencji czasu pracy oraz potwierdzaniu obecności w zakładzie pracy. W ocenie ZZP oraz zgodnie z dostępnymi interpretacjami prawnymi, bez stosownych zapisów w Regulaminie - stosowanie czytników elektronicznych nie należy do obowiązków pracowniczych i jako takie nie może być podstawą ewentualnego wyciągania konsekwencji wobec osób zatrudnionych. 

Jednocześnie Dyrektor odnosząc się do pisma Związku w sprawie jednoznacznego określenia - czy nowy kodeks etyki proponowany przez Pracodawcę - ma przewidywać sankcje za naruszenie norm moralnych i etycznych w nim zawartych, potwierdził iż chciałby wprowadzić odpowiedzialność pracowniczą w tym zakresie. Co ciekawe - Dyrektor zwrócił się do Związku z prośbą o zapropnowanie konkretnych zapisów w Regulaminie pracy, choć Związek nie jest inicjatorem tychże działań i od początku uznaje, iż kodeks etyczny nie stanowi reguł odnoszących się do podstawowych obwowiązków pracowniczych. Nie powinien być więc podstawą karania. 

Dyrektor OPS Ursynów poinformował również na wniosek Związku, iż ruchomym czasem pracy objętych zostało dotychczas 19 pracowników OPS i nie odnotowano żadnej skargi związanej z dostępnością do tychże pracowników. 

Rozmowy z Pracodawcą zaplanowano na dzień 26.08.2015 r. Tematy do poruszenia można jeszcze zgłaszać przedstawicielom organizacji związkowej. 

Przeczytaj pisma Dyrektora z 19.08.2015 r. (jakość średnia)

 

 

BHP i Fundusz oraz Kodeks etyki do Dyrektora

W dniu 29.07.2015 r. ZZP OPS Ursynów złożyło do Dyrektora cztery pisma będące odpowiedzią na wcześniejszą korespondencję Pracodawcy.

W sprawie przedstawionego przez Dyrekcję projektu dotyczącego nowego kodeksu etyki, Związek podtrzymał swoje stanowisko, iż dokument ten zawiera bezsprzecznie kwestie praw, obowiązków i konsekwencji dyscyplinarnych dla pracowników, a więc jeśli ma być wprowadzony, to jedynie jako załącznik do Regulaminu pracy i po wcześniejszych uzgodnieniach z organizacją związkową. Poproszono Dyrektora by określił czy podtrzymuje swój zamiar i w zależności od dokonanego wyboru, podjął odpowiedni tryb współpracy z ZZP (konsultacje lub uzgodnienia).

W drugim z pism poproszono Dyrekcję o przekazanie elektronicznej wersji projektu Regulaminu ZFŚS celem kontynuowania prac nad dokumentem.

Ostatnie 2 pisma odnosiły się do konsultacji warunków BHP w zakładzie pracy tj. uregulowania rozmieszczenia i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy oraz wykazu prac wymagających obecności dwóch pracowników. Związek akceptując propozycję Pracodawcy w sprawie apteczek, zaproponował by równocześnie, wzorem 2011 r., doposażyć pracowników terenowych (pracowników socjalnych i asystentów rodziny) w uproszczone zestawy pierwszej pomocy (maseczka, rękawiczki, plaster opatrunkowy). Z kolei w wykazie prac wymagających obecności dwóch pracowników postulowano m.in. o wskazanie pracy w środowisku ze stwierdzonym ryzykiem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników socjalnych oraz asystentów, a w szczególności przy pierwszorazowych rozeznaniach.

 

 

W kierunku jasnych zasad premiowania

W dniu 17.06.2015 r. Strona Związkowa spotkała się z Pracodawcą celem omówienia i uzgodnienia istotnych kwestii pracowniczych. Podczas rozmów poruszono m.in. następujące zagadnienia:

- zasady premiowania pracowników: Z uwagi na fakt, iż pracownicy, których premia zostaje ustalona na niższym niż średni - poziomie, zwykle nie otrzymują uzasadnienia dla powyższego, Związek zaproponował, a Dyrektor OPS zgodził się by kierownicy działów takie umotywowanie każdorazowo przedstawiali pracownikom w formie ustnej.

- elektroniczny system ewidencji czasu pracy: Dyrektor zgodził się z propozycją związkową by odejść od prowadzenia zeszytu ewidencji wyjść prywatnych i służbowych (informacja o miejscu pobytu pracownika byłaby przekazywana kierownikom), a także od konieczności wpisywania w zeszyt wyjść terenowych godzin opuszczenia budynku OPS oraz powrotu. Z kolei zastąpienie podpisywania list obecności uzależnione będzie od opinii prawnika, natomiast w uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu kierownika, istnieje nadal możliwość nie wracania z terenu do siedziby OPS, a tym samym konieczności "odbicia karty". Strona związkowa poinformowała Dyrektora, iż czas pracy przeznaczony na czynności związane z powrotem do OPS celem dokonania ww. czynności, traktowany będzie jako czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy (czas pracy) i po normalnych godzinach pracy oznaczać będzie pracę w godzinach nadliczbowych. 

- zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące brzmienia konkretnych zapisów i rozwiązań Regulaminu w zakresie wypłaty świadczeń oraz wyboru Komisji Socjalnej. Strona związkowa, po otrzymaniu elektronicznej wersji projektu zmian, naniesie własne poprawki i będą one przedmiotem dalszych rozmów z Pracodawcą.

- propozycja wprowadzenia nowego Kodeksu Etyki Zawodowej: Projekt wzbudził kontrowersje m.in. z uwagi na przewidzianą w nim możliwość ponoszenia odpowiedzialności porządkowej (karania). Przedstawiciele Związku oświadczyli, że brak jest zgody Związku na wprowadzanie kodeksu z możliwością porządkowego karania pracowników, ponieważ takie uregulowania mogą znaleźć się jedynie w Regulaminie pracy, który i tak już dość szeroko określa typy przewinień pracowniczych podlegających odpowiedzialności porządkowej. Niejasny, nieprecyzyjny i odnoszący się do reguł moralnych, etycznych oraz  subiektywnych wartości - Kodeks etyczny, chociaż potrzebny, nie może stanowić punktu odniesienia dla wyciągania konsekwencji służbowych. Zwrócono również uwagę, iż z definicji - kodeks etyczny powinien być wypracowany i uzgodniony przez ogół pracowników.

- zatrudnianie pracowników w zastępstwie: Dyrektor potwierdził, iż w przypadku dłuższej nieobecności pracownika, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na zastępstwo; potrzebę taką zgłasza kierownik komórki organizacyjnej.

- awans zawodowy: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku zapowiedzieli, że po otrzymaniu pisma z Państwowej Inspekcji Pracy, kontynuowane będą działania celem uregulowania i ukonkretyzowania zasad awansu. Poproszono ponownie o możliwość spotkania się w tym temacie z kadrą kierowniczą OPS. 

- wynagrodzenia: Strona związkowa poinformowała Dyrektora o zauważalnych i rosnących dysproporcjach pomiędzy wynagrodzeniami kadry kierowniczej a pracownikami. Zwrócono uwagę, iż naturalne zróżnicowanie stale się powiększa i wymaga już stosownej reakcji Pracodawcy oraz Organizacji Związkowej np. w ramach Regulaminu wynagradzania.

- relacje w OPS: Po ostatnim zebraniu kadry pracowników Ośrodka, podczas którego dyskutowano na temat rozwiązań w Regulaminie ZFŚS, pojawiły się sygnały, iż kierowane są pretensje wobec osób, które wstrzymały się od głosu lub głosowały za przyjęciem określonych rozwiązań. Związek poinformował Dyrektora OPS, iż uznaje takie praktyki za niedopuszczalne podobnie jak sugerowanie negatywnych konsekwencji pracowniczych w innych zagadnieniach, które były omawiane podczas zebrania. Dyrektor oświadczył, iż dyskusji na powyższy temat nie uznawał za przejaw i wyraz lojalności wobec pracodawcy lub strony związkowej.

- sprawy w relacji Związek - Pracodawca: omówiono indywidualne zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji i współpracy.

          

 

Konsultacje BHP

W dniu 11.06.2015 r. Związek otrzymał do konsultacji dwa dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy tj. w sprawie wyposażenia apteczek zakładowych oraz wykazu prac wymagających obecności dwóch pracowników. 

Odpowiedź zostanie sporządzona i przekazana pracodawcy. 

 

 

Kodeks etyki według Dyrektora

W dniu 28.05.2015 r. Pan Marek Pawlęga - Dyrektor OPS Ursynów przedstawił stronie związkowej propozycję "nowego" kodeksu etyki zawodowej.

Powyższy dokument oraz wcześniejsza propozycja pracodawcy w zakresie zmian Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, będzie przedmiotem obustronnych rozmów zaplanowanych na 9 czerwca br. Oprócz własnych zastrzeżeń oraz rozwiązań mamy nadzieję przedstawić również opinię pracowników w powyższych sprawach. Zachęcamy więc do zgłaszania własnych uwag bezpośrednio przedstawicielom Związku.

Przeczytaj projekt kodeksu etyki zawodowej

 

 

Regulamin Funduszu do zmiany?

W dniu 21.05.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów przedłożył do uzgodnienia z organizacją związkową projekt zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Proponowany dokument zawiera m.in. nowe zasady wyboru członków Komisji Socjalnej oraz przyznawania świadczeń i pożyczek. Warunkiem koniecznym wejścia w życie zmian jest ich uzgodnienie ze Związkiem Zawodowym. O efektach prac nad Regulaminem poinformujemy wkrótce.

 

 

Od maja bez części wyjaśnień do spóźnień

W dniu 14.04.2015 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie Przewodniczącego ZZP - Pawła Maczyńskiego z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmowy Pan Marek Pawlęga, zgodnie z wcześniejszym postulatem organizacji związkowej, zapowiedział że od maja br. zniesie obowiązek składania pisemnych wyjaśnień do kilkuminutowych spóźnień. Będą one nadal ewidencjonowane i odpracowywane w okresach rozliczeniowych, jednak bez konieczności ich wyjaśniania.

Jednocześnie Dyrektor poinformował stronę związkową o przesunięciu w czasie wprowadzenia elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy, co było zapowiadane podczas poprzednich spotkań.

Pan Marek Pawlęga oznajmił również zamiar wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania oraz Regulaminie ZFŚS - projekty dokumentów mają zostać przedstawione Związkowi Zawodowemu i podlegać będą uzgodnieniom.

Podczas rozmowy poruszono również m.in. następujące kwestie:

-  wyjaśniono rozbieżności powstałe po braku udostępnienia Związkowi przez Pracodawcę danych, o które organizacja ostatnio wnosiła, a więc w zakresie obowiązku przekazywania organizacji związkowej informacji na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych;

- Dyrektor poinformował o zmianach dotyczących wydawania skierowań w programie POPŻ (wydłużony został okres ich obowiązywania), a także zastąpienia przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych cz. I - wywiadami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych dla celu weryfikacji oświadczeń rodziców o samotnym wychowywaniu dzieci zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zmiany zgodne są z wyrażanymi wątpliwościami w tym zakresie przez stroną związkową;

- poinformowano Dyrekcję o zamiarach Związku dotyczących kontynuowania działań prawnych w związku z niedawną publikacją wpisu jednego z internautów w serwisie Haloursynow.pl, którego dane personalne zostały Nam przekazane i która to osoba nie skorzystała dotychczas z możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

 

Pierwsze rozmowy po zakończeniu sporu

W dniu 05.03.2015 r. odbyło się z inicjatywy Związku pierwsze, po rozwiązaniu sporu zbiorowego, spotkanie z Pracodawcą. Podczas rozmowy poruszono następujące kwestie:

- Wspólnie uzgodniono, iż do czasu niezbędnych zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - skład Komisji Socjalnej, po zakończeniu pracy przez obecnego pracownika ds. kadrowych, zostanie uzupełniony o wyznaczonego przedstawiciela Dyrektora OPS, który to do czasu przeprowadzenia wyborów, pełnić będzie funkcję p.o. Przewodniczącej Komisji. Strona związkowa ponownie wskazała również na potrzebę uregulowania kwestii przyznawania świadczeń dla byłych pracowników OPS Ursynów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

- Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku poinformowali Dyrektora o obserwowanych nierównościach dotyczących podziału tzw. "wyjątkowo trudnych spraw" klientów pomiędzy pracowników, co w szczególności dotyczy spraw tychże podopiecznych, którzy z uwagi na dominujący problem np. niepełnosprawność, powinni być prowadzeni przez właściwą i powołaną do tego komórkę np. ds. osób niepełnosprawnych. Tak się jednak nie dzieje, co powoduje spiętrzenie tychże obowiązków tylko dla określonych pracowników, a zdaniem Związku - powinny one być rotacyjnie przekazywane w obrębie merytorycznego działu i rozłożone równomiernie.

- Zwrócono również uwagę Pracodawcy na konieczność zgłaszania przez Niego przypadków pomówień, znieważeń i napaści słownych na pracowników przez klientów. Dyrektor OPS Ursynów, na zadane przez przedstawicieli Związku pytanie - poinformował, że dotychczas nie zgłosił ani jednego przypadku tego typu zachowań w systemie CAS, do czego obliguje pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.12.2014 r., a które to zdarzenia niewątpliwie mają w OPS Ursynów miejsce.

- W związku z brakiem porozumienia oraz całkowicie rozbieżnymi stanowiskami w sprawie wprowadzenia w Regulaminie pracy - procedury awansu zawodowego, na co Dyrektor się nie zgadza, strona związkowa poprosiła Pracodawcę o możliwość spotkania z kadrą kierowniczą OPS. Prośba powyższa wynika, ze zgłoszonej przy okazji sporu zbiorowego, propozycji kierowników - by Związek przed zastosowaniem uprawnień zawartych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, spotkał się również z kierownikami celem określenia możliwości kompromisowego rozwiązania zagadnienia.

- Związek poruszył kwestię zapowiedzianego przez Dyrektora wprowadzenia w OPS Ursynów elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. Pan Marek Pawlęga poinformował, że system może zostać najwcześniej uruchomiony od miesiąca kwietnia br. i oznaczać będzie najpewniej konieczność powrotu pracowników socjalnych do siedziby Ośrodka przed zakończeniem dnia pracy. Strona związkowa stoi z kolei na stanowisku, iż poważnie zmniejszy to i tak ograniczony (likwidacja pełnego dnia terenowego) efektywny czas pracy w terenie. Ponadto Związek stoi na jasnym stanowisku, opartym również na dostępnym orzecznictwie sądowym, iż faktycznie wykonywana i ewidencjonowana praca po normalnych godzinach pracy, stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych, niezależnie czy odbędzie się to w formie pisemnego i uprzedniego zlecenia. Ponadto Związek zwrócił uwagę Dyrektora, iż wprowadzenie drogiego systemu elektronicznego powinno uporządkować i usprawnić ewidencjonowanie spóźnień tj. skutkować regulaminowym dookreśleniem, iż niewielkie i incydentalne spóźnienia np. 5 minutowe, powinny być podsumowywane przez system w końcówce okresu rozliczeniowego i odpracowywane, jednak bez konieczności ich każdorazowego pisemnego usprawiedliwiania, co ma obecnie miejsce. Brak zmian w tym zakresie może bowiem - zdaniem Związku - skutkować zwiększeniem liczby wniosków o ruchomy czas pracy. Dyrektor zadeklarował, że rozważy powyższe zmiany i przekaże stosowną decyzję Związkowi.

- Wskazano Pracodawcy na potrzebę wprowadzenia w OPS Ursynów osobnego zarządzenia regulującego kwestię wykorzystania własnych pojazdów (samochód, rower) podczas wykonywania czynności służbowych w terenie w godzinach pracy, co związane jest z kwestią dochodzenia odszkodowań za ewentualny wypadek w godzinach pracy. Powyższa sprawa zostanie również przeanalizowana przez Pracodawcę i decyzja przekazana organizacji związkowej.

 

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

 

 

 


 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

 


 

 

Free business joomla templates