Joomla gallery by joomlashine.com

Main promo images

Witamy na stronie niezależnego
i samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Pamiętamy

 


 

 

promowane

 


 aktualności

 

Kolejna tura rozmów

W dniu 26.08.2015 r. członkowie Zarządu Związku spotkali się z Dyrekcją OPS Ursynów. Podczas rozmów zapadły następujące ustalenia:

- Dyrektor wyraził wstępną zgodę na zorganizowanie pracownikom dostępu do korzystania z karty multisport, z którą to propozycją wystąpił Związek po wcześniejszym zgłoszeniu postulatu przez część pracowników. Teraz Związek zajmie się ustaleniem warunków korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych w wybranej firmie (m.in. ustali szacunkowy koszt usługi), następnie przedstawi ww. warunki podczas zebrania z pracownikami i w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez zainteresowanych pomoże w zorganizowaniu dostępu do zajęć. Z kolei Dyrektor podjąłby się obsługi księgowej i rozliczania finansowego. Związek zaproponował również by w procedowanym właśnie projekcie regulaminu funduszu socjalnego, stworzyć możliwość dofinansowania na powyższy cel. Przedstawiliśmy również potencjalne żródło oszczędności w budżecie funduszu związane z obecnym finansowaniem świadczeń dla emerytów. Decyzja o wykorzystaniu środków z Funduszu zostanie podjęta po konsultacjach z ogółem pracowników podczas wrześniowego zebrania.

- Dyrektor zrezygnował z projektu sankcjonowania reguł etycznych proponowanych w postulowanym przez siebie nowym kodeksie etyki. Tym samym nie będzie możliwe karanie za łamanie nieostrych, subiektywnych i nie związanych z tokiem pracy - zasad zawartych w nowym kodeksie. Ustalono, że ZZP mając co do tego pewność, odniesie się teraz do proponowanych konkretnych zapisów i złoży własne propozycje. 

- Pracodawca zgodnie z wnioskiem zakładowej organizacji związkowej zakupi podręczne zestawy pomocy dla pracowników terenowych. Kwestia ustalenia w zarządzeniu ostatecznej listy czynności wymagających uczestnictwa dwóch pracowników jest nadal rozważana.

- Trwają uzgodnienia dotyczące Regulaminu pracy w zakresie prawnego umocowania w nim elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Strona związkowa zadeklarowała, że wstępne uwagi przedstawi do 15.09.2015 r.

- Dyrektor zapowiedział, że przedstawi ZZP projekt zmian w Regulaminie wynagradzania, co ma związek z koniecznością likwidacji dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej OPS zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Z kolei Związek zainteresowany jest i zgłosił postulat zmiany zapisów dotyczących premiowania, tak by wyrażanie określić, iż premiowanie nie może mieć charakteru dyskryminującego i może dotyczyć jedynie elementów pracy. W ostanim czasie bowiem z niepokojem stwierdzamy, iż części składowe premii obejmowały elementy nie związane wprost z pracą, a co równie istotne pozbawiające części pracowników szans na spełnienie tychże wymogów.

- Związek zapowiedział, że wobec wielokrotnie podtrzymanej przez Dyrektora decyzji o braku zgody na wprowadzenie w regulaminie pracy kryteriów awansu zawodowego w ramach ścieżki awansu wewnętrznego i po ewentualnych rozmowach z kadrą kierowniczą, o które to spotkanie Związek poprosił pracodawcę - postulat powyższy stanie się najpewniej przedmiotem nowego sporu zbiorowego. Przy okazji Dyrektor poinformował, że po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - z zarządzenia wydanego przez pracodawcę wykreślono sporne odniesienia do tychże kryteriów, które zostały w nim zawarte bez uzgodnień z organizacją związkową. 

- Strona związkowa przekazała Pracodawcy opinie MPiPS w sprawie braku podstaw prawnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy wydawaniu skierowań w ramach POPŻ oraz przy weryfikacji samotnego wychowywania dla potrzeb rekrutacji do placówek przedszkolnych.

   

 

Ustawa podpisana przez Prezydenta

PILNE Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej

W dniu 25.08.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej, wprowadzającą m.in. obligatoryjną pomoc policji lub uczestnictwo drugiego pracownika, w czynnościach podejmowanych w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia. Warto zauważyć, iż przepis dot. zapewnienia bezpieczeństwa o podobnej treści, był składany przez nasze środowisko zawodowe już dawno tj. przy okazji prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego.

 

 

Nie każde zadanie dla pracowników

Pracownicy socjalni często angażowani są w zadania mające niewiele wspólnego z pracą socjalną. Zdarza się , że ustawodawcy, samorząd oraz pracodawcy idąc drogą oszczędności i na skróty - w pracownikach socjalnych upatrują "taniej siły roboczej", która podejmie się nowych zadań dalekich od celu pomagania. Nie inaczej było w Elblągu, gdzie pracodawca postanowił, że pracownicy socjalni, skoro już chodzą w teren, przeprowadzą z mieszkańcami ankiety, których treść niewiele miała wspólnego z realizacją pracy socjalnej.

Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Elblągu, należący do struktur Federacji, zgłosił nam powyższy problem, jednak dyrekcja ośrodka pozostała niewzruszona argumentami (w tym prawnymi) naszej organizacji. Wiedząc, że procedura odwoływania się od poleceń może być długotrwała, Federacja w porozumieniu z pracownikami MOPS w Elblągu, wystąpiła w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych, z żądaniem wypłaty 100 zł za każdą przeprowadzoną ankietę przez pracownika. W efekcie pracodawca wycofał się z wątpliwego pomysłu, a spór nie jest dalej toczony. 

Przeczytaj pismo Dyrekcji MOPS w Elblągu

 

 

Konsultacje rozporządzenia

Pismem z dnia 18.08.2015 r. MPiPS skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. Proponowana zmiana ma charakter techniczny i dotyczy zwiększenia kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie kosztów wydatków związanych z nauką języka polskiego do 1335 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej. 

Tradycyjnie, jeśli tylko posiadacie - zwracamy się z prośbą o nadsyłanie drogą elektroniczną uwag do ww. aktu prawnego. 

Z dokumentem można się zapoznać tutaj

 

 

Dyrektor chce odpowiedzialności za naruszenie etyki

W dniu 19.08.2015 r. Dyrektor OPS Ursynów przedstawił Związkowi propozycję zmian w Regulaminie pracy, które odnoszą się do zakupionego elektronicznego systemu, który z kolei służyć miał ewidencji czasu pracy oraz potwierdzaniu obecności w zakładzie pracy. W ocenie ZZP oraz zgodnie z dostępnymi interpretacjami prawnymi, bez stosownych zapisów w Regulaminie - stosowanie czytników elektronicznych nie należy do obowiązków pracowniczych i jako takie nie może być podstawą ewentualnego wyciągania konsekwencji wobec osób zatrudnionych. 

Jednocześnie Dyrektor odnosząc się do pisma Związku w sprawie jednoznacznego określenia - czy nowy kodeks etyki proponowany przez Pracodawcę - ma przewidywać sankcje za naruszenie norm moralnych i etycznych w nim zawartych, potwierdził iż chciałby wprowadzić odpowiedzialność pracowniczą w tym zakresie. Co ciekawe - Dyrektor zwrócił się do Związku z prośbą o zapropnowanie konkretnych zapisów w Regulaminie pracy, choć Związek nie jest inicjatorem tychże działań i od początku uznaje, iż kodeks etyczny nie stanowi reguł odnoszących się do podstawowych obwowiązków pracowniczych. Nie powinien być więc podstawą karania. 

Dyrektor OPS Ursynów poinformował również na wniosek Związku, iż ruchomym czasem pracy objętych zostało dotychczas 19 pracowników OPS i nie odnotowano żadnej skargi związanej z dostępnością do tychże pracowników. 

Rozmowy z Pracodawcą zaplanowano na dzień 26.08.2015 r. Tematy do poruszenia można jeszcze zgłaszać przedstawicielom organizacji związkowej. 

Przeczytaj pisma Dyrektora z 19.08.2015 r. (jakość średnia)

 

 

Pensje - niewiele więcej wiemy

Pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r. MPiPS odpowiedziało na zapytanie Federacji w sprawie zmian w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, w tym pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Przekaz resortu pracy to z jednej strony zapewnienie, iż trwają prace nad zmianą przedmiotowego rozporządzenia w kierunku podwyższenia i ujednolicenia wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych samorządu z pracownikami urzędów; z drugiej jednak strony brak wskazania jakichkolwiek konkretnych terminów realizacji opisanych rozwiązań oraz brak szczegółowej informacji, co do posiadanych danych dotyczących wynagrodzeń pracowników socjalnych i pomocy społecznej w Polsce.

PFZPSiPS o powyższe posiadane przez Ministerstwo dane będzie nadal zabiegać, a także w niedalekiej perspektywie ma zamiar przedstawić własne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

Przeczytaj pismo MPiPS (jakość średnia)

 

 

Pokrzywdzeni w specjalizacji

W dniu 10.08.2015 r. PFZPSiPS wystąpiła do Pani Elżbiety Seredyn - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia w sprawie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny. 

Przyczyną naszego wystąpienia są powtarzające się przypadki, gdy osoby uczestniczące w szkoleniu II stopnia specjalizacji zawodowej, które ukończyły inny niż praca socjalna kierunek studiów wyższych, nie są dopuszczane do egzaminu kończącego specjalizację. Powodem powyższego stanu rzeczy jest z jednej strony - niedbalstowo podmiotów szkolących, które zakwalifikowały osoby chętne do szkolenia wbrew przepisom prawa, z drugiej jednak strony samo rozporządzenie w sposób nieuzasadniony pominęło część pracowników, którzy posodają prawo do wykonywania zawodu oraz niezbędne doświadczenie, ale nie skończyły studiów na określonym kierunku pracy socjalnej. Jak wykazujemy - nie mogły go ukończyć, ponieważ taki kierunek w owym czasie nie był prowadzony przez uczelnie, a także sama komisja egzaminacyjna "nakłaniała" osoby kończące specjalizację I stopnia by nie przystępowały do egzaminu, co obecnie stało się barierą w ukończeniu specjalizacji II stopnia.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą by przekazywać Federacji drogą elektroniczną ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) opisany krótko każdy indywidualny przykład odmowy przystąpienia do egzaminu specjalizacji II stopnia. Informacje zostaną wykorzystane statystycznie. Będziemy wdzięczni za każdy nadesłany sygnał.

Przeczytaj pismo do MPiPS   

 

Jednak pełna pomoc policji!

Pilne Sejm odrzucił poprawkę senatorów w sprawie fakultatywnej pomocy policji dla pracowników socjalnych

W dniu 05.08.2015 r. podczas posiedzenia Sejmu RP, najpierw połączone komisje - polityki społecznej i rodziny oraz samorządu terytorialnego rekomendowały odrzucenie senackiej propozycji zmniejszającej pomoc policji dla pracowników socjalnych, a następnie izba niższa parlamentu prawie jednogłośnie opowiedziała się za pełniejszą i gwarantowaną pomocą policji podczas określonych czynności dla pracowników socjalnych. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej czeka już tylko na podpis Prezydenta. 

Za odrzuceniem senackiej poprawki było 401 posłów, przeciw 20 posłów oraz jeden poseł wstrzymał się od głosu. 

Zobacz kto i jak głosował 

Tym samym po długiej batalii, podczas której nie brakowało sytuacji trudnych (ograniczenie pomocy policji tylko do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, fakultatywność pomocy policji uzależniona od woli komendanta) - udało się przeforsować zapis najkorzystniejszy z możliwych, wprowadzający szansę na realną ochronę dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia, a także wprowadzający zasady w tym zakresie już dawno przynależne innym służbom pełniącym funkcje społeczne.

Szczególnie w ostatnim okresie w korzystne uregulowania zaangażowali się posłowie z komisji polityki społecznej i rodziny, a także ostatecznie MPiPS wnioskowało o odrzucenie poprawki Senatu. Argumenty Federacji, które przedstawiliśmy m.in. w liście, którego treść publikujemy poniżej, trafiły do parlamentarzystów i zostały wykorzystane podczas uzgadniania stanowisk. W tym czasie prowadziliśmy aktywne starania o dotarcie z naszymi argumentami do zainteresowanych. 

Przeczytaj pismo Federacji

Podsumowaniem naszego głosu w debacie było wystąpienie posła - pracownika socjalnego Artura Górczyńskiego, który nie tylko osobiście zaangażował się w przekonywanie pozostałych posłów, ale także w sposób zdecydowany wyraził oczekiwania naszej grupy zawodowej związane z ostatnimi wydarzeniami w Senacie RP.

Posłuchaj wystąpienia posła Górczyńskiego  

 

 

Czy zmiany w wynagrodzeniach dla pomocy społecznej?

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi trwających prac nad zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, PFZPSiPS w dniu 29.07.2015 r. wystąpiła do resortu pracy, który powyższe zmiany konsultuje wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, o szczegółowe informacje dotyczące planowanych rozwiązań i ich wpływu na minimalne wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

Przypominamy, iż powyższe rozporządzenie określa m.in. minimalne kwoty wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk w jednostkach samorządowych, a propozycje miałyby zmierzać do ujednolicenia kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych i urzędach. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wynagrodzeń w pomocy społecznej, informujemy również, że w obecnych realiach Federacja podejmuje stale działania zmierzające do wzrostu płac w zgłoszonych ośrodkach pomocy społecznej, objętych działaniem naszych członkowskich organizacji związkowych. Uznajemy bowiem, że w sytuacji prawnej, w której pomoc społeczna została przypisana samorządom, w sposób najskuteczniejszy żądania płacowe mogą być zrealizowane w ramach postulatów kierowanych do pracodawców (samorządu) np. w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. 

Jednocześnie uznajemy za istotne dążenie do wprowadzenia uregulowań prawnych na poziomie ogólnoposkim, które doprowadzą do wzrostu gwarantowanych kwot minimalnego wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej oraz wzrostu dodatku "terenowego". Federacja planuje w tym zakresie nowe działania. 

Przeczytaj zapytanie do MPiPS

 

 

Domagamy się przeprosin od senatora

W dniu 29.07.2015 r., w związku z wypowiedzią senatora Roberta Dowhana godzącą w naszej opinii w dobre imię pracowników socjalnych i pomocy społecznej - PFZPSiPS wystosowała do zainteresowanego list, w którym domagamy się przeprosin oraz sprostowania jego wypowiedzi. Jednocześnie pismo zostało przekazane do kierownictwa partii, którą reprezentuje senator oraz do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa lubuskiego, z okręgu którego się on wywodzi.

Jednocześnie Federacja informuje, że wszelkie wypowiedzi osób publicznych, które będą godziły w należny prestiż i profesjonalizm naszego zawodu, będą przedmiotem podobnych działań w przyszłości.

Przeczytaj list do senatora

 

 

BHP i Fundusz oraz Kodeks etyki do Dyrektora

W dniu 29.07.2015 r. ZZP OPS Ursynów złożyło do Dyrektora cztery pisma będące odpowiedzią na wcześniejszą korespondencję Pracodawcy.

W sprawie przedstawionego przez Dyrekcję projektu dotyczącego nowego kodeksu etyki, Związek podtrzymał swoje stanowisko, iż dokument ten zawiera bezsprzecznie kwestie praw, obowiązków i konsekwencji dyscyplinarnych dla pracowników, a więc jeśli ma być wprowadzony, to jedynie jako załącznik do Regulaminu pracy i po wcześniejszych uzgodnieniach z organizacją związkową. Poproszono Dyrektora by określił czy podtrzymuje swój zamiar i w zależności od dokonanego wyboru, podjął odpowiedni tryb współpracy z ZZP (konsultacje lub uzgodnienia).

W drugim z pism poproszono Dyrekcję o przekazanie elektronicznej wersji projektu Regulaminu ZFŚS celem kontynuowania prac nad dokumentem.

Ostatnie 2 pisma odnosiły się do konsultacji warunków BHP w zakładzie pracy tj. uregulowania rozmieszczenia i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy oraz wykazu prac wymagających obecności dwóch pracowników. Związek akceptując propozycję Pracodawcy w sprawie apteczek, zaproponował by równocześnie, wzorem 2011 r., doposażyć pracowników terenowych (pracowników socjalnych i asystentów rodziny) w uproszczone zestawy pierwszej pomocy (maseczka, rękawiczki, plaster opatrunkowy). Z kolei w wykazie prac wymagających obecności dwóch pracowników postulowano m.in. o wskazanie pracy w środowisku ze stwierdzonym ryzykiem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników socjalnych oraz asystentów, a w szczególności przy pierwszorazowych rozeznaniach.

 

 

Skandaliczne zachowanie senatorów

Pilne Senatorowie, wbrew posłom - chcą uzależnić pomoc policji dla pracowników socjalnych od decyzji komendanta. Senator Robert Dowhan (PO) kwestionuje potrzebę udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

W dniu 24.07.2015 r. Senat RP rozpatrywał poprawki senatorów do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. W sposób niespodziewany zgłoszona została poprawka uzależniająca pomoc policji w sytuacji zagrożenia dla pracowników socjalnych od decyzji komendanta policji. Zamiast poselskiego określenia "jest zoobowiązany" w odniesieniu do właściwego komendanta mającego udzielić pomocy, pojawiło się nagle w tekście proponowanych przez senatorów zmian - sformułowanie "może". Zdaniem Federacji wystarczającym mechanizmem zabezpieczającym skorzystanie z pomocy policji jest wniosek kierownika. Tymczasem senatorowie nie wskazywali jakimi przesłankami mógłby kierować się komendant udzielając lub odmawiając pomocy policji w opisanych sytuacjach. Senatorowie skupili się natomiast na zagadnieniu językowego zastąpienia określenia zawodu "superwizor" polskim odpowiednikiem.

Obecna w trakcie posiedzenia - Wiceminister Elżbieta Seredyn nie odniosła się do kwestii złożonej poprawki dotyczącej bezpieczeństwa.

Po raz kolejny senatorowie wykazali sie "swoistą" wiedzą ad. pomocy społecznej i realiów pracy pracowników socjalnych. Senator Robert Dowhan (PO) odnosząc się do proponowanej zmiany dotyczącej bezpieczeństwa stwierdził m.in.: "(...) że dzisiaj potrzebna jest asysta policji, która bardziej chciałbym by była widoczna na drogach czy w miejscach do tego przeznaczonych niż zajmować się asystowaniem cały dzień w przeworzeniu ludzi czy w wchodzeniu do ich mieszkań (...) czy pracy z domami". 

Federacja w związku z zaistniałą sytuacją podejmie działania na kolejnym etapie legislacyjnym.  

Obejrzyj przebieg posiedzenia (od 9:15)

     

 

Pomoc społeczna z nowymi ustawami

W dniu 20.07.2015 r. Prezydent podpisał tzw. ustawę samorządową zmieniającą m.in. ustawę o pomocy społecznej. Przepisy, które wejdą w życie 01.01.2016 r. pozwolą dobrowolnie łączyć jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizujące skrajnie odmienne zadania.

Zmiany były krytykowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, naszą Federację i Stowarzyszenie "Centrum". Dodatkowo z niepokojem obserwowaliśmy, że proces legislacji przebiegał bez konsultacji z naszym środowiskiem zawodowym i wbrew demokratycznym regułom tworzenia aktów prawnych na poszczególnych etapach procedowania. Ostatnim elementem powyższego był złożony przez Prezydenta podpis pod ustawą. Przypominamy, iż apelowaliśmy do obecnie urzędującego Prezydenta by tak ważną decyzję w zakresie wpływającym na ustrój samorządów pozostawił dla nowowybranego Prezydenta elekta. Nowa ustawa zmienia bowiem 45 innych ustaw nie gwarntując zachowania poziomu usług dla mieszkańców, a koncentrując się głównie na "szukaniu oszczędności".

Z kolei w dniu 21.07.2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie senackich komisji w sprawie poselskiego projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej. 

Zgodnie ze zgłoszoną poprawką Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia tryb udzielania pomocy pracownikowi socjalnemu przez funkcjonariuszy policji w trakcie czynności prowadzonych w środowisku (praca socjalna, wywiad środowiskowy). Zmiana powyższa zgodna jest z analogicznymi rozwiązaniami wprowadzonymi np. dla komorników, czy pracowników urzędów skarbowych korzystających z pomocy policji. Dodatkowa poprawka dotyczy złagodzenia zapisów warunkujących uzyskanie miejsca w noclegowni od warunku trzeźwości.

 

 

Więcej konkretów dzięki działaniom Federacji

Ostatnie interwencja Federacji oraz nagłośnienie trudności związanych z realizacją programu POPŻ (FEAD), spowodowało reakcję MPiPS, które pismem z dnia 09.07.2015 r. w sposób pełniejszy odpowiedziało na wątpliwości podnoszone przez naszą organizację oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej dotyczące zasad dystrybucji żywności.

Resort pracy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania w dniu 02.07.2015 r. - przekazał szczegółowe wytyczne w zakresie procedury wydawania skierowań dla osób potrzebujących przez OPS-y (trybu ustalania dochodu nie przewidującego przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, terminu ważności skierowań określonych na 6 miesięcy, trybu wydawania odmów bez konieczności sporządzania decyzji administracyjnych). Ponadto w piśmie czytamy, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za niedopuszczalną uznaje praktykę pobierania opłat od klientów podczas dystrybucji dla nich paczek żywnościowych.

Najistotniejszą kwestią poruszoną w wystąpieniu Ministerstwa jest rozdzielenie zadań pełnionych przez Ośrodki Pomocy Społecznej od zadań zleconych lokalnym organizacjom odpowiedzialnych za dystrybucję żywności (OPL). Zdaniem resortu zarówno Program jak i Wytyczne nie przewidują dla ośrodków pomocy społecznej innych zadań, niż kwalifikowanie oraz wydawanie skierowań dla odbiorców żywności. MPiPS dopuszcza jako szczególny przypadek - sytuację dystrybuowania żywności przez ops-y, jednakże po spełnieniu wymogów oraz gdy niepubliczne organizacje regionalne (OPR) wykażą, iż uczyniły wszystko by pozyskać lokalnych partnerów w organizacjach pozarządowych.

Resort pracy nie odpowiada jednak oficjalnie na pytania Federacji - czy którykolwiek OPS w świetle obwiązującego Programu, Wytycznych, norm bhp i reguł przechowywania oraz dystrybuowania żywności, a także wobec wymogów prawa pracy i umów o pracę pracowników socjalnych - jest uprawniony do bezpośredniego przekazywania paczek. Przyznano to podczas bezpośrednich rozmów w dniu 02.07.2015 r., jednakże zapewne z obawy przed losami Programu - kwestia powyższa pozostaje bez jednoznacznego wyjaśnienia.

Przeczytaj pismo z MPiPS  

    

 

Co funkcjonuje żle w programie żywnościowym?

"Choć na dystrybucję żywności dla potrzebujących organizacje pozarządowe dostają miliony, paczki rozdają gminy" - informuje w najnowszym wydaniu (16.07.2015 r.) - dziennik Rzeczpospolita.

W artykule można przeczytać o tym, jak unijne środki z Programu POPŻ (FEAD) trafiają do pośredników czyli wyznaczonych organizacji niepublicznych, a te nie posiadając odpowiedniej sieci dystrybucji, oczekują przekazywania żywności najuboższym przez publiczne i finansowane przez gminy - jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Rodzi to pytania o celowość opłacania pośrednictwa w sytuacji, gdy w efekcie za dostarczanie paczek, odpowiedzialność przerzuca się na ośrodki pomocy społecznej.

Przeczytaj całość artykułu

     

 

W mediach o pomocy społecznej

Pracownicy socjalni oraz tematy związane z pomocą społeczną coraz częściej goszczą na łamach prasy, w audycjach radiowych i telewizyjnych. Oprócz znanych nam programów o charakterze interwencyjnym, coraz częściej dziennikarze starają się również pokazać pomoc społeczną z perspektywy samych pracowników socjalnych, ich opinii i doświadczanych przez nich trudności.

Pozytywne przykłady z ostatnich tygodni to: seria artykułów w dzienniku Rzeczpospolita oraz Dzienniku Gazecie Prawnej.

W ostatnich dniach natomiast sporo miejsca poświęcono warunkom pracy pracowników socjalnych:

W TV Polsat (Wydarzenia) i TV Polsat NEWS ukazały się dwa materiały dotyczące bezpieczeństwa:

http://www.ipla.tv/2015-07-07-strach-urzednikow/vod-6296989…
http://www.ipla.tv/2015-07-07-boja-sie-petentow/vod-6297253…

Z kolei w audycji Polskiego Radia 24 o pracy socjalnej i doświadczeniach pracy w pomocy społecznej opowiadały nasze koleżanki z OPS Ursynów:

http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1471285/

 

Prasa o POPŻ

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 09.07.2015 r. ukazał się artykuł dotyczący części podnoszonych problemów w realizacji programu POPŻ (FEAD). W treści artykułu przedstawiono również stanowisko Federacji oraz wybranych kierowników jednostek pomocy społecznej. 

Przeczytaj artykuł

 

 

Sejm przyjmuje ustawę

Pilne Sejm przyjmuje ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która teraz trafi do Senatu

Trzeci dzień obrad Sejmu RP rozpoczął się uchwaleniem przez posłów poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o  pomocy społecznej.

Posłowie wprowadzili do dokumentu poprawki dotyczące rozszerzenia asysty policji i pomocy drugiego pracownika socjalnego o świadczenie pracy socjalnej (a nie tylko do sytuacji wywiadu środowiskowego); obniżono również - zgodnie z postulatem Federacji - opłatę za egzamin certyfikujący dla superwizorów pracy socjalnej z 50% do 20% przeciętnego wynagrodzenia oraz wydłużono okres dostosowania placówek pomagających bezdomnym do wskazanych w ustawie standardów. Ostatnia z poprawek dotyczyła doprecyzowania przepisów odnoszących się do osób bezdomnych.  Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zobacz kto i jak głosował

 

 

Poufna informacja publiczna

Pismem z dnia 01.07.2015 r. MPiPS odpowiedziało na pytania Federacji zadane w ramach dostępu do informacji publicznej, a dotyczące stanu prac podjętych przez resort pracy w kierunku podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.

Odpowiedź zawiera informacje, które zostały już przekazane podczas roboczego spotkania z przedstawicielami naszego środowiska zawodowego, a także korespondencję Ministerstwa z podmiotami samorządu terytorialnego oraz Komendą Główną Policji. Nowością jest poczynione przez MPiPS zastrzeżenie, iż przesłany plik dokumentów powinien pozostać wyłącznie do wiadomości Federacji, pomimo że sama informacja ma charakter publiczny, a dokumenty nie mają klauzuli ograniczonego dostępu. Niemniej jednak Federacja dokona analizy przesłanych dokumentów oraz ich znaczenia dla ułatwienia pracownikom lokalnych rozmów dot. bezpieczeństwa  i podejmie decyzję w sprawie dalszej publikacji.

Przeczytaj odpowiedź MPiPS

  

 

Szybkie procedowanie zmian

Wczoraj posiedzenie Sejmu a już dziś (08.07.2015 r.) prace w komisjach dotyczące złożonych poprawek nt. zmian w ustawie o pomocy społecznej. 

Bez przeszkód i zgodnie z naszym oczekiwaniem przechodzi poprawka posła Artura Górczyńskiego dotycząca rozszerzenia uprawnienia do skorzystania z asysty policji i drugiego pracownika socjalnego o czynności związane ze świadczeniem pracy socjalnej. Co ciekawe również klub PSL, który kieruje resortem pracy, a które to ministerstwo oporowało dotychczas przed wskazaną zmianą - zgłosił również poprawkę w tym przedmiocie.

Pozostałe poprawki i dyskusja toczyła się wokół problemu bezdomności.

Zapoznaj się z przebiegiem posiedzenia komisji

 

 

Pilnujemy naszych spraw

W dniu 07.07.2015 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w posiedzeniu Sejmu RP, podczas którego w drugim czytaniu, rozpatrywany był komisyjny projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Zgodnie z zapowiedziami, poseł Artur Górczyński przedłożył postulowaną przez Federację - poprawkę dotyczącą rozszerzenia możliwości skorzystania z asysty policji lub drugiego pracownika nie tylko w trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, ale także podczas świadczenia pracy socjalnej. Wydaje się, że poprawka uzyskała poparcie umożliwiające zmianę projketowanych przepisów w oczekiwanym kierunku.

Sporo miejsca poświęcono również uwagom zgłaszanym przez środowisko organizacji przeciwdziałających bezdomności. Zgłoszono poprawki dotyczące wydłużenia okresu dostosowania placówek dla osób bezdomnych do opisanych standardów, odejścia od rygorystycznych reguł trzeżwości w placówkach udzielających schronienia w okresie zimowym, a także dyskutowano na temat zrównania miejsc schronienia z miejscami pobytu, co zdaniem ww. organizacji - umożliwiałoby eksmisję do nich przez komornika.

W trakcie posiedzenia kilka razy podnoszono kwestię ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Odpowiadając na pytania posłów o potrzebie procedowania takiej ustawy - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn - w opozycji stwierdziła że "już dziś zawód pracownik socjalny został zapisany dużymi literami w ustawie o pomocy społecznej".

Nie zabrakło również elementów znanych z innych posiedzeń parlamentu. Poseł Michał Stuligrosz stwierdził, że "jest to systemowe uregulowanie kwestii tak bardzo oczekiwanych przez środowiska samorządowe i środowiska OPIEKI SPOŁECZNEJ".

Projekt z poprawkami trafił do połączonych Komisji, które będą nad nim obradowały już 08.07.2015 r. Proponowane zmiany by weszły w życie muszą zostać uchwalone przez parlament do końca obecnej kadencji. 

Relację "na żywo" z posiedzenia można było śledzić m.in. za pośrednictwem naszego profilu na twitterze. 

Zapraszamy również do obejrzenia retransmisji (od 15:25:05)

 

 

OPS-y nie powinny dystrybuować żywności

W dniu 02.07.2015 r. z inicjatywy MPiPS odbyło się spotkanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Federacji z przedstawicielami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej: Dyrektor - Panią Krystyną Wyrwicką, Zastępcą Dyrektora - Panią Marzeną Bartosiewicz oraz pracownikami odpowiedzialnymi za koordynowanie Programu POPŻ (FEAD).

Przyczynkiem do rozmowy były kolejne uwagi Federacji, tym razem do sprawozdania z realizacji Programu za okres roku 2014.

Przedstawiciele Federacji powtórzyli zastrzeżenia, które środowisko pracowników socjalnych oraz kadry kierowniczej OPS-ów licznie przekazuje nam w ostatnim czasie podczas bezpośrednich rozmów, a także drogą elektroniczną.

Przedstawiciele MPiPS podzielają zdanie, że OPS-y nie powinny pełnić roli lokalnych organizacji partnerskich (OPL) odpowiedzialnych za przechowywanie, magazynowanie i dystrybuowanie żywności. Zgodnie z treścią dokumentów Programu oraz Wytycznych udostępnionych na stronie Ministerstwa, a także ideą Programu - zadania Ośrodków Pomocy Społecznej zostały określone jako kwalifikowanie do otrzymania pomocy oraz uczestnictwo w działaniach towarzyszących. Ponadto prawdopodobne jest, iż w przeważającej części OPS-y nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących przechowywania, magazynowania i wydawania żywności określonych Wytycznymi oraz normami sanitarno-epidemiologicznymi. 

Możliwe jest natomiast wg. MPiPS współfinansowanie zadań związanych z realizacją Programu przez gminy, które są zainteresowane dystrybucją żywności wśród własnych mieszkańców, a nie istnieje na ich terenie żadna wyznaczona i pozarządowa organizacja partnerska. W tym aspekcie resort pracy zachęca chętne osoby do tworzenia lokalnych organizacji np. stowarzyszeń, które w kooperacji będą mogły zająć się dystrybucją artykułów żywnościowych.

By było to możliwe, jak również by pomoc efektywnie docierała do zainteresowanych - zdaniem członków Zarządu Federacji - niezbędne jest jasne i precyzyjne wskazanie przez Ministerstwo, iż niedopuszczalne są praktyki rejonizacji w dostępie do punktów wydawania żywności oraz konieczne jest faktyczne oddzielenie zadań OPS i OPL na poziomie lokalnym. Ponadto powinien ukazać się zbiór jednoznacznych wytycznych dotyczących procedur związanych z kwalifikowaniem do Programu i wydawaniem skierowań dla klientów (rola wywiadu środowiskowego, oświadczeń, tryb odmowy itp.), tak by pomoc docierała płynnie i szybko dla osób ubogich i nie była związana z nadmiernym zbiurokratyzowaniem.

Ustalono, że MPiPS sporządzi opinię do uwag Federacji, a na stronie internetowej resortu zamieszczone zostaną najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące wątpliwości ws. sposobu realizacji Programu. Ponadto Ministerstwo zaproponowało by przedstawiciel PFZPSiPS wszedł do Zespołu Monitorująco - Doradczego Ministra powołanego w ww. sprawie. Podmiotom, które zgłaszały uwagi bezpośrednio do Ministerstwa ma zostać udzielona stosowna odpowiedż. 

      

 

Ustawa samorządowa na ostatniej prostej

Po tym jak Sejm RP przyjął część senackich poprawek do rządowego projektu zmiany ustawy o samorządzie gminnym i zmianie innych ustaw, czeka ona już tylko na podpis Prezydenta RP. PFZPSiPS głośno wyraża swoje zaniepokojenie przewidywaną w projekcie - możliwością dowolnego i swobodnego łączenia nawet skrajnie odmiennych zadaniowo jednostek. 

Projekt procedowany jest również z pominięciem standardów dialogu społecznego - nie był konsultowany z naszą grupą zawodową, właściwą komisją sejmową ds. pomocy społecznej i co szczególnie interesujące, nawet głos resortu pracy tworzącego Rząd RP, został w pracach zmarginalizowany.

W dniu 30.06.2015 r. Federacja, chcąc konsekwentnie wyrazić własny głos w sprawie - skierowała pismo (apel) do urzędującego Prezydenta RP do wiadomości Prezydenta - elekta.

Przeczytaj pismo Federacji

 

 

Bezdomni mogą mieć jeszcze trudniej

Już 7 lipca br. Sejm RP ropatrywać będzie w drugim czytaniu - komisyjny projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Oprócz uwag Federacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa, swoje stanowisko zaprezentowała Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności.

W obszernym wystąpieniu organizacji skupiającej profesjonalistów działających na rzecz przeciwdziałania bezdomności - podnoszony jest szereg wątpliwości i obaw dotyczących wpływu projektowanych przepisów na udzielną pomoc.

Popierając większość postulatów Federacji - zwracamy się z prośbą o aktywne włączenie się w organizowaną akcję maratonu wysyłania listów do posłów RP.

Szczegóły akcji znajdziecie na stronie bezdomnosc.pl  

 

Bezpieczeństwo nie znika z mediów

Temat bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej kontynuowany jest w publikacjach prasowych. Dziennikarze stale monitorują stan prac związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy naszej grupy zawodowej. Tym razem artykuł autorstwa Pani Michaliny Topolewskiej ukazał się na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

Artykuł zawiera również krótką wypowiedż i stanowisko PFZPSiPS.

Przeczytaj artykuł (dostęp może wiązać się z opłatami)

 

 

Sejm o pomocy społecznej

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu rozpatrywane były dwa istotne projekty ustaw mogących mieć istotne znaczenie dla kształtu pomocy społecznej w Polsce.

W dniu 23.06.2015 r. połączone komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały - podczas pierwszego czytania - komisyjny projekt zmian ustawy o pomocy społecznej.

Poseł Artur Górczyński (pracownik socjalny), podniósł zgłoszony przez Federację - problem zawężenia przepisów dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych (asysta policji, usankcjonowanie wspólnych wizyt w środowisku dwóch pracowników) jedynie do przypadków przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. Jego zdaniem przepis powinien obejmować również inne czynności służbowe przypisane pracownikom socjalnym. Obecna na sali Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Seredyn, wbrew wcześniejszej aprobacie Dyrektor Krystyny Wyrwickiej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej), sugerowała że obecne brzmienie projektowanego przepisu prawa powinno być wystarczające. Poseł Gorczyński zapowiedział z kolei, że oficjalnie podczas drugiego czytania zgłosi stosowną poprawkę do projektu ustawy.

Obejrzyj posiedzenie komisji w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej

Przeczytaj artykuł w Gazecie Wyborczej

Sejm RP w dniach 23-25.06.2015 r. rozpatrywał senackie poprawki do zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Odbyło się również głosowanie nad proponowanymi poprawkami. Ustawa zapewne trafi do podpisu Prezydenta RP.

Przypominamy, iż ustawa zakłada możliwość dobrowolnego łączenia skrajnie różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pomimo sprzeciwów, wprowadzana jest bez konsultacji z naszym środowiskiem zawodowym, a także z pominięciem właściwych komisji ds. pomocy społecznej. Stanowisko Federacji zostało natomiast przedstawione szerzej w artykule, który ukazał się na łamach Gazety Prawnej.

Przeczytaj jak przebiegała dyskusja w Sejmie (strona 242 druku)

Przeczytaj artykuł w Gazecie Prawnej (dostęp może wymagać opłacenia)

 

 

Program żywnościowy z nowymi uwagami

W dniu 16.06.2015 r. Federacja złożyła uwagi do projektu sprawozdania z realizacji programu POPŻ (FEAD) za okres podprogramu realizowanego w 2014 r. 

Jest to kolejna okazja by zwrócić uwagę Instytucji Zarządzającej, jaką jest resort pracy, że pomimo częściowych wyjaśnień, nadal mają miejsce - w naszej ocenie - nieprawidłowe i sprzeczne z ustalonymi regułami, praktyki dotyczące wydawania żywności najbardziej potrzebującym oraz udziału jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w programie.

Do naszej organizacji nadal dochodzą sygnały o wywieraniu presji przez wyłonione organizacje w kierunku zapewnienia przez ops-y dystrybucji, transportu i przechowywania żywności, a także inne niepokojące i podnoszone kwestie mające wpływ na skuteczność realizowania założonych celów programu.

W reakcji na nasze pismo z dnia 16.06.2015 r., MPiPS wystosowało zaproszenie dla przedstawicieli Federacji celem omówienia zgłaszanych nieprawidłowości. Rozmowy zostały zaplanowane na dzień 02.07.2015 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy zatem do dzielenia się uwagami dotyczącymi realizacji Programu. 

Przeczytaj treść wystąpienia Federacji

 

 

W kierunku jasnych zasad premiowania

W dniu 17.06.2015 r. Strona Związkowa spotkała się z Pracodawcą celem omówienia i uzgodnienia istotnych kwestii pracowniczych. Podczas rozmów poruszono m.in. następujące zagadnienia:

- zasady premiowania pracowników: Z uwagi na fakt, iż pracownicy, których premia zostaje ustalona na niższym niż średni - poziomie, zwykle nie otrzymują uzasadnienia dla powyższego, Związek zaproponował, a Dyrektor OPS zgodził się by kierownicy działów takie umotywowanie każdorazowo przedstawiali pracownikom w formie ustnej.

- elektroniczny system ewidencji czasu pracy: Dyrektor zgodził się z propozycją związkową by odejść od prowadzenia zeszytu ewidencji wyjść prywatnych i służbowych (informacja o miejscu pobytu pracownika byłaby przekazywana kierownikom), a także od konieczności wpisywania w zeszyt wyjść terenowych godzin opuszczenia budynku OPS oraz powrotu. Z kolei zastąpienie podpisywania list obecności uzależnione będzie od opinii prawnika, natomiast w uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu kierownika, istnieje nadal możliwość nie wracania z terenu do siedziby OPS, a tym samym konieczności "odbicia karty". Strona związkowa poinformowała Dyrektora, iż czas pracy przeznaczony na czynności związane z powrotem do OPS celem dokonania ww. czynności, traktowany będzie jako czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy (czas pracy) i po normalnych godzinach pracy oznaczać będzie pracę w godzinach nadliczbowych. 

- zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące brzmienia konkretnych zapisów i rozwiązań Regulaminu w zakresie wypłaty świadczeń oraz wyboru Komisji Socjalnej. Strona związkowa, po otrzymaniu elektronicznej wersji projektu zmian, naniesie własne poprawki i będą one przedmiotem dalszych rozmów z Pracodawcą.

- propozycja wprowadzenia nowego Kodeksu Etyki Zawodowej: Projekt wzbudził kontrowersje m.in. z uwagi na przewidzianą w nim możliwość ponoszenia odpowiedzialności porządkowej (karania). Przedstawiciele Związku oświadczyli, że brak jest zgody Związku na wprowadzanie kodeksu z możliwością porządkowego karania pracowników, ponieważ takie uregulowania mogą znaleźć się jedynie w Regulaminie pracy, który i tak już dość szeroko określa typy przewinień pracowniczych podlegających odpowiedzialności porządkowej. Niejasny, nieprecyzyjny i odnoszący się do reguł moralnych, etycznych oraz  subiektywnych wartości - Kodeks etyczny, chociaż potrzebny, nie może stanowić punktu odniesienia dla wyciągania konsekwencji służbowych. Zwrócono również uwagę, iż z definicji - kodeks etyczny powinien być wypracowany i uzgodniony przez ogół pracowników.

- zatrudnianie pracowników w zastępstwie: Dyrektor potwierdził, iż w przypadku dłuższej nieobecności pracownika, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na zastępstwo; potrzebę taką zgłasza kierownik komórki organizacyjnej.

- awans zawodowy: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku zapowiedzieli, że po otrzymaniu pisma z Państwowej Inspekcji Pracy, kontynuowane będą działania celem uregulowania i ukonkretyzowania zasad awansu. Poproszono ponownie o możliwość spotkania się w tym temacie z kadrą kierowniczą OPS. 

- wynagrodzenia: Strona związkowa poinformowała Dyrektora o zauważalnych i rosnących dysproporcjach pomiędzy wynagrodzeniami kadry kierowniczej a pracownikami. Zwrócono uwagę, iż naturalne zróżnicowanie stale się powiększa i wymaga już stosownej reakcji Pracodawcy oraz Organizacji Związkowej np. w ramach Regulaminu wynagradzania.

- relacje w OPS: Po ostatnim zebraniu kadry pracowników Ośrodka, podczas którego dyskutowano na temat rozwiązań w Regulaminie ZFŚS, pojawiły się sygnały, iż kierowane są pretensje wobec osób, które wstrzymały się od głosu lub głosowały za przyjęciem określonych rozwiązań. Związek poinformował Dyrektora OPS, iż uznaje takie praktyki za niedopuszczalne podobnie jak sugerowanie negatywnych konsekwencji pracowniczych w innych zagadnieniach, które były omawiane podczas zebrania. Dyrektor oświadczył, iż dyskusji na powyższy temat nie uznawał za przejaw i wyraz lojalności wobec pracodawcy lub strony związkowej.

- sprawy w relacji Związek - Pracodawca: omówiono indywidualne zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji i współpracy.

          

 

Czas pierwszych podsumowań

W dniu 16.06.2015 r. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym efekty prac grup roboczych powołanych przez resort pracy w sprawie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.

Przedstawiciele MPiPS poinformowali o następujących etapach wdrażania wypracowanych rozwiązań:

- zmiana przepisów prawa w aspekcie zagwarantowania asysty policji oraz udziału drugiego pracownika podczas wizyt mogących skutkować realnym zagrożeniem: Zmiana ustawy o pomocy społecznej m.in. w tym elemencie znajduje się przed pierwszym czytaniem w komisji sejmowej. Przedstawiciele PFZPSiPS zawnioskowali o konieczność doprecyzowania przepisów w kontekście zapewnienia asysty także podczas innych czynności niezwiązanych z przeprowadzaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzyskali wstępną aprobatę dyrektor Wyrwickiej;

- zagwarantowanie asysty policji podczas wykonywania czynności służbowych w zagrażających sytuacjach dla asystentów rodzinny i koordynatorów: Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazał stosowny wniosek do Departamentu Polityki Rodzinnej odpowiedzialnego za inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- szkolenia na poziomie ogólnopolskim: W porozumieniu z Komendą Główną Policji wyznaczono koordynatorów regionalnych odpowiedzialnych za wdrożenie szkoleń. Strona policji zaproponowała szkolenia oparte na modelu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, rozpoznawaniu i reagowaniu w sytuacji zagrożenia, współpracy z organami policji na miejscu zdarzenia, technik deeskalacji i skutecznego korzystania z uprawnień przez pracowników. Szkolenia mają być prowadzone przez mediatorów i psychologów policyjnych oraz policjantów i istnieje szansa, iż rozpoczną się one jeszcze w bieżącym roku;

- stworzenie systemu wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników pomocy społecznej: Większość ROPS-ów w porozumieniu z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej wyraża deklarację przystąpienia do powyższej formy pomocy dla pracowników. Po ostatecznym zebraniu deklaracji, listy dostępnych i uprawnionych placówek mają zostać przekazane dla pracowników danego regionu.

- szkolenia regionalne: Miały zostać oparte o instytucje regionalne, jednak powyższe podmioty zgłaszają trudności dotyczące zapewnienia finansowania ww. działań; 

- fundusz wsparciowy dla rodzin i osób poszkodowanych: Departament twierdzi, że w ramach obecnych ram prawnych nie posiada takowej możliwości, jednak chętnie wesprze inicjatywy stowarzyszeń i związków zawodowych;

- ograniczenie funkcji kontrolnej, interwencyjnej i administracyjnej sytemu: Projekt założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej, przewidujący pewne elementy powyższego, nadal nie uzyskał akceptacji Rady Ministrów. MPiPS planuje dyskusję dotyczącą modelu rozdzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej poprzez wprowadzenie stanowiska pracownika socjalnego pierwszego kontaktu, w oparciu o diagnozę którego udzielana będzie dalsza pomoc (świadczenia, usługi, praca socjalna). Dyskusja ma dotyczyć również znaczenia i funkcji rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Resort pracy poinformował również, że wystosowano wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej oraz zbierane są informacje dotyczące przypadków napaści fizycznej i werbalnej poprzez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). W 2015 r. zgłoszeń przemocy wobec pracowników było dotychczas 40 i będą one nadal monitorowane przez Ministerstwo, natomist strona Federacji wskazała, iż tylko do znanych nam aktów agresji dochodzi częściej, jednak część z jednostek pomocy nadal nie zgłasza szczegónie przypadków agresji słownej. 

Zdjęcia ze spotkania: A.Gocłowski żródło OPS.pl

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

 

 

 


 


 


Regulamin akcji
"Zadaj pytanie związkowcom"


 

 

 

 

 

 


 

 

Free business joomla templates